Byla I-3408-331/2008

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centras, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, uždarajai akcinei bendrovei „Universalios valdymo sistemos“, uždarajai akcinei bendrovei „Avere“, uždarajai akcinei bendrovei „NCC titanas“ (buvęs pavadinimas UAB „Šiaulių titanas“) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42008 m. balandžio 28 d. pareiškėja UAB „Kriptonika, susipažinusi su VĮ Registrų centras tvarkoma pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, adresu ( - ), Vilniuje, byla, sužinojo, jog 2008 m. vasario 5 d. UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjos turto, adresu ( - ), Vilniuje, paprastasis administratorius 2008 m. vasario 5 d. kreipėsi į Vilniaus filialą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir juridinio asmens nuosavybės įregistravimo į statinius, butus ar patalpas. UAB „Avere“ prašymo pagrindu Vilniaus filialas 2008 m. vasario 5 d. priėmė sprendimą, kuriuo nustatė UAB „Avere“ vieno mėnesio terminą pašalinti aplinkybes, trukdančias įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto registrą. UAB „Avere“ pateikus skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, atsakovas 2008 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 76 pakeitė teritorinio registratoriaus sprendimą, jį pakeisdamas ir nurodydamas, kad vienintelis trūkumas duomenų įrašymui į nekilnojamojo turto kadastrą yra hipotekos kreditorių raštiški sutikimai dėl kadastro duomenų tikslinimo.

5Pareiškėja UAB „Kriptonika“ nesutikdama su VĮ Registrų centro 2008 m. vasario 29 d. sprendimu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama pakeisti centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. vasario 29 d. sprendimą Nr. 76 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo panaikinant teritorinio registratoriaus sprendimą ir priimant naują sprendimą – atmesti UAB „Avere“ prašymus įrašyti patikslintus nekilnojamojo daikto – administracinių patalpų, unikalus numeris ( - ), esančių ( - ), Vilniuje, duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teisę į statinius, butus ar patalpas. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde paaiškino, kad skundžiamas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios aktams, o jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Atsakovas privalėjo konstatuoti, kad tiek prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo, tiek skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo padavė tokios teisės neturintis asmuo. UAB „Avere“ teisės veikti pareiškėjos vardu buvo nustatytos 2007 m. gruodžio 5 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi. Minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai numatyta, kad skiriamas pareiškėjos patalpų, esančių ( - ), Vilniuje paprastasis administravimas ir paskiriamas administratorius, kuris dalyvautų statybos darbų pabaigos įforminimo ir patalpų tinkamo perdavimo užsakovui veiksmuose. Nutartyje aiškiai nurodytos turto administratoriaus funkcijos ? tik dalyvavimas statybos darbų pabaigos įforminime ir patalpų tinkamas perdavimas užsakovui. Teismas nesuteikė UAB „Avere“ teisės keisti pareiškėjos turto kadastro duomenis, registruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą ar atlikti kitus, už statybos darbų įforminimo ir patalpų perdavimo pareiškėjai ribų esančius veiksmus. Skunde pareiškėja taip pat pabrėžė, jos atsakovas pažeidė Viešojo administravimo įstatyme nustatytas administracinės procedūros taisykles. Pagal UAB „Avere“ prašymą pradėtos administracinės procedūros dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastro duomenų koregavimo ir nuosavybės registracijos, taip pat dėl UAB „Avere“ skundo atsakovui turinys buvo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų koregavimas. Nėra ginčo, kad pareiškėjos nekilnojamojo turto teisinis statusas ir kadastro duomenys tiesiogiai įtakoja pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, todėl pareiškėja laikytina administracinės procedūros dalyve. Administracinės procedūros dalyvio teisės negali būti įgyvendinamos pačiam dalyviui net nežinant apie vykstančią administracinę procedūrą. Tuo tarpu pareigą užtikrinti administracinės procedūros dalyvio teises turėjęs atsakovas ir teritorinis registratorius nesiėmė jokių priemonių įstatyminei pareigai vykdyti. Skunde taip pat teigė, jog skundžiamu sprendimu buvo pažeisti aukštesnės galios aktai – Turto areštų registro įstatymas ir Civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK). Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nustatytas pareiškėjos turto areštas apribojo visas nuosavybės teises, su pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiu turtu negalėjo būti atliekami absoliučiai jokie teisiniai veiksmai. O prašymą dėl turto kadastro ir registro duomenų pakeitimo pateikusi UAB „Avere“ bei 2008 m. vasario 29 d. sprendimą ignoruoti areštą priėmęs atsakovas abu laikytini pažeidusiais teismo nustatytus draudimus. Dėl turtui taikomo visiško nuosavybės teisių apribojimo atsakovas neturėjo teisės leisti atlikti kokius nors pareiškėjos patalpų teisinės registracijos pakeitimus, o privalėjo pakeisti teritorinio registratoriaus sprendimą atmetant UAB „Avere“ prašymus.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčo esmė ? ar UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjos UAB „Kriptonika“ paprastasis administratorius, turėjo teisę kreiptis į Vilniaus filialą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir juridinio asmens nuosavybės teisių įregistravimo į statinius, butus ar patalpas. Teismas pažymėjo, kad ginčo teisinius santykius reguliuoja Statybos įstatymas, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242, patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Civilinis kodeksas ir Civilinio proceso kodeksas.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas, remdamasis Statybos įstatymo 24 straipsniu, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 7 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242, 24 punktu, padarė išvadą, kad atliktų statybos darbų pabaigos įforminimas yra suprantamas kaip statinio kadastro duomenų surinkimas bei užfiksavimas, statinio pripažinimas tinkamu naudoti, statinio kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą, kuriuo pabaigiamas statybos darbų pabaigos įforminimas. Tik įstatymų nustatyta tvarka įforminus statybos darbų pabaigą, t. y. atlikus aptartus veiksmus, statinys gali būti naudojamas bei dėl jo gali būti sudaromi sandoriai. 2007 m. gruodžio 5 d. teismo nutartimi UAB „Avere“ buvo leista atlikti minėtų patalpų „tinkamo perdavimo“ užsakovui veiksmus. Tik laikantis įstatymų nustatytos tvarkos įformintas statinys gali būti civilinių teisinių santykių objektu, todėl tik įforminus ginčo patalpų statybos pabaigos darbus, šis objektas gali būti perduodamas tretiesiems asmenims, t. y. gali būti atliekamas teismo nutartyje aptartas tinkamas patalpų perdavimas užsakovui. Nutartyje suteiktos teisės administratoriui nebuvo susiaurintos nustatant, jog leidžiama atlikti tik tam tikrus statybos darbų pabaigos įforminimo veiksmus, todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad administratoriaus įgalinimai apėmė ir prašymų pateikimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui. Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 5 dalis ir 152 straipsnio 1 dalis numato, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jų priėmimo momento ir yra skubiai vykdomos. Teismas padarė išvadą, kad prašymo teritoriniam registratoriui pateikimo metu nutartis buvo įsiteisėjusi, todėl UAB „Avere“ veikė teisėtai kaip pareiškėjos turto administratorius. Turto administratoriaus veiksmais prievolės sukuriamos naudos gavėjui, be jokio atskiro paties naudos gavėjo sutikimo ar patvirtinimo (CK 4.242 str. 4 d., 4.244 str. 1 d.) Nei viešojo administravimo įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato registratoriaus ar kitų viešojo administravimo subjektų pareigos apie naudos gavėjo vardu turinčio teisę veikti turto administratoriaus veiksmus papildomai informuoti patį naudos gavėją. Administratorius veikia naudos gavėjo vardu ir interesais. Ta aplinkybė, kad turtui yra uždėtas areštas, negali būti vertinama kaip pagrindas trukdantis teisėtai pakeistus šio turto duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi areštas draudžia pačiam savininkui disponuoti jam priklausančiu turtu ar suvaržyti šį turtą trečiųjų asmenų teisėmis, o kadastro duomenų patikslinimas nereiškia, jog yra pažeidžiamas areštu nustatytas draudimas disponuoti areštuotu turtu, t. y. nereiškia, jog patikslinus kadastro duomenis bus pažeistas apribojimas teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei teisės aktų normas reguliuojančias ginčo dalyką, teismas padarė išvadą, kad UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjos UAB „Kriptonika“ paprastasis administratorius, turėjo teisę kreiptis į Vilniaus filialą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir juridinio asmens nuosavybės teisių įregistravimo į statinius, butus ar patalpas.

9III.

10Apeliaciniu skundu pareiškėja UAB „Kriptonika“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti pareiškėjos skundą. Apeliaciniame skunde UAB „Kriptonika“ nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad turto administratoriaus UAB „Avere“ įgalinimai apėmė ir prašymų pateikimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui. Savo teiginį grindžia CK 4.239, 4.240, 4.241 straipsnių nuostatomis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. gruodžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-506/2003, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-258/2008. Apeliantas pabrėžia, kad UAB „Avere“ prašymu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas savo 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi išaiškino 2007 m. gruodžio 5 d. nutartį (CPK 278 str.), kurioje nurodė, kad UAB „Avere“ suteiktos tik tokios funkcijos, kurios apibrėžtos 2007 m. lapkričio 5 d. nutarties revoliucinės dalies 5 pastraipoje, tačiau neapima viso turto paprastojo administravimo turinio, nurodyto CK 4.240 straipsnyje. Ši teismo nutartis negali būti aiškinama plečiamai. Taip pat apeliantas paaiškina, kad patalpų paprastasis administravimas buvo nustatytas kaip laikinoji apsaugos priemone, siekiant užtikrinti ieškinį ir ji skirta tik turtui išsaugoti esamoje būklėje (tam nėra būtinas turto gausinimas ar pajamų iš areštuoto turto gavimas, ką privalėtų daryti visiškas turto administratorius). Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Avere“ prašymo pateikimo teritoriniam registratoriui metu 2007 m. gruodžio 5 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis buvo įsiteisėjusi. Pareiškėja remiasi CPK 148 straipsnio 5 dalies ir 152 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei nurodo, kad jokie teisės aktai nedraudžia teismui kitaip išspręsti nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių įsigaliojimo klausimą. 2007 m. gruodžio 5 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad skubiai vykdoma tik nutarties dalis dėl arešto taikymo, todėl likusi dalis nėra skubiai vykdoma ir jai netaikomos CPK 158 straipsnio 5 dalies teisinės pasekmės, o taikomos CPK 279 straipsnio nuostatos – t. y. nutartis įsigalioja tik išnagrinėjus skundą dėl jos apeliacine tvarka arba pasibaigus jos apskundimo terminui, jeigu nutartis neapskųsta. Šiuos savo teiginius grindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-199/2006. Atskirasis skundas dėl 2007 m. gruodžio 5 d. nutarties išnagrinėtas tik 2008 m. balandžio 23 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S31-94/2008, todėl tik po 2008 m. balandžio 23 d. UAB „Avere“ įgijo 2007 m. gruodžio 5 d. teismo nutartyje numatytas turto administratoriaus teises. Taip pat apeliaciniame skunde išdėstomi motyvai, kurie buvo nurodyti skunde pirmosios instancijos teismui.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą UAB „Universalios valdymo sistemos“ nurodo, kad palaiko visus apeliaciniame skunde nurodytus motyvus.

12Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centras ir tretieji asmenys VĮ Registrų centro Vilniaus filialas ir UAB „NCC titanas“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimus grindžia motyvais, kurie buvo išdėstyti atsiliepimuose į skundą pirmosios instancijos teismui bei Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo argumentais. Taip pat UAB „NCC titanas“ prašo priteisti patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kriptonika“ nuo apeliacinio skundo atsisakė. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsniu, teisėjų kolegija,

Nutarė

17Apeliacinį procesą nutraukti.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai