Byla I-457-257/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei, dalyvaujant pareiškėjui S. S., dalyvaujant atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovei Jurgitai Mickūnaitei, dalyvyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos atstovui Sauliui Mickui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. S. skundą ir patikslintą skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybai dėl pareiškėjui neišmokėtos atlyginimo dalies 18 200 Lt už laikotarpį nuo 2005-10-01 iki 2008-09-30 priteisimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas S. S. skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 18200 Lt darbo užmokesčio. Patikslinto skundo reikalavimų dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 25 ir 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. KV-6 (3.8) panaikinimo pareiškėjas atsisakė.

4Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės kontrolierė 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 25 patvirtino naują Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybę, kuria jam buvo suteikta 13 pareigybės kategorija. Nauja Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybė į valstybės tarnautojų sąrašą buvo įtraukta nesivadovaujant Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 patvirtintos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašo ir vertinimo metodikos (toliau – Metodika) 9 dalimi. Vadovaujantis šia metodika turi būti patvirtintas pareigybės aprašymas laikantis Metodikos 3, 4, 5, 6 ir 7 dalies reikalavimų, t.y. patvirtinama nauja pareigybė, o po to ji įtraukiama į pareigybių sąrašą. Pareiškėjo teigimu, nors jo pareigybė nebuvo įtraukta į naują pareigybių sąrašą, ji panaikinta nebuvo. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 12 dalis numato procedūrą tik pareigybės kategorijos padidinimui, tačiau jame nėra numatyta pareigybės kategorijos mažinimo procedūra. Todėl vadovaujantis minėtu įsakymu turėjo būti panaikinta esama pareigybė. Pareiškėjas nurodė, kad darbo santykiai su juo buvo tęsiami po 2003-01-01 (neįsigaliojus naujai pareigybei) pagal patvirtintą 2002-07-01 įsakymu Nr. 13 Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymą, tačiau pareiginis atlyginimas buvo mokamas ne pagal priskirtą 14 kategoriją, bet pagal 13 kategoriją. Šiaulių rajono savivaldybės kontrolierė 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. KV-6 (3.8) patvirtino naujos redakcijos Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybę, kurios lygis A ir kategorija 13. Tačiau ši redakcija buvo patvirtinta nesivadovaujant Metodikos 3, 4, 5, 6 ir 7 dalies reikalavimais. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjas prašo iš atsakovo priteisti neišmokėtą atlyginimo dalį – 18200 Lt.

5Atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė Jurgita Mickūnaitė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad sprendimus dėl pareigybių nuostatų, kategorijų nustatymo valstybės tarnautojams priima kontrolierius. Ši kompetencija jam buvo nustatyta Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus ir kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatuose, patvirtintuose Šiaulių rajono tarybos 2001-09-27 sprendimo Nr. 115 19.2 punktu. Toliau nurodė, kad Administracijos buhalterijai ir personalo specialistams yra pateikiamos tik Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu kopijos, kuriomis vadovaujantis Administracijos buhalterija skaičiavo darbo užmokestį. Atsakovo atstovės nuomone, pareiškėjas yra praleidęs įsakymų apskundimo terminus, susijusius su pareigybės nustatymu, aprašymu tvirtinimu, nes jis buvo tinkamai supažindintas su įsakymais.

6Trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos atstovas Saulius Mickus teismui pateiktame atsiliepime bei posėdžio metu nurodė, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. IX-992 patvirtintu priedėliu ,,Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atsakingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas“ savivaldybės kontrolierė 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 13 ,,Dėl kontrolieriaus tarnybos tarnautojų pareigybių vertinimo“ patvirtinto Tarnybos tarnautojų pareigybių aprašymus, o 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 14 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Tarnybos tarnautojų pareigybių sąrašas, kuriame buvo nurodytos dvi pareigybės – savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo (A lygis, 14 kategorija) ir kontrolieriaus tarnybos specialisto (A lygis, 12 kategorija). Savivaldybės kontrolierės 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 25 ,,Dėl valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ buvo pakeista savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės kategorija iš 14 į 13 kategoriją, o kontrolieriaus tarnybos specialisto palikta ta pati 12 kategorija, tačiau savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas pakeistas nebuvo. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, kuriame nurodoma 13 kategorija, buvo pakeistas savivaldybės kontrolierės 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. KV-6 (3.8) ,,Dėl kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo“. Atstovo nuomone, procedūra buvo pažeista, ir pareiškėjo reikalavimas būtų teisėtas, tačiau yra praleistas terminas.

7Pareiškėjo S. S. skundas tenkintinas iš dalies.

8Valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. To paties įstatymo 7 straipsnio 3 dalis nustato, kad valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientus priskiria šis įstatymas (priedėlis). Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio (pareiginės algos) dalį. Pareiškėjas nurodo, kad jam darbo užmokestis nuo 2002-07-01 iki 2003-01-01 buvo mokomas pagal 14 pareigybės kategoriją, o nuo 2003-01-01 iki atleidimo iš tarnybos dienos pareigybės kategorija buvo 13. Pareiškėjas neginčija Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2002-12-30 įsakymo Nr. 25 ir 2006-11-23 įsakymo Nr. KV-6 (3.8).

9Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Šiaulių rajono savivaldybės kontrolierė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. IX- 992 patvirtintu priedėliu, 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 13 patvirtino Tarnybos tarnautojų pareigybių aprašymus, o 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 14 buvo patvirtintas Tarnybos tarnautojų pareigybių sąrašas, kuriame buvo nurodytos dvi pareigybės – savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo (A lygis 14 kategorija) ir kontrolieriaus tarnybos specialisto (A lygis 12 kategorija). Savivaldybės kontrolierės 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 25 buvo pakeista savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės kategorija iš 14 į 13. Tačiau savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas nebuvo pakeistas. Nurodytas aprašymas buvo pakeistas tik 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. KV-6 (3.8).

10Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 12 dalis numato, kad vadovaujantis šio įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi papildžius valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką nustatoma aukštesnė šios pareigybės kategorija, valstybės tarnautojo sutikimu jis toliau eina šias pareigas.

11Šiaulių rajono savivaldybės kontrolierės 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 25 ,,Dėl valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ yra priimtas vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 ,,Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Tuo metu aktualios redakcijos 3 punktas nustatė, kad Valstybės tarnautojų pareigybėms vertinti kiekvienoje įstaigoje sudaroma Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija (toliau vadinama - komisija) iš 3 - 5 asmenų; 4 punktas nustatė, kad Įstaigos vadovas skiria komisijos pirmininką ir narius. Komisijos nariais skiriami personalo tarnybos (skyriaus) vadovas arba valstybės tarnautojas, atsakingas už staigos personalo tvarkymą (toliau vadinama - personalo tarnybos vadovas), kiti valstybės tarnautojai; 5 punktas nustatė, kad Įstaigos vadovas, įstaigos struktūrinių padalinių vadovai, laikydamiesi nustatyto pareigybės aprašymo pavyzdžio (šios metodikos 1 priedas), parengia pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir pateikia juos komisijai; 6 punktas nustatė, kad Komisija, išnagrinėjusi įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina, ar teisingai nustatytas pareigybės pavadinimas, ir vadovaudamasi Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašu arba Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašu (toliau vadinama - valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas), taip pat šios metodikos 2 - 4 prieduose nustatytais vertinimo kriterijais, siūlo priskirti pareigybes lygiui bei kategorijai ir parengia valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo pažymą; 7 punktas nustatė, kad komisija pareigybių aprašymus pateikia tvirtinti asmenims, nurodytiems Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje; 9 punktas nustatė, kad patvirtinus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, įstaigose tvirtinami valstybės tarnautojų pareigybių sąrašai.

12Teismo nuomone, Savivaldybės kontrolierė priimdama 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 25 ,,Dėl valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ bei 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. KV-6(3.8) nesivadovavo aukščiau nurodytos Metodikos 3, 4, 5, 6, 7 bei 9 punktais. Byloje nėra duomenų, kad pareigybių vertinimui būtų sudaryta komisija, taip pat Valstybės tarnybos įstatyme nėra numatyta pareigybės mažinimo procedūra, o tai reiškia, kad Savivaldybės kontrolierius privalėjo tinkamai vadovaudamasis teisės aktais panaikinti 2002 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 13 ,,Dėl kontrolieriaus tarnybos tarnautojų pareigybių vertinimo“, o šis įsakymas nėra panaikintas.

13Tiek atsakovo, tiek trečiojo suinteresuoto asmens atstovai nurodė, kad pareiškėjas praleido įstatymo numatytą terminą, tačiau tokie procesinių šalių argumentai atmestini, kaip nepagrįsti. Kadangi Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja termino, per kurį turi būti pareiškiamas valstybės tarnautojo reikalavimas dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo, todėl atsiranda teisinis pagrindas tokiais atvejais valstybės tarnautojų atžvilgiu taikyti senaties terminus, kurie yra numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Taigi, reikalavimams dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio priteisimo taikytinas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas. Reikalavimams dėl administracinių aktų panaikinimo (ar įpareigojimo juo priimti, esant neveikimui) taikytini Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyti terminai kreiptis į teismą. Tačiau pareiškėjas atsisakė ginčyti Savivaldybės kontrolieriaus 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 25 ir 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. KV-6 (3.8), todėl pareiškėjo S. S. atsisakymas ginčyti aukščiau paminėtus įsakymus priimtinas bei administracinė byla toje dalyje nutrauktina, nes pareiškėjo atsisakymas nuo dalies savo reikalavimų neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių teisių ir įstatymu saugomų interesų. Pripažinus administracinio akto, kuriuo nuspręsta mokėti mažesnį darbo užmokestį, priteisimo tenkinimo sąlygą, būtų apribota įstatymo garantuotos galimybės ginti pažeistas teises teisme 3 metų trukmė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 9 d. sprendimas Nr. A8-450-06).

14Pareiškėjo S. S. reikalavimas dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo tenkintinas iš dalies. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atlieka kontrolieriaus tarnybos finansinį-ūkinį-materialinį aptarnavimą, todėl pareiškėjui priteisina neišmokėta atlyginimo dalis 15646,73 Lt. už laikotarpį nuo 2005-10-01 iki 2008-08-31, apskaičiuojant skirtumą pagal pateiktą pažymą, kurioje nurodytas gautas atlyginimas pagal 13 ir 14 kategorijas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 101 str. 1 d. 3 p. teismas,

Nutarė

16pareiškėjo S. S. atsisakymą dėl Savivaldybės kontrolieriaus 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 25 ir 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. KV-6 (3.8) panaikinimo priimti ir šioje dalyje administracinę bylą nutraukti.

17Priteisti pareiškėjui S. S. iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 15646,73 Lt. (penkiolika tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt šešis litus 73 centus) neišmokėto atlyginimo dalį už laikotarpį nuo 2005-10-01 iki 2008-08-31.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai