Byla e2-518-431/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vido logistika“ ieškinį atsakovams O. I. ir V. L. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas nurodė, kad atsakovai buvo UAB “Vido logistika” vadovai (direktoriai). Atsakovas V. L. yra įmonės akcininkas. Atsakovai nėra įvykdę LR Įmonių įstatyme numatyto įpareigojimo - neperdavė bankroto administratoriui įmonės dokumentų, dėl ko bankroto administratorius neturi galimybės patikrinti įmonės sandorių, nustatyti tikslios bankroto priežasties, tikslaus nemokumo atsiradimo momento. Pažymėjo, kad per visą įmonės veiklos laikotarpį UAB „Vido logistika“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų apskritai neteikė. Atsakovų neteisėti veiksmai (pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos vadovaujamai įmonei, jai tapus nemokiai iškėlimo nevykdymas) yra akivaizdūs. Minėti atsakovų neteisėti veiksmai sąlygojo žalos kreditoriams atsiradimą. Įmonės vadovai / akcininkas neveikė kreditorių interesais, t. y. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditoriai patyrė žalą, kurios dydis prilygintinas įmonės bankroto byloje patvirtintiems kreditoriniams reikalavimams. Žala kreditoriams dėl neteisėtų atsakovų veiksmų laikytina UAB „Vido logistika“ bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma, kuri sudaro 72 589,03 EUR. Atsakovai yra atsakingi už visą susidariusią žalą, nes nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

4Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Byloje priimtinas sprendimas už akių. Ieškinys tenkintinas visiškai.

6CPK 285 straipsnis nustato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta šio Kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Atsakovai, kuriems teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, nepateikė teismui atsiliepimo, ieškovas ieškiniu prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks teismui paruošiamojo dokumento.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Įmonės nemokumas apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kuriame nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, šio straipsnio 4 dalis nustato, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

9Įmonės administracijos vadovas specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad Įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3- 298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (LR CK 2.87 str. 7 d.).

10Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7. nuostatą, bendrovės vadovas privalo savo veikloje vadovautis įstatymais, kitais teisės aktais. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 str. nustato, kad ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams, o pagal šio įstatymo 6 str. 2 d. (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d. ir 2 d. nuostatomis (2003 12 18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija, galiojusi iki 2013-01-01), ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais arba su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais.

11Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 7 d. nutartimi iškėlė UAB „Vido logistika“ bankroto bylą. V. L. yra įmonės akcininkas ir buvo vadovu nuo 2016-06-30 iki 2017-06-23, O. I. buvo įmonės vadovu nuo 2017-06-23 iki bankroto bylos iškėlimo.

12Vilniaus apygardos teismas nutartyje, kuria UAB „Vido logistika“ iškelta bankroto byla, konstatavo, kad atsakovas UAB „Vido logistika“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. BUAB „Vido logistika“ bankroto byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 72589,03 Eur sumoje.

13Įmonės vadovo civilinė atsakomybė taikoma nustačius civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (LR CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.). Nustačius neteisėtus veiksmus, įmonės vadovo kaltė preziumuojama ir jos įrodinėti nereikia (LR CK 6.248 str. 1 d.). Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o 2 dalyje - jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Taigi žala atsiranda kaip tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos), taip pat negautos pajamos. CK 6.246 str. 1 d. reglamentuojama, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendrojo pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovas buvo vienasmenis bendrovės valdymo organas, todėl visi anksčiau nurodyti juridinio asmens valdymo organo nariui nustatyti reikalavimai taikomi ir jam (LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 1 d.). Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 1 p. nuostata, bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimo ir jos tikslų įgyvendinimą. Šio straipsnio dalies 11 p. nustatyta bendrovės vadovo atsakomybė už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnis reglamentuoja, kad ūkio subjekto vadovas yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą bei už apskaitos dokumentų išsaugojimą.

14Kadangi atsakovai nevykdė įstatymu nustatytos pareigos tinkamai organizuoti UAB „Vido logistika“ buhalterinę apskaitą, neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų ir neperdavė jų bankroto administratoriui, laikytina, kad tokie jų veiksmai yra neteisėti LR CK 6.246 str. 1 d. nuostatos prasme. Atsakovai savo neteisėtais veiksmais (neveikimu) neužtikrino tinkamo UAB „Vido logistika“ buhalterinės apskaitos organizavimo, dokumentų saugojimo, atitinkamai jų neperdavė bankroto administratoriui, todėl vertintina, kad patvirtintų kreditorinių reikalavimų BUAB „Vido logistika“ bankroto byloje dydžio suma neteisėtai buvo sumažintas BUAB „Vido logistika“ turtas, apribotos įmonės kreditorių galimybės tenkinti savo finansinius reikalavimus bankroto procese ir tai yra tiesioginiai atsakovų neteisėtų veiksmų padariniai.

15Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais pagrindais, darytina išvada, kad UAB „Vido logistika“ buvę vadovai O. I. ir V. L. savo neteisėtais veiksmais, pažeisdami įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus, padarė įmonei ir jos kreditoriams 72 589,03 Eur žalos (nuostolių) ir privalo ją atlyginti. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 285 -287 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti BUAB „Vido logistika“ solidariai iš O. I. ir V. L. 72 589,03 Eur žalos atlyginimui, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2019-09-05) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19Atsakovai O. I. ir V. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

20Ieškovas BUAB „Vido logistika“ turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai