Byla 2YT-1007-671/2016
Dėl antstolio veiksmų. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo N. M. skundą antstoliui V. D., suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Lankstinys“ dėl antstolio veiksmų. Teismas n u s t a t ė:

2pareiškėjas (skolininkas) N. M. pateikė antstoliui V. D. skundą, kuriame prašo pripažinti antstolio V. D. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0047/14/00367/1 perkainuojant žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis nustatant jų naują vertę iš 579,24 Eur į 4500 Eur, neteisėtais; panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0047/14/00367/1 antstolio V. D. 2016-02-25 patvarkymą Nr. 036P-1539 dėl areštuoto turto perkainojimo. Nurodo, kad antstolio veiksmai, kuriais jis perkainavo iš pirmųjų varžytinių parduodamo skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto kainą yra neteisėti, nes jis 2016-02-10 toje pačioje vykdomojoje byloje pateikė prašymą parduoti kitas žemės sklypų, unikalūs Nr.( - ) ir ( - ) , dalis skolininko pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą. Akivaizdu, jog antstolis siekė perkainuoti visą skolininko turtą, nepagrįstai padidinti parduodamo turto kainą tik tam, kad skolininkui suvaržytų teisę pasiūlyti pirkėją. Žemės sklypo vertė buvo nustatyta turto arešto akte ir šios vertės pagrindu buvo nustatoma pradinė varžytinėse parduodamo turto kaina, nė viena iš šalių neprieštaravo tokiam turto įkainojimui. Skundžiamu patvarkymu antstolis parduodamo turto naują kainą nustatė nesivadovaudamas LR CPK 681 str. nustatytomis taisyklėmis. Turtui nustatyta beveik aštuonis kartus didesnė kaina nei buvo anksčiau. Kilus abejonėms dėl turto vertės, antstolis turėjo inicijuoti naujos kainos nustatymo procesą. Atsižvelgiant į LR CPK 681 str. nuostatas, naują turto kainą galėtų lemti tik vieninteliai leistini įrodymai – turto vertintojo išvada apie turto kainą. Antstolio įsitikinimas apie galimą turto kainą, nepaneigia turimų duomenų apie turto vertę. Įvertinant, kad parduodamo turto vertė jau yra nustatyta, praėjo trumpas laiko tarpas nuo turto vertės nustatymo iki varžytinių, turto rinkoje neįvyko jokių esminių pokyčių, kurie lemtų turto rinkos vertės pasikeitimą, turto vertingosios savybės nėra pasikeitusios, todėl nėra pagrindo spręsti, jog ankstesnė kaina neatitinka realios situacijos. Dėl LR CPK 681 str. nustatytų turto įkainojimo taisyklių pažeidimo, pareiškėjas negali tinkami pasinaudoti LR CPK 704 str. nustatyta teise pasiūlyti parduodamo turto pirkėją. Skundžiamas patvarkymas buvo priimtas po to, kai jis pateikė antstoliui prašymą dėl turto pardavimo jo pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą, todėl antstolio veiksmus galima vertinti kaip neteisėtus, subjektyvius, nukreiptus prieš skolininką. Antstolis be jokio teisinio ir faktinio pagrindo perkainojęs parduodamą turtą, pažeidė LR CPK 681 str. reikalavimus, nes netinkamas areštuoto turto kainos nustatymas paneigia skolininko teisę į teisingą vykdymo procesą, jo interesą pasiūlyti pirkėją ir, pardavus turtą, padengti savo kreditorinius įsipareigojimus.

3Antatsolis V. D. 2016-04-05 priėmė patvarkymą Nr. 036-4198 atmesti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų kaip nepagrįstą. Nurodė, kad jo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, pradėta pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-09 vykdomąjį raštą Nr. 2-758-622/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininko N. M. išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei „Lankstinys“. Vykdymo procese areštuotas N. M. priklausantis turtas: ½ idealioji dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kuri buvo įvertinta 579,24 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad minėtą turtą antstolis įvertino beveik prieš dvejus metus, o taip pat į tai, kad sklypas yra šalia upės, patrauklioje vietoje ir gali būti naudojamas rekreacinei veiklai, pareiškėjui priklausantis turtas buvo perkainotas. Nei išieškotojas, nei skolininkas per 3 darbo dienas prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepateikė. Pareiškėjas, prieštaraujantis dėl antstolio nustatytos turto vertės, turėjo teisę prašyti paskirti turto vertės ekspertizę. N. M. savo teisėmis dėl turto vertės nustatymo nesinaudojo.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) uždaroji akcinė bendrovė „Lankstinys“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad skolininkas yra praleidęs LR CPK 681 str. 3 d. nustatytą trijų darbo dienų nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą, terminą skundui/prieštaravimams dėl turto įkainojimo pareikšti. Iš skolininko skundo turinio matyti, kad šią nuostatą skolininkas žino. Antstolis turi net tik teisę, bet ir pareigą pervertinti skolininko turtą, jeigu yra duomenų, kad turto vertė pasikeitė. Antstoliui pagrįstai kilo abejonės dėl pirminės turto vertės, nes žemės sklypas yra šalia vandens telkinio. Skolininko siekis, kad turtas būtų parduotas už mažesnę kainą, kai dar neįvyko nei vienos varžytinės yra akivaizdus noras pažeisti išieškotojo interesus ir nesąžiningai realizuoti turtą savo pasiūlytam pirkėjui už neatitinkančią rinkos kainai mažą turto vertę, pažeidžia išieškotojo ir paties skolininko interesus. Skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kad skundžiamu antstoliu patvarkymu nustatyta areštuoto turto vertė yra neteisinga. Nustatyta turto vertė yra pagrįsta, atitinka realią ir faktinę rinkos kainą. Skolininkas nepateikė įrodymų, kad antstolis apribojo skolininkui teisę pateikti prašymą dėl žemės sklypo pardavimo jo pasiūlytam pirkėjui, skolininkas pats neteikia tokio siūlymo.

5Skundas atmestinas.

6Vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1 pradėta pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-09 vykdomąjį raštą Nr. 2-758-622/2011 dėl 119912,78 Lt skolos, 4388,34 Lt delspinigių, 10861,14 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 7976,22 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko N. M. išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei „Rekosta“. Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-22 nutartimi šioje vykdomojoje byloje išieškotojas pakeistas į uždarąją akcinę bendrovę „Lankstinys“. Vykdymo procese 2014-04-18 turto arešto aktu areštuotas skolininkui N. M. priklausantis turtas: žemės sklypai, statiniai, transporto priemonės, žemės ūkio technika. Šiuo turto arešto aktu areštuotas skolininkui ir sutuoktinei G. M. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) , viso sklypo vertė 2000 Lt (579,24 Eur). 2016-02-25 patvarkymu dėl turto įvertinimo pakeitimo Nr. 036P-1539 pakeistas turto arešto aktu nustatytas skolininkui priklausančio turto įvertinimas ir ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , vertė pakeista iš 579,24 Eur į 4500 Eur (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, III t., 22-30, 116, 81 b. l.). Prie skundo pridėtame skundžiamame patvarkyme Nr. 036P-1539 nurodyta, kad patvarkymas priimtas 2016-02-10, tačiau iš vykdomojoje byloje Nr. 0047/14/00367/1 esančio patvarkymo Nr. 036P-1539 matyti, kad patvarkymo data pataisyta į 2016-02-25. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad realiai patvarkymas priimtas 2016-02-25, todėl patvarkymo datos netikslumas neturi esminės reikšmės nagrinėjant pareiškėjo skundą ir šioje byloje vadovaujamasi vykdomojoje byloje nurodyta patvarkymo Nr. 036P-1539 data – 2016-02-25.

7Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad vykdymo procesas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-09 vykdomąjį raštą Nr. 2-758-622/2011 dėl 119912,78 Lt skolos, 4388,34 Lt delspinigių, 10861,14 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 7976,22 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko N. M. išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei „Lankstinys“ vyksta ilgiau nei dvejus metus, vykdomasis raštas nėra įvykdytas. 2014-04-18 turto arešto akte nurodytas žemės sklypų kainas nustatė antstolis. Vykdomojoje byloje nebuvo atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė, nes dėl antstolio turto arešto akte nustatytų kainų nei skolininkas, nei išieškotojas prieštaravimų nepareiškė (LR CPK 681 str. 1 d.). Vykdymo procese nustačius skolininkui priklausantį turtą, antstolis atliko eilę procesinių veiksmų, siekdamas kuo operatyviau įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Siekiant realizuoti skolininkui priklausantį turtą, tris kartus buvo surengtos varžytinės, kurios paskelbtos neįvykusiomis.

8Antstolis turi teisę perkainoti skolininko turtą, jeigu yra duomenų, kad turto vertė pasikeitė (LR CPK 681 str. 2 d.). Pažymėtina, kad tinkamas areštuoto turto kainos nustatymas visų pirma yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Antstolis turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokiomis priemonėmis jis šią pareigą įgyvendins (vadovausis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, paskirs ekspertizę turto vertei nustatyti ir pan.), tačiau bet kuriuo atveju jis turi veikti taip, kad nustatyta areštuoto turto kaina būtų kuo objektyvesnė, artimesnė rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (LR CPK 681 str. 4 d.). Išanalizavus vykdomosios bylos Nr. 0047/14/00367/1 medžiagą, darytina išvada, kad antstolis, įvertinęs turto rinkos kainų pasikeitimus nuo 2014-04-18 turto arešto aktu nustatyto turto įvertinimo ir rekreacinei veiklai palankią žemės sklypo geografinę padėtį, pagrįstai atliko turto perkainojimą. Antstoliui 2016-02-25 patvarkymu pakeitus turto vertę, skolininkas per LR CPK 681 str. 3 d. nustatytą trijų darbo dienų nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą, terminą prieštaravimų dėl naujai nustatytos vertės nepareiškė, jos neginčijo. Iš šių duomenų galima daryti išvadą, kad antstoliui nekilo abejonių dėl perkainojamo turto vertės, todėl nebuvo būtinybės skirti turto vertės nustatymo ekspertizę. Skolininkas jokių duomenų apie tai, jog perkainota žemės sklypo vertė yra nepagrįsta, neatitinkanti rinkos kainų, nepateikė. Pažymėtina ir tai, kad skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kaip ir kokiu būdu pakeitus areštuoto turto vertę, jis negali pasinaudoti LR CPK 704 str. 1 d. nustatyta teise pačiam surasti areštuoto turto pirkėją. Be to, vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad yra paskelbtos ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), varžytinės. Atkreiptinas dėmesys, kad skolininko N. M. prieštaravimai dėl nustatytos, jo manymu, per didelės turto kainos kelia abejonių skolininko sąžiningumu, kadangi pats skolininkas vykdymo procese turi būti suinteresuotas, kad turtas būtų realizuotas už kuo didesnę kainą, nes taip būtų išieškota didesnė skolos dalis ir tokiu būdu sumažėtų skolininko įsipareigojimų apimtis išieškotojui. Šiuo konkrečiu atveju, skolininko siekis parduoti turtą žemesne kaina neatitinka sąžiningumo principo, pažeidžia išieškotojo ir paties skolininko interesus. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog antstolis skolininkui priklausantį turtą perkainojo pagrįstai, todėl turto perkainojimą pripažinti neteisėtu ir skundžiamą patvarkymą naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl skundas atmestinas.

9Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Lankstinys“ prašo iš pareiškėjo N. M. priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ypatingos teisenos tvarka nagrinėjamose bylose dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Be to, suinteresuotas asmuo nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjo nesvarstytinas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu,

Nutarė

11skundą atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai