Byla AS-146-284-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus(kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. skundą atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Junesta“ ir A. S. su skundu (b. l. 3-4), kurį patikslino (b. l. 47-50, 72-76), kreipėsi į teismą prašydami pripažinti neteisėtu ir panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr.(100)-l 1.55-1061 ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 20-523 bei prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5II.

62009 m. kovo 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinę bylą pagal pareiškėjų - uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. skundą atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimų panaikinimo nutraukė.

7Teismas nustatė, kad atsakovė, patikrinusi projektą „Žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0167:435, 0101/0167:1235) Buivydiškių k., (kad. 0101/0167:154) Pašilaičių k., Vilniuje, detalusis planas“, Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. (100)-11.81-323 priėmė teigiamą išvadą ir pasiūlė projektą tvirtinti (b. l. 5).

82008 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. (100)-11.55-1061 atsakovė, atsakydama į trečiojo suinteresuoto asmens ir atstovo advokato 2008 m. rugsėjo 1 d. prašymą, tretįjį suinteresuotą asmenį, jo atstovą bei pareiškėją informavo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu bei paaiškėjus, kad valstybinė žemė, esanti greta UAB „Junesta“ ir A. S. nuosavybės teise priklausančių sklypų (kad. Nr. 0101/0167:154, 0101/0167:435, 0101/0167:1235), esančių Pašilaičių k. Ir Buivydiškių k., Vilniuje, nėra priskirta valstybės išperkamai, 2008-08-13 Teritorijų planavimo dokumento „Žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0167:435, 0101/0167:1235) Buivydiškių k., (kad. Nr. 0101/0167:154) Pašilaičių k., Vilniuje, detalusis planas“ patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-323 nusprendė laikyti negaliojančiu (b. l. 6).

9Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2007 m. liepos 5 d. nutartis, administracinėje byloje Nr. A39-1297/2008) ir pažymėjo, kad teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas yra tik siūlymas, viena iš teisinių sąlygų kompetentingai institucijai tvirtinti teritorijos detalųjį planą. Detalusis planas, o ne teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas yra tas dokumentas, kuris suteikia galimybę tam tikrai ūkinei-komercinei veiklai. Todėl padarė išvadą, kad teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas teisinių pasekmių pareiškėjams iš esmės nesukelia.

10Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovės 2008 m. rugsėjo 3 d. raštas Nr. (100)-11.55-106, kuriuo ji informavo pareiškėjus ir tretįjį suinteresuotą asmenį apie teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto laikymą negaliojančiu, jokių teisinių pasekmių pareiškėjams nesukelia, todėl administracinę byla šioje dalyje nutraukė ir kitų pareiškėjų skundo argumentų neanalizavo.

11Dėl atsakovės 2008 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 20-535 panaikinimo teismas pažymėjo, kad pareiškėjai yra praleidę terminą skundui šioje dalyje paduoti ir prašo šį terminą atnaujinti.

12Teismas nurodė, kad pareiškėjai, rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad jiems nebuvo žinoma apie atsakovės 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 20-535 bei, kad jie šio sprendimo negavo, nepateikė, be to, nei pateiktame pirminiame ar patikslintame skunduose, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu, svarbių skundo padavimo termino praleidimo priežasčių, kurios sudarytų teisinį pagrindą šio termino atnaujinimui, pareiškėjai nenurodė ir nepateikė. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai pakankamai aktyviai dalyvavo detaliojo plano dokumentų rengimo, derinimo tvirtinimo procesuose, todėl vertino, kad pareiškėjai nebuvo pakankamai rūpestingi. Teismas pareiškėjų praleisto skundo padavimo termino neatnaujintino ir administracinę byla šioje dalyje nutraukė ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu.

13III.

142009 m. balandžio 2 d. pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą spręsti iš esmės į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

15Savo poziciją grindžia šiais argumentais:

161. Atsakovė negalėjo pripažinti negaliojančiu jos pačios priimto teisės akto (šiuo atveju - 2008 m. rugpjūčio 13 d. priimto Patikrinimo akto), nes tokia galimybė nėra numatyta 2004 m. balandžio 23 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr D1-200 patvirtintame Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos apraše. Mano, kad tokiais veiksmais atsakovė pažeidė pareiškėjų teises, nes minėtas aprašas numato galimybę skųsti atsakovės neigiamą ar teigiamą išvadas dėl parengto Detalaus plano, o ne akto pripažinimą negaliojančiu.

172. Pažymi, kad pareiškėjai nebuvo supažindinti su 2008 m. liepos 14 d. atsakovės sprendimu Nr 20-535 "Dėl sutikimo pripažinimo negaliojančiu". Jokių duomenų, kad šis raštas buvo išsiųstas adresatams byloje nėra. Apie 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr 20-535 pareiškėjai sužinojo tik iš atsakovės teismui pateikto atsiliepimo, dėl šios priežasties buvo praleistas vieno mėnesio terminas sprendimui apskųsti.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Pažymi, kad jog vadovaujantis LR Viešojo administravimo įstatymo 35 str., faktinių duomenų neatitikimas, galintis turėti esminės įtakos sprendimo vykdymui, kai pateikta netiksli ir klaidinanti informacija, sąlygoja įstatymo numatytą galimybę panaikinti sprendimą, įpareigoja imtis visų reikalingų priemonių klaidų ištaisymo procedūrai vykdyti. Todėl, trečiojo suinteresuoto asmens manymu, atsakovė pagrįstai 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. (100)-11.55-1061 nutarė 2008 m. rugpjūčio 13 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-323 laikyti negaliojančiu.

20Pabrėžia, kad tiek Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 14 d. raštas Nr. 20-535, tiek Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. (100)-11.55-1061 adresuotas ir išsiųstas pareiškėjams, todėl pareiškėjai neįrodė, jog jiems nebuvo žinoma apie šį sprendimą.

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas tenkinamas.

23Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylą.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Todėl, pagal bendrą principą, administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje negali vertinti, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos, ir negali atsisakyti priimti skundą, konstatavęs, kad asmens teisės nėra pažeistos. Lygiai taip pat administracinis teismas negali nutraukti bylos tuo pagrindu, kad asmens teisės nėra pažeistos. Tai, ar asmens, kuris kreipėsi į administracinį teismą, teisės iš tikrųjų buvo pažeistos, yra nustatoma nagrinėjant bylą iš esmės. Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo asmens skundas turi būti atmetamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas). Išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, savo esme yra materialinio teisinio pobūdžio išvada, nes ji reiškia, jog atitinkamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis. Tuo tarpu konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis, kartu reiškia ir konstatavimą, kad jokios asmens materialinės teisės nebuvo pažeistos. Todėl išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą, bet negali būti pagrindas atsisakyti priimti skundą ar nutraukti bylą.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą dalyje dėl atsakovės 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr.(100)-l 1.55-1061, konstatavęs, jog pareiškėjų skundžiami atsakovų aktai (veiksmai) nesukelia jam teisinių pasekmių. Tokia pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta, nes, kaip minėta, tokie motyvai yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą, bet negali būti pagrindas nutraukti bylą.

26Pažymėtina, jog šioje nutartyje apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pareiškėjo skundžiamų atsakovų veiksmų (aktų) pobūdžio nevertina, taip pat nepasisako dėl to, ar skundžiami atsakovų veiksmai (aktai) sukelia ar nesukelia pareiškėjui teisines pasekmes. Šiuos materialinio teisinio pobūdžio klausimus turi išspręsti pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės ir priimdamas teismo sprendimą dėl pareiškėjo skundo.

27Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjai antruoju reikalavimu prašė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą dalyje dėl atsakovės 2008 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 20-523 ir šį sprendimą panaikinti. Prašymą dėl termino atnaujinimo grindė aplinkybe, kad apie skundžiamą sprendimą sužinojo pavėluotai – tik iš atsakovės teismui pateikto atsiliepimo.

28Spręsdamas pareiškėjų prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti dalyje dėl atsakovės 2008 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 20-535 teismas bylą nutraukė konstatavęs, kad pareiškėjai nebuvo pakankamai rūpestingi, paleisdami skundo padavimo terminą, nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad jiems nebuvo žinoma apie atsakovės 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 20-535. Iš byloje esančio 2008 m. liepos 14 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 20-535 (b. l. 30-31) iš tiesų matyti, kad jis buvo adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, o jo kopijos turėjo būti siunčiamos A. K. ir UAB „Junesta“. Tačiau įrodymų, kad atsakovė išsiuntė ir ar išsiuntė šio sprendimo nuorašus minėtiems asmenims byloje nėra pateikta. Atsižvelgęs UAB „Junesta“ poziciją, kad minėtos sprendimo nuorašas jai siųstas nebuvo, pirmosios instancijos administracinis teismas, būdamas aktyvus ir įstatymu įpareigotas padėti proceso dalyviams įgyvendinti jų procesines teises (Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str.) turėjo galimybę pareikalauti iš atsakovės įrodymų, patvirtinančių minėto sprendimo išsiuntimą pareiškėjai. Aptartų argumentų pagrindu kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nesurinkęs bylai reikšmingų įrodymų, neturėjo pagrindo spręsti termino atnaujinimo klausimo bei nutraukti bylą ir šioje dalyje.

29Dėl išdėstytų argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir byla grąžinama nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

30Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. atskirąjį skundą patenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Junesta“ ir... 5. II.... 6. 2009 m. kovo 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas... 7. Teismas nustatė, kad atsakovė, patikrinusi projektą „Žemės sklypų (kad.... 8. 2008 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. (100)-11.55-1061 atsakovė, atsakydama į... 9. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2007 m.... 10. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad... 11. Dėl atsakovės 2008 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 20-535 panaikinimo teismas... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėjai, rašytinių įrodymų, patvirtinančių,... 13. III.... 14. 2009 m. balandžio 2 d. pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą dėl... 15. Savo poziciją grindžia šiais argumentais:... 16. 1. Atsakovė negalėjo pripažinti negaliojančiu jos pačios priimto teisės... 17. 2. Pažymi, kad pareiškėjai nebuvo supažindinti su 2008 m. liepos 14 d.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į... 19. Pažymi, kad jog vadovaujantis LR Viešojo administravimo įstatymo 35 str.,... 20. Pabrėžia, kad tiek Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m.... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas tenkinamas.... 23. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylą.... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą dalyje dėl... 26. Pažymėtina, jog šioje nutartyje apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 27. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjai antruoju reikalavimu prašė... 28. Spręsdamas pareiškėjų prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti dalyje... 29. Dėl išdėstytų argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 30. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos... 31. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir 32. Nutartis neskundžiama....