Byla 2S-283-163/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo E. P. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti visuotinio narių susirinkimo sprendimų galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-771-549/2016 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovams D. K., K. L., S. G., H. Č., V. I. G., F. D., A. Š., J. K., J. S., I. Z., Palangos kredito unijai, Lietuvos bankui dėl KB „Palangos kredito unija“ 2016-03-21 pakartotinio visuotinio narių susirinkimo Nr. 16-1 metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. ieškovas patikslintu ieškiniu dėl pripažinimo negaliojančiais KB „Palangos kredito unija“ pakartotiniame visuotiniame narių 2016-03-21 susirinkime Nr. 16-1 priimtus sprendimus, prašė taikyti ieškinyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti KB „Palangos kredito unija“ 2016-03-21 Nr. 16-1 pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimų galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą: a) sprendimų stebėtojų ataskaitos tvirtinimas. Ataskaitos įvertinimas, b) sprendimų vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas, c) sprendimų valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas, d) sprendimų paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas, e) metinių finansinių ataskaitų rinkimo ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitos rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas, f) Dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, g) sprendimų dėl Palangos kredito unijos reorganizavimo, h) sprendimų 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, i) sprendimų kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai, j) sprendimų kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimai, k) sprendimų kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai. 1) sprendimo dėl įgaliojimų valdybai patvirtinimo, m) sprendimas dėl narių pašalinimo. Taip pat uždrausti nušalintiems unijos vadovams teikti KB „Palangos kredito unija“ 2016-03-21 pakartotinio visuotinio narių susirinkimo Nr. 16-1, pasirašytą V.I. G., K. L., A. S.. Uždrausti KB „Palangos kredito unija“ 2016-03-21 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 16-1 ginčijamiems sprendimams ir neteisėtai išrinktai valdybai, stebėtojų tarybai, paskolų komitetui priimti bet kokius sprendimus, sudaryti bet kokius sandorius ar kitaip sukurti bet kokias teises ar pareigas PKU atžvilgiu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Palangos miesto apylinkės teismas 2016-07-04 nutartimi atsisakė tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, motyvuodamas tuo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pobūdis niekaip nesusijęs su pareikštu reikalavimu – kaip matyti iš ieškovo argumentų, iš esmės atsakovas yra nepatenkintas Palangos kredito unijos valdybos sprendimais, susijusiais su unijos valdymu, bei su pačios valdybos sudėtimi, tačiau ieškovas visiškai nenurodė, kuo pasireiškia visuotinio Palangos kredito unijos narių susirinkimo metu priimtų sprendimų neigiamas poveikis ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams bei kodėl šių sprendimų įgyvendinimo nesustabdžius, bus apsunkintas ar pasidarys nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymas. Šiuo atveju ieškovas ginčija ne unijos valdybos, kaip valdymo organo, konkrečius veiksmus ar sprendimus, o kito valdymo organo – visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus, todėl ir argumentus turėtų nurodyti konkrečiai susijusius su šių sprendimų neigiamu poveikiu būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Tačiau šiuo aspektu ieškovas jokių argumentų nepateikė, vien akcentuodamas, jo manymu, neteisėtus ir unijos veiklai žalingus Palangos kredito unijos vadovų veiksmus, nors tai ir nėra šio ieškinio dalykas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išspręsti iš esmės jį tenkinant. Atskirajame skunde nurodo, kad Unijos narių mažuma (apie 40 narių) save išrinko naujais unijos vadovais ir toliau švaisto pajininkų lėšas. taigi materialinė reikalavimo esmė yra sustabdyti pajininkų lėšų švaistymą, nes pritaikius laikinųjų apsaugos priemonių neteisėtam susirinkimui 2016-03-21 Nr. 16-1 ir priimtiems sprendimams unija gali bankrutuoti. Nėra įsiteisėjusio sprendimo, kad būtų nušalinti 2016-03-21 paskirti unijos vadovai, todėl jie yra teisėti. Patikslinto ieškinio reikalavimas yra panaikinti neteisėta 2016-03-21 susirinkimą Nr. 16-1 ir priimtus neteisėtus sprendimus, o ne reikalavimai dėl valdybos darbo.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

10Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).
 2. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje – sustabdyti visuotinių narių susirinkimo sprendimų galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą bei uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus.
 3. CPK 144 straipsnio 1dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 4. Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal prima facie doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Kai vertinamas ieškinio prima facie pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais. Tačiau toks ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo. Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – reali grėsmė, kad ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo įvykdymas pasunkės. Civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 straipsnis) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis) principai lemia tai, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą/poreikį tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, o priešinga proceso šalis, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų esant pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. grėsmę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas apsunkintas. Taigi, pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017).
 5. Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimą pagrindė ieškinyje išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, taip pat pateikė, jo nuomone, šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, todėl įvertinus bylos medžiagą, ieškinys preliminariai pagrįstas. Taigi, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas.
 6. Dėl grėsmės sprendimo vykdymui, apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad nagrinėjamu atveju ieškovo pateikto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones matyti, kad ieškovas nenurodo, kuo pasireiškia visuotinio Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo metu priimtų sprendimų neigiamas poveikis ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams bei kodėl jų galiojimo, vykdymo būtų apsunkintas ar pasidarytų neįmanomas būsimo teismo sprendimo vykdymas. Taigi deklaratyvūs ieškovo teiginiai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas leistų išvengti aukščiau nurodytų neigiamų pasekmių ir užtikrintų tinkamą galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje įgyvendinimą yra nepakankamas, ypač įvertinus tą faktą, jog ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės nurodė nepasitenkinimą unijos valdymu ir pačios unijos valdybos sudėtimi, o ne priimtų konkrečių 2016-03-21 vykusio visuotinio susirinkimo metu priimtų sprendimų žala asmeniškai ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams. Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad ieškovo reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones su siekiu uždrausti Palangos kredito unijos vadovams atlikti tam tikrus veiksmus, nėra šio ieškinio dalykas, kadangi ieškinio dalykas yra Palangos kredito unijos 2016-03-21 vykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo Nr. 16 metu priimtų sprendimų pripažinimas negaliojančiais. Pagal CPK 144 straipsnį konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų (ketinamų pareikšti) reikalavimų ribose ir paprastai tik siekiant užtikrinti būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus priimto teismo sprendimo vykdymą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti materialinio reikalavimo esmę ir būti susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (CPK 145 str. 2 d.).
 7. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino byloje susiklosčiusias aplinkybes, tinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį byloje. Taigi nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismas nutarties apelianto nurodytu atskirojo skundo argumentų pagrindu (LRCPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12palikti Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai