Byla P-29-756/2017
Dėl sprendimo panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Via Unica“ prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Via Unica“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (trečiasis suinteresuotas asmuo – BUAB „Ignalinos statyba“) dėl sprendimo panaikinimo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Via Unica“ 2017 m. kovo 20 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – ir LVAT) pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014, užbaigtoje LVAT 2014 m. spalio 27 d. nutartimi. Atnaujinti procesą minėtoje byloje pareiškėjas prašo remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 156 straipsnio 2 dalies 2 punkte bei 2 dalies 10 punkte numatytais pagrindais.

4Teisėjų kolegija pažymi, kad šis pareiškėjo prašymas nagrinėjamas vadovaujantis ABTĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija), kadangi prašymas buvo pateiktas po 2016 m. liepos 1 d. (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 1–3 d.).

5Pagal ABTĮ 161 straipsnio 1 dalį, prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja LVAT pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutadis mutandis (lot. – pakeitus tai, kas keistina) vadovaujamasi ABTĮ 33 straipsniu. Teisėjų kolegija, spręsdama prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, taip pat patikrina, ar prašymas atitinka ABTĮ 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

6Nagrinėjamu atveju UAB „Via Unica“ prašymą dėl proceso atnaujinimo surašė advokatas J. U., atstovaujantis pareiškėją pagal 2015 m. rugpjūčio 28 d. atstovavimo sutartį. Už prašymo pateikimą sumokėtas 30 Eur žyminis mokestis (2017 m. kovo 17 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 08203042), todėl paduotas prašymas šiais aspektais atitinka ABTĮ 157 ir 158 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

7Kita vertus, ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduotas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Pagal ABTĮ 159 straipsnio 2 dalį, asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduotas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau nei penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 156 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą atvejį (ABTĮ 159 str. 3 d.).

8Nagrinėjamu atveju procesą administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014, užbaigtoje LVAT 2014 m. spalio 27 d. nutartimi, pareiškėjas prašo atnaujinti dviem pagrindais – pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei šio straipsnio 2 dalies 10 punktą.

9Pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktą, procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas trijų mėnesių terminas, per kurį turi būti paduotas prašymas atnaujinti procesą byloje ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu, skaičiuojamas nuo nutarties ar sprendimo, kuriuo užbaigtas procesas atitinkamoje administracinėje byloje, įsiteisėjimo dienos. Šiuo atveju, kaip minėta, administracinė byla Nr. A858-1927/2014 užbaigta LVAT 2014 m. spalio 27 d. nutartimi, todėl pareiškėjas, pateikęs prašymą atnaujinti procesą šiuo pagrindu tik 2017 m. kovo 20 d., ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą praleido. Pareiškėjas prašyme nepateikė jokių argumentų, dėl kurių praleido minėtą terminą.

10Pažymėtina, kad atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014 pareiškėjas prašo taip pat ir ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, t. y. jeigu naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

11Šiuo aspektu prašyme atnaujinti procesą pareiškėjas paaiškino, kad 2017 m. sausio 5 d. gavo VĮ Turto bankas 2017 m. sausio 2 d. raštą dėl skolos grąžinimo Nr. (7.3-42)-SK4-19, kuriame nurodyta, kad vadovaujantis 2007 m. spalio 11 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VĮ Turto banko, 2016 m. gruodžio 27 d. VĮ Turto bankas perėmė Ūkio ministerijos reikalavimą į UAB „Via Unica“ negrąžintą paramą (46 979,60 Eur), paskaičiuotas palūkanas (5 941,48 Eur) bei 2 921,24 Eur delspinigius. Šiame rašte nurodoma, kad UAB „Via Unica“ iki 2017 m. sausio 30 d. negrąžinus skolos ar nepateikus pagrįstų siūlymų dėl skolos grąžinimo, VĮ Turto bankas kreipsis į teismą dėl skolos priteisimo. Pareiškėjo teigimu, gavęs šį raštą, jis nesuprato, kodėl iš jo yra reikalaujama grąžinti 46 979,60 Eur, kadangi šių pinigų UAB „Via Unica“ nėra gavusi. Pareiškėjas kreipėsi į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą su prašymu pateikti informaciją apie UAB „Via Unica“ išmokėtą paramą ir 2017 m. vasario 24 d. gavo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros raštą, iš kurio sužinojo, kad UAB „Via Unica“ Ūkio ministerijai turi grąžinti iš viso 329 298,84 Eur, o šią sumą sudaro du epizodai – 273 456,51 Eur ir 46 979,60 Eur Europos Sąjungos parama. Taigi, naujai paaiškėjusia aplinkybe pareiškėjas laiko tai, kad UAB „Via Unica“ tik 2017 m. vasario 24 d. sužinojo, jog 46 979,60 Eur Europos Sąjungos parama jai nebuvo išmokėta.

12Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, jau šioje proceso stadijoje (t. y. prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo metu) yra akivaizdu, kad pareiškėjo nurodoma aplinkybė negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme. Pirma, iš administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priimtos 2014 m. spalio 27 d. nutarties turinio matyti, jog šioje byloje pareiškėjas UAB „Via Unica“, be kita ko, prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 4-640 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075 vykdytojui UAB „Via Unica“ grąžinimo“. Šio įsakymo 1 punktu Lietuvos Respublikos ūkio ministras pripažino minėto projekto 324 422,51 Lt išlaidų sumą netinkamomis finansuoti išlaidomis, įskaitydamas 162 211,36 Lt (t. y. 46 979,60 Eur) UAB „Via Unica“ įnašą. Pats pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nurodė, kad 46 979,60 Eur (t. y. 162 211,36 Lt) suma yra ta pati suma, kurią ūkio ministras įsakymu Nr. 4-640 įpareigojo pareiškėją grąžinti ir pripažino netinkamomis finansuoti išlaidomis. Vadinasi, pareiškėjas dar 2014 m. spalio 27 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014 priėmimo metu žinojo arba turėjo žinoti apie tai, jog 46 979,60 Eur dydžio parama, kurią jis minėtu ūkio ministro įsakymu buvo įpareigotas grąžinti, jam visgi nebuvo išmokėta. Taigi minėta aplinkybė negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe.

13Apibendrindama išdėstytą, apeliacinio teismo teisėjų kolegija atsisako priimti pareiškėjo UAB „Via Unica“ 2017 m. kovo 20 d. paduotą prašymą dėl proceso administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014 atnaujinimo, kadangi pareiškėjo nurodytos aplinkybės, dėl kurių prašoma atnaujinti procesą, nėra laikomos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis (ABTĮ 156 str. 2 d. 2 p.), taip pat pareiškėjas praleido ABTĮ 159 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014 ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytu pagrindu.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsniu ir 161 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Via Unica“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014 pagal pareiškėjo UAB „Via Unica“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (trečiasis suinteresuotas asmuo – BUAB „Ignalinos statyba“) dėl sprendimo panaikinimo ir kartu su priedais prašymą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

16Grąžinti pareiškėjui UAB „Via Unica“ 30 Eur (trisdešimt eurų) sumokėtą žyminį mokestį (2017 m. kovo 17 d. lėšų pervedimo nurodymas Nr. 08203042). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai