Byla AS-424-756/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. D. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja J. D. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (skundas teisme gautas 2015 m. spalio 2 d., b. l. 1–9), prašydama: 1) įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) išnagrinėti ir priimti sprendimus dėl pareiškėjos 2015 m. liepos 10 d. ir 2015 m. liepos 28 d. skunduose-prašymuose aprašytų jos kompetenciją apimančių reikalavimų; 2) išspręsti klausimą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priimto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 5 d. nutartimi (b. l. 64–65) nustatė terminą iki 2015 m. spalio 19 d. ištaisyti šiuos nutartyje nurodytus skundo trūkumus: skunde nurodyti konkretų skundžiamą aktą, jo priėmimo datą ir numerį, suformuluoti aiškų, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 straipsnio nuostatas atitinkantį reikalavimą ir aiškiai išdėstyti jį pagrindžiančias aplinkybes; pateikti teismui skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus; pateikti teismui dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas kopijas; pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

6Pirmosios instancijos teisme 2015 m. spalio 21 d. gautas pareiškėjos prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti (b. l. 67).

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartimi (b. l. 70) pratęsė pareiškėjai J. D. terminą iki 2015 m. lapkričio 5 d. šio teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

82015 m. lapkričio 9 d. teisme gautas pareiškėjos prašymas dar kartą pratęsti terminą skundo padavimo trūkumams, nustatytiems Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartyje, pašalinti (b. l. 73–76).

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi (b. l. 112) pratęsė pareiškėjai J. D. terminą iki 2015 m. gruodžio 4 d. šio teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi (b. l. 16–18) J. D. skundą laikė nepaduotu: išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

12Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Paduotas skundas atitiko ne visus ABTĮ 23 ir 24 straipsniuose skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2015 m. spalio 5 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą skundo trūkumams pašalinti. 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi terminas pašalinti skundo trūkumus, nurodytus 2015 m. spalio 5 d. nutartyje, buvo pratęstas iki 2015 m. gruodžio 4 d. Kadangi pareiškėja per teismo nustatytą terminą nepašalino 2015 m. spalio 5 d. nutartyje nustatytų skundo trūkumų, todėl jos skundas laikytinas nepaduotu ir kartu su priedais grąžintinas pareiškėjai.

13III.

14Pareiškėja J. D. atskiruoju skundu (b. l. 122–124) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Pareiškėja nurodo, kad pašalinti skundo trūkumų negali, nes nėra teisininkė. Todėl ji kreipėsi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kuri iki šiol nesuteikė jai teisinės pagalbos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) administracinėje byloje Nr. AS-907-492/2015 atsisakė priimti pareiškėjos skundą, už kurį ji sumokėjo žyminį mokestį. Kadangi šio žyminio mokesčio, kurį nutartimi teismas grąžino, pareiškėja iš Mokesčių inspekcijos neatsiėmė, teismas turėtų jį užskaityti kaip žyminį mokestį šioje administracinėje byloje.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Pareiškėja J. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį, kuria teismas jos 2015 m. spalio 2 d. skundą laikė nepaduodu, kadangi pareiškėja nepašalino šio teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartyje nustatytų skundo trūkumų, t. y. nenurodė konkretaus skundžiamo akto, jo priėmimo datos ir numerio, nesuformulavo aiškaus, ABTĮ 88 straipsnio nuostatas atitinkančio reikalavimo ir aiškiai neišdėstė jį pagrindžiančių aplinkybių, taip pat nepateikė teismui skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų (dokumentų originalų ar tinkamai patvirtintų kopijų), nepateikė teismui žyminio mokesčio kvito originalo arba motyvuoto ir įrodymais pagrįsto prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

19Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ nustatyta tvarka, su šia pirmosios instancijos teismo nutartimi sutinka (ABTĮ 136 str., 148 str.).

20Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 37 straipsnyje inter alia numatyta, kad jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti ir jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. LVAT praktikoje akcentuojama, kad trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas turi teisę pasinaudoti tada, kai skundo turinio bei formos neatitikimai ABTĮ reikalavimams trukdo pradėti administracinės bylos teiseną. Teismo nutartis, kuria konstatuojami skundo trūkumai ir nustatomas terminas jiems pašalinti, taip pat ir teismo nutartis, kuria konstatuojama, kad nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti, turi būti aiškios, t. y. teismas turi nurodyti, kokių reikalavimų neatitinka skundas bei kodėl ir kaip šie trūkumai trukdo priimti skundą ir pradėti administracinės bylos teiseną, taip pat paaiškinti pareiškėjui, kaip šiuos trūkumus pašalinti, kad pareiškėjas galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą (pvz., LVAT 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis adm. byloje Nr. AS525-496/2011; 2011 m. lapkričio 5 d. nutartis adm. byloje Nr. AS525-580/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis adm. byloje Nr. AS502-845/2011).

21Teisėjų kolegija, įvertinusi tiek atskiruoju skundu skundžiamos nutarties, tiek ir nutarties, kuria buvo nustatyti skundo trūkumai, turinį, daro išvada, kad šios nutartys atitinka aptartą LVAT formuojamą praktiką – yra aiškios ir išsamios – teismas nurodė pareiškėjai ne tik kurių ABTĮ nustatytų reikalavimų neatitinka pateiktas skundas, bet ir detaliai paaiškino, kaip pareiškėja turėtų pašalinti nustatytus skundo trūkumus.

22Šių trūkumų pareiškėja nepašalino, t. y. nenurodė, kurį būtent NŽT sprendimą skundžia, nepateikė žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio kvito arba motyvuoto prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Be to, pareiškėja teismo prašė „išspręsti klausimą“ dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priimto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, t. y., kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nesuformulavo reikalavimo, atitinkančio ABTĮ 88 straipsnio reikalavimus (nors Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 5 d. nutartyje aiškiai nurodė, kad pareiškėja turėtų prašyti teismo priimti vieną iš ABTĮ 88 straipsnyje nustatytų sprendimų rūšių, kurias, išnagrinėjęs bylą, galėtų priimti teismas: panaikinti skundžiamą aktą (jo dalį), įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą atlikti tam tikrus veiksmus arba išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu).

23Minėti teismo nustatyti trūkumai, apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, buvo pakankamai akivaizdūs ir aiškiai trukdė teismo procesui pradėti. Tokių skundo trūkumų pašalinimas nereikalavo specifinių teisinių žinių ar antrinės teisinės pagalbos gavimo, taigi pirmosios instancijos teismas pakankamai aiškiai pareiškėjai išaiškino jos skundo trūkumus ir kaip jie turėtų būti pašalinti (ABTĮ 10 straipsnis), pasiūlė tikslinti skundo reikalavimus taip, kad jie atitiktų administracinių teismų kompetencijai priskirtinų ginčų nagrinėjimą. Be to, pirmosios instancijos teismas net du kartus pratęsė pareiškėjai terminą skundo trūkumams pašalinti, todėl pareiškėja turėjo pakankamai daug laiko šiems trūkumams ištaisyti.

24Administracinių teismų praktikoje pažymėta, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas pateikto skundo trūkumus, suteikia asmeniui galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (LVAT 2012 m. sausio 13 d. nutartis adm. byloje Nr. AS602-87/2012). Kitaip tariant, skundo trūkumų šalinimo institutas nėra savitikslis, jis yra inter alia skirtas suteikti galimybę pareiškėjui pataisyti skundą vietoje to, kad skundas būtų iš karto nepriimtas, kas yra naudinga pačiam pareiškėjui (LVAT 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis adm. byloje Nr. AS62-599/2011).

25Nagrinėjamu atveju pareiškėja neištaisė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartimi nustatytų jos skundo trūkumų. Pirmosios instancijos teismo nustatyti pareiškėjos skundo trūkumai, kaip konstatuota šioje nutartyje, laikytini esminiais, trukdančiais pareiškėjai pasinaudoti teise į gynybą. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą bei teisėtą išvadą, kad pareiškėjos skundas neatitinka esminių skundo formai ir turiniui keliamų reikalavimų, ir, jai šių trūkumų nepašalinus, pagrįstai bei teisėtai nutarė laikyti skundą nepaduotu.

26Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos J. D. atskirąjį skundą atmesti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja J. D. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 5 d. nutartimi (b. l.... 6. Pirmosios instancijos teisme 2015 m. spalio 21 d. gautas pareiškėjos... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartimi (b.... 8. 2015 m. lapkričio 9 d. teisme gautas pareiškėjos prašymas dar kartą... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi... 12. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 1... 13. III.... 14. Pareiškėja J. D. atskiruoju skundu (b. l. 122–124)... 15. Pareiškėja nurodo, kad pašalinti skundo trūkumų negali, nes nėra... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Pareiškėja J. D. atskiruoju skundu... 19. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 20. Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi tiek atskiruoju skundu skundžiamos 22. Šių trūkumų pareiškėja nepašalino, t. y. nenurodė, kurį būtent NŽT... 23. Minėti teismo nustatyti trūkumai, apeliacinio teismo teisėjų kolegijos... 24. Administracinių teismų praktikoje pažymėta, kad termino pašalinti skundo... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėja neištaisė Vilniaus apygardos administracinio... 26. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....