Byla I-3468-624/2008
Dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Arūno Dirvono, teisėjų Egidijos Smalakienės, Petro Viščinio, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Topo centras“ atstovui advokatui Ryčiui Jokubauskui, atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Justinai Paulauskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Elektromarktas“ atstovui advokatui Jonui Masiokui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Topo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Elektromarktas“ dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Topo centras“ skundu prašo: panaikinti 2008-03-27 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) nutarimą Nr. 2S-5 toje dalyje, kurioje nutarta UAB „Elektromarktas" pažeidimą vertinti mažareikšmiu ir skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą, bei įpareigoti Konkurencijos tarybą pašalinti padarytą pažeidimą paskiriant UAB „Elektromarktas“ Reklamos įstatymo 22 str. 1 d. numatytą nuobaudą - iki 30 000 litų baudą; priteisti teismo išlaidas, įskaitant išlaidas advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, pagalbai apmokėti (b. l. 15-18).

3Pateiktu atsiliepimu atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 28-31).

4Pateiktu atsiliepimu tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Elektromarktas“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 32-43).

5Byla nutraukiama.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 str. 1 d. numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. To paties įstatymo 34 str. 1 d. numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties, o 34 str. 2 d. - kad kartu su prašymu atnaujinti terminą administraciniam teismui turi būti paduotas skundas (prašymas). Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 23 str. 1 d. numato, kad šio įstatymo 22 str. 1 ir 2 d. nurodytus pažeidimus tiria ir nagrinėja Konkurencijos taryba, o pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką bei Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo ir apskundimo tvarką nustato Konkurencijos įstatymas. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 str. 1 ir 2 d. numato, kad ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nutarimus apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“.

7Atsakovo Konkurencijos tarybos 2008-03-27 nutarimas Nr. 2S-5 „Dėl UAB „Elektromarktas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, kaip nustatyta pateiktu įteikimo pranešimu (b.l. 20), taip pat UAB „Topo centras“ atstovo lydraštyje nurodytais duomenimis (b.l. 14), pareiškėjui UAB „Topo centras“ įteiktas 2008- 04-21, minėto nutarimo rezoliucinė dalis leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbta 2008-04-18 (Informaciniai pranešimai Nr. 29(1), 2008-04-18). Pareiškėjo skundas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008-03-27 nutarimo Nr. 2S-5, kaip matyti jo registravimo teisme atžymos, betarpiškai teismui pateiktas 2008-05-13 - t.y., jau pasibaigus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 str. 2 d. numatytam terminui šiam nutarimui apskųsti.

8ABTĮ 101 str. 6 p. numato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą. Kadangi bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad pareiškėjo UAB „Topo centras“ skundas buvo priimtas praleidus nustatytus jo padavimo terminus, prašymas atnaujinti apskundimo terminą nepareikštas, byla nutraukiama.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 102 str., 105-106, 149 str. 2 d., kolegija

Nutarė

10administracinę bylą Nr. I-3468-624/08 nutraukti.

11Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai