Byla 2-2327-814/2012
Dėl antstolio N. A. veiksmų

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui N. A. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos dėl antstolio N. A. veiksmų,

Nustatė

2Teisme priimtas nagrinėti antstolio pateiktas pareiškėjo A. B. skundas dėl antstolio N. A. veiksmų. Pareiškėjas skundžia antstolio 2012m. liepos 23 d., patvarkymą panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Skunde nurodo, jog antstolis N. A. 2012m. liepos 23d., patvarkymu patenkino 2012m. liepos 16 d., skundą ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 str., pagrindu pripažino savo neteisėtus veiksmus pareiškėjo atžvilgiu, panaikino neteisėtą lėšų areštą AB "Swedbank" bei pareikalavo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius pateikinėti dokumentus, patvirtinančius, kad neišnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas panaikinti lėšų areštą ir susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą išmokant lėšas, pervedant ir išimant iš nurodytos sąskaitos, ir kartą per mėnesį daryti išskaitas iš nurodytoje sąskaitoje esančių lėšų bei visų lėšų ir pervedinėti į antstolio sąskaitą. Pareiškėjas mano, kad patvarkymas minėtoje dalyje yra neteisėtas ir nepagrįstas bei naikintinas dėl sekančių argumentų:

31) paskaičiuotos už neteisėtus vykdymo veiksmus išieškotinos iš pareiškėjo lėšos vykdomojoje byloje Nr. 0165/12/00481, tame tarpe ir vykdymo išlaidos, buvo perduotos CPK 663 str., pagrindu išieškoti VSDFV Jonavos skyriui iš pareiškėjo invalidumo pensijos, darant CPK 736 str., nurodyto dydžio išskaitas iki bus padengtas visas įsiskolinimas, kas yra atliekama šiuo metu. Todėl pareiškėjas mano, jog jokių papildomų įpareigojimų dėl skolos išieškojimo negali būti;

42) reikalavimai pateikinėti ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius dokumentus, kad neišnyko aplinkybės panaikinti lėšų areštą arba susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl lėšų išmokėjimo, pervedimo ir išėmimo iš minėtos sąskaitos bei ne rečiau kaip kartą per mėnesį daryti išskaitas iš lėšų minėtoje sąskaitoje ir visų lėšų bei pervedinėti į antstolio sąsąkaitą yra antikonstituciniai ir pažeidžia BK teisės normas, todėl naikintini kaip neteisėti ir nepagrįsti. Teigia, jog nurodyti LR CPK 585,613,624,634, 645 straipsniai patvarkyme taikomi nepagrįstai ir neteisėtai, nenurodant ir neįvardinant, kokiu pagrindu, kokius dokumentus jis privalo pateikti, nuo kokių konkrečių veiksmų susilaikyti ir kokio dydžio ir kokiu pagrindu privalo pervedinėti dar papildomas lėšas tiek iš lėšų minėtoje sąskaitoje, tiek iš visų lėšų į antstolio sąsąkaitas, kai tuo tarpu vykdomas išskaitymas VSDFV Jonavos skyriaus CPK 663 str., pagrindu.

52012-08-21 patvarkymu „Dėl skolininko skundo“ antstolis N. A. nutarė netenkinti pareiškėjo A. B. 2012-08-11 skundo. Nurodė, kad antstolis priimdamas 2012-07-23 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0165/12/00481 dalyje dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą, bei reikalavimą pateikti duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, nepažeidė skolininko teisių ir teisėtų jo interesų, savo įgalinimų neviršijo, o tik įgyvendino Antstolių įstatymo 3 str. 1 d., nurodytą pareigą vykdant vykdomąjį dokumentą imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nes į 2012-07-23 patvarkyme nurodytą skolininko sąskaitą vykdymo proceso metu gali būti pervestos lėšos, kurių pakaktų visiškai įvykdyti vykdomąjį dokumentą ir iš kurių būtų galimas išieškojimas, o nesiėmus patvarkyme nurodytų priemonių skolininkas tokias lėšas galėtų iššvaistyti arba paslėpti. Taip pat pažymėjo, kad įstatymai be atskiro antstolio patvarkymo įpareigoja patį skolininką vykdyti teismo sprendimą, o nurodytomis priemonėmis siekiama užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą, tinkamai apginti išieškotojo interesus ir taip užkirsti skolininkui galimybę vilkinti išieškojimo procesą bei piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, kai jam būtų suteikta galimybė nevaržomai disponuoti lėšomis patvarkyme nurodytoje sąskaitoje, iš kurių būtų galima tenkinti išieškotojo reikalavimus.

6Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos su pareiškėjo A. B. skundu nesutiko. Nurodė, jog antstolis savo iniaciatyva turi imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas.

7Teismas išaiškino antstoliui teisę per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą į pareiškėjo skundą, (b.l. 12-13), tačiau atsiliepimas teisme negautas.

82012-10-12 teisme gautas rašytinis paaiškinimas, kuriame antstolis nurodo, jog Jonavos rajono apylinkės teismas 2012-10-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2327-814/2012 aprašomojoje dalyje nurodė aplinkybę, kad 2012-07-23 patvarkyme panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti vykdomojoje byloje Nr. 0165/12/00481 be kitų antstolio reikalavimų yra reikalavimas skolininkui susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą išmokant, pervedant ir išimant iš „Swedbank“ AB esančios sąskaitos ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį daryti išskaitas iš minėtos sąskaitos ir visų lėšų ir pervedant į anstolio nurodytą sąskaitą. Antstolis paaiškinime nurodė, jog minėtame patvarkyme priverstinė vykdymo priemonė (skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus), t.y. skolininko įpareigojimas pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, yra susijusi ne su visomis lėšomis, kaip nurodyta teismo nutartyje, o tik su tomis lėšomis, kurios nėra susiję su antstoliui žinoma skolininkui pervedama pensija ar lėšomis (pinigų sumomis), iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ir tai buvo aiškai konstatuota skolininko skundžiamame patvarkyme. Teigia, jog netaikius priverstinio vykdymo priemonių būtų pažeisti LR CPK 634 str. 2d., reikalavimai imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas.

9Skundas tenkintinas dalyje dėl 2012-07-23 patvarkymo „Panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti“, įpareigoti A. B. atlikti tam tikrus veiksmus, t.y. ne rečiau, kaip vieną kartą per vieną kalendorinį mėnesį daryti išskaitas iš skolininko A. B. sąskaitoje Nr. ( - ), esančių lėšų ir visas lėšas, jeigu jos nėra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis (pinigų sumomis) iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį pervesti į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą Nr. LT94010043900558498, AB DNB banke, panaikinimo (vykd.b.t.I.I. b.l.16), likusioje dalyje pareiškėjo skundas netenkintinas.

10Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

11Ištyręs pateiktus įrodymus ir vykdomąją bylą Nr.0165/12/00481 (I-II t.), teismas nustatė, jog 2012-05-09 išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finanų ministerijos pateikė antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą – Kauno miesto apylinkės teismo 2012-03-01 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-10650-584/2011 dėl 227,05 Lt išieškojimo iš skolininko A. B. išieškotojo valstybės naudai (vykd.b.t.I. b.l.2). 2012-05-11 antstolis priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykd.b.t.I. b.l.3), paskaičiavo vykdymo išlaidas, kurios sudarė 152,00 Lt, bei išsiuntė skolininkui A. B. raginimą įvykdyti sprendimą geruoju, o taip pat siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (vykd.b.t.I, b.l. 5-6). Antstolis išsiuntė bankams užklausimus patikrinti, ar skolininko A. B. vardu yra lėšų, bei užklausė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Jonavos skyrių apie A. B. draudžiamąsias pajamas (vykd.b.t.I. b.l.10-12). Atsižvelgdamas, kad 2012-05-14 siųsti procesiniai dokumentai skolininkui nebuvo įteikti, antstolis 2002-06-18 pakartotinai A. B. išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju su vykdymo išlaidų apskaičiavimu ir patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti kopiją (vykd.b.t.I. b.l.14). 2012-06-18 patvarkymu antstolis įpareigojo A. B. atvykti 2012-07-04 8:00 val. pas anstolį N. A. (vykd.b.t.I. b.l.15). Antstolio siųsti procesinai dokumentai skolininkui A. B. išsiųsti registruotu paštu, iš vykdomojoje byloje esančio registruotos siuntos įteikimo pranešimo matyti, kad išsiųsti dokumentai įteikti asmeniškai pareiškėjui (vykd.b.t.I. b.l.18). AIS antstolių informacinės sistemos duomenimis iš skolininko A. B. vykdomas skolų išieškojimas pagal 9 vykdomuosius dokumentus (vykd.b.t.I. b.l.21). 2012-07-10 antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (vykd.b.t.I. b.l.23). 2012-07-10 antstolis A. A. toje pačioje vykdomojoje byloje priėmė patvarkymus areštuoti lėšas skolos ir vykdymo išlaidų sumai, esančias Swedbank, AB, AB DNB banke, ir jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą, patvarkymuose taip pat nurodė, jog remiantis CPK 624 str. 3d., 689 str. 1d., yra areštuojama 750,05 Lt suma (vykd.b.t.I. b.l.24-26). Antstolis 2012-07-10 priėmė patvarkymą Nr. V/TA-DU-886 dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko A. B. valstybės naudai ir jį išsiuntė VSDFV Kauno skyriaus Jonavos skyriui (vykd.b.t.I. b.l.27). 2012-07-11 patvarkymu antstolis pareikalavo Swedbank, AB per 5 d., nuo patvarkymo gavimo momento pateikti duomenis reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, t.y. banko sąskaitos išrašą nuo 2012-06-01 iki 2012-07-11, kuriame atsispindėtų kokio pobūdžio piniginės lėšos užskaitomos (pervedamos) į A. B. sąskaitą (vykd.b.t.II. b.l.1). 2012-07-11 patvarkymu antstolis pareikalavo A. B. per 5 d. raštu pateikti duomenis apie jam priklausantį turtą, turtines teises (vykd.b.t.II. b.l.2). Priimdamas šį patvarkymą antstolis rėmėsi CPK 585 str., 645 str., t. y. anstolio reikalavimų privalomumu ir skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą. Patvarkymą apie turimą turtą ir turtines teises išsiuntė pareiškėjui registruotu paštu (vykd.b.t.II. b.l.5-6). Anstolio A. A. kontoroje 2012-07 16 gautas A. B. skundas, kuriame skolininkas nurodė, jog iš jo sąskaitos, esančios Swedbank, AB buvo neteisėtai nurašytos lėšos- jo gaunama invalidumo pensija (vykd.b.t.II. b.l.7). 2012-07-16 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo pareikalavo A. B. nedelsiant raštu nurodyti banko sąskaitos numerį, į kurią yra pervedama skolininko pensija ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų originalus (vykd.b.t.II. b.l.8). Patvarkymą išsiuntė pareiškėjui registruotu paštu (vykd.b.t.II. b.l.9-10). Swedbank, AB pateikė A. B. sąskaitos išrašą likotarpiu nuo 2012-06-11 iki 2012-07-11(vykd.b.t.II b.l.13-14). 2012-07-23 antstolis priėmė patvarkymą dėl A. B. skundo (vykd.b.t.II. b.l.15). Antstolis A. A. 2012-07-23 patvarkymu panaikinti areštą ir įpareigotio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, panaikino pareiškėjo sąskaitai, esančiai Swedbank, AB uždėta areštą ir pareikalavo, kad A. B. ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius pateiktų antstoliui N. A. dokumentus, patvirtinančius tai, kad neišnyko minėtame patvarkyme nurodytos aplinkybės, kurios buvo pagrindu panaikinti lėšų, esančių skolininko sąskaitoje Nr. ( - ), areštą bei įpareigojo skolininką A. B. susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tame tarpe vykdyti lėšų išmokėjimą, pervedimą ir išėmimą iš sąskaitos Nr. ( - ), išskyrus atvejus, kai šie veiksmai yra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis, iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ar lėšų pervedimu į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą; bei įpareigojo skolininką A. B. ne rečiau kaip vieną kartą per vieną kalendorinį mėnesį daryti išskaitas iš jo sąskaitoje Nr. ( - ), esančių lėšų ir visas lėšas, jeigu jos nėra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis (pinigų sumomis) iš kurių išieškojimas pagal civilinio proceso kodeksą negalimas ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį pervesti į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą Nr. LT94010043900558498, AB DNB banke (vykd.b.t.II. b.l.16). Patvarkymo dėl skolininko skundo kopiją ir patvarkymą panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti išsiuntė pareiškėjui registruotu paštu (vykd.b.t.II. b.l.18).2012-07-23 patvarkymu Nr. V/LP-2497 antstolis panaikino lėšų, esančių antstolio depozitinėje sąskaitoje areštą, 308,44 Lt sumai ir šias lėšas grąžino į skolininko A. B. sąskaitą (vykd.b.t.II. b.l.18).

12Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra visiems privalomas ir vykdytinas (CPK 18 straipsnis). Konstitucijos 30 straipsnyje pasakyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimo procesinė tvarka nustatyta CPK ir kitų įstatymų. CPK 613 straipsnyje nurodoma, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 straipsnis), tačiau šio principo įgyvendinimas negali varžyti vykdymo proceso dalyvių procesinių teisių. Priverstinio teismų sprendimo vykdymo esmė yra ta, kad antstolis taiko įstatyme nustatytas priverstinio teismų sprendimų vykdymo priemones (CPK 624 straipsnis). Akivaizdu, kad minimos priemonės asmenų neturi varžyti labiau nei reikia ir turi būti teisėtos ir nepažeisti konstitucinio proporcingumo principo. Tai reiškia, kad priemonės turi būti nustatytos teisės aktais, jos taikomos laikantis teisės aktuose numatytos procedūros nustatytos ir taikomos prievartos priemonės turi būti proporcingos siekiamam tikslui, o asmens teisės negali būti ribojamos daugiau, negu būtina teisėtam ir visuotinai reikšmingam siekiamam tikslui pasiekti.

13Kaip nustatyta vykdomosios bylos medžiaga antstolis N. A. priimdamas 2012-07-23 patvarkymą panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, panaikino 2012-07-10 patvarkymu vykdomojoje byloje taikytą areštą skolininko A. B. lėšoms, esančioms sąskaitoje Nr. ( - ), bei pareikalavo, kad skolininkas A. B. ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius pateiktų antstoliui N. A. dokumentus, patvirtinančius tai, kad neišnyko minėtame patvarkyme nurodytos aplinkybės, kurios buvo pagrindu panaikinti lėšų, esančių skolininko A. B. sąskaitoje areštą taip pat įpareigojo skolininką A. B. susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tame tarpe vykdyti lėšų išmokėjimą, pervedimą ir išėmimą iš sąskaitos, išskyrus atvejus, kai šie veiksmai yra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ar lėšų pervedimu į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą.

14Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (LR antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Antstolio reikalavimai vykdyti teismo sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, duodami neviršijant suteiktų įgaliojimų (intra vires), yra privalomi visiems asmenims (LR CPK 585 str.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti baudą (CPK 585 straipsnio 1, 2 dalys).

15Teismas konstatuoja, kad antstolis N. A. tinkamai realizavo CPK 654 str. nuostatas, nes 2012-05-11 patvarkyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti skolininkui A. B. išaiškino CPK 510 str., 643 str., 644 str., numatytas skolininko teises ir pareigas.

16CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Nepavykus įteikti skolininkui 2012-05-14 raginimo įvykdyti sprendimą geruoju, 2012-06-18 skolininkui A. B. pakartotinai buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą geruoju per dešimt dienų nuo raginimo gavimo dienos (raginimas pareiškėjui asmeniškai įteiktas 2012-06-21), tačiau nepaisant siųsto raginimo, pareiškėjas nurodytu laiku sprendimo neįvykdė, todėl, remiantis CPK 624 str., antstolis sprendimą pradėjo vykdyti priverstinai, nukreipdamas išieškojimą iš skolininko lėšas. Kadangi užklausus Sodrą buvo nustatyta, kad pareiškėjas niekur nedirba, tačiau gauna socialinę pašalpą ar pensiją VSDFV Kauno skyriaus Jonavos skyriuje, antstolis pateikė užklausimus kredito įstaigoms, t. y. tokiu būdu ėmėsi priemonių skolininko turtui ir pajamoms į kuriuos būtų galima nukreipti išieškotinos sumos išieškojimą, išaiškinti. Remiantis CPK 689 str. 1 d.,4 d., 6 d. 2012-07-10 patvarkymais buvo areštuota išieškotina suma, t.y. 227,05 Lt skola ir vykdymo išlaidų suma, t.y. 523,00 Lt suma (vykd.b.t.I. b.l.24-26), bei VSDFV Kauno skyriaus Jonavos skyriui išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo (vykd.b.t.I. b.l.27). Pažymėtina, kad patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo nuorašas buvo išsiųstas ir pareiškėjui; vykdomojoje byloje duomenų, kad minėtas patvarkymas pareiškėjui nebuvo įteiktas nėra. Be to, kadangi 2012-05-11 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą ir siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas (vykd.b.t.I. b.l.3,6,14, 16,17,18), pareiškėjui buvo įteikti asmeniškai, ką patvirtiną vykdomojoje byloje esantis Lietuvos pašto įteikimo pranešimas, pareiškėjas žinojo apie pradėtą jo atžvilgiu priverstinį 227,05 Lt skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimą, todėl turėjo domėtis vykdymo proceso eiga. Tačiau kaip nustatyta vykdomosios bylos medžiaga, skolininkas neatvyko pas antstolį, nerodė iniciatyvos informuoti antstolį apie savo pajamas bei sąskaitas, į kurias tos pajamos pervedamos, atsižvelgiant į CPK 644 str. 4 p., įtvirtintą skolininko pareigą domėtis vykdymo eiga. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad antstolis, priimdamas skundžiamą 2012 07 23 patvarkymą panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyt, dalyje dėl arešto skolininko A. B. lėšoms, esančioms sąskaitoje Nr. ( - ), panaikinimo bei dėl reikalavimo ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius pateikti antstoliui N. A. dokumentus, patvirtinančius tai, kad neišnyko minėtame patvarkyme nurodytos aplinkybės, kurios buvo pagrindu panaikinti lėšų, esančių skolininko A. B. sąskaitoje Nr. ( - ), areštą bei paskirdamas įpareigojimą susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tame tarpe vykdyti lėšų išmokėjimą, pervedimą ir išėmimą iš sąskaitos Nr. ( - ), išskyrus atvejus, kai šie veiksmai yra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ar lėšų pervedimu į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą, elgėsi teisėtai ir pagrįstai, nes pats pareiškėjas A. B., būdamas skolininku ir turėdamas pareigą domėtis vykdymo eiga ir grąžinti skolą išieškotojui, neatlieka jokių aktyvių veiksmų, nėra suinteresuotas operatyviais vykdymo veiksmais, nesirūpindamas net dalies skolos išieškotojui grąžinimu pagal teismo sprendimą. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad A. B. būtų siūlęs antstoliui vykdyti išieškojimą skolininkui priimtinu kitokiu teisėtu būdu.

17Teismas nesutinka su pareiškėjo A. B. skunde nurodytais argumentais, jog antstolis 2012-07-23 patvarkyme panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, neturėjo teisės nustatyti jam reikalavimo ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius pateikti antstoliui N. A. dokumentus, patvirtinančius tai, kad neišnyko minėtame patvarkyme nurodytos aplinkybės, kurios buvo pagrindu panaikinti lėšų, esančių skolininko sąskaitoje Nr. ( - ), areštą, bei neturėjo teisės jo įpareigoti susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tame tarpe vykdyti lėšų išmokėjimą, pervedimą ir išėmimą iš sąskaitos Nr. ( - ), išskyrus atvejus, kai šie veiksmai yra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ar lėšų pervedimu į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą, nes tokių įpareigojimų bei reikalavimų, nenumato vykdymo proceso normos, be to skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimas yra nukreiptas į VSDFV Jonavos skyrių ir yra vykdomas.

18CPK 624 straipsnyje numatytos priverstinio vykdymo priemonės. Viena iš šių priemonių- skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Taip pat šis įstatymas suteikia antstoliui teisę taikyti ir kitas įstatymu numatytas priemones. Be to minėtas įstatymas leidžia antstoliui vienu metu taikyti kelias priverstinio vykdymo priemonės (CPK 624 str. 2d. 8,10 p., 3d.).

19Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis 2012 07 23 patvarkymu panaikindamas areštą skolininko lėšoms banko sąskaitoje, taikė priverstinio vykdymo priemones- reikalavimą kartą per 3 mėnesius pateikti antstoliui N. A. dokumentus, patvirtinančius tai, kad neišnyko minėtame patvarkyme nurodytos aplinkybės, kurios buvo pagrindu panaikinti lėšų, esančių skolininko sąskaitoje Nr. ( - ), areštą bei įpareigojimą susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tame tarpe vykdyti lėšų išmokėjimą, pervedimą ir išėmimą iš sąskaitos Nr. ( - ), išskyrus atvejus, kai šie veiksmai yra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ar lėšų pervedimu į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą. Antstolis pateikdamas minėtą reikalavimą šioje situacijoje veikė teisėtai, gindamas skolininko ir išieškotojos teisėtus interesus, užtikrindamas operatyvumo, ekonomiškumo principus, kad skola iš skolininko būtų išieškota kuo greičiau. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog asmuo, privalantis pagal įstatymą teikti informaciją pagal antstolio reikalavimą, turi įstatymą vykdyti ir neturi teisės atsisakyti ją teikti antstoliui, spręsdamas už antstolį, ar jam informacija reikalinga, ar ji bus pagal įstatymus panaudota.

20Skolininko argumentas, kad šiuo metu vykdomas skolos išieškojimas iš jo invalidumo pensijos, nepagrįstas. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, antstolis užklausęs Sodrą nustatė, kad skolininkas niekur nedirba, tačiau gauna socialinę pašalpą ar pensiją VSDFV Kauno skyriaus Jonavos skyriuje, išsiuntė skyriui patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo. Duomenų, kad yra vykdomas skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimas iš A. B. gaunamos invalidumo pensijos, byloje nėra. Tokių duomenų nepateikė ir skolininkas. Taip pat byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų pateikęs prašymą skolą ir vydymo išlaidas išskaityti iš jo gaunamos invalidumo pensijos. Pagal CPK 739 straipsnį invalidumo pensija priskiriama prie pinigų sumos, iš kurios išieškoti skolą valstybei bei išieškoti vykdymo išlaidas, negalima. Aplinkybė, kad antstolio patvarkymas buvo išsiųstas VSDFV Kauno skyriaus Jonavos skyriui vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, negali būti vertinama kaip pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų pažeidimas, ir nėra teisinio pagrindo pripažinti tokius antstolio veiksmus nepagrįstais ir neteisėtais. Priverstinio vykdymo veiksmus antstolis gali taikyti tol, kol išieškojimas bus visiškai įvykdytas arba vykdomoji byla užbaigiama kitais įstatyme numatytais pagrindais (CPK 624 str. 2 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pareiškėjo skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

21Teismo vertinimu, antstolio 2012-07-23 patvarkymas panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, dalyje dėl įpareigojimo ne rečiau, kaip vieną kartą per vieną kalendorinį mėnesį daryti išskaitas iš skolininko A. B. esančių lėšų ir visas lėšas, jeigu jos nėra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis (pinigų sumomis) iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį pervesti į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą Nr. LT94010043900558498, AB DNB banke, yra perteklinis. Antstolis yra viešosios teisės subjektas, jis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų. Bet koks veiksmas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolis įpareigodamas skolininką atlikti minėtus veiksmus neatsižvelgė į tai, jog tuo pačiu patvarkymu jau įpareigojo skolininką susilaikyti nuo lėšų išmokėjimo, pervedimo ir išėmimo iš skolinko sąskaitos, išskyrus atvejus, kai šie veiksmai yra susiję su anstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis, iš kurių išieškojimas negalimas.

22CPK 689 straipsnyje reglamentuota lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, arešto procesinė tvarka. Teismas artkreipia dėmesį ir į tai, jog antstolis atlikdamas vykdymo veiksmus bei taikydamas priverstinio vykdymo priemones turi galimybę tikrinti sąskaitų statusą ir piniginių lėšų likučius. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių bankuose, arba disponavimo piniginėmis lėšomis apribojimą bankuose antstolis vykdo elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 689 straipsnio 1 dalis). Be to kaip nustatyta bylos medžiaga, antstolis vykdydamas skolos išieškojimą 2012-07-11 patvarkymu ir pareikalavęs iš Swedbank, AB banko pateikti duomenis reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, t.y. banko sąskaitos išrašą, kuriame atsispindėtų kokio pobūdžio piniginės lėšos užskaitomos (pervedamos) į A. B. sąskaitą (vykd.b.t.II. b.l.1), bei išsiaiškinęs sąskaitoje esančių lėšų kilmę, 2012-07-23 patvarkymu panaikino taikytą areštą skolininko lėšoms. Todėl antstoliui įpareigoti skolininką vykdyti funkcijas, kurias jau vykdo antstolis, nėra teisinio pagrindo.

23Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, 2012-07-23 antstolio patvarkymas panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, dalyje dėl įpareigojimo ne rečiau, kaip vieną kartą per vieną kalendorinį mėnesį daryti išskaitas iš skolininko A. B. esančių lėšų ir visas lėšas, jeigu jos nėra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis (pinigų sumomis) iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį pervesti į antstolio N. A. depozitinę, naikintinas (CPK 513 str.).

24Pareiškėjo A. B. skundo teiginiai, jog antstolis 2012-07-23 patvarkyme nenurodė skolinkui, kokiu pagrindu ir kokius dokumentus privalo antstoliui pateikti, nuo kokių konkrečių veiksmų susilaikyti yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįsti. Antstolis minėtame patvarkyme nurodė aiškų reikalavimą pateikti ne rečiau kaip kartą į 3 mėnesius dokumentus, patvirtinančius, kad neišnyko 20012-07-23 patvarkyme nurodytos aplinkybės, kurios buvo pagrindu panaikinti lėšoms (invalidumo pensijai) areštą bei įpareigojo susilaikyti nuo veiksmų galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tai yra nedisponuoti kitomis lėšomis, esančiomis skolininko sąskaitoje Nr. ( - ), išskyrus gaunama invalidumo pensija.

25Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje yra 11,90 Lt (CPK 96 str.). Atsižvelgiant į reikalavimų patenkinimo proporcingumą bei remiantis LR CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš šalių nepriteistinos.

26Vadovaudamasis CPK 510 str., 513 str., 594 str., 290 str. 291 str., teismas

Nutarė

27pareiškėjo A. B. skundą tenkinti iš dalies.

28Panaikinti antstolio N. A. 2012 m. liepos 23 dienos patvarkymą panaikinti lėšų areštą ir įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, dalyje dėl skolininko A. B. įpareigojimo ne rečiau, kaip vieną kartą per vieną kalendorinį mėnesį daryti išskaitas iš skolininko sąskaitoje Nr. ( - ), esančių lėšų ir visas lėšas, jeigu jos nėra susiję su antstoliui žinoma pervedama pensija, lėšomis (pinigų sumomis) iš kurių išieškojimas pagal Civilinio proceso kodeksą negalimas ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį pervesti į antstolio N. A. depozitinę sąskaitą.

29Likusioje dalyje pareiškėjo A. B. skundą atmesti.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, teismo posėdyje... 2. Teisme priimtas nagrinėti antstolio pateiktas pareiškėjo A. B. skundas dėl... 3. 1) paskaičiuotos už neteisėtus vykdymo veiksmus išieškotinos iš... 4. 2) reikalavimai pateikinėti ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius dokumentus,... 5. 2012-08-21 patvarkymu „Dėl skolininko skundo“ antstolis N. A. nutarė... 6. Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija... 7. Teismas išaiškino antstoliui teisę per 14 dienų terminą pateikti... 8. 2012-10-12 teisme gautas rašytinis paaiškinimas, kuriame antstolis nurodo,... 9. Skundas tenkintinas dalyje dėl 2012-07-23 patvarkymo „Panaikinti lėšų... 10. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti... 11. Ištyręs pateiktus įrodymus ir vykdomąją bylą Nr.0165/12/00481 (I-II t.),... 12. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra visiems privalomas ir vykdytinas (CPK 18... 13. Kaip nustatyta vykdomosios bylos medžiaga antstolis N. A. priimdamas... 14. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia... 15. Teismas konstatuoja, kad antstolis N. A. tinkamai realizavo CPK 654 str.... 16. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva... 17. Teismas nesutinka su pareiškėjo A. B. skunde nurodytais argumentais, jog... 18. CPK 624 straipsnyje numatytos priverstinio vykdymo priemonės. Viena iš šių... 19. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis 2012 07 23 patvarkymu... 20. Skolininko argumentas, kad šiuo metu vykdomas skolos išieškojimas iš jo... 21. Teismo vertinimu, antstolio 2012-07-23 patvarkymas panaikinti lėšų areštą... 22. CPK 689 straipsnyje reglamentuota lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas... 23. Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, 2012-07-23 antstolio patvarkymas... 24. Pareiškėjo A. B. skundo teiginiai, jog antstolis 2012-07-23 patvarkyme... 25. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje yra 11,90 Lt (CPK 96... 26. Vadovaudamasis CPK 510 str., 513 str., 594 str., 290 str. 291 str., teismas... 27. pareiškėjo A. B. skundą tenkinti iš dalies.... 28. Panaikinti antstolio N. A. 2012 m. liepos 23 dienos patvarkymą panaikinti... 29. Likusioje dalyje pareiškėjo A. B. skundą atmesti.... 30. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...