Byla 2S-471-210/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vytauto Kursevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Birutės Simonaitienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės (toliau AB) „Gubernija“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Gubernija“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Arturui Bložei, išieškotojui M. K. dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas AB „Gubernija“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais patvarkymus dėl lėšų arešto ir bankų įpareigojimo pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą skolos 5607,79 Lt dalies ir vykdymo išlaidų 4238,87 Lt dalies. Nurodė, kad antstolis A. Bložė 2011-02-18 priėmė patvarkymu vykdomąjį dokumentą dėl 65536,73 Lt skolos išieškojimo iš AB „Gubernija“ išieškotojui M. K.. Pažymėjo, kad 2011-02-22 AB „Gubernija“ gavo antstolio raginimą dėl skolos ir vykdymo išlaidų sumokėjimo, ir juos sumokėjo 2011-03-09. Pareiškėjo teigimu, antstolis nepagrįstai ir neteisėtai išieškojo 3 proc. socialinio draudimo ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo mokesčius. Be to, antstolis, pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 610 straipsnio, 611 straipsnio 1 dalies nuostatas, nesant teismo nutarties dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, neteisėtai ir nepagrįstai areštavo ir pareikalavo bankų pervesti į jo depozitinę sąskaitą AB „Gubernija“ priklausančius 4238,87 Lt.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Nurodė, kad teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas negalėjo konkretizuoti, kokios dienos antstolio A. Bložės patvarkymai prašomi pripažinti nepagrįstais ir neteisėtais. Nurodė, kad antstolis nepriėmė patvarkymų pagal CPK 613 straipsnio 1 dalį dėl skolos 5607,79 Lt dalies ir vykdymo išlaidų 4253,19 Lt dalies, todėl atmetė pareiškėjo skundą dėl šių patvarkymų pripažinimo neteisėtais ir nepagrįstais. Nurodė, kad pareiškėjas neprašė pripažinti neteisėtais antstolio 2011-03-07 patvarkymų dėl AB „Gubernija“ priklausančių lėšų arešto, todėl teismas nevertino šių patvarkymų pagrįstumo ir teisėtumo. Teismas, atsižvelgęs, kad prieš tai minėti antstolio patvarkymai priimti 2011-03-07, o pareiškėjo skundas teisme gautas 2011-03-29, sprendė, kad pareiškėjas praleido 20 dienų apskundimo terminą. Pažymėjo, kad kiti proceso dalyvių argumentai, rašytiniai įrodymai ir nustatytos bylos aplinkybės neturi įtakos skundui išspręsti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) AB „Gubernija“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, kadangi atmetė pareiškėjo atstovo prašymą paskirti dar vieną posėdį. Pažymima, kad teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo patikslintą ieškinį. Teigiama, kad teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, pažeidė CPK 231 straipsnio 5 dalį, taip pat ir CPK 13, 17 straipsnius. Apeliantas pabrėžia, kad ginčija antstolio patvarkymus dėl 5607,79 Lt išieškotos sumos ir 4238,87 Lt vykdymo išlaidų dalių. Apelianto manymu, skundas paduotas nepraleidus 20 dienų apskundimo termino. Taip pat apeliantas nurodo kitus savo skunde pateiktus motyvus.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis Arturas Bložė prašo apelianto atskirojo skundo netenkinti ir Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime antstolis pažodžiui atkartoja savo atsiliepimo į pareiškėjo skundą teiginius. Papildomai teigia, kad pareiškėjas nepasinaudojo galimybe sudaryti taikos sutartį. Pažymi, kad pareiškėjas galėjo tikslinti skundą iki bylos nagrinėjimo teisme.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais, yra pagrįsta ir teisėta.

15Įstatymuose kiekvienam suinteresuotam asmeniui garantuojama teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, t. y. teisę pasiekti, kad jo atžvilgiu būtų įvykdytas teisingumas. Teismas yra vienintelė institucija, kuriai pavesta vykdyti teisingumą. Civilinių teisių, kurias įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, gynimo būdai įtvirtinti CK 1.138 straipsnyje, kurio 8 punkte nustatyta, kad civilinių teisių gynimas bei būdai gali būti nustatyti ir kituose įstatymuose.

16Antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti apskundimas reglamentuojamas CPK V dalies XXXI skyriaus normų. Šiame skyriuje nustatytas vykdymo proceso dalyvių pažeistų teisių gynimo būdas, kuris įgyvendinamas suinteresuotam asmeniui paduodant skundą dėl antstolio veiksmų. Bylos dėl antstolių procesinių veiksmų nagrinėjamos ypatingąja teisena. Šios teisenos esminiu bruožu teisės doktrinoje pripažįstami ypatingas valstybės interesas, kai ji (valstybė) privalo susitapatinti su privačiu asmeniu, kuris yra tam tikrų privataus pobūdžio teisinių santykių dalyvis, ir viešasis interesas, kad tam tikrų sąlygų egzistavimas prieš priimant vienokį ar kitokį sprendimą būtų patikrintas itin kruopščiai, o teismo (kuris ir atlieka patikrinimą) teisės nebūtų varžomos teisinių santykių dalyvių valios. Ši specifika sudaro sąlygas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijai peržengti atskirojo skundo ribas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Tokia teisėjų kolegijos pozicija grindžiama dar ir tuo, kad bylų pagal skundus dėl antstolių veiksmų nagrinėjimo procesiniai ypatumai nustatyti CPK 443 straipsnyje.

17Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvais, kad tai, jog pareiškėjas negalėjo sukonkretinti antstolio patvarkymų, dėl kurių pateiktas skundas, buvo pagrindas pareiškėjo skundą atmesti. Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėjas skundu prašė pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais patvarkymus dėl lėšų arešto ir bankų įpareigojimo pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą skolos 5607,79 Lt dalies ir vykdymo išlaidų 4238,87 Lt dalies.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad procesinio dokumento netikslumai nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente. Viena vertus, teismui suteikta teisė pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundo reikalavimus (CPK 115 str.). Kita vertus, tiek civilinio proceso teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje pripažįstama, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, t. y. jose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str. 2 d.), nes pagal CPK 443 straipsnio 8 dalį bylą nagrinėjantis teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos visos bylos aplinkybės.

19Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje nurodydamas tik tai, kad antstolis nebuvo priėmęs patvarkymų dėl prieš tai minėtų sumų arešto ir įpareigojimo pervesti į jo depozitinę sąskaitą, tačiau nepasisakydamas dėl antstolio patvarkymais skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo pagrįstumo, neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės.

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais CPK įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato procesinius terminus. CPK 75 straipsnio 1 dalis numato, jog teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo ar teismo paskirtam terminui jiems atlikti. Taip pat pažymi, kad teismas klausimą dėl 20 dienų termino skundui paduoti praleidimo turėjo spręsti pareiškėjo skundo priėmimo metu (CPK 512 str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad teismas priėmė pareiškėjo skundą, klausimo dėl termino skundui paduoti praleidimo nesprendė, todėl nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė motyvą dėl minėto termino praleidimo priežasčių svarbumo.

21Atsižvelgiant į prieš tai nurodytus argumentus, teisėjų kolegija spendžia, kad teismas neatskleidė nagrinėjamos bylos esmės, todėl negalima pripažinti, kad byla išspręsta teisingai (CPK 159, 265 str.). Pažymėtina, kad apeliacinis procesas Lietuvoje pripažįstamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, o ne pakartotiniu bylos nagrinėjimu. Kadangi bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.; 329 str. 1 d., 337 str. 3 p., 338 str.).

22Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas AB „Gubernija“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) AB „Gubernija“ prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis Arturas Bložė prašo apelianto... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios... 15. Įstatymuose kiekvienam suinteresuotam asmeniui garantuojama teisė įstatymų... 16. Antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti apskundimas... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad procesinio dokumento netikslumai nėra kliūtis... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad proceso koncentracijos ir ekonomiškumo... 21. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytus argumentus, teisėjų kolegija... 22. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį...