Byla 2A-570/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Danutės Gasiūnienės (pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovui M. Č., ieškovo atstovei advokatei Onai Kapliauskaitei atsakovo atstovui advokatui Jonui Masiokui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Č. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-690-625/2007 pagal ieškovo M. Č. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Philip Morris Lietuva“, dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas M. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė jo atleidimą iš darbo pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą 235 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu pripažinti neteisėtu, priteisti keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką (t.1, b.l.2-4). Papildomu ieškiniu, ieškovas M. Č. prašė priteisti iš atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti (t.1, b.l.138-139). Nurodė, kad nepageidauja grįžti atgal į darbą, nes mano, kad dėl susidariusios konfliktinės situacijos būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. birželio 15 d. darbdavio UAB „Philip Morris Lietuva“ potvarkiu jam neteisėtai buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, t.y. dalyvavimą veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis. Ieškovo manymu, atsakovas klaidingai nurodė, kad ieškovas, būdamas UAB „LVS“ akcininku, sudarė marketingo paslaugų sutartį tarp UAB „LVS“ ir atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“, tačiau apie galimus kilti interesų konfliktus neinformavo atsakovo vadovų ir taip pažeidė teisės aktų nuostatas. Ieškovas teigia, kad nei jis, nei jo šeimos nariai nėra susiję darbo teisiniais santykiais su UAB „LVS“, jokių piniginių išmokų iš šios bendrovės negauna, todėl pranešti darbdaviui, kad jis yra UAB „LVS“ akcininkas, neįpareigojo jo joks teisės aktas. Nurodo, kad dėl neteisėto atleidimo iš darbo patyrė sunkius išgyvenimus, stresą, įtampą, nes liko be pajamų, taip pat iškilo reali grėsmė prarasti gyvenamąjį būstą, nes jis įsigytas paėmus paskolą iš banko. Dėl patirto streso ieškovui prireikė medikų pagalbos, vartojo ir tebevartoja medikamentus. Teigia, kad atsakovas, skirdamas griežčiausią drausminę nuobaudą, neatsižvelgė į darbo drausmės pažeidimo aplinkybes, sunkumą, sukeltas pasekmes, į ankstesnį, teigiamai vertintą ieškovo darbą. Ieškovas nurodo, kad vykdydamas darbines pareigas laikėsi darbo tvarkos taisyklių, Philip Morris tarptautinių ir vietinių nuostatų, vykdė darbdavio vadovų pavedimus ir nurodymus, neužsiėmė jokia kita darbine veikla ar paslaugų teikimu, kurie galėtų paveikti jo darbingumą ar atitraukti nuo darbinių funkcijų vykdymo. Nurodo, kad sutarties tarp darbdavio ir UAB „LVS“ pasirašymas nesukėlė jokio interesų konflikto, kuris galėtų trukdyti jam atlikti darbą pagal darbo sutartį ir pareiginius nuostatus. Teigia, nepadaręs jokio darbo drausmės pažeidimo, nes jam nebuvo žinoma būtinybė informuoti darbdavį apie turimas UAB „LVS“ akcijas, o darbdavio marketingo paslaugų sutarties su UAB „LVS“ pasirašymas atsakovui nesukėlė jokių neigiamų padarinių, šia sutartimi jokie privalumai bendrovei „LVS“ nebuvo sudaryti, todėl darbdavys nepagrįstai jo veiksmus kvalifikavo pagal DK 235 str. 2 d. 3 p. šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

4Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo M. Č. atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Philip Morris Lietuva“ 4 130 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sprendimu teismas nustatė, kad ieškovui M. Č. atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ 2006 m. birželio 15 d. potvarkiu Nr. 267 buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, numatytą DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir darbo sutartis su juo buvo nutraukta pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Teismas nurodė, kad 2005 m. balandžio 1 d. darbo sutartimi ieškovas M. Č. buvo paskirtas dirbti atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ marketingo skyriuje renginių organizavimo vadovu. Pagal darbo aprašymą ieškovui M. Č. buvo pavesta rengti analizę ir teikti informaciją vadovui apie pagrindines prekybos vietas, kurios bus parinktos įvaizdžio kūrimui, palaikyti ryšius su esamais ir būsimais verslo partneriais, bei derėtis dėl kuo geresnių sąlygų suteikimo atsakovui. Dirbdamas atsakovo įmonėje, ieškovas tapo vienu iš UAB „LVS“ steigėjų ir akcininkų. 2006 m. sausio 1 d. ieškovo darbdavys ir ieškovo įmonė pasirašė marketingo paslaugų sutartį, kuria UAB „LVS“ įsipareigojo teikti UAB „Philip Morris Lietuva“ marketingo paslaugas ir UAB „LVS“ pagal šią sutartį gavo 9 440 Lt pajamų. Teismas nurodė, kad atsakovo vidaus dokumentas, elektroninio pašto duomenys, paties ieškovo paaiškinimai rodo, jog šios sutarties iniciatoriumi buvo ieškovas. Teismas pripažino, kad ieškovas, pagal darbo aprašymą privalėjęs kuo geresnėmis sąlygomis derėtis ir veikti vienos sutarties šalies – atsakovo – naudai, inicijuodamas marketingo sutartį su UAB „LSV“, kartu turėjo priešingą kitos sutarties šaliai – bendrovei „LVS“, kurios steigėju ir akcininku jis yra, – naudingą interesą. Teismas nustatė, kad ieškovas dalyvavo UAB „LVS“ veikloje. Teismas nurodė, kad darbo sutartimi ieškovas M. Č. įsipareigojo laikytis darbo tvarkos taisyklių, Philip Morris tarptautinių ir vietinių nuostatų bei užtikrino, kad neturi jokio interesų konflikto, kuris galėtų trukdyti atlikti darbą. Atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ vietiniai teisės aktai nustatė darbuotojams pareigą ir ateityje vengti interesų susikirtimo. Teismas nustatė, kad ieškovas pažeidė darbo sutarties ir lokalinių teisės aktų nuostatas vengti interesų konflikto, be darbdavio žinios ir raštiško sutikimo neinvestuoti į paslaugos teikėją bei nedalyvauti derybose su tokiu paslaugos teikėju. Todėl iškilus interesų konfliktui, ieškovas, siūlydamas paslaugos teikėju bendrovę UAB „LVS“, pagal atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ lokalinius teisės aktus turėjo gauti rašytinį vadovo sutikimą dalyvauti tokiose derybose. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas turėjo pagrindą vertinti, jog anksčiau nurodyta ieškovo veikla yra nesuderinama su ieškovo darbo funkcijomis, numatytomis jo darbo aprašyme, ir atitinka šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Teismas konstatavo, kad ieškovo padarytas darbo drausmės pažeidimas pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punktą galėjo būti kvalifikuojamas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir atsakovas turėjo teisę atleisti ieškovą iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

5Apeliaciniu skundu ieškovas M. Č. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pradinį ir papildomą ieškinius patenkinti. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, įvertino ne visus byloje svarbią reikšmę turinčius įrodymus ir jais grindžiamas faktines aplinkybes, netinkamai aiškino ir taikė procesines bei materialines teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Skunde apeliantas nurodo šiuos argumentus:

61. pagal DK 234 straipsnį drausminė nuobauda gali būti skiriama tik esant drausminės atsakomybės pagrindui – darbo drausmės pažeidimui, pasireiškiančiam darbinių pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl darbuotojo kaltės. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas darbinių pareigų nevykdė ar jas vykdė netinkamai, priešingai, ieškovas buvo skatinamas ir atsakovo administracijos ne kartą teigiamai įvertintas. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas atliko veiksmus, kurie galėtų trukdyti jam vykdyti darbines funkcijas. Atsakovo atstovai teisme taip pat patvirtino, kad nėra jokių duomenų, jog ieškovas neatliko ar netinkamai atliko darbines pareigas, taip pat pripažino, kad ieškovas neužsiėmė jokia kita darbine veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti ieškovo protinį bei fizinį darbingumą ar kitaip atitraukti nuo darbinių pareigų vykdymo. Todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas yra teisėtai atleistas iš darbo už pažeidimą, numatytą DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punkte;

72. pirmosios instancijos teismas nenustatė ir neįvardijo nei vieno konkretaus DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punkte išvardintų dokumentų straipsnio, dalies ar punkto, kuriuose būtų nustatyti apribojimai ir kuriuos būtų pažeidęs ieškovas, nenurodė veiklos, kuri pagal reglamentuojančius teisės aktus yra nesuderinama su ieškovo darbinėmis funkcijomis, numatytomis ieškovo darbo veiklos aprašymo nuostatose ir padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas turėjo pagrindą vertinti ieškovo veiklą, kaip nesuderinamą su darbo funkcijomis, nustatytomis ieškovo darbo aprašyme ir atitinkančią šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Teismas neįvardino kokių atsakovo darbo tvarkos taisyklių nuostatų nesilaikė ieškovas. Be to, teismui pateiktos UAB „Philip Morris Lietuva“ darbo tvarkos taisyklės išleistos 2006 m. liepos 1 d. jau po ieškovo atleidimo iš darbo;

83. ieškovas atleistas iš darbo už tai, kad, būdamas UAB “LVS” akcininkas ir investavęs į šią įmonę, nesilaikė atsakovo įmonėje galiojančio Altria įstatymų ir bendrovės nuostatų laikymosi bei sąžiningo elgesio kodekso (toliau – Altria kodeksas) nuostatų ir nevykdė juose nustatytos pareigos informuoti apie galimus interesų konfliktus. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos DK 99 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo praktikos, nes neįvertino aplinkybių, kad Altria kodeksas ieškovui buvo pateiktas bendrovės “Altria Group.Inc” intranete susipažinti pasirašytinai tik anglų kalba, nors pagal atsakovo įstatuose nustatytas dvi - lietuvių ir anglų darbo kalbas, šis lokalinis teisės aktas turėjo būti parengtas ir pateiktas susipažinti abiem kalbom. Dėl prasto anglų kalbos mokėjimo ieškovas negalėjo suprasti minėto kodekso nuostatų. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino byloje esančių įrodymų, patvirtinančių menkas ieškovo anglų kalbos žinias ir reikalingumą jas tobulinti, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas suprato ir žinojo Kodekso nuostatas dėl interesų konflikto bei pareigą apie jį raštu pranešti vadovui. Atsakovo bendrovės darbuotojams skirtame tinklapyje patalpintoje kodekso santraukoje lietuvių kalba nenurodytas draudimas būti kitos įmonės akcininku, investuoti į kitą įmonę ir įpareigojimas raštu apie tai informuoti vadovą. Minėta veika niekur nėra įvardinta šiukščiu pažeidimu, todėl darbdavys turėjo atsižvelgti į DK 238 straipsnį;

94. pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovo atleidimo iš darbo metu UAB ,,LVS“ jau jokios veiklos nevykdė, todėl nepagrįstai buvo nustatytas interesų konfliktas. Teismas taip pat neįvertino aplinkybės, kad ieškovas siūlė visus naujai atidaromus prekybos taškus, o atranką, su kuo pasirašyti sutartis, įvertinę atitikimą keliamiems reikalavimams vietoje, vykdė UAB „Philip Morris Lietuva“ vadovai;

105. UAB ,,LVS“ ir UAB „Philip Morris Lietuva“ pasirašė standartinę sutartį, finansiškai nesiskiriančią nuo kitose sutartyse numatytų įkainių Klaipėdos mieste, byloje nėra jokių įrodymų, kad bendrovei būtų padaryta žala, todėl nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas, privalėdamas kuo geresnėmis sąlygomis derėtis ir veikti atsakovo naudai, turėjo priešingą nei darbdavys interesą. Teismas padarė priešingą faktinėms bylos aplinkybėms išvadą, kad ieškovas buvo minėtos sutarties iniciatorius;

116. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai vien tik pagal PVM pateiktą sąskaitą-faktūrą ir 2007 m. gegužės 9 d. atsakovo atstovo raštą, priteisė ieškovui 4 130 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Atsiliepimu į ieškovo M. Č. apeliacinį skundą atsakovas UAB „Philip Morris Lietuva“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, nagrinėjant šeimos, darbo ir ypatingosios teisenos bylas (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

15Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo suformuotos jų taikymo praktikos ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str.).

16Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas M. Č. nuo 1999 m. balandžio 6 d. dirbo bendrovėje “Philip Morris Lietuva” Marketingo ir pardavimų skyriuje prekybos-reklamos agentu, reklaminių akcijų organizatoriumi, renginių organizatoriumi, pagal 2005 m. balandžio 1 d. darbo sutarties pakeitimą – Marketingo skyriuje renginių organizavimo vadovu Kauno ir Klaipėdos regionams (t.1, b.l.26-31, 32-34). 2006 m. birželio 15 d. potvarkiu Nr.267 atsakovas UAB “Philip Morris Lietuva” paskyrė ieškovui M. Č. drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo ir nuo 2006 m. birželio 16 d. nutraukė su juo darbo sutartį pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą už vienkartinį šiurkštų darbo pareigų pažeidimą (t.1, b.l. 14-15). Darbo sutarties nutraukimą atsakovas grindė tuo, kad ieškovas M. Č. nesilaikė Altria įstatymų ir įmonės nuostatų laikymosi bei sąžiningo elgesio kodekso nuostatų ir nevykdė pareigos informuoti apie galimus interesų konfliktus derantis dėl marketingo sutarties sudarymo su UAB “LVS”, kurios akcininku jis buvo, ir tokiais veiksmais padarė DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

17Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 straipsnis).

18Pagal DK 235 straipsnio 1 dalį šiukščiu darbo pareigų pažeidimu yra laikomas darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. DK 235 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas nustatė konkrečias šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėtis. Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punktą šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomas dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, siekdamas suvienodinti darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus, taikymo teismuose praktiką, 2004 m. birželio 18 d. senato nutarime Nr. 45 nurodė, kad vienas iš būtinų darbo sutarties nutraukimo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą juridinių faktų yra faktas, kad darbuotojas yra šiurkščiai pažeidęs darbo pareigas. Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punktą darbo pareigų pažeidimas kvalifikuojamas šiurkščiu tuomet, kai darbuotojas dalyvauja nedarbinėje arba darbinėje veikloje, taip pažeisdamas įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinės ar darbo sutarčių nustatytus apribojimus, arba dalyvauja veikloje, kuri pagal nurodytų teisės aktų ar sutarčių nuostatas yra nesuderinama su darbo funkcijomis. Tokio pažeidimo konstatavimas galimas, kai darbuotojas nustatytus apribojimus pažeidžia arba dalyvauja su darbo funkcijomis nesuderinamoje veikloje tiek darbo, tiek ir ne darbo metu.

20Pagal darbo aprašymą ieškovo M. Č. darbo funkcijos apėmė visos su “Philip Morris” prekių ženklu susijusios reklaminės veiklos, vykdomos pilnamečių asmenų susirinkimo vietose (baruose, klubuose, restoranuose), organizavimu ir koordinavimu, ieškovui buvo pavesta analizuoti prekybos vietas, apie jas informuoti Renginių organizavimo vadovą Baltijos šalyse, užmegsti ir palaikyti ryšius su partneriais, parinkti marketingo paslaugų tiekėjus, vertinti jų veiklą, vesti derybas su jais dėl kuo geriausių sąlygų suteikimo atsakovo prekių ženklui, rinkodaros veiklai, produkto matomumui (t.1, b.l. 36-40). Bylos duomenys liudija, kad dirbdamas pas atsakovą, ieškovas tapo vienu iš UAB “LVS” steigėjų ir akcininkų, vieši ieškovo pasisakymai apie įmonės finansinę padėtį, piniginių lėšų investavimas į ją, rodo jo aktyvų dalyvavimą šios įmonės veikloje (t.1, b.l.81, 87-88; t.2, b.l.43-67). Vykdydamas darbines funkcijas ieškovas M. Č. iniciavo atlygintinės marketingo paslaugų sutarties tarp darbdavio ir ieškovui priklausančios UAB “LVS” sudarymą, pagal kurią bendrovė “LVS” gavo 9 440 Lt pajamų (t.1, b.l.90-94, 95-99; t.2, b.l.68, 83). Aplinkybė, kad sutartis sudaryta 2006 m. sausio 1 d., o rašytinis patvirtinimas apie jos iniciatorių atliktas ieškovo elektroniniu parašu vasario 14 d. (t.1, b.l.90-91), nepaneigia ieškovą iniciavus šios sutarties sudarymą. Tai, kad derybas dėl marketingo paslaugų sutarties su UAB “LVS” vadovu vedė ieškovas, patvirtino ir jis pats tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismų posėdžių metu. Ieškovo suinteresuotumą sudaryti marketingo sutartis su UAB “LVS” ir dėl kituose šiai bendrovei priklausančiuose klubuose atsakovo prekės ženklo reklamos rodo ieškovo susirašinėjimo su tiesiogine jo vadove G. R. elektroninių laiškų turinys (t.1, b.l.81, 94). Aktyvius ieškovo veiksmus atsakovo tiekėjo interesais liudija ir tas faktas, kad sutrikus UAB “LVS” priklausančio klubo “LaPlaya” veiklai, klubo kontaktiniu asmeniu atsakovui nurodomas ieškovas. Aplinkybė, kad ieškovas analizavo ir siūlė atsakovui ir kitus, su UAB “LVS” nesusijusius prekybos taškus, nepaneigia ieškovo rodyto išskirtinio dėmesio jam priklausančios įmonės klubams.

21Pasirašydamas 2005 m. balandžio 1 d. darbo sutartį, ieškovas M. Č. įsipareigojo laikytis darbo tvarkos taisyklių, Phipil Morris tarptautinių ir vietinių nuostatų bei procedūrų (2.2. p.), užtikrino darbdavį neturintis jokio interesų konflikto, kuris galėtų trukdyti jam atlikti darbą darbdaviui pagal sutartį (2.4. p.). Nuostatos apie interesų konflikto neturėjimą įtraukimas į darbo sutartį akivaizdžiai rodo, kad minėtas reikalavimas darbuotojui taikomas ne tik sutarties sudarymo metu, bet ir viso darbo sutarties galiojimo laikotarpiui. Įmonių grupei “Altria” priklausančioje bendrovėje “Philip Morris Lietuva” veikė vidaus tvarkai vienodai reglamentuoti skirtas “Altria” įstatymų ir bendrovės nuostatų laikymosi bei sąžiningo elgesio kodeksas (toliau - Altria kodeksas) (Altria Code of Conduct for Compliance and Integrity) (t.1, b.l.41-78), kurio skyriuje Interesų konfliktai, dovanos ir pramogos reglamentuotas Altria bendrovių darbuotojų lojalumas, nešališkumas, interesų konfliktų vengimas, draudimas turėti darbo ir verslo santykius su konkurentais, klientais ar tiekėjais, išskyrus gavus atitinkamų vadovų raštiškus leidimus. Pagal Altria kodeksą draudžiamas interesų konfliktas atsiranda esant tam tikrai darbuotojo asmeninei, socialinei, finansinei ar politinei veiklai, kuri gali trukdyti darbuotojo lojalumui ir nešališkumui savo bendrovei, o darbuotojo investavimas į tiekėją, jei darbuotojas dalyvauja tiekėjo atrankoje, visada yra žalingas bendrovei ir sukelia interesų konfliktą, apie susidariusią galimą interesų konflikto situaciją reikalaujama informuoti tiesioginį vadovą ir gauti jo sutikimą (t.1, b.l.76-77; t.2, b.l.129-132). Su šiuo anglų kalba surašytu vidaus darbo tvarką įmonėje reglamentuojančiu aktu ieškovas buvo supažindintas pasirašytinai 2004 m. spalio 27 d. įmonėje galiojančiu elektroninio parašo būdu (t.1, b.l.79-80). DK 99 straipsnio 4 dalis įpareigoja darbdavį su darbo tvarkos taisyklėmis darbuotoją supažindinti pasirašytinai.

22Su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino byloje esančių įrodymų, patvirtinančių menkas ieškovo anglų kalbos žinias ir reikalingumą jas tobulinti, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas suprato ir žinojo tik anglų kalba paskelbto Altria kodekso nuostatas dėl interesų konflikto bei pareigą apie jį raštu pranešti vadovui, sutikti negalima. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, pagrįstai konstatavo ieškovą supratus ir žinojus Altria kodekso reikalavimus, siekiant išvengti interesų konflikto. Tokią išvadą Teisėjų kolegija grindžia šiais motyvais. Bendrovėje “Philip Morris Lietuva”, priklausančioje tarptautinei įmonių grupei “Altria”, darbo kalbos yra dvi - lietuvių ir anglų (įstatų 1.3. p.). Supažindinimą su Altria kodeksu ieškovas patvirtino elektroniniu parašu, kurio teisinę galią liudija šalių pasirašytas sutikimas tarpusavio santykiuose ir veikloje su darbdaviu naudoti elektroninį parašą (t.1, b.l. 80). Bet kokie susitarimai nurodo šalių valią atitinkamai elgtis ir laikytis nustatytų taisyklių. Todėl aukštąjį išsilavinimą turinčio ieškovo teiginiai, kad jo elgesį apsprendė Altria kodekso nesupratimas, prieštarauja sutikimo, kaip valios išraiškos formos, funkcijoms. Ieškovo pateikti į bylą duomenys, liudijantys jo anglų kalbos žinių lygį, nepaneigia fakto, kad ieškovas buvo supažindintas su anglų kalba surašytu Altria kodeksu, todėl žinojo ir turėjo žinoti jame reglamentuotus draudimus ir įpareigojimus, susijusius su interesų konfliktais, ir privalėjo jų laikytis, kaip to reikalauja DK 93 str., 228 str. nuostatos. Juolab, kad ieškovas, pripažinęs darbinėje veikloje naudojąsis vertėjos paslaugomis, turėjo galimybę su jos pagalba perskaityti ir Altria kodeksą. Kita gi vertus, iš 2006 m. gegužės 30 d. darbdaviui teikto ieškovo paaiškinimo (t.1, b.l.12-13) turinio, galima pagrįstai teigti, kad ieškovui buvo žinomos interesų konfliktą reglamentuojančios Altria kodekso nuostatos.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. birželio 18 d. nutarime Nr. 45 ,,Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus, taikymo teismų praktikoje“ pabrėžiama, kad reikšmingas tik pats dalyvavimo su darbo funkcijomis nesuderinamoje veikloje faktas, apimantis veiklą ne tik darbo metu. Todėl apelianto argumentas, kad jis neužsiėmė jokia kita darbine veikla, yra nesusijęs su atsakomybės klausimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus tesiėjų kolegijos 2005 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-13/2005) ir teisės doktrina pripažįsta, jog ginčijant atleidimą iš darbo teisme tie darbuotojo argumentai, kuriais jis teigia, kad nepadarė įmonei žalos, tinkamai atliko tiesiogines pareigas, nėra teisiškai reikšmingi kvalifikuojant nurodytą ieškovo veiklą kaip šiurkštų darbo pareigų pažeidimą pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

24Ieškovas M. Č. atsakovo įmonėje dirbo padalinio vadovu, turėjo pavaldinių, todėl jo darbo funkcijų atlikimas dėl užimamų pareigų buvo atsakingesnis nei eilinio darbuotojo, jam buvo keliami aukštesni pagarbos, lojalumo darbaviui bei atsakomybės reikalavimai. DK 35 straipsnis reikalauja iš darbuotojo tinkamai įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Todėl M. Č. iniciavus darbdavio atlygintinės sutarties su jam priklausančia įmone sudarymą ir tokiu būdu sukėlus interesų konfliktą, buvo padarytas neigiamas poveikis atsakovo reputacijai. Atleidimas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą yra viena iš drausminės nuobaudos už darbo drausmės pažeidimus rūšių, reglamentuotų DK 237 straipsnio 1 dalyje. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, be kitų aplinkybių, patikrino ir DK 238 straipsnyje numatytų reikalavimų, kuriuos, skirdamas darbuotojui drausminę nuobaudą, darbdavys privalo vykdyti, laikymąsi. Iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas, tinkamai įvertinęs darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir aplinkybes, kuriomis jis padarytas, pagrįstai pripažino, jog atsakovas, parinkdamas drausminės nuobaudos rūšį, DK 238 straipsnio reikalavimų nepažeidė. Jau minėto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 45 1 dalies 1 punkte konstatuota, kad darbo teisės normos, reglamentuojančios drausminės atsakomybės taikymą ir darbo sutarties nutraukimą pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus, turi būti aiškinamos sistemiškai ir taikomos atsižvelgiant į jų tikslą – teisingai suderinti reikšmingus darbo santykių subjektų interesus, garantuoti tiek darbuotojo darbo teisių, tiek ir pakankamą darbdavio teisių apsaugą. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šiuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato išaiškinimu ir remdamasi bylos duomenis, prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepripažino, jog, atleisdamas ieškovą iš darbo, atsakovas netinkamai įgyvendino darbdavio teises, piktnaudžiavo jomis ar nesilaikė DK 35 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų. Išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija paneigia apeliacinio skundo argumentus, kad teismas netinkamai įvertino pareigos informuoti apie galimą interesų konfliktą nesilaikymo pobūdį, ieškovo kaltės laipsnį, neatsižvelgė į ieškovo veiksmų pobūdį ir pasekmes, todėl nepagrįstai juos pripažino sunkiu darbo drausmės pažeidimu.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog ieškovui buvo paskirta pati griežčiausia drausminė nuobauda už veiklą, sukėlusią interesų konfliktą, kurią draudžia atsakovo įmonėje veikiančių darbo tvarkos taisyklių - Altria kodekso nuostatos apie interesų konflikto sampratą, reikalavimus jų išvengti ir darbo sutarties 2.4. p. nuostatos. Šios aplinkybės paneigia apelianto teiginius, kuriais jis savo atleidimo iš darbo pagrindą sieja tik su tiesioginių darbo funkcijų atlikimu. Ieškovas buvo atleistas iš darbo, kadangi veikė dviejų įmonių - UAB ,,LVS“ ir UAB „Philip Morris Lietuva“, interesais, o darbo sutartis ir įmonės lokalinis aktas nustato aiškią pareigą vengti interesų konfikto. Todėl pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus, tinkamai nustatė ir įvertino jais grindžiamas faktines aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad ieškovas, neinformuodamas darbdavio vadovybės apie savo santykius su jo paties inicijuotos darbdavio pasirašytos marketingo sutarties kita šalimi UAB “LVS” ir pagal darbo aprašymą privalėjęs kuo geresnėmis sąlygomis derėtis ir veikti vienos sutarties šalies – atsakovo – naudai, kartu turėjo ir priešingą, kitai sutarties šaliai – bendrovei “LVS”, kurios steigėju ir akcininku jis yra, - naudingą interesą, pažeidė darbo sutarties ir įmonėje veikiančio lokalinio teisės akto reikalavimus, o atsakovas pagrįstai šiuos ieškovo veiksmus kvalifikavo šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, reglamentuotu DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir teisėtai nutraukė su ieškovu darbo sutartį pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Apeliaciniame skunde išdėstyta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nenurodyti darbo sutarties ir teisės akto straipsniai ar punktai, kuriuos ieškovas pažeidė, vertintina formaliu netikslumu, nepaneigiančiu teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo ir dėl to negalinčiu įtakoti jo panaikinimo.

26Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas, kuriuo yra nepatenkintas M. Č. ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti jį apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

27Pripažinus teisėtu ir pagrįstu pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo reikalavimas dėl darbo sutarties nutraukimo neteisėtumo, su darbo teisiniais santykiais susijęs piniginio pobūdžio reikalavimas bei neturtinės žalos atlyginimo reikalavimas taip pat negali būti tenkinami.

28Pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl 4 130 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo apeliantas ginčija šias išlaidas patvirtinančių mokėjimo dokumentų stygiumi. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas už advokato pagalbą iš antrosios šalies teismas priteisia tuomet, kai prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai yra pateikiami iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Apeliantas neginčija atsakovo prašymo priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir jas pagrindžiančių įrodymų pateikimo teismui savalaikiškumo. Išlaidų dydį atsakovas grindė dviem rašytiniais įrodymais – PVM sąskaita-faktūra ir advokatų kontoros rašytiniu patvirtinimu apie jos apmokėjimą, kuriame nurodyta mokėjimo data ir pavedimo numeris (t.2, b.l.186-187). Teisėjų kolegijos nuomone, advokatų kontoros patvirtinimas apie sąskaitos-faktūros apmokėjimą yra patikimas ir pakankamas mokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas, kurio duomenų bylos šalys neginčija. Tokiu būdu, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis nurodytais išlaidas patvirtinančiais dokumentais, pagrįstai iš ieškovo priteisė atlyginti atsakovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies

30pirmu punktu,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas M. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė jo... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas M. Č. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m.... 6. 1. pagal DK 234 straipsnį drausminė nuobauda gali būti skiriama tik esant... 7. 2. pirmosios instancijos teismas nenustatė ir neįvardijo nei vieno konkretaus... 8. 3. ieškovas atleistas iš darbo už tai, kad, būdamas UAB “LVS”... 9. 4. pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovo... 10. 5. UAB ,,LVS“ ir UAB „Philip Morris Lietuva“ pasirašė standartinę... 11. 6. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai vien tik pagal PVM pateiktą... 12. Atsiliepimu į ieškovo M. Č. apeliacinį skundą atsakovas UAB „Philip... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas M. Č. nuo 1999 m. balandžio 6 d.... 17. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbdavys turi teisę nutraukti... 18. Pagal DK 235 straipsnio 1 dalį šiukščiu darbo pareigų pažeidimu yra... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, siekdamas suvienodinti darbo kodekso normų,... 20. Pagal darbo aprašymą ieškovo M. Č. darbo funkcijos apėmė visos su... 21. Pasirašydamas 2005 m. balandžio 1 d. darbo sutartį, ieškovas M. Č.... 22. Su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. birželio 18 d. nutarime Nr. 45... 24. Ieškovas M. Č. atsakovo įmonėje dirbo padalinio vadovu, turėjo... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog... 26. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 27. Pripažinus teisėtu ir pagrįstu pirmosios instancijos teismo sprendimą,... 28. Pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl 4 130 Lt išlaidų advokato... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 30. pirmu punktu,... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą palikti...