Byla AS-907-492/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. D. skundą atsakovui Valstybės įmonei Registrų centras dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja J. D. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Kauno filialo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. (3.4.5)KAS-146, VĮ Registrų centro 2015 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. (1.1.4)8-1416 ir įpareigoti VĮ Registrų centrą atnaujinti namų valdų kvartalo Nr. 895c žemės sklypų duomenis ir juos įvesti į einamąją techninę apskaitą, įregistruoti pareiškėjai nuosavybės teisėmis juridinius faktus, nustatyti gyvenamųjų užstatytų teritorijų rinkos vertę ir išduoti pažymas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi J. D. skundą atsisakė priimti, išaiškino, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

7Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bei įvertinęs pareiškėjos skundo turinį konstatavo, kad tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjai sukėlė VĮ Registrų centro Kauno filialo 2015 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. (3.4.5)KAS-146, todėl skundas turi būti paduodamas pagal VĮ Registrų centro Kauno filialo buveinės priskyrimą Kauno apygardos administraciniam teismui.

8III.

9Pareiškėja J. D. atskiruoju skundu (b. l. 142-144) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį ir perduoti bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

10Nurodo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Centrinio registratoriaus sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka. Teritorinio registratoriaus sprendimą apskundus Centriniam registratoriui, gavo pastarojo nemotyvuotą sprendimą. Paaiškina, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pateikti kiti panašaus pobūdžio skundai ir teismas neatsisakė jų priimti dėl nepriskirtinumo tam teismui.

11Teisėjų kolegija konstatuoja:

12IV.

13Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria teismas nutarė pareiškėjos skundo nepriimti dėl to, jog byla nepriskirtina tam teismui, teisėtumo ir pagrįstumo.

14ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. ABTĮ 35 straipsnyje nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

15Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. (3.4.5)KAS-146, VĮ Registrų centro 2015 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. (1.1.4)8-1416 ir įpareigoti VĮ Registrų centrą atnaujinti namų valdų kvartalo Nr. 895c žemės sklypų duomenis ir juos įvesti į einamąją techninę apskaitą, įregistruoti pareiškėjai nuosavybės teisėmis juridinius faktus, nustatyti gyvenamųjų užstatytų teritorijų rinkos vertę ir išduoti pažymas.

16Pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje konstatavo, kad tiesiogines teisines pasekmes šiuo atveju pareiškėjai sukelia būtent VĮ Registrų centro Kauno filialo 2015 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. (3.4.5)KAS-146, kurio buveinė yra Kaune, ir skundas turi būti nagrinėjamas Kauno apygardos administraciniame teisme, kurio veiklos teritorijoje yra VĮ Registrų centro Kauno filialo buveinė. Dėl to teismas atsisakė priimti pareiškėjos skundą.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi pareiškėjos skundo priėmimo medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo ginčijama nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

18Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 8 straipsnio nuostatas teritorinis registratorius yra Centrinio registratoriaus įsteigtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo padalinys, veikiantis Centrinio registratoriaus nustatytoje teritorijoje (1 d.). Teritoriniai registratoriai tvarko nekilnojamojo turto registrą, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus (2 d.). Pagal šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalį prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnyje įtvirtinta prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka.Prašymus įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus nagrinėja ir sprendimus priima teritorinio registratoriaus įgalioti darbuotojai (2 d.). Išnagrinėjęs prašymą, teritorinio registratoriaus įgaliotas darbuotojas gali priimti vieną iš šių sprendimų: 1) prašymą tenkinti – daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus įregistruoti nekilnojamojo turto registre; 2) prašymą atmesti – atsisakyti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus įregistruoti nekilnojamojo turto registre; 3) sprendimo priėmimą atidėti dėl aplinkybių, kurios trukdo nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus (3 d.). Pagal minėto įstatymo 30 straipsnį teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (1 d.), o Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (2 d.).

19Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnyje nustatyta skundo pateikimo Centriniam registratoriui tvarka, o 32 straipsnyje įtvirtinta Centriniam registratoriui paduotų skundų nagrinėjimo tvarka. Centriniam registratoriui paduoti skundai dėl teritorinių registratorių priimtų sprendimų turi būti išnagrinėti per trisdešimt dienų (32 str. 1 d.). Skundus nagrinėja bei sprendimus priima Centrinio registratoriaus sudaryta komisija (32 str. 2 d.). Centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys, forma neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų (32 str. 3 d.). Centrinis registratorius, išnagrinėjęs skundą, priima vieną iš šių sprendimų:1) palikti galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą; 2) panaikinti (visą ar iš dalies) teritorinio registratoriaus sprendimą ir priimti naują sprendimą; 3) pakeisti teritorinio registratoriaus sprendimą (32 str. 4 d.).

20Įvertinus išdėstytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog teritorinių registratorių sprendimams apskųsti yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka. Tai ne kartą savo praktikoje yra patvirtinęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-415/2010).

21Taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatos nenustato išimtinio bylų dėl Centrinio registratoriaus sprendimų priskirtinumo Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Todėl, sprendžiant bylų dėl registratorių priimtų sprendimų priskirtinumo atitinkamiems apygardų administraciniams teismams klausimą, turi būti laikomasi taisyklės, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjami skundai tik dėl tų Centrinio registratoriaus priimtų sprendimų, kurie skundą paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes, o atsakovais tokiose bylose yra teritoriniai registratoriai, ir šios bylos nagrinėtinos administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių viešojo administravimo subjektų buveinės vietų paskirstymą teismams (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-415/2010).

22Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kad pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą su prašymu atnaujinti namų valdų kvartalo Nr. 895c žemės sklypų duomenis ir juos įvesti į einamąją techninę apskaitą, įregistruoti pareiškėjai nuosavybės teisėmis juridinius faktus, nustatyti gyvenamųjų užstatytų teritorijų rinkos vertę ir išduoti pažymas. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. (3.4.5)KAS-146 atmetė pareiškėjos prašymą. Pareiškėjai šį sprendimą apskundus VĮ Registrų centrui, t. y. Centriniam registratoriui, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2015 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. (1.1.4)8-1416, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos skundą dėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 2015 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. (3.4.5)KAS-146, paliko galioti minėtą VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimą.

23Įvertinus pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bei byloje susiklosčiusias aplinkybes, matyti, jog nagrinėjamu atveju Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo ir pareiškėjos skundo netenkino bei paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą, o pareiškėja de facto nesutinka su paliktu galioti teritorinio registratoriaus sprendimu. Todėl konstatuotina, kad skundo teismui dalyku laikomas sprendimas, sukeliantis pareiškėjai tiesiogines pasekmes, t. y. VĮ Registrų centro Kauno filialo 2015 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. (3.4.5)KAS-146, o atsakovu šioje byloje yra teritorinis registratorius – VĮ Registrų centro Kauno filialas. Pareiškėja byloje ir ginčija atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. (3.4.5)KAS-146, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti jos prašymą.

24Be to, ABTĮ 32 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, jog apskundus administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia. Taigi šiuo atveju atsakovu išlieka VĮ Registrų centro Kauno filialas, o ne VĮ Registrų centras.

25Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjos skundas turėjo būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui. Teismas tinkamai taikė proceso teisės normas bei padarė teisingas išvadas dėl pareiškėjos skundo priimtinumo ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu. Skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir jos naikinti nėra pagrindo. Teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, dėl kurių pareiškėjos atskirasis skundas būtų tenkinamas, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartis paliekama nepakeista.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjos J. D. atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja J. D. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi... 7. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bei... 8. III.... 9. Pareiškėja J. D. atskiruoju skundu (b. l. 142-144)... 10. Nurodo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 12. IV.... 13. Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo... 14. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad administracinio teismo... 15. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti VĮ Registrų centro... 16. Pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje konstatavo, kad tiesiogines... 17. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi pareiškėjos... 18. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 8 straipsnio nuostatas teritorinis... 19. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnyje nustatyta skundo... 20. Įvertinus išdėstytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog... 21. Taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra... 22. Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kad pareiškėja kreipėsi į... 23. Įvertinus pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, Lietuvos vyriausiojo... 24. Be to, ABTĮ 32 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, jog apskundus... 25. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjos J. D. atskirąjį skundą atmesti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. palikti... 29. Nutartis neskundžiama....