Byla 2-2309-513/2011
Dėl viešųjų pirkimų komisijos 2011-09-26 ir 2011-10-18 sprendimo pripažinimo neteisėtais

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovei VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei, trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras, dėl viešųjų pirkimų komisijos 2011-09-26 ir 2011-10-18 sprendimo pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo viešųjų pirkimų komisijos 2011-09-26 ir 2011-10-18 sprendimus netenkinti ieškovės pretenzijų pripažinti neteisėtais. Ieškovė nurodo, kad 2011-09-26 ir 2011-10-18 pateikė pretenzijas atsakovei, prašydama stabdyti pirkimo procedūras ir įsitikinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro tiekiamų kraujo produktų kokybe. Atsakovė atsisakė tenkinti pretenzijas dėl formalių priežasčių, todėl pretenzijos turi būti patenkintos, o atsakovės 2011-09-26 ir 2011-10-18 sprendimai pripažinti neteisėtais, nes trečiojo asmens VšĮ Nacionalinio kraujo centro pagamintas produktas neatitiko hemoglobino kiekio parametrų, o atsakovė VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė neįsitikino, kad pateiktas atitikimo patvirtinimas yra teisingas (b. l. 3–6).

3Atsakovė VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė pateikė patikslintą atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, nes trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus konkurso sąlygose. Nurodo, kad vienas iš konkurso sąlygose numatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų yra tai, jog trečiojo asmens siūlomos prekės turi atitikti techninius reikalavimus, tai yra kraujo komponentų maišeliai turi būti sertifikuoti ir nepavojingi žmogaus sveikatai, maišelių žarnelės turi būti atitinkamai sufragmentuotos ir turėti ryškų numerį kiekviename segmente, kraujas eritrocitų maišelių žarnelių segmentuose turi būti tinkamai sumaišytas su konservantu. Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinio kraujo centras pateikė laisvos formos pažymą, kuria patvirtino, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. yra įtvirtinta nuostata, kad viešojo pirkimo tikslas yra vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija visiškai pagrįstai gali teigti, kad tiekėjo atitinkamos licenzijos turėjimas yra pakankamas įrodymas, jog tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus vykdyti sutartį. Licenzijos režimo nustatymas reiškia, kad atitinkamai veiklai keliami padidinti veiklos nustatymai negu įprastinei veiklai, kuriai nėra nustatytas licenzijos režimas. Tai, kad trečiasis asmuo licencijuojamoje veiklos srityje turi atitinkamą licenziją, įrodo, jog toks tiekėjas yra kompetentingas (b. l. 98–100, 119–122).

4Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras su ieškiniu nesutinka, nes pateikė atsakovei VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei visus įrodymus apie tai, kad atitinka kvalifikacijos reikalavimus, o dėl ieškovės UAB „Kraujo donorystės centras“ paminėto atvejo pradėtas ikiteisminis tyrimas, trečiasis asmuo neatsako už tai, kokiomis sąlygomis laikomi į sveikatos priežiūros įstaigą pateikti kraujo komponentai. Pažymi, kad visuomet pirkėjams tiekė ir tiekia Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus kokybės reikalavimus atitinkančius kraujo komponentus. Šį faktą patvirtina Valstybinės medicinos audito inspekcijos 2011-08-12 išvada. Pridėti įrodymai tik patvirtina, kad jie yra techniškai pajėgūs tinkamai vykdyti ginčo pirkimo sutartį ir perkančioji organizacija pagrįstai pripažino trečiąjį asmenį laimėtoju ginčo konkurso pirmai daliai (b. l. 81–83).

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2011-04-27 paskelbė atvirą konkursą „Kraujo komponentai ir preparatai“. Šiame konkurse dalyvavo ir savo pasiūlymus pateikė ieškovė UAB „Kraujo donorystės centras“ bei trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras. Atsakovės viešojo pirkimo komisija 2011-09-14 sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju 1 ir 2 pirkimo dalyse pripažino trečiąjį asmenį VšĮ Nacionalinį kraujo centrą (b. l. 7–39). Ieškovė ieškiniu ginčija atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2011-09-26 ir 2011-10-18 sprendimus, t. y. prašo panaikinti atsakovės sprendimus, kuriais nutarta netenkinti UAB „Kraujo donorystės centras“ pretenzijų (b. l. 40–47). Savo reikalavimus motyvuoja tuo, kad trečiojo asmens VšĮ Nacionalinio kraujo centro pagamintas produktas neatitinka hemoglobino kiekio parametrų, o atsakovė VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė neįsitikino, kad pateiktas atitikimo patvirtinimas yra teisingas. Atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo įtvirtintus pagrindinius viešųjų pirkimų principus, kadangi neįsitikino perkamų prekių kokybe.

7Ginčas byloje kilo dėl trečiojo asmens, kaip tiekėjo, atitikties kvalifikacijos reikalavimui.

8Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės, pažymėdamas, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo pripažinti atsakovės 2011-09-26 ir 2011-10-18 sprendimus netenkinti ieškovės UAB „Kraujo donorystės centras“ pretenzijų neteisėtais, motyvuodama tuo, kad atsakovė VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, vykdydama viešąjį pirkimą, neišsiaiškino, kad trečiojo asmens VšĮ Nacionalinis kraujo centro pagamintas produktas neatitiko hemoglobino kiekio parametrų, todėl neatitiko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakyme Nr. V-91 „ Dėl kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos reikalavimų patvirtinimo“ ir jo pakeitimuose, 2005-02-24 įsakyme Nr. V-84 „Dėl kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos tvirtinimo“ ir jo pakeitimuose, 2000-04-14 įsakyme Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“ ir jo pakeitimuose nurodytų reikalavimų.

9Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 7 d. nustato, kad dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertintini vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais bei procedūromis. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Konkurso dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Perkančioji organizacija Konkurso dalyvio pasiūlymą privalo atmesti, jeigu pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.).

10Atsakovės Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas 2011-10-03 atsakymu Nr. S3(4.35)-1932 į ieškovės 2011-09-26 pretenziją Nr. P-11-25 konstatavo, kad nesutinka su ieškovės teiginiu, jog tiekėjas VšĮ Nacionalinio kraujo centras neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Vienas iš konkurso sąlygose numatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų yra tai, kad tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninius reikalavimus, pateiktus techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 10.5 punktas). Tiekėjas VšĮ Nacionalinio kraujo centras pateikė laisvos formos pažymą, kuria tiekėjas užtikrino, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

11Atsakovės Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas 2011-10-18 atsakymu Nr. S3(4.35)-2048 į ieškovės 2011-10-18 pretenziją Nr. P-11-26 konstatavo, kad pretenzijos dėl to paties dalyko antrą kartą nenagrinėtinos.

12Konkurso sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis“ 5.1 p. nuostatuose įtvirtintas tiekėjo įsipareigojimas tiekti prekes, kurių kokybė atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 įsakyme Nr. V-91 „ Dėl kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos reikalavimų patvirtinimo“ ir jo pakeitimuose, 2005-02-24 įsakyme Nr. V-84 „Dėl kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos tvirtinimo“ ir jo pakeitimuose, 2000-04-14 įsakyme Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“ ir jo pakeitimuose nurodytus reikalavimus.

13Vienas iš konkurso sąlygose numatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų yra tai, kad tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninius reikalavimus, pateiktus techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 10.5 punktas), t. y. kraujo komponentų maišeliai turi būti sertifikuoti ir nepavojingi žmogaus sveikatai, maišelių žarnelės turi būti atitinkamai sufragmentuotos ir turėti ryškų numerį kiekviename segmente, kraujas eritrocitų maišelių žarnelių segmentuose turi būti tinkamai sumaišytas su konservantu. Taip pat informacija preparato etiketėje ir ant pakuotės turi būti atspausdinta lietuvių kalba.

142011-07-15 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos komisija nustatė, kad iš VšĮ Greitosios pagalbos universitetinės ligoninės pristatytų trečiojo asmens pagamintų kraujo komponentų vienetuose hemoglobino kiekis atitiko 2005-02-08 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-91 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos reikalavimų patvirtinimo“ nustatytus hemoglobino kiekio parametrus, o faktas, kad 5 vienetų eritrocitų be leukocitų-trombocitų sluoksnio pridėtiniame tirpale hemoglobino kiekis neatitiko nustatytų parametrų, neįrodo, jog dėl to yra gamintojo kaltė ir/ar trečiasis asmuo neatitinka konkurso sąlygose numatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, komisija padarė tik prielaidas, kad tai galėjo atsitikti dėl technologinių pažeidimų arba dėl išorinio poveikio, be to, dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas (b. l. 48–51, 92, CPK 185 str.). Tiekėjas VšĮ Nacionalinio kraujo centras pateikė laisvos formos pažymą, kuria tiekėjas užtikrino, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Tai patvirtina ir Nacionaliniam kraujo centrui Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota ir galiojanti licencija, kuri suteikia teisę užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti kraujo donoro paslaugas, taip pat 2011-08-12 Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimas, kiti vėliau atlikti tyrimai (b. l. 87–96, 101–106).

15Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta perkančiosios organizacijos veiksmų, pažeidusių viešųjų pirkimų principus (lygiateisiškumo, nediskriminavimo) ar kitas imperatyviąsias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, dėl kurių būtų galima naikinti ar keisti ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus. Todėl tenkinti ieškovės ieškinį nėra teisinio pagrindo, ieškinys atmestinas (Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str., CPK 185 str.).

16Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras pateikė prašymą dėl 2 100 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Vadovaujantis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, bei atsižvelgiant į tai, kad byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka, iš ieškovės trečiajam asmeniui VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui priteistina 1 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį atmesti.

19Iš ieškovės UAB „Kraujo donorystės centras“ priteisti trečiajam asmeniui VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo viešųjų pirkimų komisijos... 3. Atsakovė VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė pateikė patikslintą... 4. Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras su ieškiniu nesutinka, nes... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje nustatyta, kad VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2011-04-27... 7. Ginčas byloje kilo dėl trečiojo asmens, kaip tiekėjo, atitikties... 8. Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės,... 9. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. nustato, kad perkančioji... 10. Atsakovės Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas 2011-10-03 atsakymu Nr.... 11. Atsakovės Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas 2011-10-18 atsakymu Nr.... 12. Konkurso sąlygų 4 priedo „Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis“ 5.1 p.... 13. Vienas iš konkurso sąlygose numatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų... 14. 2011-07-15 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos komisija... 15. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu... 16. Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras pateikė prašymą dėl 2... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 18. ieškinį atmesti.... 19. Iš ieškovės UAB „Kraujo donorystės centras“ priteisti trečiajam... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...