Byla 2-3-446/2016
Dėl daikto valdymo susigrąžinimo, likvidacinės komisijos protokolo ir perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant S. Š., dalyvaujant ieškovui N. A., ieškovo atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. A. ieškinį atsakovui A. Z., trečiajam asmeniui Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui dėl daikto valdymo susigrąžinimo, likvidacinės komisijos protokolo ir perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3Pradiniu ieškiniu (20-21 b. l. 1 t.) ieškovas prašė pripažinti žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos 1995 m. lapkričio 15 d. turto priėmimo-perdavimo aktą negaliojančiu ir įpareigoti atsakovą A. Z. grąžinti jam 17/28 dalis mechaninių dirbtuvių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ).

42016 m. balandžio 12 d. ieškovas pateikė patikslintą ieškinio pareiškimą (170-171 b. l 2t.), kuriuo papildė ieškinio reikalavimus ir prašė pripažinti ŽŪB „Junkilai“ 1995 m. sausio 30 d. visuotinio susirinkimo protokolą Nr. 2, pateiktą atsakovo 2006 m. liepos 25 d. VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, negaliojančiu nuo jo pateikimo dienos; pripažinti ŽŪB „Junkilai“ likvidacinės komisijos 1995 m. lapkričio 15 d. mechaninių dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), priėmimo-perdavimo aktą, pateiktą atsakovo 2006 m. liepos 25 d. VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, negaliojančiu nuo jo pateikimo dienos; pripažinus negaliojančiais suklastotus ŽŪB „Junkilai“ 1995-01-30 visuotinio susirinkimo protokolą Nr. 2 ir ŽŪB „Junkilai“ likvidacinės komisijos 1995-11-15 mechaninių dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), priėmimo-perdavimo aktą, panaikinti šio turto teisinę registraciją.

5Teismo posėdžio metu ieškovas pateikė prašymą dėl atsisakymo nuo reikalavimo panaikinti pastatų, esančių Kelmės rajone, Želvių kaime, teisinę registraciją A. Z. vardu ir bylą šioje dalyje nutraukti (179 b. l. 2 t.).

6Ieškovas paaiškino, kad ginčo pastatai – mechaninis kiemas su dirbtuvėmis, buvo pastatyti kolūkiniais laikais, priklausė kolūkiui „Naujas kelias“, jam iširus, atiteko žemės ūkio bendrovei „Junkilai“. Jis dirbo kolūkyje, vėliau ir žemės ūkio bendrovėje „Junkilai“, buvo šios bendrovės pajininkas, jai likviduojantis 1995 metais jam ir grupei kitų bendrovės narių atiteko mechaninės dirbtuvės, esančios Kelmės rajone, Želvių kaime. Su buvusiais pajininkais natūroje nebuvo atsidalinę mechaninių dirbtuvių patalpų, naujieji savininkai (buvę pajininkai) visomis mechaninio kiemo (taip buvo vadinami kompleksas pastatų, kurie jiems atiteko) patalpomis – dirbtuvėmis, garažais – naudojais bendrai, naudojimosi tvarka nebuvo nustatyta. Po kurio laiko jis perpirko iš buvusių pajininkų jiems atitekusias mechaninių dirbtuvių dalis ir, jo paskaičiavimu, jam šiuo metu priklauso 2/3 mechaninių dirbtuvių ir joms priklausančių kitų pastatų, esančių ( - ). Jam priklausančioje dalyje, kurioje kolūkio laikais buvo įrengtas poilsio kambarys, jis įsirengė gyvenamąsias patalpas ir nuo 1995 metų gyvena jose, tačiau nuosavybės teisių į jam tenkančią mechaninių dirbtuvių dalį jis neįteisino. Visi pastatai, kurie atiteko jam ir kitiems pajininkams, likviduojantis ŽŪB „Junkilai“ nebuvo inventorizuoti, nebuvo atlikta jų teisinė registracija nei kolūkio, nei bendrovės vardu. 2006 metais jis sužinojo, kad mechaninės dirbtuvės, kurios priklausė jam ir kitiems ŽŪB „Junkilai“ buvusiems pajininkams, priklauso atsakovui A. Z.. Atsakovas A. Z. nedirbo nei kolūkyje, nei ŽŪB „Junkilai“, nebuvo šios bendrovės pajininku, nekilnojamojo turto registrui jis pateikė suklastotus dokumentus – 1995 m. sausio 30 d. ŽŪB „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio protokolą Nr. 2 ir 1995 m. lapkričio 15 d. priėmimo perdavimo aktą, kurių pagrindu jo vardu buvo atlikta pastatų teisinė registracija. Atsakovas niekada negyveno Kelmės rajone, Želvių kaime, nesinaudojo pastatais, kurie jam ir kitiems pajininkams atiteko likvidavus ŽŪB „Junkilai“, atsakovui savo vardu įregistravus nuosavybės teises į mechanines dirbtuves, jis (ieškovas) ir kiti buvę pajininkai naudojasi iš bendrovės gautais pastatais, buvusių pajininkų faktinis ginčo pastatų valdymas niekada nebuvo nutrūkęs.

7Atsakovas teismo posėdžio, vykusio 2015 m. spalio 28 d. (140 b. l. 2 t.), metu paaiškino, kad jis nebuvo Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ pajininkas ir šios bendrovės likvidacinė komisija jam jokių pastatų neperdavė. Norėdamas įsigyti mechanines dirbtuves, esančias Kelmės rajone, Želvių kaime, per kitus asmenis sumokėjo buvusiems pajininkams už jų turimas dalis pinigus, tačiau pirkimo-pardavimo sandorio neįteisino. Jis negali paaiškinti, kokiu būdu įsigijo ŽŪB „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, vykusio 1995 m. sausio 30 d., protokolą Nr. 2 ir 1995 m. lapkričio 15 d. priėmimo-perdavimo aktą, kurių pagrindu buvo įregistruotos jo nuosavybės teisės į mechanines dirbtuves ir kitus tame pačiame mechanizacijos kieme Kelmės rajone, Želvių kaime esančius pastatus.

8Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime (54 b. l. 1 t.) nurodė, kad ieškinį palieka spręsti teismo nuožiūra.

9Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas dalinai, atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimo – teisinės registracijos panaikinimo - priimtinas, byla toje dalyje nutrauktina.

10Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

11Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnyje nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisė gali būti įgyjama pagal sandorius, paveldint, pagaminant naują daiktą, kitais šiame straipsnyje ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais. Įstatymuose nustatytais pagrindais įgyta nuosavybė į nekilnojamąjį daiktą registruojama Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta tvarka. Kasacinis teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja registravimo funkciją vykdančiai institucijai bendro pobūdžio pareigą prieš registruojant nuosavybės teises patikrinti nuosavybės įgijimo ar perėjimo kitam asmeniui pagrindą, o kilus abejonių, atsisakyti atlikti tokį registravimą. Taigi nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009). Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. Duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, tai asmuo, siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, kad dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009).

12Iš Nekilnojamojo turto registro pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas A. Z. 2006 m. liepos 25 d. VĮ Registrų centro Šiaulių filialui pateikė prašymą (60 b. l. 1 t.), kuriame nurodė, jog remiantis 1995 m. lapkričio 15 d. priėmimo-perdavimo aktu ir protokolu Nr. 2, kuriuose likvidacinės komisijos nuspręsta perduoti šį turtą A. Z., pastarajam perduotas turtas: mechaninės dirbtuvės, kurios yra ( - ), 646,78 m2 ploto, mechaninės dirbtuvės 245,49 m2 ploto, garažai 404,02 m2 ploto, priestatas, kurio užstatytas plotas 11,7 m2, siurblinė 4,16 m2 ploto, garažai 635,90 m2 ploto, sargų postas 7,7 m2 ploto, daržinė kombainams 506,35 m2 ploto. Kartu su prašymu atsakovas A. Z. VĮ Registrų centro Šiaulių filialui pateikė Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, vykusio 1995 m. sausio 30 d., protokolą Nr. 2 (55-59 b. l. 1 t.), kuriame nurodyta, jog svarstytas klausimas dėl mechanizacijos kiemo ir mechanizacijos dirbtuvių , nutarta mechanizacijos kiemą, esantį ( - ), atiduoti už 23629 Lt A. Z. (57 b. l. 1 t.). 1995 m. lapkričio 15 d. priėmimo –perdavimo akte, pateiktame atsakovo A. Z. kartu su aukščiau nurodytu protokolu, nurodyta, jog Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinė komisija perduoda už pajų pajininkui A. Z. mechanizacijos kiemą (į jo sudėtį įeina mechaninės dirbtuvės, kombainų garažai, traktorių garažai, mašinų garažai), kurio vertė su įrengimais 23629 Lt (61 b. l. 1 t.). Kaip matyti iš pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre (44-45 b. l. 1 t.) nuosavybės teisės A. Z. į pastatus – mechanines dirbtuves 646,78 kv. m., mechanines dirbtuves 245,49 kv. m., garažus 404,02 kv. m, siurblinę 4,16 kv. m., garažus 635,90 kv. m., daržinę kombainams 506,35 kv. m., esantys Kelmės rajone, Želvių kaime, – įregistruotos jo 2006 m. liepos 25 d. pateikto prašymo, 1995-01-30 protokolo Nr. 2 ir 1995-11-15 priėmimo-perdavimo akto pagrindu. Ieškovas būtent ir ginčija atsakovo nuosavybės teisių įregistravimo pagrindą – atsakovo pateiktą protokolą ir priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas, kad šie dokumentai yra suklastoti, pateikdamas kitus dokumentus, kurių pagrindu jam ir kitiems pajininkams likviduojant žemės ūkio bendrovę „Junkilai“ buvo atiduotos mechaninės dirbtuvės ir kiti prie jų esantys pastatai Kelmės rajone, Želvių kaime.

13Teismo vertinimu, byloje yra pakankamai objektyvių įrodymų, leidžiančių konstatuoti, kad ginčijami dokumentai – protokolas ir priėmimo-perdavimo aktas - suklastoti.

142011 m. liepos 21 d. Kelmės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu (40-44 b. l. 2 t.) nustatyta, kad kaltinamasis A. Z. 2006 m. rugpjūčio 1 d. Šiaulių mieste, Valstybinės įmonės „Registrų centras“, Šiaulių filiale, nuosavybės teisės į ( - ), esančias mechanines dirbtuves įregistravimui, pateikė žinomai suklastotą Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, įvykusio 1995 m. sausio 30 d., protokolą Nr. 2. Be to, kaltinamasis A. Z. apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, tai yra panaudojęs žinomai suklastotą Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, įvykusio 1995 m. sausio 30 d., protokolą Nr. 2, 2006 m. rugpjūčio 1 d. VĮ „Registrų centras“, Šiaulių filiale įregistravo sau nuosavybės teisę į Kelmės rajone, Želvių kaime esančias mechanines dirbtuves 189360 Lt vertės, priklausančias N. A., E. B., P. V., V. P., V. G., L. M., V. V., L. V. (miręs ( - )), J. B. (miręs ( - )), B. J. (mirusi ( - )), A. A. V. (miręs ( - )), E. P., P. Š. (miręs ( - )), J. G., Č. M., L. P., J. U., S. F., S. G., V. J., U. B. (mirusi ( - )), A. E. S., L. G. (miręs ( - )), E. P., R. M., A. Š. (miręs( - ) ), A. B., E. P. (A.), I. P., S. M. (miręs ( - )), A. S., E. J., K. V. J., J. K., V. D., A. P., V. M., A. A., A. A., S. V., Z. P. A., B. J., V. G., R. G., V. R., A. R., R. G., Č. K., L. G., A. I., S. B., N. B., B. P., L. P., P. R., A. K., V. K., V. K., J. V., S. V. (mirusi ( - )), Z. B., S. J. (miręs ( - )), A. S., V. A. (miręs ( - )), A. V., A. K. (miręs ( - )), S. V., V. K., Z. B., B. B., A. P., O. A. (mirusi ( - )), J. B., E. B., A. G., A. G. (miręs ( - )), P. K., V. D., tokiu būdu padarydamas nukentėjusiesiems 189360 Lt turtinę žalą. Šiuo nuosprendžiu atsakovas A. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams, bausmes subendrinus, paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas dvejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

15Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą apeliacinėje instancijoje, 2015 m. rugsėjo 10 d. priėmė naują nuosprendį, kuriame konstatavo, kad : A. Z. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tai yra panaudojęs žinomai suklastotą Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, įvykusio 1995-01-30, protokolą Nr. 2, 2006-08-01, VĮ „Registrų centras“, Šiaulių filiale įregistravo sau nuosavybės teisę į ( - ) esančias mechanines dirbtuves, 30700 Lt vertės, priklausančias N. A., E. B., P. V., V. P., V. G., L. M., V. V., L. V. (miręs ( - )), J. B. (miręs ( - )), B. J. (mirusi ( - )), A. A. V. (miręs ( - )), E. P., P. Š. (miręs ( - )), J. G., Č. M., L. P., J. U., S. F., S. G., V. J., U. B. (mirusi ( - )), A. E. S., L. G. (miręs ( - )), E. P., R. M., A. Š. (miręs ( - )), A. B., E. P. (A.), I. P., S. M. (miręs ( - )), A. S., E. J., K. V. J., J. K., V. D., A. P., V. M., A. A., A. A., S. V., Z. P. A., B. J., V. G., R. G., V. R., A. R., R. G., Č. K., L. G., A. I., S. B., N. B., B. P., L. P., P. R., A. K., V. K., V. K., J. V., S. V. (mirusi ( - )), Z. B., S. J. (miręs ( - )), A. S., V. A. (miręs ( - )), A. V., A. K. (miręs ( - )), S. V., V. K., Z. B., B. B., A. P., O. A. (mirusi ( - )), J. B., E. B., A. G., A. G. (miręs ( - )), P. K., V. D., tokiu būdu padarydamas nukentėjusiesiems 30700 Lt turtinę žalą (114-120 b. l. 2 t.). Apeliacinės instancijos teismas Kelmės rajono apylinkės teismo 2011-07-21 nuosprendį pakeitė: A. Z. nusikalstamas veikas, kvalifikuotas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, kvalifikavo kaip vieną veiką pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskyrė A. Z. 40 MGL - 5000 Lt (1448 Eur) - baudą. Nuosprendis įsiteisėjęs.

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 182 straipsnio 3 punkto nuostatas nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Taigi, įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad atsakovas A. Z. neteisėtai įgijo nuosavybės teisę į ( - ) esančias mechanines dirbtuves, jo pateiktas VĮ Registrų centro Šiaulių filialui Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, įvykusio 1995-01-30, protokolas Nr. 2, yra suklastotas.

17Atsakovas A. Z., nors ir nenurodė dokumentų, kurių pagrindu įsiregistravo nuosavybės teisę į ginčo pastatus, esančius Kelmės rajone, Želvių kaime, įsigijimo aplinkybių, tačiau pripažino, kad jose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, t. y. jis nebuvo ŽŪB „Junkilai“ pajininku, pajaus šioje bendrovėje neturėjo, likvidacinė komisija jam pastatų neperdavė.

18Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai F. B., I. P., J. K. (140-141 b. l. 2 t.), buvę žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos nariai, patvirtino, kad A. Z. niekada pajininku nebuvo ir likvidacinė komisija jam pastatų neperdavė, mechaninės dirbtuvės, esančios ( - ), atiteko didelei grupei pajininku, tarp kurių buvo ir N. A.. Liudytojai neginčijo, kad ant protokolo Nr. 2 ir perdavimo – perėmimo akto, kuriuos atsakovas pateikė VĮ Registrų centrui, yra jų parašai, tačiau nei vienas iš jų negalėjo paaiškinti tikslių šių dokumentų pasirašymo aplinkybių.

19Ieškovas pateikė Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, įvykusio 1995 m. sausio 30 d., protokolą Nr. 2 (22-25 b. l. 1 t.) ir 1995 m. balandžio 3 d. Kelmės rajono žemės ūkio bendrovė „Junkilai“ pažymą, pasirašytą likvidacinės komisijos pirmininko F. B. (26 b. l. 2 t.), iš kurių matyti, kad bendrovės likvidacinė komisija 1995 m. sausio 30 d. svarstė turto padalijimo klausimus, nusprendė mechanizacijos kiemą, esantį ( - ), atiduoti už pajų pajininkams, tų pačių metų balandžio 3 d. šį turtą atidavė N. A. ir grupei kitų pajininkų. Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, įvykusio 1995 m. sausio 30 d., protokolas Nr. 2 (22-25 b. l. 1 t.) yra gautas iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos archyvo, pažyma apie turto perdavimą pajininkams patvirtina likvidacinės komisijos sprendimą bendrovės turtą perduoti pajininkams, šių dokumentų teisėtumo atsakovas neginčija, liudytojais apklausti buvę likvidacinės komisijos nariai patvirtino, kad būtent ieškovui ir kitiems pajininkams atiteko ginčo pastatai, todėl teismui abejoti šių dokumentų teisėtumu nėra pagrindo.

20Iš aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, vykusio 1995 m. sausio 30 d., protokole Nr. 2 (55-59 b. l. 1 t.) ir 1995 m. lapkričio 15 d. priėmimo–perdavimo akte, kuriuos atsakovas 2006 m. liepos 25 d. pateikė VĮ Registrų centro Šiaulių filialui ir kurių pagrindu atsakovui buvo įregistruota nuosavybės teisė į pastatus, esančius ( - ), yra nurodytos akivaizdžiai neteisingos aplinkybės. Suklastoto protokolo faktą patvirtina įsiteisėję teismo nuosprendžiai. Taigi, turto įgijimo pagrindas (gautas už pajus iš ŽŪB „Junkilai“) paneigtas, kitokio turto įgijimo pagrindo, dėl ko likvidacinė komisija turėtų perduoti jam mechanines dirbtuves ir kitokios paskirties pastatus, esančius prie dirbtuvių, esančius ( - ), atsakovas nenurodė. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas ginčo pastatus įsiregistravo suklastotų dokumentų - protokolo ir priėmimo perdavimo akto - pagrindu.

21Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.). Vienas svarbiausių teisėje galiojančių principų – iš neteisės negali atsirasti teisė. Apie šio principo svarbą ne kartą pabrėžta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, tiek Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimas byloje Nr. 12/93; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-905/2000; 2002 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2002; 2007 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-4/2007 ir kt.). Dokumentų klastojimas, suklastotų dokumentų panaudojimas yra nusikalstama veika, jokie sandoriai negali būti vykdomi, jokios teisės ir pareigos negali atsirasti suklastoto dokumento pagrindu, todėl pagrįstas ir tenkintinas ieškovo reikalavimas pripažinti nekilnojamojo turto įgijimo atsakovo vardu sandorį negaliojančiu. Nors ieškovas prašo pripažinti tik dviejų pastatų – mechaninių dirbtuvių, kurių unikalūs Nr. 4400-0912-4181 ir 4400-0912-4305, esančių Kelmės rajone, Želvių kaime, priėmimo-perdavimo aktą negaliojančiu, tačiau teisme nei ieškovas, nei jo atstovė nenurodė, kodėl būtent šių dviejų pastatų perdavimą atsakovui ginčija, be to, toks reikalavimas akivaizdžiai prieštarauja paties ieškovo interesams ir net įstatymo nuostatoms – negali būti reikalaujama suklastotą dokumentą negaliojančiu pripažinti iš dalies. Be to, ieškovas nurodė, kad buvę pajininkai bendrai valdo visus pastatus, kurie buvo priskirti mechanizacijos kiemui, naudojimosi tvarka nėra nustatyta, todėl pripažinus tik dviejų pastatų perdavimą atsakovui negaliojančiu, panaikinus šių pastatų teisinę registraciją viešame registre, būtų sudaryta kliūtis ieškovui įteisinti pastatus savo vardu, būtų nepagrįstai suvaržytos jo paties teisės. Patenkinus tokį reikalavimą nebūtų įgyvendintas teisingumo principas. Todėl suklastotas priėmimo-perdavimo aktas pripažįstamas negaliojančiu visa apimtimi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.95 straipsnio 1 dalimi pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu ab initio (nuo jo sudarymo momento).

22Turtas, įgytas be teisinio pagrindo, turi būti grąžintas asmeniui, kurio sąskaita jis įgytas (CK 6.237 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo grąžinti 17/28 dalių mechaninių dirbtuvių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ). Ieškovas pripažinti jam nuosavybės teises į šiuos pastatus neprašo. Iš jo paaiškinimo matyti, kad buvę pajininkai bendrai valdo jiems atsitekusius mechanizacijos kiemo pastatus, nėra nusistatę naudojimosi tvarkos pastatais. Iš ieškovo paaiškinimo matyti, kad jo ir kitų buvusių pajininkų faktinis ginčo pastatų valdymas niekada nebuvo nutrūkęs, nežiūrint į tai, kad atsakovas viešame registre įregistravo savo nuosavybės teisę į pastatus, esančius ( - ), jais jis niekada nesinaudojo, faktiškai jų nebuvo perėmęs. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl dalies pastatų grąžinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

23Bylose, kuriose sprendžiami ginčai dėl teisės į registruojamą daiktą, nereikia reikšti atskiro reikalavimo pripažinti negaliojančia teisinę registraciją. Daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, susijusius su daiktinėmis teisėmis, įregistruoja ir išregistruoja viešojo registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, remdamasis dokumentais, kurių pagrindu atsiranda ar pasibaigia nurodytos daiktinės teisės (CK 4.255 str., 4.257 str. 1 d.). Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, kai suinteresuotas asmuo pateikia viešojo registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius, kad ta teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnis). Vienas iš su daiktinėmis teisėmis susijusių juridinių faktų registravimo viešajame registre teisinių pagrindų yra teismo sprendimas (CK 4.255 str. 2 p.; Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 str., 22 str. 2 p.). Teismo sprendimu pripažinus dokumentus, kurių pagrindu buvo įregistruotos A. Z. nuosavybės teisės į ginčo pastatus, negaliojančiais, Nekilnojamojo turto registro duomenys pakeistini pagal teismo sprendimą (CK 4.254 str. 7 p., 4.255 str. 2 p., 4.257 str. 1, 2 d.; Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 str., 22 str. 2 p.). Todėl pagrįstas ir priimtinas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl nekilnojamojo turto teisinės registracijos panaikinimo, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

24Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys iš esmės patenkintas, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, kuris šioje byloje ieškinio pateikimo momentu buvo 510 Lt (1, 19 b. l. 1 t.), kas sudaro 148 Eur. Ieškovas advokato atstovavimo išlaidas patvirtinančių dokumentų nepateikė, todėl jos nepriteistinos. Kadangi ieškinys patenkintas, valstybei bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, - 45,34 Eur (1 b. l. 2 t.), priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, 1.95 straipsnio 1 dalimi, CPK 259, 265-270 straipsniais, 293 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti dalinai.

27Pripažinti Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos posėdžio, vykusio 1995 m. sausio 30 d., protokolą Nr. 2 ir Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“ likvidacinės komisijos 1995 m. lapkričio 15 d. priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo likvidacinė komisija perdavė mechanizacijos kiemą A. Z., pateiktus A. Z. 2006 m. liepos 25 d. VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, negaliojančiais nuo jų pateikimo dienos.

28Ieškinį dalyje dėl įpareigojimo A. Z. grąžinti N. A. 17/28 dalis mechaninių dirbtuvių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), atmesti.

29Bylą dalyje dėl pastatų, esančių ( - ), teisinės registracijos viešame registre panaikinimo nutraukti.

30Priteisti iš A. Z. N. A. 148 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš A. Z. 45,34 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 34 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2006 m. gruodžio 27 d. Kelmės rajono apylinkės teismo, - nekilnojamųjų daiktų – mechaninių dirbtuvių, unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ), esančių ( - ), (turto arešto akto Nr. 1206001271), - areštą sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. A.... 3. Pradiniu ieškiniu (20-21 b. l. 1 t.) ieškovas prašė pripažinti žemės... 4. 2016 m. balandžio 12 d. ieškovas pateikė patikslintą ieškinio pareiškimą... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas pateikė prašymą dėl atsisakymo nuo... 6. Ieškovas paaiškino, kad ginčo pastatai – mechaninis kiemas su... 7. Atsakovas teismo posėdžio, vykusio 2015 m. spalio 28 d. (140 b. l. 2 t.),... 8. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime (54 b. l. 1 t.)... 9. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas dalinai, atsisakymas nuo dalies ieškinio... 10. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui... 11. Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnyje nustatyti nuosavybės teisės įgijimo... 12. Iš Nekilnojamojo turto registro pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas A.... 13. Teismo vertinimu, byloje yra pakankamai objektyvių įrodymų, leidžiančių... 14. 2011 m. liepos 21 d. Kelmės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu (40-44 b.... 15. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą apeliacinėje... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 182 straipsnio 3 punkto nuostatas nereikia... 17. Atsakovas A. Z., nors ir nenurodė dokumentų, kurių pagrindu įsiregistravo... 18. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai F. B., I. P., J. K. (140-141 b. l.... 19. Ieškovas pateikė Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“... 20. Iš aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad Kelmės rajono žemės... 21. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir... 22. Turtas, įgytas be teisinio pagrindo, turi būti grąžintas asmeniui, kurio... 23. Bylose, kuriose sprendžiami ginčai dėl teisės į registruojamą daiktą,... 24. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, 1.95... 26. Ieškinį tenkinti dalinai.... 27. Pripažinti Kelmės rajono žemės ūkio bendrovės „Junkilai“... 28. Ieškinį dalyje dėl įpareigojimo A. Z. grąžinti N. A. 17/28 dalis... 29. Bylą dalyje dėl pastatų, esančių ( - ), teisinės registracijos viešame... 30. Priteisti iš A. Z. N. A. 148 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis... 31. Priteisti iš A. Z. 45,34 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 34 euro centus)... 32. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2006 m. gruodžio 27 d. Kelmės... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...