Byla A-146-1561-14
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro skundą atsakovui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras (toliau – ir Centras, pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–7), prašydamas panaikinti viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir LVPA, Agentūra, atsakovas) 2013 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) (toliau – ir sprendimas Nr. R4-7294 (13.2.3-2897)) ir įpareigoti atsakovą per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti pareiškėjui projekto „Modernių namų kūrimo klasterio MONAK2 mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas“ (toliau – ir Projektas) finansavimo ir administravimo sutarties projektą.

5Pareiškėjas paaiškino, kad parengė projekto „Modernių namų kūrimo klasterio MONAK2 mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas“ paraišką ir pateikė ją atsakovui įvertinti ir gauti finansavimą (prašoma finansuoti suma – 14 102 446 Lt). Ūkio ministras 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 4-789 projektui paskyrė finansavimą 14 102 446 litų sumai. Nepaisant galiojančio ūkio ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 4-789, kuriuo baigta pareiškėjo Projekto paraiškos vertinimo procedūra ir priimtas sprendimas skirti finansavimą Projektui, Agentūra neparengė sutarties projekto ir 2012 m. kovo 15 d. raštu Nr. R4-4401 (13.2.3-2897) paprašė pareiškėjo pateikti tolesniam Projekto paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimui būtinus papildomus duomenis ir dokumentus. Atsakydamas į minėtą raštą pareiškėjas pateikė Agentūrai 2012 m. kovo 30 d. raštą Nr. KL-103, kuriame pažymėjo, kad Projekto paraiškos vertinimo administracinė procedūra yra baigta, įsiteisėjus ūkio ministro sprendimui skirti projektui finansavimą, o pakartotinis Projekto paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas yra negalimas. Agentūra, atsakydama į pareiškėjo 2012 m. kovo 30 d. raštą Nr. KL-103, 2012 m. balandžio 24 d. raštu Nr. R-6758(13.2.3-289) primygtinai reikalavo pateikti dokumentus pakartotiniam Projekto paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimui. Agentūra savo teisę atlikti pakartotinį Projekto vertinimą grindė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. (24.3-02)-5K-1129398)-6K-1113557. Pareiškėjas 2012 m. gegužės 24 d. raštu Nr. KL-116 kreipėsi į finansų ir ūkio ministerijas, prašydamas paaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu Agentūra nevykdo ministro sprendimo skirti finansavimą Projektui ir inicijuoja pakartotinį paraiškos vertinimą. Ūkio ministerija 2012 m. birželio 1 d. raštu Nr. (19.4-52)-3-3061 informavo, kad Agentūra neturi teisinio pagrindo atlikti pakartotinį projekto tinkamumo finansuoti vertinimą. Finansų ministerija 2012 m. liepos 12 d. rašte Nr. (24.16-02)-5K-1211883-5K-1211885-5K-1212139-5K-1212407)-6K-1206082 nurodė, kad Agentūra turi teisę atlikti Projekto paraiškos pakartotinį vertinimą. Agentūra, vadovaudamasi nurodytu finansų ministerijos raštu, pareiškėjui pateikė 2012 m. liepos 20 d. raštą Nr. R4-11948(13.2.3-2897), kuriame reikalavo pateikti Agentūros 2012 m. kovo 15 d. rašte Nr. R4-4401(13.2.3-2897) prašomą informaciją pakartotiniam Projekto paraiškos vertinimui. Nesutikdamas su tokiais Agentūros veiksmais, pareiškėjas 2012 m. rugpjūčio 3 d. padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, o vėliau – Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) įsiteisėjusiame 2013 m. kovo 25 d. sprendime (administracinė byla Nr. I-959-171/2013), įvertinęs Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, (toliau – ir Administravimo taisyklės) ir priemonės VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 4-277 (toliau – ir Aprašas) nuostatas, priėjo prie išvados, kad tokiu atveju, kai jau yra priimtas ūkio ministro įsakymas Projektui skirti finansavimą, Agentūra turi parengti, suderinti su ūkio ministerija ir išsiųsti pareiškėjui Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą. Taigi įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime aiškiai konstatuota, kad nagrinėjamu atveju Agentūra neturi teisės pakartotinai vertinti pareiškėjo paraiškos ir pagal Administravimo taisyklių 111 punktą, gavusi ministerijos sprendimą finansuoti Projektą, turi parengti, suderinti su ūkio ministerija ir išsiųsti pareiškėjui sutarties projektą. Atsižvelgdamas į tai, kad didžioji pareiškėjo paraiškoje numatyto bendrojo finansavimo dalis, reikalinga Projektui įgyvendinti, t. y. 4,5 mln. Lt iš 6,88 mln. Lt, buvo užtikrinta preliminariu AB banko „Snoras“ sprendimu suteikti paskolą, o 2011 m. gruodžio 7 d. bankui „Snoras“ iškelta bankroto byla, bei įvertinęs finansų ministerijos rekomendacijas, teismas priėjo prie išvadų, kad paaiškėjusi aplinkybė yra objektyviai nepriklausanti nei nuo paramos gavėjo, nei nuo Agentūros ar ūkio ministro, nes ji paaiškėjo ūkio ministrui jau priėmus 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. 4-789, tačiau dar iki finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo. Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad siekiant įgyvendinti Aprašo 2 priedo 8.1.1 punkte įtvirtintas nuostatas, pareiškėjas, pasikeitus situacijai finansiniame sektoriuje, privalo Agentūrai pateikti papildomų įrodymų, kad nurodyto teisės akto nuostatos yra įgyvendintos. Pagal įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinį teismo sprendimą Agentūra yra įpareigota įvertinti pareiškėjo bylos nagrinėjimo metu pateiktus dokumentus dėl nuosavo įnašo lėšų šaltinio ar netinkamų finansuoti išlaidų padengimo kitu būdu. Iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies galima daryti išvadą, kad Agentūra turi įvertinti kaip pareiškėjas planuoja pakeisti paraiškoje buvusį numatytą nuosavo įnašo dalį, kurio šaltinis – BAB banko „Snoras“ žadėta skirti 4,5 mln. Lt paskola. Teismas nepasisakė, kad Agentūra turi teisę įvertinti ir kitus Projekto paraiškoje nurodytus nuosavo įnašo finansavimo šaltinius, kadangi Agentūra juos jau įvertino 2011 m. ir priimtas atitinkamas ūkio ministro sprendimas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo atlikti pakartotinį visų nuosavo įnašo lėšų šaltinio ar netinkamų finansuoti išlaidų padengimo kitu būdu patikrinimą. Agentūra skundžiamame sprendime Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) konstatavo, kad vykdydama įsiteisėjusį VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013 nusprendė atmesti pareiškėjo paraišką kaip neatitinkančią Apraše nustatytų reikalavimų. Pareiškėjas su tokiu atsakovo sprendimu nesutiko, nes manė, kad tiek iš skundžiamo sprendimo Nr. R4-7294 (13.2.3-2897), kuriuo atmesta pareiškėjo paraiška, tiek iš Agentūros 2013 m. gegužės 8 d. rašto Nr. R4-4894(13.2.3-2897), kuriuo prašoma pateikti papildomus dokumentus, akivaizdu, jog atsakovas dar kartą atliko pakartotinį pareiškėjo Projekto paraiškos vertinimą, t. y. ignoravo res judicata galią turintį teismo sprendimą ir galiojantį ūkio ministro įsakymą. Minėta, kad VAAT sprendimo, kurį privalo įvykdyti Agentūra, motyvuojamoje dalyje išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, jog vykdydama teismo sprendimą Agentūra privalo įvertinti pareiškėjo paraiškoje nurodytos Projekto koofinansavimo dalies, kurios šaltiniu buvo BAB banko „Snoras“ preliminarus sprendimas suteikti 4,5 mln. Lt paskolą pareiškėjui, pakeitimą kitu finansavimo šaltiniu, o ne atlikti pakartotinį visos Projekto koofinansavimo dalies ar visos Projekto paraiškos vertinimą. Be to, Administravimo taisyklių ir Aprašo nuostatos nesuteikia Agentūrai teisės priimti sprendimo atmesti paraišką kaip neatitinkančią nustatytų reikalavimų, kai yra galiojantis ūkio ministro įsakymas, kuriuo pareiškėjo paraiškai yra pritarta ir Projektui skirtas finansavimas. Tokiu Agentūros sprendimu iš esmės yra paneigiamas galiojantis aukštesnio viešojo administravimo subjekto – ūkio ministro administracinis aktas, o pats sprendimas priimtas viršijant LVPA kompetencijos ribas, t. y. pažeidžiant ultra vires principą, ir yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu. Dauguma atsakovo sprendime Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) nurodytų trūkumų yra susiję su tuo, kad kartu su Projekto paraiška pateikti dokumentai sudaryti 2011 m., kai buvo atliekamas Projekto paraiškos vertinimas. Tai reiškia, kad Agentūra ir toliau siekia atlikti pakartotinį pareiškėjo paraiškos vertinimą. Pasak pareiškėjo, jis neprivalo pateikti (o Agentūra negali reikalauti) naujų klasterio narių įnašus patvirtinančių dokumentų, nes visi klasterio narių įnašus patvirtinantys dokumentai buvo pateikti dar 2011 m. su Projekto paraiška ir buvo įvertinti tiek Agentūros, tiek ūkio ministerijos bei esminių trūkumų nebuvo nustatyta. Vykdydamas VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimą pareiškėjas kartu su Projekto paraiška pateiktą BAB banko „Snoras“ preliminarų sprendimą suteikti 4,5 mln. Lt paskolą pakeitė iš esmės identišku kito banko preliminariu sprendimu suteikti tokio paties dydžio kredito liniją. Agentūra, 2011 m. atlikdama pareiškėjo Projekto paraiškos vertinimą, preliminarų banko sprendimą suteikti paskolą pripažino tinkamu pareiškėjo koofinansavimo dalį patvirtinančiu dokumentu. Tačiau sprendime Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) savo turiniu identiškas kito banko preliminarus sprendimas suteikti kredito liniją buvo įvertintas kaip neatitinkantis Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkte nustatytų reikalavimų. Anot pareiškėjo, jo pateikti duomenys pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1. punktą turi būti tikrinami pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, paskolos gavėjo kreditorių ir debitorių sąrašą, nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai (sudarytas ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos), prognoziniai pinigų srautai, pagrindžiantys planuojamo pardavimo dokumentus (turimi kontraktai, komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), kiti dokumentai, įrodantys pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie Projekto. Taigi prognozinius pinigų srautus pagrindžiančiais dokumentais, vertinant pareiškėjo įnašą, yra laikomi ir komerciniai pasiūlymai bei panašūs dokumentai. Aprašo nuostatose nėra expressis verbis nurodyta, kad, kai paraiškoje numatytas finansavimo šaltinis yra banko paskola, suteikiamos paskolos pagrindimui būtina pateikti pasirašytą finansavimo sutartį su banku ar kredito komiteto sprendimą suteikti paskolą. Atsižvelgiant į galiojantį ūkio ministro įsakymą dėl paramos skyrimo ir įsiteisėjusiame VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendime išdėstytus argumentus, ankstesnis Agentūros sprendimas pripažinti AB banko „Snoras“ preliminarų sprendimą dėl paskolos suteikimo tinkamu paskolos pagrindimo dokumentu patvirtina, kad savo turiniu iš esmės identiškas Nordea Bank Finland Lietuvos skyriaus preliminarus sprendimas dėl 4,5 mln. Lt kredito linijos suteikimo atitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkte nustatytus reikalavimus, todėl skundžiamas sprendimas Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) yra nepagrįstas ir neteisėtas.

6Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 57–67) atsakovas paaiškino, kad VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013 nurodęs atsakovui įvertinti pateiktus dokumentus, esant reikalui, pareikalauti papildomų ir tik juos įvertinus priimti sprendimą dėl sutarties pasirašymo, tokiu būdu grąžino šalis į Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą. Todėl, atsakovo nuomone, vertinimo procedūra nėra ir negali būti laikoma užbaigta, o Agentūra pagrįstai atlieka pakartotinį pareiškėjo Projekto paraiškos tinkamumo finansuoti iš ES fondų vertinimą. Be to, VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimu ne įpareigojo atsakovą pasirašyti finansavimo ir administravimo sutartį, o priimti sprendimą, ar galima pasirašyti finansavimo ir administravimo sutartį. Agentūra negali priimti sprendimo dėl sutarties pasirašymo neįsitikinusi viso Projekto atitikimu visiems nustatytiems finansavimo iš ES fondų kriterijams. Šiuo atveju naujos aplinkybės, kurių pagrindu inicijuotas pakartotinis vertinimas (AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimas), yra tiesiogiai susijusios su tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatais, todėl finansavimas gali būti skiriamas ir sutartis su pareiškėju pasirašoma tik po pakartotinio Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo. Atsakovas turi teisę ir netgi privalo iki sutarties pasirašymo paaiškėjus naujoms aplinkybėms iš naujo vertinti visos paraiškos atitiktį visiems nustatytiems tinkamumo finansuoti kriterijams. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad Administravimo taisyklių ir Aprašo nuostatos nesuteikia Agentūrai teisės priimti sprendimo atmesti paraišką, kaip neatitinkančią Apraše nustatytų reikalavimų, kai yra galiojantis ūkio ministro įsakymas, kuriuo pareiškėjo paraiškai yra pritarta ir Projektui skirtas finansavimas. Vien dėl ūkio ministro įsakymo skirti finansavimą netinkamas finansuoti projektas netampa tinkamu finansuoti, nes ūkio ministro įsakymas yra prielaida rengti finansavimo ir administravimo sutarties projektą. Agentūra pagrįstai, vykdydama VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013, 2013 m. gegužės 8 d. raštu Nr. R4-4894 (13.2.3-2897) informavo pareiškėją, kad tęsia jo pateiktų dokumentų atitikties tinkamumo finansuoti kriterijams vertinimą ir, iškilus abejonei, paprašė pareiškėją pateikti trūkstamą informaciją. Pareiškėjas šiuo raštu informuotas, kokios informacijos trūksta, ir jam suteikta pakankamai laiko pateikti trūkstamą informaciją. Tokią teisę atsakovui numato Aprašo 59 punktas ir Administravimo taisyklių 79 punktas. Apie tai, kad bus reikalaujama papildomos informacijos, pareiškėjui buvo žinoma jau iš VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimo, nors teismas ir nenurodė, kokie tai dokumentai. Agentūra iš pareiškėjo prašė tik būtinos papildomos informacijos, kuri pagrįstų Projekto atitikimą tinkamumo finansuoti iš ES fondų kriterijams, tačiau pareiškėjas prašomų dokumentų nepateikė, todėl paraiška buvo vertinama remiantis Agentūros turima informacija. Pareiškėjui nepateikus klasterio įmonių, prisidedančių prie Projekto nuosavo įnašo finansavimo, paskutinių finansinių metų (t. y. 2012 m.) patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų ir tarpinių (2013 m.) finansinės atskaitomybės dokumentų, atliekant pakartotinį Projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, pagrįstai buvo nuspręsta, kad Agentūros turimi 2010 m. ar 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentai nepagrindžia, jog Projekto finansavimo šaltiniai yra patikimi, pakankami ir realūs. Todėl nustatyta, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 kriterijų. Agentūros atlikto vertinimo išvados ir dėl 4 500 000 Lt banko paskolos, kuri grindžiama Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus pažyma dėl kredito linijos suteikimo, yra teisėtos ir pagrįstos. Agentūros vertinimu, pareiškėjo pateikta Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Kauno regiono verslo klientų skyriaus vadovo pasirašyta 2012 m. kovo 27 d. pažyma Nr. 8435 neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. vertinimo kriterijaus. Todėl atsakovas 2013 m. gegužės 8 d. raštu Nr. R4-4894 (13.2.3-2897) prašė pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus, reikalingus vertinimui atlikti. Tačiau pareiškėjas nepateikė nei papildomų dokumentų banko paskolai pagrįsti, nei prašymo atidėti dokumentų pateikimo terminą, todėl Agentūra nuosavo indėlio pagrindimą vertino pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus. Įvertinus 2012 m. kovo 27 d. banko pažymoje pateiktą informaciją, buvo nustatyta, kad minėta pažyma neprilygsta banko sprendimui suteikti paskolą, nes šia pažyma tik pateikta informacija apie galimybes teikti kredito liniją, o ne prisiimti įsipareigojimai suteikti kredito liniją pareiškėjo Projektui įgyvendinti. Be to, atsakovas nesutiko su tuo, kad Agentūrai 2011 m. atliekant pareiškėjo Projekto paraiškos vertinimą, preliminarus banko sprendimas suteikti paskolą buvo pripažintas tinkamu pareiškėjo koofinansavimo dalį patvirtinančiu dokumentu. Kadangi pareiškėjas su paraiška buvo pateikęs tik AB banko „Snoras“ preliminarų sprendimą suteikti paskolą, 2011 metų vertinimas buvo baigtas su išlyga, kad iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo klasterio koordinatorius (pareiškėjas) turi pateikti galutinį banko sprendimą dėl paskolos suteikimo arba pasirašytą kredito sutartį. Apie būtinybę pateikti šiuos dokumentus iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo pareiškėjas buvo informuotas Agentūros 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. R4-10303(13.2.3-2897). Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumento, kad Agentūra, iš naujo vertindama pareiškėjo Projekto paraišką, nepaisė ultra vires principo bei prejudicinę galią turinčio VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimo, atsakovas pažymėjo, jog Administravimo taisyklių 100 punktas nustato būtent Agentūros kompetenciją priimti sprendimą dėl projektų tinkamumo finansuoti. Remiantis Aprašo 63 punktu, jeigu iki sutarties pasirašymo paaiškėja naujų aplinkybių, susijusių su projektų tinkamumu finansuoti, finansavimas skiriamas ir sutartis pasirašoma tik po Agentūros atliekamo pakartotinio paraiškos vertinimo. Be to, VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimu įpareigojo atsakovą iš naujo vertinti pareiškėjo paraišką ir tik tada priimti sprendimą dėl sutarties pasirašymo.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

9Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 46–48) paaiškino, kad paraiškų vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Stebėsenos komiteto patvirtintus ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose detalizuotus bendruosius ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus. Pagal Aprašo 60 punktą, Agentūros vertinimo išvados buvo pateiktos Verslo projektų atrankos komitetui (toliau – ir Komitetas). Ūkio ministerijoje 2011 m. birželio 21 d. vykusio Komiteto posėdžio metu buvo pristatyti Agentūros atlikto pareiškėjo Projekto tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo rezultatai, taip pat Agentūros siūlymas skirti finansavimą Projektui įgyvendinti ir buvo nuspręsta rekomenduoti Ūkio ministerijai skirti finansavimą pareiškėjo Projektui įgyvendinti. 2011 m. rugsėjo 21 d. vykusiame Komiteto posėdyje pakartotinai buvo svarstomas Projekto finansavimo skyrimo klausimas, nes buvo gautas Agentūros pasiūlymas grąžinti pareiškėjo Projektą pakartotiniam vertinimui, paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Tačiau atsakovo pristatytos aplinkybės Komisijos narių balsų dauguma nebuvo įvertintos kaip naujos aplinkybės, todėl nuspręsta rekomenduoti Ūkio ministerijai negrąžinti pareiškėjo Projekto pakartotiniam vertinimui. Taigi, ūkio ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 4-789 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ Projektui buvo skirtas finansavimas. Pagal Aprašo 63 punktą Agentūra turi teisę atlikti pakartotinį projekto vertinimą paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių finansavimas projektui negali būti skirtas, tačiau prieš tai projektas turi būti grąžintas pakartotiniam vertinimui, o tam, kad jis būtų grąžintas, turi būti priimtas sprendimas. Šiuo atveju yra priimtas ūkio ministro sprendimas, kuriuo Projektui yra skirtas finansavimas, ir jokio kito sprendimo ūkio ministras nėra priėmęs. Ūkio ministerija nebuvo ir nėra pavedusi Agentūrai atlikti pareiškėjo pakartotinį paraiškos vertinimą.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime į skundą (VII t., b. l. 75–86) paaiškino, kad Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, (toliau – ir Atsakomybės taisyklės) 7.2.9 punktas suteikia teisę priimti galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo ne įgyvendinančiai institucijai (LVPA) ar vadovaujančiai institucijai (finansų ministerijai), o ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, pagal kompetenciją atsakingai už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius (šiuo atveju – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija). Finansų ministerija, kaip ES struktūrinės paramos vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 211 punktu, ikiteismine tvarka nagrinėja pareiškėjų ir iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vykdytojų skundus. Projektų vykdytojams pasinaudoti išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka yra neprivaloma. Be to, pagal suformuotą LVAT praktiką (2012 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-778/2012, 2012 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-530/2012, 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-308/2011, 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-633/2008) finansų ministerijos sprendimas yra tik tarpinis (procedūrinis) sprendimas, kuriame išdėstyta nuomonė nelaikytina turinčia įtakos pareiškėjui ir projekto vykdytojui ir kuris tiesioginių pasekmių pareiškėjui ir projekto vykdytojui nesukelia. Finansų ministerija vertina, ar įgyvendinančioji institucija (nagrinėjamu atveju – LVPA), atlikdama paraiškos vertinimą ir priimdama sprendimą atmesti paraišką, visus veiksmus, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, atliko pagal jai Atsakomybės taisyklėmis priskirtą atsakomybę ir vadovaudamasi Administravimo taisyklėmis bei projektų finansavimo sąlygų aprašu. Finansų ministerija 2013 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. ((24.3-02)-5K-1315412-5K-1316398)-6K-1306676 pranešė pareiškėjui, kad jo skundo finansų ministerijai nagrinėjimo procedūra pagal Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatas yra sustabdoma, kadangi teismas pradėjo nagrinėti pareiškėjo skundą tuo pačiu klausimu, t. y. dėl Agentūros 2013 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) panaikinimo ir įpareigojimo Agentūrą pateikti pareiškėju Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą. Atsižvelgiant į tai, finansų ministerija Administravimo taisyklių 211 punkte numatyto sprendimo dėl Agentūros veiksmų ar neveikimo, susijusių su Projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, ir pareiškėjo skundo finansų ministerijai pagrįstumo nepriėmė. Agentūra pagal Atsakomybės taisyklių 10.2.4 punkto nuostatas atlieka projektų, gautų projektų konkurso būdu, vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei taikytinus Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat nustatytas projektų finansavimo sąlygas. Projektų finansavimo sąlygos ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams nustatomi projektų finansavimo sąlygų aprašuose, kuriuos Atsakomybės taisyklių 7.2.6 punktu pavesta rengti, derinti su įgyvendinančiosiomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija, tvirtinti ministerijoms. Ministerijoms, vadovaujantis Atsakomybės taisyklių 7.2.6 punktu, taip pat suteikta teisė teikti paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatų taikymo. Vadovaudamasi Atsakomybės taisyklių 10.2.5 punktu, Agentūra taip pat atlieka projektų, gautų projektų konkurso būdu, atranką. VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013 nurodė veiksmus, kuriuos turi atlikti Agentūra, t. y. įvertinti pareiškėjo pateiktus dokumentus, esant reikalui, pareikalauti papildomų dokumentų ir, juos įvertinus, priimti sprendimą dėl finansavimo ir administravimo sutarties su pareiškėju pasirašymo. Tokiu būdu, teismas nenurodė veiksmų, nuo kurių Agentūra privalo susilaikyti ir kokius, kada bei kokioms aplinkybėms atsiradus dokumentus Agentūra privalo įvertinti ir (ar) išreikalauti. Tai reiškia, kad teismas Agentūrai paliko diskrecijos teisę dėl papildomų dokumentų pareikalavimo ir įpareigojo Agentūrą įvertinti dokumentus. Teismas neįpareigojo Agentūros besąlygiškai pareiškėjui pateikti Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą ir (ar) su pareiškėju tokią sutartį sudaryti. Agentūra, nepažeisdama įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principų, VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimą galėjo įvykdyti vieninteliu būdu: pagal Administravimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus pakartoti paraiškos vertinimo procedūrą. Pareiškėjas nepagrindė, kad Agentūra, vykdydama pakartotinę pareiškėjo paraiškos vertinimo procedūrą, padarė esminių Administravimo taisyklių ir (ar) Aprašo pažeidimų, turėjusių įtakos sprendimui dėl paraiškos atmetimo teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovas vertino visus pareiškėjo pateiktus dokumentus finansavimui pagrįsti: tiek banko paskolą pagrindžiančius dokumentus, tiek naujai pateiktus klasterio narių įnašus pagrindžiančius dokumentus, tiek numatomas gauti pajamas. Pareiškėjui buvo sudarytos visos sąlygos indėliui pagrįsti ir nebuvo niekaip apribotos galimybės užsitikrinti finansavimo šaltinį Projektui įgyvendinti. Pareiškėjas taip pat nepagrindė, jog pateikė Agentūrai 2013 m. gegužės 8 d. rašte Nr. R4-4894(13.2.3-2897) aprašyto pavyzdinio turinio dokumentus, įrodančius, kad projektas turi aiškų finansavimo paketą – apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus Projekto išlaidų finansavimo šaltinius; nepateikė sutarties su banku dėl paskolos suteikimo Projektui įgyvendinti. Pareiškėjo pateikti dokumentai buvo įvertinti kaip nepagrindžiantys ūkio subjekto finansinių pajėgumų užtikrinti apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus Projekto išlaidų finansavimo šaltinius, be to, ūkio subjektų pasižadėjimai prisidėti prie Projekto finansavimo buvo įvertinti kaip ūkio subjektus teisiškai neįpareigojantys.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu (VII t., b. l. 103–117) pareiškėjo viešosios įstaigos Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Ištyręs įrodymus, teismas nustatė, kad pareiškėjas pateikė Agentūrai Projekto paraišką, prašydamas ją įvertinti ir finansuoti 14 102 446 Lt suma (II t., b. l. 40–53; III t., b. l. 73–131). Agentūrai 2011 m. birželio 8 d. atlikus pareiškėjo paraiškos vertinimą, Komitetas 2011 m. birželio 21 d. rekomendavo Ūkio ministerijai skirti 14 102 446,00 Lt finansavimą pareiškėjo Projektui įgyvendinti (I t., b. l. 49–51). 2011 m. rugsėjo 21 d. Komiteto posėdyje dėl Projekto finansavimo buvo svarstoma pakartotinai, nes buvo gautas Agentūros pasiūlymas grąžinti pareiškėjo Projektą pakartotiniam vertinimui, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tačiau, atsižvelgus į balsavimo rezultatus, nuspręsta rekomenduoti ūkio ministerijai negrąžinti pareiškėjo Projekto pakartotiniam vertinimui (I t., b. l. 52–54). Ūkio ministerija 2011 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. (19.3-52)-3-5894 informavo Agentūrą, kad 2011 m. lapkričio 2 d. priėmė įsakymą Nr. 4-789, kuriuo skyrė pareiškėjo Projektui finansavimą iki 14 102 446 Lt (I t., b. l. 55; II t., b. l. 24). Agentūra 2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. R4-18729(13.1.6) kreipėsi į Finansų ministeriją, prašydama pateikti išaiškinimą, kokios procedūros turėtų būti atliktos prieš sudarant Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, nes pareiškėjo nurodyto Projekto apimties sumažinimai daro įtaką Projekto fiziniams (pastatyto klasterio mokymų ir tyrimų centro dydis ir techniniai sprendiniai) ir stebėsenos (pritraukta privačių investicijų) rodikliams ir tinkamų finansuoti išlaidų dydžiui, be to, Administravimo taisyklėse nėra numatyta galimybė pervertinti paraišką po priimto sprendimo dėl projekto finansavimo. Finansų ministerija Agentūrai atsakė 2011 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. ((24.3-02)-5K-1129398)-6K-1113557 nurodydama, kad jeigu iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo kyla abejonių dėl projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ir (arba) nusprendžiama pagrįstais atvejais koreguoti projekto veiklas, turi būti atliekamas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas. Sutartis gali būti pasirašoma tik dėl projekto, kurio tinkamumas finansuoti yra patvirtintas įgyvendinančiosios institucijos. Be to, dėl projektų, kurių finansavimo ir administravimo sutartys nėra pasirašytos ir kurių nuosavo įnašo lėšų šaltinis arba netinkamų finansuoti išlaidų padengimas užtikrinamas AB banko „Snoras“ paskola ir kyla įtarimas dėl to, ar projektas atitinka tinkamumo vertinimo rezultatus, rekomendavo įgyvendinančiosioms institucijoms atlikti paraiškų pervertinimą iki finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo, sudarant galimybę pareiškėjams užtikrinti nuosavo įnašo lėšų šaltinį ar netinkamų finansuoti išlaidų padengimą kitu būdu (II t., b. l. 16–17). Agentūra priėmė sprendimą atlikti pakartotinį paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą ir 2012 m. kovo 15 d. raštu Nr. R4-4401(13.2.3-2897) pareiškėjo paprašė pateikti trūkstamą informaciją, reikalingą pakartotiniam paraiškos vertinimui atlikti, t. y.: 1) pateikti banko paskolos sutartį sumai, kurios reikia Projekto įgyvendinimui užtikrinti, iš VšĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro – įnašą pagrindžiančius dokumentus (sąskaitos išrašą už paskutinius 3 mėnesius ar kitus dokumentus įnašui pagrįsti), iš UAB „Baltijos lyderystės ugdymo institutas“ – įmonės akcininko atliktą įnašą (400 000 Lt) įrodančius dokumentus (sąskaitos išrašą už paskutinius 3 mėnesius), iš AB „Snaigė“ – patvirtintą pelno nuostolio ataskaitą bei balansą už 2010 m. ataskaitinį laikotarpį, iš UAB „Costum“ – patvirtintą pelno nuostolio ataskaitą bei balansą už 2010 m. ataskaitinį laikotarpį ir sąskaitos išrašus už paskutinius 3 mėnesius; 2) detalizuoti klasterio narių dalyvavimą galutinio produkto vertės kūrimo grandinėje atsižvelgiant į numatomus kurti produktus ir nurodyti, kokie bendri ekonominiai interesai sieja klasterio narius bei pagrįsti kiekvieno klasterio nario suinteresuotumą dalyvauti klasterio veikloje; 3) a) detaliai aprašyti, kokius tyrimus planuoja atlikti su Projekto metu įsigyta įranga, būtinus naujų produktų kūrimui ir kurių negali atlikti Lietuvoje įkurtose laboratorijose (pvz., Kauno technologijos universiteto realaus laiko kompiuterių sistemų centre), nurodyti minimalias įrangos technines charakteristikas, būtinas planuojamiems tyrimams atlikti; detalizuoti laboratorijų kiekio (pvz., laboratorijoje L11 ir L12 įrangos apskritai įsigyti nenumatyta) ir ploto būtinumą, atsižvelgiant į jose planuojamus kurti produktus ir numatomos įrangos bei darbo vietų kiekį; pateikti pagrindimus dėl laboratorijoms numatomos įsigyti įrangos pagal rašto priedą Nr. 1, nurodant kokių produkto funkcionalumų kūrimui bus naudojama laboratorinė įranga, taip pat nurodant pasirinktos rangos techninių charakteristikų būtinumą; b) detaliai nurodyti, kokiomis naujomis savybėmis (charakteristikomis) pasižymės planuojami kurti produktai, palyginti su šiuo metu rinkoje egzistuojančiais produktais (pvz., išmanus namas, aktyvus namas), nurodant, kuo pareiškėjo sukurti produktai bus pranašesni, kokios funkcinės savybės bus patobulintos (detalizuoti kartu su Projekto paraiška pateikto Verslo plano 7 lentelėje nurodytus modernaus namo funkcionalumus); 4) pagrįsti numatytų patalpų ploto mokymams būtinumą Projekto tikslams pasiekti. Pagrindime turi būti pateiktas numatomų mokymų grafikas (detalizuoti Verslo plano 2 priedo 7 punkte numatyti renginiai, dalyvių skaičius (turi būti pagrįstas atsižvelgiant į esamą ir Projekto metu planuojama pritraukti klasterio narių skaičių bei į šiuo metu mokymuose dalyvaujančių klasteriui priklausančių įmonių darbuotojų skaičių), trukmė bei renginių paskirstymas pagal numatomas pastatyti mokymo auditorijas; taip pat pagrįsti mokymo centre planuojamą įsigyti įrangą, atsižvelgiant į mokymų ir jų dalyvių skaičių, nurodyti pasirinktos komplektavimo būtinumą projekto tikslams pasiekti pateikiant papildomai po 1 tiekėjo komercinį pasiūlymą (iš įmonės, nepriklausančios pareiškėjo klasteriui), atitinkantį nustatytus minimalius reikalavimus; 5) peržiūrėti pastato architektūrinius ir funkcinius sprendinius ir atsisakyti nebūtinių erdvių bei plotų Projekto tikslams pasiekti (II t., b. l. 8–11). Atsakydamas į Agentūros 2012 m. kovo 15 d. raštą Nr. R4-4401(13.2.3-2897), pareiškėjas 2012 m. kovo 30 d. raštu Nr. KL-103 paaiškino, kad dėl AB banko „Snoras“ bankroto pakeitė Projektą finansuojantį banką ir pateikė Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Kauno regiono verslo klientų skyriaus vadovo 2012 m. kovo 27 d. pasirašytą pažymą Nr. 8435, kurioje bankas patvirtino iki 4,5 mln. Lt paskolos skyrimą bei nurodė, kad klasterio narys UAB „Costum“ valdybos narių susirinkimo 2012 m. kovo 26 d. protokolu Nr. V01/2012 nutarė skirti klasterio Projekto koofinansavimui 800 000 Lt (I t., b. l. 199–200). Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Kauno regiono verslo klientų skyriaus 2012 m. kovo 27 d. pažymoje Nr. 8435 nurodoma, kad bankas sprendimą dėl finansavimo priims tik matydamas tikslius pinigų poreikio srautus, statybos dokumentus bei nustatys kredito linijos naudojimo sąlygas, įskaitant ir dėl kredito grąžinimo prievolių užtikrinimo priemonių (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įkeitimas) (II t., b. l. 1). Agentūra, įvertinusi pateiktą informaciją pareiškėjo įnašui pagrįsti, 2012 m. balandžio 24 d. raštu Nr. R4-6758 (13.2.3-2897) informavo pareiškėją, kad jis pateikė atsakymą tik į vieną iš prašomų penkių klausimų ir kad pateikti pareiškėjo indėlį pagrindžiantys dokumentai netenkina Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 kriterijų reikalavimų, jog pareiškėjo įnašas į tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus, taip pat paprašė pateikti trūkstamą informaciją, reikalingą pakartotiniam vertinimui atlikti (I t., b. l. 196–198). Pareiškėjas 2012 m. gegužės 2 d. raštu Nr. KL-108 atsakydamas į Agentūros raštą nurodė, kad dėl objektyvių priežasčių (laiko stokos) negali pateikti per nurodytą terminą atsakymų į Agentūros pateiktus klausimus, ir kad atsakymus pateiks susitikimo Agentūroje metu (I t., b. l. 195). Iš 2012 m. gegužės 18 d. protokolo Nr. 2012-VP-P2-Z04-082 matyti, kad 2012 m. gegužės 18 d. Agentūroje įvykusiame susitikime pareiškėjas nesutiko pateikti dokumentus tolesniam administracinės ir tinkamumo finansuoti vertinimui. Susitikimo metu nutarta kreiptis į Finansų ministeriją ir ūkio ministeriją dėl tolesnių vertinimo procedūrų ir apimties (I t., b. l. 193–194). Agentūra 2012 m. gegužės 30 d. raštu Nr. R4-8865 (13.1.6) kreipėsi į finansų ir ūkio ministerijas išaiškinti, kokia tvarka turi būti atliekamas pakartotinis paraiškos vertinimas (I t., b. l. 189–191, 193–194). Finansų ministerija 2012 m. liepos 12 d. raštu Nr. (24.16-02)-5K-1211883-5K-1211885-5K-1212139-5K-1212407)-6K-1206082, įvertinusi aplinkybes, informavo, kad Agentūra turi teisę atlikti pakartotinį Projekto vertinimą iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo ir pakartotinai pabrėžė, kad bet kokiu atveju, jeigu iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo kyla abejonių dėl Projekto tinkamumo rezultatų ir (arba) nusprendžiama koreguoti Projekto veiklas, turi būti atliekamas pakartotinis Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas (I t., b. l. 187–188). Agentūra, atsižvelgdama į minėtą Finansų ministerijos raštą, 2012 m. liepos 20 d. raštu Nr. R4-11948 (13.2.3-2897) pareiškėjo pakartotinai paprašė pateikti trūkstamą informaciją, reikalingą pakartotiniam paraiškos vertinimui atlikti (I t., b. l. 185–186).

15Pareiškėjas 2012 m. rugpjūčio 7 d. pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (toliau – ir VAGK), prašydamas: panaikinti Agentūros sprendimą, kuriuo nuspręsta atlikti pakartotinį pareiškėjo Projekto vertinimą ir kuris nurodomas Agentūros 2012 m. balandžio 24 d. rašte Nr. R-6758(13.2.3-289); pripažinti Agentūros veiksmus bei Agentūros administracinius nurodymus (2012 m. liepos 20 d. raštas Nr. R4-11948(13.2.3-2897), 2012 m. balandžio 24 d. raštas Nr. R-6758(13.2.3-289) ir 2012 m. kovo 15 d. raštas Nr. R4-4401(13.2.3-2897), kuriais reikalaujama iš pareiškėjo pateikti papildomus Projekto dokumentus dėl projekto pakartotinio vertinimo ir kuriais siekiama Projekto pakartotinio įvertinimo, neteisėtais; įpareigoti Agentūrą per 20 darbo dienų nuo šio ginčo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti pareiškėjui Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą pasirašymui (I t., b. l. 171–183). VAGK, išnagrinėjusi skundą, 2012 . rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. 3R-181 (AG-165/02-2012) nusprendė pareiškėjo skundo dalį dėl įpareigojimo pateikti sutarties projektą nutraukti, o likusios skundo dalies netenkinti (I t., b. l. 157–164).

16Pareiškėjas, nesutikdama su minėtu VAGK sprendimu, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: panaikinti VAGK 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. 3R-181 (AG-165/02-2012); panaikinti atsakovo Agentūros sprendimą, įformintą 2012 m. balandžio 24 d. raštu Nr. R-6758(13.2.3-289), kuriuo nuspręsta atlikti pakartotinį pareiškėjo Projekto vertinimą; pripažinti atsakovo veiksmus bei administracinius nurodymus (2012 m. liepos 20 d. raštas Nr. R4-11948(13.2.3-2897), 2012 m. balandžio 24 d. raštas Nr. R-6758(13.2.3-289) ir 2012 m. kovo 15 d. raštas Nr. R4-4401(13.2.3-2897), kuriais pareiškėjo reikalaujama pateikti papildomus Projekto dokumentus dėl Projekto pakartotinio vertinimo, neteisėtais; įpareigoti Agentūrą per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti jam pasirašyti Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą (prijungtos administracinės bylos Nr. I-959-121/2013 I t., b. l. 1–16). VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013 pareiškėjo skundą dėl VAGK sprendimo tenkino iš dalies: pakeitė VAGK 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. 3R-181(AG-165/02-2012) dalį, kuria atmestas pareiškėjo reikalavimas pripažinti Agentūros veiksmus bei administracinius nurodymus, pateiktus 2012 m. liepos 20 d. sprendime Nr. R4-11948(13.2.3-2897), neteisėtais, ir šią bylos dalį nutraukė; panaikino VAGK 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. 3R-181(AG-165/02-2012) dalį, kuria nutraukta bylos dalis dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti atsakovą per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti jam pasirašyti Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą, ir įpareigojo Agentūrą įvertinti pareiškėjo pateiktus dokumentus, esant reikalui, pareikalauti papildomų dokumentų ir, juos įvertinus, priimti sprendimą dėl finansavimo ir administravimo sutarties su pareiškėju pasirašymo; likusią pareiškėjo skundo dalį atmetė (prijungtos administracinės bylos Nr. I-959-171/2013 II t., b. l. 3–13).

17Agentūra 2013 m. gegužės 8 d. raštu Nr. R4-4894 (13.2.3-2897), vykdydama VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimą, informavo pareiškėją, kad tęsia pateiktų dokumentų vertinimą, taip pat nurodė, kad, išnagrinėjus paraišką ir pateiktus papildomus dokumentus, negali priimti sprendimo dėl finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo, todėl, vadovaudamasi Aprašo 59 punktu, paprašė pareiškėjo pateikti tolesniam paraiškos vertinimui būtinus papildomus duomenis ir dokumentus, t. y.: pateikti pareiškėjos indėlį – 6 mln. Lt į tinkamas finansuoti išlaidas bei 0,8 mln. Lt netinkamas finansuoti išlaidas pagrindžiančius dokumentus; detalizuoti klasterio narių dalyvavimą galutinio produkto vertės kūrimo grandinėje, atsižvelgiant į numatomus kurti produktus, ir nurodyti, kokie bendri ekonominiai interesai sieja klasterio narius bei pagrįsti kiekvieno klasterio nario suinteresuotumą dalyvauti klasterio veikloje; nurodyti detaliai, kokiomis naujomis savybėmis pasižymės planuojami kurti produktai, palyginti su šiuo metu egzistuojančiais produktais, nurodant, kuo pareiškėjo sukurti produktai bus pranašesni bei detaliai aprašyti, kokius konkrečius tyrimus planuoja atlikti su Projekto metu įsigyta įranga, būtinus naujų produktų kūrimui; prašė pagrįsti numatytų patalpų ploto mokymams būtinumą Projekto tikslams pasiekti; taip pat peržiūrėti pastato architektūrinius ir funkcinius sprendinius, numatomus vykdyti aplinkos tvarkymo darbus, paliekant tik būtinus darbus, erdves bei plotus Projekto tikslams pasiekti (I t., b. l. 24–26). Pareiškėjas 2013 m. gegužės 27 d. raštu Nr. KL-205 pateikė atsakymą, kad Agentūros prašoma pateikti informacija apie klasterio narius ir jų turimą suinteresuotumą Projektu, Projektu numatomus kurti produktus ir planuojamus mokslinius tyrimus, patalpų ploto mokymams būtinumą Projekte yra nemotyvuota ir nepagrįsta, todėl pareiškėjas šios informacijos nepateiks. Tačiau pareiškėjas pateikė duomenis apie jo piniginį indėlį į Projekto įgyvendinimą, t. y. pateikė šiuos finansavimo šaltinius (kofinansavimui skirtas sumas): UAB Baltijos lyderystės institutas –400 000 Lt; AB „Snaigė“ –400 000Lt; UAB „BLUE BRIDGE“ – 995 000 Lt; UAB „ELSIS TS“ – 200 000 Lt; UAB „Costum“ – 400 000 Lt; pareiškėjo – 100 000 Lt; UAB „Infoera“ –110 000 Lt; UAB „Paladija“ –100 000 Lt; UAB „EKO DOMU“ – 100 000 Lt. Taip pat pateikė Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus preliminarų sprendimą dėl kredito linijos iki 4 500 000 Lt; UAB „Costum“ 2012 m. kovo 30 d. sutartį apie Projektui įgyvendinti papildomai skirtus 800 000 Lt . Pareiškėjas nurodė, kad klasterio prognozuojamas skirti pelnas iš pardavimų 2014 m. – 255 000 Lt, 2015 m. – 2 210 000 Lt, be to, informavo, kad šiuo metu faktiškai turima (be banko paskolos lėšų) kofinansavimo suma – 3 805 000 Lt, ir kad be banko paskolos trūksta lėšų 2 238 906 Lt, 2013 m. kovo 1 d. yra sudarytas ketinimo protokolas su UAB „Mila Baltics“ dėl 200 000 Lt kofinansavimo (I t., b. l. 19–23).

18Agentūra, įvertinusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, turinčius pagrįsti įnašą į tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, nustatė, kad jie neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose nustatytų kriterijų, todėl 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) informavo pareiškėją, kad jo paraiška atmetama (I t., b. l. 68–74). Agentūra, įvertinusi pareiškėjo pateiktų dokumentų, pagrindžiančių įnašą į tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, atitiktį Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose nustatytiems kriterijams, Nustatė 1) UAB Baltijos lyderystės instituto projekto kofinansavimui skirta suma (400 000 Lt) yra grindžiama 2011 m. vasario 24 d. akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 2011/02 išrašu, kuriame nutarta Projekto įgyvendinimui skirti 400 000 Lt iš įmonės akcininko A. S. įnašo, tačiau nėra pateiktas A. S. sprendimas skirti įnašą; įnašui pagrįsti pateikti UAB „NAMINĖ PELĖDA“ finansinės atskaitomybės dokumentai sudaryti 2010 m. gruodžio 31 d., buhalterinė pažyma Nr. 1 apie kasoje turimą pinigų likutį 2011 m. kovo 31 d. (438 702 Lt) bei 2010 m. gruodžio 20 d. keturi paprastieji vekseliai 400 000 Lt sumai išrašyti A. S.; iš pateikto UAB „NAMINĖ PELĖDA“ balanso, sudaryto 2010 m. gruodžio 31 d. matyti, kad įmonė turi finansinių sunkumų – įstatinis kapitalas 648 000 Lt, tuo tarpu nuosavas kapitalas 2010 m. gruodžio 31 d. sudaro 350 453 Lt, nepaskirstyti nuostoliai 2010 m. gruodžio 31 d. sudaro 297 547 Lt; atsižvelgdama į tai, Agentūra padarė išvadą, kad UAB Baltijos lyderystės instituto indėlis nėra pagrįstas disponuojamomis lėšomis, aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus, todėl neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams; 2) AB „Snaigė“ kofinansavimui skirta suma (400 000 Lt) yra grindžiama 2011 m. vasario 11 d. susitarimu dėl kofinansavimo klasteriui ir generalinio direktoriaus sprendimu (dokumento data, numeris nenurodyti) skirti minėtoje sutartyje numatytą kofinansavimo dydį, pateiktu sąskaitos išrašu 2011 m. vasario 17 d. bei pateikta 2010 m. 12 mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe, sudaryta 2010 m. gruodžio 31 d.; Susitarimo 2 punkte nustatyta, jog „partneris pareiškia, kad planuojama įnašo Klasterio kofinansavimui suma – 400 000 Lt“, 4 punkte nustatyta, kad galutinį ir įpareigojantį dokumentą dėl kofinansavimo šalys pasirašys atskirai kaip susitarimą dėl klasterio nario papildomo įnašo, tačiau vietoj numatyto papildomo susitarimo yra pateiktas generalinio direktoriaus sprendimas skirti 2011 m. vasario 21 d. sutartyje numatytą kofinansavimo dydį (sprendime finansavimo šaltinis nenurodytas); Agentūros nuomone, generalinio direktoriaus sprendimas nėra įsipareigojimas dėl konkrečios sumos skyrimo, be to, nuo 2011 m. lapkričio mėnesio pasikeitė AB „Snaigė“ akcininkai, valdantys kontrolinį akcijų paketą, kurių sprendimo dėl įnašo Projektui įgyvendinti pareiškėjas nepateikė; Agentūra nustatė, kad AB „Snaigė“ indėlis yra nepagrįstas disponuojamomis lėšomis, nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus, todėl neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijuose nustatytų reikalavimų; 3) UAB „BLUE BRIDGE“ kofinansavimui skirta suma (995 000 Lt) yra grindžiama 2011 m. vasario 21 d. susitarimu dėl prisijungimo prie 2010 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties ir kofinansavimo klasteriui sutarties, 2011 m. vasario 21 d. UAB „BLUE BRIDGE“ vienintelio akcininko sprendimu skirti 995 000 Lt projektui įgyvendinti, finansinės atskaitomybės dokumentais, sudarytais 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d., bei sąskaitos išrašu 2011 m. balandžio 15 d.; Agentūra nustatė, kad UAB „BLUE BRIDGE" kofinansavimui skirta suma yra pagrįsta dokumentų pateikimo datai (2011 m. balandžio 15 d.), todėl Agentūra negali vertinti, kad UAB „BLUE BRIDGE“ finansiniai pajėgumai 2013 metų antrąjį pusmetį yra pakankami užtikrinti 2011 metais numatytą skirti Projektui finansavimą, todėl padarė išvadą, kad UAB „BLUE BRIDGE“ indėlis yra nepagrįstas šiuo metu disponuojamomis lėšomis, nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus, todėl neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams; 4) UAB „ELSIS TS“ kofinansavimui skirta suma (200 000 Lt) yra grindžiama 2011 m. vasario 21 d. sudaryta preliminaria sutartimi „Dėl kofinansavimo klasteriui“, UAB „ELSIS TS" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 02/11, priimtu 2011 m. kovo 8 d., kuriuo nuspręsta „užtikrinti Preliminarioje Sutartyje „Dėl kofinansavimo klasteriui“ (2011 m. vasario 21 d.) numatytą kofinansavimo dalį pagal UAB „ELSIS TS“ pasirinktas priemones“; pareiškėjas nepateikė sudarytos sutarties su UAB „ELSIS TS“ dėl Projektui finansavimo skyrimo sąlygų, o pateikta preliminari sutartis yra sudaryta daugiau nei prieš vienerius metus (terminas sudaryti pagrindinę sutartį nebuvo nustatytas preliminarioje sutartyje), todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsniu, UAB „ELSIS TS“ prievolė sudaryti pagrindinę sutartį yra pasibaigusi; atsižvelgdama į tai, Agentūra padarė išvadą, kad UAB „ELSIS TS“ nėra prisiėmusi sutartinių įsipareigojimų skirti finansavimą Projekto įgyvendinimui, indėlis nepagrįstas šiuo metu disponuojamomis lėšomis, todėl vertinamas kaip neatitinkantis reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.l.l. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 5) UAB „Costum“ kofinansavimui skirta suma (400 000 Lt) yra grindžiama 2011 m. vasario 24 d. susitarimu „Dėl prisijungimo prie 2010 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties ir kofinansavimo klasteriui sutarties“, 2011 m. kovo 2 d. sutartimi „Dėl kofinansavimo klasteriui“, akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. vasario 24 d., protokolo Nr. 1 išrašu, kuriame nutarta skirti 400 000 Lt projektui įgyvendinti iš įmonės nepaskirstytojo pelno, finansinės atskaitomybės dokumentais, sudarytais 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d., bei UAB „Costum“ 2011 m. balandžio 27 d. sąskaitos išrašu, pirkėjų įsiskolinimu 2011 m. balandžio 18 dienai – 480 727,14 Lt; 2009 metais įmonės pardavimų pajamos sudarė 904 750 Lt, 2010 m. – 737 767 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai 2009 m. gruodžio 31 d. – 41 496 Lt, 2010 m. gruodžio 31 d. – 1 451 Lt; 2011 m. balandžio 18 dienai sudarytame pirkėjų įsiskolinimo sąraše nenurodyti skolininkų įsipareigojimai, per kokį terminą bus grąžintos skolos; Agentūra, įvertinusi pateiktus dokumentus, nustatė, kad UAB „Costum“ indėlis yra nepagrįstas turimais finansiniais ištekliais, todėl padarė išvadą, kad indėlis vertinamas kaip neatitinkantis reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 112. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 6) paties pareiškėjo kofinansavimui skirta suma (100 000 Lt) yra grindžiama 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu „Dėl kofinansavimo klasteriui“, dvejais AB banko Snoras sąskaitų išrašais (2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gegužės 11 d. laikotarpiui; 2011 m. gegužės 11 dienai), taip pat pateiktas 2011 m. gegužės 16 d. išrašas apie pareiškėjo skolas ir skolininkus 2011 m. balandžio 30 d.; pareiškėjas 2011 m. gegužės 16 d. rašte Nr. 110516/1 nurodė, kad finansinį pajėgumą pagrindžia sąskaitose nurodyti lėšų likučiai – 49 658 Lt bei pirkėjų įsiskolinimai, sudarantys 165 561 Lt; Agentūra nustatė, kad pareiškėjas nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų bei informacijos, iš kurios būtų galima spręsti apie turimus pareiškėjo visus finansinius įsipareigojimus, taip pat ir turimą sutartinį įsipareigojimą įgyvendinti projektą, finansuojamą pagal priemonę „Inoklaster LT“, taip pat nepateikė informacijos dėl pirkėjų įsiskolinimų grąžinimo terminų bei sąlygų, todėl Agentūra padarė išvadą, kad indėlis nepagrįstas turimais finansiniais ištekliais ir vertinamas kaip neatitinkantis reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 7) 4 500 000 Lt banko paskola yra grindžiama Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus pažyma dėl kredito linijos iki 4 500 000 Lt suteikimo. Pateiktoje 2012 m. kovo 27 d. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Kauno regiono verslo klientų skyriaus vadovo pasirašytoje pažymoje Nr. 8435 nurodoma, kad Bankas priims sprendimą dėl kredito linijos suteikimo ir visų kredito linijos naudojimo sąlygų, įskaitant ir dėl kredito grąžinimo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių – nekilnojamojo turto įkeitimo, kai Bankui bus pateikta pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl Projekto įgyvendinimo, pateikti tiksliai numatyti pinigų poreikio srautai ir finansuojamo objekto statybos dokumentai; Agentūra nurodė, kad vertindama paraiškas, taiko vienodą praktiką ir iki finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo, kai paraiškoje numatytas finansavimo šaltinis yra banko paskola, pareiškėjų prašo suteikiamos paskolos pagrindimui pateikti pasirašytą finansavimo sutartį su banku ar kredito komiteto sprendimą suteikti paskolą; įvertinusi 2012 m. kovo 27 d. banko pažymoje pateiktą informaciją, Agentūra nustatė, kad minėta pažyma neprilygsta banko sprendimui suteikti paskolą, nes bankas šia pažyma tik pateikė informaciją pareiškėjui apie galimybes teikti kredito liniją (laikotarpis – 7 metai, palūkanų norma –nuo 4 %), o ne prisiėmė įsipareigojimus su nustatytomis sąlygomis suteikti kredito liniją (2012 m. kovo 27 d. banko pažymoje neatsispindi kredito komiteto sprendimas, nenurodytas sprendimo galiojimo laikotarpis, nenustatyta tiksli palūkanų norma) pareiškėjo Projektui įgyvendinti, todėl Agentūra padarė išvadą, kad pateiktas finansavimo šaltinis neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 8) UAB „Costum“ papildomai numatyti skirti 800 000 Lt grindžiami 2012 m. kovo 30 d. sutartimi Projektui įgyvendinti, 2012 m. kovo 26 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. V01/2012 ir 2011 m. nepatvirtintais akcininkų susirinkime finansinės atskaitomybės dokumentais, sudarytais 2011 m. gruodžio 31 d.; Agentūra nustatė, kad 2012 m. kovo 26 d. valdybos narių susirinkime nutarta Modernių namų kūrimo klasterio įgyvendinamam projektui skirti 800 000 Lt, sprendime nėra nurodytas finansavimo šaltinis; įvertinusi numatomo įnašo pagrįstumą, Agentūra nustatė, kad UAB „Costum“ indėlis yra nepagrįstas disponuojamomis lėšomis, nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus, todėl neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams; 9) UAB „Infoera“ kofinansavimui skirta suma (110 000 Lt) grindžiama 2013 m. kovo 1 d. susitarimu „Dėl prisijungimo prie 2010 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties ir kofinansavimo klasteriui sutarties“, 2013 m. sausio 20 d. UAB „Infoera“ turimu terminuotu indėliu banke (100 000 Lt), UAB „Infoera“ įstatais, įregistruotais Juridinių asmenų registre 2005 m. spalio 1 d., nepatvirtintais akcininkų susirinkime finansinės atskaitomybės dokumentais, sudarytais 2011 m. gruodžio 31 d., Indėliui pagrįsti pateiktas UAB „Infoera“ terminuotas indėlis, sudarytas 2013 m. sausio 1 d. 100 000 Lt sumai, nepateikiant minėtai datai turimų įmonės įsipareigojimų (pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai sudaryti 2011 m. gruodžio 31 d.) nepagrindžia įmonės finansinių pajėgumų 2013 metų skirti piniginį įnašą, todėl Agentūra nutarė, kad UAB „Infoera“ indėlis neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra pagrįstas disponuojamomis lėšomis, aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 10) UAB „Paladija“ kofinansavimui skirta suma (100 000 Lt) grindžiama 2013 m. kovo 1 d. susitarimu „Dėl prisijungimo prie 2010 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties ir kofinansavimo klasteriui sutarties“, 2013 m. kovo 1 d. sąskaitos išrašu (likutis – 43 858,59 Lt) bei 2011 m. gruodžio 31 d. sudarytais finansinės atskaitomybės dokumentais; indėliui pagrįsti pateiktas UAB „Paladija“ sąskaitos likutis 2013 m. kovo 1 d., nepateikiant minėtai datai turimų įmonės įsipareigojimų (pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai sudaryti 2011 m. gruodžio 31 d.) nepagrindžia įmonės finansinių pajėgumų 2013 metais skirti piniginį įnašą, todėl įvertinusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, Agentūra nustatė, kad UAB „Paladija“ indėlis neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra pagrįstas disponuojamomis lėšomis, aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 11) UAB „EKO DOMU“ kofinansavimui skirta suma (100 000 Lt) grindžiama 2013 m. kovo 4 d. susitarimu „Dėl prisijungimo prie 2010 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties ir kofinansavimo klasteriui sutarties“, 2013 m. kovo 4 d. pažyma apie UAB „EKO DOMU“ kaupiamąją sąskaitą, išduotą „Swedbank“, AB, kurioje nurodyta, kad 2013 m. balandžio 4 d. įstatinio kapitalo formavimui yra sukaupta 100 000 Lt; nepateikti bendrovės įstatai ar kitas dokumentas, suteikiantys teisę UAB „EKO DOMU“ direktoriui priimti sprendimą dėl minėtoje sąskaitoje steigėjo UAB „Durisolis Group“ lėšų panaudojimo; Agentūra nustatė, kad UAB „EKO DOMU“ indėlis nepagrįstas turimais finansiniais ištekliais ir vertinamas kaip neatitinkantis reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 12) Klasterio prognozuojamas skirti pelnas iš pardavimų 2014 m. – 255 000 Lt, 2015 m. – 2 210 000 Lt yra grindžiamas pateiktomis pardavimų prognozėmis 2014 m. ir 2015 m. bei pateiktu modernaus-aktyvaus namo projektu su skaičiavimo sąmata bei tiekėjų preliminariais, pirminiais pasiūlymais; pareiškėjas 2013 m. gegužės 27 d. rašte nurodė, kad namo vertė su alternatyviais šaltiniais bus 500 000 Lt, kad 2014 m. bus pastatyti 3 tokie namai, ir kad preliminarios sutartys su užsakovais derinamos, 2015 m. numatomos produkto ir paslaugų pajamos – 26 000 000 Lt; Agentūra nustatė, kad pardavimų ir pelno prognoziniams pinigų srautams pagrįsti nepateikti pardavimus bei sąnaudas pagrindžiantys dokumentai (turimos sutartys, užsakymai ir pan., pardavimo savikainos skaičiavimai, veiklos sąnaudos), taip pat nepateikti dokumentai, įrodantys produkto (pateikto modernaus-aktyvaus namo projekto) sąsajos su klasteriu (pagal pateiktus dokumentus, šio namo projektuotojas yra UAB „AEXN“, įmonė nepriklausanti klasteriui, o užsakovai – fiziniai asmenys, kurių sąsajos su klasteriu taip pat nepateiktos), todėl Agentūra negali vertinti, kad pateiktas produktas yra sukurtas ir jo teisės priklauso klasterio nariams; pateiktos produkto pardavimų prognozės yra nepagrįstos, kadangi pateikti dokumentai (projektas, sąmatos ir komercinius pasiūlymai vėdinimo sistemai, protingo namo sistemai) nepagrindžia šio produkto išskirtinių savybių prieš rinkoje egzistuojančius sprendimus, todėl konkurencinis pranašumas lyginant su rinkoje siūlomais sprendimais nenustatytas, o pardavimų prognozės nepagrįstos sudarytomis sutartimis, užsakymais, parengtais projektais ar kitais dokumentais, įrodančiais prognozuojamus pardavimus; Agentūra padarė išvadą, kad indėlis nepagrįstas prognozuojamais uždirbti finansiniais ištekliais ir vertinamas kaip neatitinkantis reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 13) Agentūra, įvertinusi 2013 m. kovo 1 d. sudarytą ketinimo protokolą su UAB „Mila Baltics“ dėl preliminarios kofinansavimo sumos skyrimo projektui įgyvendinti (200 000 Lt) bei pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, sudarytus 2011 m. gruodžio 31 d., nustatė, kad UAB „Mila Baltics“ neprisiėmė įsipareigojimų skirti 200 000 Lt projektui įgyvendinti, o nurodė tik ketinimą skirti preliminarią 200 000 Lt sumą, todėl UAB „Mila Baltics“ indėlis yra vertinamas taip neatitinkantis reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus; 14) pareiškėjui nepateikus klasterio įmonių, prisidedančių prie Projekto nuosavo įnašo finansavimo, paskutinių finansinių metų (t. y. 2012 m.) patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų ir tarpinių (2013 m.) finansinės atskaitomybės dokumentų, Agentūra vertino, kad jos turimi 2010 m. ar 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentai nepagrindžia, jog Projekto finansavimo šaltiniai yra patikimi ir pakankami. Taip pat Agentūra pareiškėjo prašė pateikti dokumentus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklų vykdymui, numatytų statybos darbų, planuojamos įsigyti įrangos pagrindimui, tačiau pareiškėjas prašomų dokumentų nepateikė. Agentūra, atsižvelgdama į tai, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijų, paraiškos atitikimo Aprašo 2 priede nustatytiems kriterijams, susijusiems su mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklų vykdymu, numatomais statybų darbais, planuojama įsigyti įranga, vertinimas nebuvo atliekamas.

19Teismas nustatė, kad šioje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl Agentūros, kaip įgyvendinančios institucijos teisių vertinant paraiškas apimties, t. y. dėl jos teisės atlikti pakartotinį paraiškos vertinimą, kai jau yra priimtas sprendimas finansuoti projektą.

20Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013 įpareigojimų atsakovui Agentūrai apimtis yra tokia: 1) įvertinti pareiškėjo bylos nagrinėjimo metu pateiktus naujus dokumentus, reikalingus paraiškai įvertinti; 2) suteikė teisę atsakovui pareikalauti naujų dokumentų, jei tokie bus gauti – juos įvertinti; 3) priimti sprendimą dėl finansavimo ir administravimo sutarties su pareiškėju pasirašymo. Šiuos teismo patvarkymus vertinant labai formaliai, galima manyti, kad atsakovo teisių apimtis vykdant minėtą teismo sprendimą turėtų būti tik šių (naujų) dokumentų įvertinimas jų tinkamumo Projekto finansavimui požiūriu, o ne pakartotinis paraiškos vertinimas visa apimtimi, nes tai nėra tapatūs dalykai. Tačiau ši teismo išvada daroma tik pagal analizuojamą teismo sprendimą ir nereiškia, jog pakartotinis paraiškos vertinimas, inter alia pakartotinis paraiškos finansinio pagrindimo vertinimas, iš viso negalimas.

21Pasisakydamas dėl Agentūros teisės atlikti pakartotinį paraiškos vertinimą ir skundžiamo sprendimo teisėtumo, teismas nurodė, kad byloje keliamam ginčui išspręsti yra aktualus klausimas dėl funkcijų tarp paramos skirstymą administruojančių institucijų pasiskirstymo, nes, iš ankstesnės ir dabartinės administracinių bylų medžiagos matyti, kad susidarė situacija, jog atsakovas Agentūra, anot pareiškėjo, atlikusi pakartotinį paraiškos vertinimą atsisako paraišką įvertinti kaip tinkamą finansuoti ir rengti sutarties projektą, kai tuo tarpu paraiška jau yra praėjusi visus jos vertinimo etapus, yra priimtas ir galioja ūkio ministro įsakymas finansuoti projektą.

22Funkcijų pasiskirstymą nustato Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139. Pagal šį Nutarimą (2 p.), Finansų ministerijai pavesta atlikti veiksmų programų koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios, tarpinės (veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos) institucijų funkcijas; nustatyta (3 p.), kad, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1083/2006 59 straipsnyje, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe užduotis, susijusias su Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, pavedama atlikti inter alia ūkio ministerijai, įgyvendinančios institucijos funkcijas šiuo atveju pavesta atlikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (3.1.2 p.). Pagal Atsakomybės taisyklių 3 punkte pateiktas sąvokas, vadovaujančioji institucija yra institucija, atsakinga už veiksmų programos valdymą bei įgyvendinimą ir Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nustatytų funkcijų atlikimą, o įgyvendinančioji institucija – Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžta institucija, kuri, vadovaudamasi Reglamento Nr. 1083/2006 59 straipsnio 2 dalimi, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis ir ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, įgaliotas atlikti funkcijas. Vadovaujančioji institucija atlieka inter alia šias funkcijas (8 p.): administruoja veiksmų programas, laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, užtikrina visų Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą (8.1 p.): savo atsakomybe paveda tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms vykdyti užduotis, susijusias su Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, ir užtikrina pavestų užduočių vykdymo priežiūrą ir kontrolę (8.1.1 p.): nustato pavestų užduočių vykdymo reikalavimus (8.1.1.1 p.); vadovaudamasi rizikos analize, atlieka nuolatinę pavestų užduočių vykdymo priežiūrą ir kontrolę (8.1.1.3 p.); turi teisę laikinai, kol bus pašalinti nurodytieji trūkumai, stabdyti tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų sprendimus, priimamus atliekant jos pavestas užduotis, kai, jos manymu, jie prieštarauja ES reglamentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms (9.2 p.). Įgyvendinančioji institucija atlieka inter alia šias funkcijas (13 p.): laikydamasi vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atlieka šias vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis (13.1 p.): pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais, ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias EB ir nacionalines taisykles (13.1.1 p.): atlieka valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, nustatytas projektų finansavimo sąlygas (13.1.1.1 p.); vadovaudamasi tarpinės institucijos nustatyta tvarka ir esant tarpinės institucijos įgaliojimui atlieka projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimą ir (ar) atranką (13.1.1.2 p.).

23Teismas taip pat nurodė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, bei VP2-1.4-ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 4-277. Pagal Administravimo taisyklių 49 punktą, projektų atrankos kriterijai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus, o pastarieji – į atitikties ir prioritetinius. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai: administracinės atitikties vertinimas; projekto tinkamumo finansuoti vertinimas; projekto naudos ir kokybės vertinimas (53 p.). Administravimo taisyklių 54 punktas numato, kad paraiškų vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje, parengtoje pagal šių Taisyklių 18.3 ir 22 punktų nuostatas, nurodyti dokumentai ir informacija (66 p.), nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama kitam vertinimo etapui. <...> (70 p.). Analogiškai pagal Aprašo 53 punktą, užregistravus paraišką, Agentūra pirmiausia atlieka paraiškos administracinės atitikties vertinimą. Administracinės atitikties reikalavimai pateikiami 1 priede. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, tai yra ar tinkamai užpildyta, ar pateikti visi Apraše pareiškėjo prašomi pateikti dokumentai. Pagal Administravimo taisykles prašyti papildomos informacijos galima tiek administracinės atitikties vertinimo, tiek projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapuose. Pirmu atveju tai numato Administravimo taisyklių 61 punktas: jeigu dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos įgyvendinančioji institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Projektų finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatyta, kada paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos. Vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką ir vertindami pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais (2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1385 redakcija). Analogiška galimybė numatyta ir Aprašo 59 punkte. Kaip turi būti atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, numatyta Administravimo taisyklių 72 punkte: įgyvendinančioji institucija nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui atlikti, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu įgyvendinančioji institucija ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip (77 p.). Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką. Pagrįstais atvejais įgyvendinančioji institucija gali priimti sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti su išlyga, kad konkretūs veiksmai bus atlikti arba reikiamas dokumentas ar informacija pateikti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos arba kito projekto finansavimo ir administravimo sutartyje konkrečiu atveju įgyvendinančiosios institucijos nustatyto termino. Pareiškėjui nepateikus reikiamo dokumento ar informacijos iki nustatyto termino, projekto finansavimo ir administravimo sutartis nepasirašoma arba sudaryta projekto finansavimo ir administravimo sutartis nutraukiama. Priimdama šiuos sprendimus, įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti šių Taisyklių 60 punkte nustatytų principų laikymąsi (79 punktas; 2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1385 redakcija). Galimybė įgyvendinančiai institucijai atlikti pakartotinį projekto tinkamumo finansuoti vertinimą yra numatyta Aprašo 63 punkte: jeigu Projektų atrankos komitetas rekomenduoja skirti finansavimą projektui, bet iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo paaiškėja aplinkybių, dėl kurių finansavimas projektui negali būti skirtas, ūkio ministras gali priimti sprendimą nefinansuoti projekto. Jei šios aplinkybės susijusios su projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatais, ūkio ministerija perduoda turimą informaciją Agentūrai ir sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas tik gavus Agentūros pakartotinio projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus. Jei šios aplinkybės susijusios su projekto naudos ir kokybės vertinimo arba atrankos etapais, sprendimas nefinansuoti projekto priimamas Projektų atrankos tvarkos apraše ūkio ministro nustatyta tvarka.

24Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad aptariamu atveju situacija nėra tapati: Projektų atrankos komitetas rekomendavo skirti finansavimą Projektui, ūkio ministras yra priėmęs sprendimą finansuoti Projektą ir jis iki šiol neatšauktas, bet, paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių finansavimas Projektui, anot atsakovo, negali būti skirtas, Projekto finansavimo ir administravimo sutartis iki šiol nepasirašyta.

25Teismas, sistemiškai įvertinęs aptartas teisės normas (Administravimo taisyklių 54, 72, 77, 79 punktai, Aprašo 63 punktas), priėjo prie šių išvadų: 1) pagal teisės normas, reglamentuojančias paraiškų vertinimą, galimas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas; 2) toks vertinimas gali būti atliekamas ir Agentūros iniciatyva, atsiradus aplinkybėms, numatytoms Administravimo taisyklių 72, 77 punktuose, todėl tam nebūtinas leidžiantis ūkio ministro įsakymas, to nenumato ir anksčiau išvardytos vadovaujančiosios institucijos teisės; 3) sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas tik gavus Agentūros pakartotinio projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus. Antra vertus, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, t. y. Administravimo taisyklių 100 punktą, sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima įgyvendinančioji institucija, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo ir projektų atrankos rezultatus, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą dėl projekto finansavimo (2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1385 redakcija). Todėl teismas vertino, jog tam, kad ūkio ministerija priimtų sprendimą finansuoti projektą, reikalinga pareiškėjui teigiama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita. Šiuo atveju po pakartotinio projekto tinkamumo finansuoti vertinimo tokios ataskaitos nėra, tad įgyvendinančioji institucija pagrįstai nerealizuoja jai suteiktos teisės parengti, suderinti su atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, pateikti pareiškėjui sutarties projektą (Administravimo taisyklių 111 p.).

26Agentūra paraišką atmetė dėl jos neatitikimo Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose nustatytų kriterijų. Nors ginčo metu kai kur buvo teigiama apie pakartotinį paraiškos vertinimą visa apimtimi (Administravimo taisyklių 53 p.), teismas pažymėjo, jog iš esmės buvo atliktas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

27Aprašo (2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 4-674 redakcija (nuo 2009 m. gruodžio 16 d.)) 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos“ 8.1.1 punktas numato, kad pareiškėjo įnašas turi atitikti nustatytus reikalavimus (Paaiškinimai: vertinama, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo; pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Informacijos šaltinis: duomenys, tikrinami pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, paskolos gavėjo kreditorių ir debitorių sąrašą, nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai (sudarytas ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos pateikimo viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dienos), prognoziniai pinigų srautai, pagrindžiantys planuojamo pardavimo dokumentus (turimi kontraktai, komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), kiti dokumentai, įrodantys pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto). Aprašo 2 priedo 8.1.2 punktas numato, kad turi būti užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas (Paaiškinimai: vertinama, ar projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi galimybę įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu pareiškėjas tokio PVM į atskaitą neįtraukė, viešinimui ir panašiai) užtikrinamas finansavimas; netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį, tai yra netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui. Netinkamų finansuoti išlaidų šaltiniais yra laikomi tokie patys kaip ir Aprašo 2 priedo 8.1.1 punkte nurodyti tinkami pareiškėjo finansavimo šaltiniai. Informacijos šaltinis: Aprašo 2 priedo 8.1.1 punkte nurodyti informacijos šaltiniai).

28Pagal Administravimo taisyklių 54 punktą ir Atsakomybės taisyklių 13.1.1.1 punktą įgyvendinančioji institucija (t. y. Agentūra) atlieka valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, nustatytas projektų finansavimo sąlygas. Teismas konstatavo, kad atsakovas, vykdydamas šią jam priskirtą esminę funkciją, 2013 m. birželio 20 d. sprendime Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) labai detaliai išanalizavo pareiškėjo pateiktus dokumentus, kurie, anot pareiškėjo, turėtų pagrįsti Projekto tinkamumą jį finansuoti ir, teismo vertinimu, padarė teisės aktų nuostatomis bei rašytiniais įrodymais pagrįstą išvadą, kad Projektas neatitinka bendrųjų ir specialiųjų (atitikties) atrankos kriterijų, paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijų, o pateikti dokumentai nepagrindžia, jog pareiškėjas ir dauguma klasterio dalyvių turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie Projekto finansavimo. Taip pat teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas nepaneigė šių argumentų papildomais įrodymais, kuriuos turėjo galimybę pateikti, bet nepateikė.

29Nors pirmosios instancijos teismas nenustatė teismų praktikoje visiškai tapačių šiai bylai administracinių bylų, tačiau atsižvelgė į tai, ką Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs dėl Agentūros teisių, atliekant projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, atlikti pakartotinį paraiškos vertinimą bei jos teisių reikalauti ir gauti papildomos informacijos. Antai, administracinėje byloje Nr. A556-1903/2012 (LVAT 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis) pareiškėjas, kreipdamasis su skundu į teismą ir nesutikdamas su skundžiamais Agentūros, finansų ministerijos sprendimais, apeliaciniame skunde inter alia teigė, kad Agentūra neturėjo pagrindo grąžinti jo projekto į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad bylos medžiaga neginčijamai patvirtino, jog Agentūrai atliekant pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimą buvo pagrįstai kilę klausimų, susijusių tiek su išlaidų projekto vykdymui pagrįstumu, tiek ir su pareiškėjo galimybėmis vykdyti finansinius įsipareigojimus, kas, teisėjų kolegijos vertinimu, sudarė pakankamą pagrindą grąžinti pareiškėjo paraišką į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą. Pareiškėjas nepateikė konkrečių įrodymais pagrįstų argumentų, kurie galėtų paneigti Agentūros teisę nagrinėjamu atveju pasinaudoti šia tvarka. Administracinėje byloje Nr. A525-1703/2012 pareiškėjas, prašydamas panaikinti Agentūros ir finansų ministerijos sprendimus, nesutiko su tuo, kad komandiruočių išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti, o Agentūra nurodė pareiškėjui, atsižvelgiant į jos pastabas, patikslinti paraišką. Teisėjų kolegija, išanalizavusi kilusio ginčo išsprendimui aktualų teisinį reglamentavimą, konstatavo, kad jis patvirtina Agentūros poziciją, jog išlaidos visais atvejais turi būti pagrįstos ir tiesiogiai susijusios su planuojamu vykdyti projektu, kad byloje nepateikta jokių įrodymų, kurie paneigtų atsakovų poziciją dėl būtinybės šiuo atveju mažinti pareiškėjo planuojamas išlaidas darbo užmokesčiui. Teisėjų kolegija sutiko tiek su atsakovų, tiek su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog pareiškėjo nurodytos komandiruočių išlaidos ir atitinkamai išlaidos darbo užmokesčiui nebuvo tinkamai pagrįstos, todėl Agentūra pagrįstai prašė pateikti papildomus duomenis, tačiau pareiškėjas jų nepateikė, taip pat Agentūra visiškai pagrįstai, atsižvelgdama į jai pateiktus dokumentus ir remdamasi teisės aktų reikalavimais, nutarė atmesti bendrovės paraišką, todėl ginčijami Agentūros ir ministerijos sprendimai buvo palikti galioti kai teisėti ir pagrįsti.

30Remdamasis nurodytais motyvais, teismas konstatavo, kad nėra teisinių pagrindų naikinti viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2013 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) ir įpareigoti atsakovą per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti pareiškėjui projekto „Modernių namų kūrimo klasterio MONAK2 mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas“ finansavimo ir administravimo sutarties projektą.

31III.

32Pareiškėjas VšĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame skunde (VII t., b. l. 122–135) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. Apeliaciniame skunde pareiškėjas pakartoja ginčo faktines aplinkybes ir argumentus, kuriais jis rėmėsi skunde pirmosios instancijos teismui. Be to, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, apeliantas remiasi šiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai aiškino Atsakomybės taisyklių turinį. Iš šių Taisyklių turinio analizės matyti, kad Ūkio ministerija yra vadovaujančioji institucija, ir tik ūkio ministras turi teisę priimti galutinį sprendimą. Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, kuri surenka visą reikalingą informaciją ir dokumentus apie prašantį paramos asmenį, šiame etape priima preliminarius sprendimus, kurie gali užkirsti kelią paramos prašytojui ją gauti, gavusi visą prašomą informaciją ir ją atitinkamai įvertinusi parengia sprendimo projektą ūkio ministrui. Apelianto nuomone, ginčo situacijoje Agentūra peržengė savo įgaliojimų ribas ir perėmė kitos viešojo administravimo institucijos (Ūkio ministerijos) įgaliojimus. Šiuo atveju akivaizdus teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas, kadangi dvi skirtingos vienodos teisinės padėties viešojo administravimo institucijos (Ūkio ir Finansų ministerijos) priėmė skirtingus sprendimus.
  2. Vykdydama VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimą Agentūra privalėjo įvertinti pareiškėjo paraiškoje nurodytos projekto kofinansavimo dalies, kurios šaltiniu buvo šiuo metu bankrutuojančio AB banko „Snoras“ preliminarus sprendimas suteikti 4,5 mln. Lt paskolą pareiškėjui, pakeitimą kitu finansavimo šaltiniu, o ne atlikti pakartotinį visos projekto kofinansavimo dalies ar juo labiau visos projekto paraiškos vertinimą. Tokiu būdu Agentūra ignoravo res judicata galią turintį teismo sprendimą ir galiojantį aukštesnio viešojo administravimo subjekto – ūkio ministro įsakymą, taigi, pažeidė ultra vires principą.
  3. Apeliantas mano, kad net ir iki ūkio ministrui pasirašant įsakymą skirti finansavimą įgyvendinančioji institucija gali priimti sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti su išlyga, kad konkretūs veiksmai bus atlikti arba reikiamas dokumentas ar informacija pateikti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos arba kito projekto finansavimo ir administravimo sutartyje konkrečiu atveju įgyvendinančiosios institucijos nustatyto termino. Pareiškėjui nepateikus reikiamo dokumento ar informacijos iki nustatyto termino, projekto finansavimo ir administravimo sutartis nepasirašoma arba sudaryta sutartis nutraukiama. Apelianto įsitikinimu, tokie Agentūros veiksmai atitiktų teisės aktų reikalavimus.
  4. Ankstesnis Agentūros sprendimas, kuriuo AB banko „Snoras“ preliminarus sprendimas suteikti paskolą buvo pripažintas atitinkančiu Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkte nustatytus reikalavimus, paneigia Agentūros argumentus apie vienodos praktikos taikymą ir rodo, jog atsakovas pareiškėjo atžvilgiu turi išankstinį subjektyvų nusistatymą, taip paneigiamas konstitucinis principas, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
  5. Teismas, sprendime nurodydamas LVAT išnagrinėtas bylas, nutylėjo, ar nors viena byla kilo po to, kai ūkio ministras jau buvo priėmęs nagrinėjamam ginčui aktualų administracinį aktą. Apelianto nuomone, taip elgdamasis pirmosios instancijos teismas pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnyje garantuojamą asmens teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą.

33Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu, prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą nepakeistą.

34Atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą (VII t., b. l. 141–150) nurodomi tie patys nesutikimo su pareiškėjo (apelianto) pozicija argumentai, kurie buvo pateikti ir atsakovo atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotame pirmosios instancijos teismui. Papildomai atsakovas pažymi:

  1. VAAT administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013 grąžino šalis į projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą, taigi, vertinimo procedūra nėra ir negali būti laikoma užbaigta. Teismas paliko Agentūrai diskrecijos teisę dėl papildomų dokumentų pareikalavimo, Agentūra nebuvo įpareigota besąlygiškai pareiškėjui pateikti Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą ir (ar) su pareiškėju tokią sutartį sudaryti. Teismas nenustatė, kad pareiškėjo Agentūrai ir teismui pateikti dokumentai įrodo, jog pareiškėjo paraiška atitinka Aprašo reikalavimus. Agentūra VAAT sprendimą galėjo įvykdyti vieninteliu būdu – pagal Administravimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus pakartoti paraiškos vertinimo procedūrą ir, tik jei būtų nustačiusi, kad Projektas atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus, pateikti pareiškėjui Projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą.
  2. Administravimo taisyklių 100 punktas nustato, kad sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti priima įgyvendinančioji institucija (LVPA). Agentūra negali priimti sprendimo dėl sutarties pasirašymo neįsitikinusi viso projekto atitikimu visiems nustatytiems finansavimo iš ES fondų kriterijams. Pagal Aprašo 25 punktą, pareiškėjas (klasterio koordinatorius), atsižvelgdamas į projekto tinkamų išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, turi užtikrinti stabilius ir pakankamus finansų išteklius per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Atsižvelgdamas į Aprašo 63 punktą atsakovas teigia, kad šiuo atveju naujos aplinkybės, kurių pagrindu inicijuotas pakartotinis vertinimas (AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimas), yra tiesiogiai susijusios su tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatais, todėl finansavimas gali būti skiriamas ir sutartis su pareiškėju pasirašoma tik po pakartotinio projekto tinkamumo finansuoti vertinimo.
  3. Vien dėl ūkio ministro įsakymo skirti finansavimą egzistavimo fakto netinkamas finansuoti projektas netampa tinkamu finansuoti. Ūkio ministro įsakymas tėra prielaida rengti finansavimo ir administravimo sutarties projektą. Tačiau finansuojamas iš ES fondų gali būti ir sutartis pasirašoma tik su pareiškėju, kurio projektas sutarties pasirašymo dieną nekelia jokių abejonių dėl atitikimo visiems nustatytiems tinkamumo finansuoti kriterijams. Pagal Atsakomybės taisyklių 10.2 punktą Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais, ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles, tarp jų ir 10.2.4 punkto kriterijus. Agentūra turi teisę (pareigą), paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kaip ir šiuo atveju, atlikti pakartotinį projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir tik šio pakartotinio vertinimo metu nustačiusi projekto atitiktį visiems nustatytiems reikalavimams pateikti sutarties projektą pasirašymui. Nagrinėjamu atveju pakartotinio vertinimo metu nustatyta, kad Projektas neatitinka visų finansavimo iš ES fondų kriterijų, todėl Agentūra pagrįstai atmetė paraišką.
  4. Agentūra 2013 m. gegužės 8 d. raštu Nr. R4-4894 (13.2.3-2897), be kita ko, prašė pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus. Pareiškėjui nepateikus Agentūrai klasterio įmonių, prisidedančių prie Projekto nuosavo įnašo finansavimo, paskutinių finansinių metų (t. y. 2012 m.) patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų ir tarpinių (2013 m.) finansinės atskaitomybės dokumentų, atliekant pakartotinį Projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, pagrįstai buvo nuspręsta, kad Agentūros turimi 2010 m. ar 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentai nepagrindžia, jog Projekto finansavimo šaltiniai yra patikimi, pakankami ir realūs. Atsakovas pabrėžė, kad nuolat kintant šalies ekonominei situacijai, kiekvienais metais keičiantis įmonių finansiniams rodikliams, 2010 ir 2011 metų duomenys negali atspindėti tikrosios 2013 metų klasterio narių finansinės situacijos. Todėl akivaizdu, kad 2013 metais atliekamo vertinimo metu pareiškėjo bei partnerių finansinius įnašus, grindžiamus 2010 ir 2011 metų duomenimis, traktuoti kaip patikimus ir realius būtų nepagrįsta, tai neatspindėtų tikrosios finansinės situacijos ir finansavimą gautų galbūt reikalavimų neatitinkantis projektas.
  5. Pareiškėjo pateikta 2012 m. kovo 27 d. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Kauno regiono verslo klientų skyriaus vadovo pasirašyta pažyma Nr. 8435 neprilygsta banko sprendimui suteikti paskolą, nes bankas šia pažyma tik pateikė informaciją pareiškėjui apie galimybes teikti kredito liniją , o ne prisiėmė įsipareigojimus suteikti kredito liniją (banko pažymoje neatsispindi kredito komiteto sprendimas, nenurodytas sprendimo galiojimo laikotarpis, nenustatyta tiksli palūkanų norma) pareiškėjo Projektui įgyvendinti, todėl padaryta išvada, kad pateiktas finansavimo šaltinis neatitinka reikalavimų, nustatytų Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. vertinimo kriterijams, nes nėra aiškiai apibrėžtas, patikimas ir realus. Kadangi pareiškėjas su paraiška buvo pateikęs AB banko „Snoras“ tik preliminarų sprendimą suteikti paskolą, 2011 metų vertinimas buvo baigtas su išlyga, kad iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo klasterio koordinatorius – viešoji įstaiga Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras – turi pateikti galutinį banko sprendimą dėl paskolos suteikimo arba pasirašytą kredito sutartį. Apie būtinybę pateikti šiuos dokumentus iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo pareiškėjas buvo informuotas Agentūros 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. R4-10303(13.2.3-2897). Atsakovas pabrėžia, kad tiek 2011 metais, tiek atlikdamas pakartotinį vertinimą taikė pareiškėjui vienodas taisykles ir reikalavimus – sutartis gali būti pasirašyta tik pareiškėjui pateikus galutinį banko sprendimą dėl paskolos suteikimo arba pasirašytą kredito sutartį.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (VII t., b. l. 151–152) nurodo palaikanti savo argumentus, išdėstytus pirmosios instancijos teismui paduotame atsiliepime į pareiškėjo skundą, ir papildomų argumentų dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstytų motyvų neturinti.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl Lietuvos verslo paramos agentūros 2013 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. R4-7294 (13.2.3-2897) panaikinimo ir įpareigojimo pateikti viešajai įstaigai Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centrui (pareiškėjui, apeliantui) projekto „Modernių namų kūrimo klasterio MONAK2 mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas“ finansavimo ir administravimo sutarties projektą.

39Pareiškėjas (apeliantas), nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo pareiškėjo skundas buvo atmestas visiškai, apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, taip pat pažeidė pareiškėjo teisę į nešališką teismą.

40Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pateikė projektą „Modernių namų kūrimo klasterio MONAK2 mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas“ ir paraišką, siekdamas gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologijos plėtra“ VP2-1.4-ŪM-02-K priemonę „Inoklaster LT+“.

41Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, vykdymą reglamentuoja Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (nuo 2012 m. liepos 28 d. galioja Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 938 redakcija). Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006) ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 1828/2006). Be to, ginčui yra aktualios įgyvendinant Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisykles, Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galioja 2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr.510 redakcija) bei remiantis minėtomis Taisyklėmis Ūkio ministro 2009 m. birželio 8 d. įsakymu Nr.4-277 patvirtintas VP2-1.4-ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

42Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 59 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienai veiksmų programai valstybė narė skiria vadovaujančią, tvirtinančią ir audito institucijas. Pagal nacionalinę teisę, t.y. Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 2 punktą, Finansų ministerijai yra pavestos vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijos. Minėto Vyriausybės Nutarimo 3 punkte yra numatytos tarpinės institucijos (3.1 punktas), kurioms vadovaujančios institucijos atsakomybe pavedama atlikti užduotis, susijusias su Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 59 ir 60 straipsniuose numatytų funkcijų atlikimu, t.y. ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, tarp jų Ūkio ministerija (3.1.1 punktas) ir įgyvendinančios institucijos, tarp jų – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (3.1.2 punktas). Apeliantas Ūkio ministeriją nepagrįstai nurodo vadovaujančiąja institucija.

43Nagrinėjamas ginčui yra aktualus klausimas dėl įgyvendinančios institucijos įgaliojimų atlikti pakartotinį paraiškos vertinimą paaiškėjus naujoms aplinkybėms po to, kai tarpinė institucija (Ūkio ministerija) priėmė įsakymą skirti Projekto finansavimą.

44Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 53 punktą ir Aprašo 53–57 punktus paraiškų vertinimą, kurį atlieka įgyvendinančioji institucija (Taisyklių 54 punktas, Aprašo 50 punktas), sudaro trys etapai: administracinės atitikties vertinimas; projekto tinkamumo finansuoti vertinimas; projekto naudos ir kokybės vertinimas. Pirmiausia atliekamas paraiškos administracinės atitikties vertinimas pagal Aprašo 1 priede pateiktus reikalavimus. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, ar tinkamai užpildyta, ar pateikti visi Apraše pareiškėjo prašomi pateikti dokumentai. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama projekto tinkamumo finansuoti pagal Priemonę vertinimo etapui pagal Aprašo 2 priedą (Taisyklių 66–71, Aprašo 53 punktai). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu yra nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas projektui skirti lėšų dydis (Taisyklių 72–79, Aprašo 54–56 punktai). Nustačius, kad projektas atitinka visus projekto tinkamumo finansuoti reikalavimus, jis teikiamas naudos ir kokybės vertinimui. Šiame etape Agentūra vertina projekto naudą ir kokybę balais, vadovaudamasi 3 priedu. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiama mažiau kaip 30 balų, projektas nefinansuojamas (Taisyklių 83–87, Aprašo 57 punktai). Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 64 punkte nurodyta, kad paraiškų vertinimo pabaiga laikoma projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos arba projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos (tos ataskaitos, kuri yra vėlesnė) pasirašymo data. Pagal šių Taisyklių 100 punktą sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima įgyvendinančioji institucija, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo ir projektų atrankos rezultatus, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą dėl projekto finansavimo. Byloje nustatyta, kad šias Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Apraše numatytas procedūras dėl apelianto paraiškos Agentūra baigė 2011 m. gegužės 30 d. surašydama Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą, kurioje pateikė pareiškėjui palankią išvadą, kad paraiška atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus, t. y. kad tinkamų išlaidų ir Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma yra 20 146 350,00 Lt, siūlomo finansavimo intensyvumas 70 proc., suma 14 102 446,00 Lt. Pažymėtina, kad šioje tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje yra pastaba (sąlyga) dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo. Nurodyta, kad iki šios sutarties pasirašymo klasterio koordinatorius, t. y. apeliantas, turi pateikti galutinį banko sprendimą dėl paskolos suteikimo įstaigos nuosavo įnašo į projektą finansavimui arba pasirašytą kredito sutartį. 2011 m. birželio 6 d. Agentūra surašė Paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti vertinimo ataskaitą, kurioje rekomendavo skirti finansavimą Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje nurodytą finansavimą su minėtoje ataskaitoje nurodyta pastaba (sąlyga), kurią turi įvykdyti pareiškėjas iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo.

45Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 91 punkte nurodyta, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios vertinimo ataskaitą, įsitikina, kad įgyvendinančiosios institucijos pateiktos vertinimo ataskaitos parengtos pagal reikalavimus ir jose esančios informacijos pakanka sprendimui dėl projekto finansavimo priimti. Vertinimo ataskaitose nustačiusios trūkumų ir (ar) netikslumų, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali grąžinti jas įgyvendinančiajai institucijai, – rašte jos nurodo trūkumus ir (ar) netikslumus ir nustato terminą, per kurį įgyvendinančioji institucija turi juos ištaisyti. Įgyvendinančiajai institucijai pateikus Ūkio ministerijai pareiškėjo paraiškos vertinimo ataskaitą galiojusios redakcijos Aprašo (2009 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 4-277 redakcija) 62 punktas nustatė, kad sprendimą dėl projekto finansavimo per kuo trumpesnį laiką priima Lietuvos Respublikos ūkio ministras, atsižvelgdamas į Agentūros parengtas paraiškų vertinimo ataskaitas ir projektų atrankos komiteto rekomendacijas. Pagal Aprašo 63 punktą, jeigu Projektų atrankos komitetas rekomenduoja skirti finansavimą projektui, bet iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo paaiškėja aplinkybių, dėl kurių finansavimas projektui negali būti skirtas, ūkio ministras gali priimti sprendimą nefinansuoti projekto. Jei šios aplinkybės susijusios su projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatais, Ūkio ministerija perduoda turimą informaciją Agentūrai ir sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas tik gavus Agentūros pakartotinio projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus. Jei šios aplinkybės susijusios su projekto naudos ir kokybės vertinimo arba atrankos etapais, sprendimas nefinansuoti projekto priimamas Projektų atrankos tvarkos apraše ūkio ministro nustatyta tvarka.

46Byloje nustatyta, kad Ūkio ministras, atsižvelgdamas į Verslo projektų atrankos komiteto 2011 m. birželio 21 d. posėdžio protokole išdėstytas apeliantui palankias rekomendacijas Projektui įgyvendinti, vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklių 10.2 punktu ir Aprašo 62 punktu, 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 4-789 skyrė apelianto Projekto „Modernių namų kūrimo klasterio MONAK2 mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas“ finansavimo išlaidoms padengti iki 14 102 446,00 Lt (iki 70 proc.) iš Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos (ES lėšų).

47Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 102 punktas nustato, kad apie priimtą sprendimą ministerija ir (ar) kita valstybės institucija informuoja įgyvendinančiąją instituciją per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos. Pagal Taisyklių 111 punktą įgyvendinančioji institucija, gavusi ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimą finansuoti projektą, atlieka sutarties parengimo ir suderinimo veiksmus. Ginčo atveju Ūkio ministerija 2011 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. (19.3-52) informavo įgyvendinančiąją instituciją (Agentūrą) apie 2011 m. lapkričio 2 d. priimtą įsakymą Nr.4-789 ir, prašydama parengti ir pateikti derinimui finansavimo ir administravimo sutarties projektą, atkreipė įgyvendinančiosios institucijos dėmesį į tai, kad pareiškėjas 2011 m. spalio 27 d. pateikė raštą Nr. KL-53, kuriuo sutiko sumažinti tinkamas Projekto išlaidas iki 18 449 908 Lt, o finansavimo sumą iki 12 914 936 Lt, ir pasiūlė atsižvelgti į šį raštą rengiant sutarties projektą. Atsakovas pagal pateikus į bylą įrodymus šį raštą gavo 2011 m. lapkričio 8 d.

48Byloje nustatyta, kad atsakovas, gavęs minėtus duomenis, 2011 m. lapkričio 30 d. raštu kreipėsi į vadovaujančiąją instituciją (Finansų ministeriją), informuodamas apie dvi paaiškėjusias aplinkybes dėl kurių negali rengti finansavimo ir administravimo sutarties projekto, t. y. apie 2011 m. lapkričio 8 d. gautą pareiškėjo 2011 m. spalio 27 d. raštą Nr. KL-53, kuriame nurodyti Projekto apimties sumažinimai daro įtaką projekto fiziniams (pastatyto klasterio mokymų ir tyrimų centro dydžiui ir techniniams sprendiniams) ir stebėsenos (pritraukia privačių investicijų) rodikliams ir tinkamų finansuoti išlaidų dydžiui; taip pat apie tai, kad didžioji Paraiškoje numatyto bendrojo finansavimo dalis reikalinga Projektui įgyvendinti (4,5 mln. Lt iš 6,88 mln.) buvo užtikrinta preliminariu AB banko SNORAS sprendimu suteikti paskolą. Pagal byloje esančius duomenis, šio Agentūros kreipimosi į Finansų ministeriją metu AB bankui SNORAS buvo atimta veiklos licencija ir iškelta bankroto byla. Įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-959-171/2013 tarp tų pačių šalių nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos bankas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos AB bankui SNORAS iškėlimo ir 2011 m. gruodžio 7 d. tokia byla buvo iškelta. Iš minėtų bylos duomenų darytina išvada, kad aplinkybės, kurias Agentūra nurodė 2011 m. lapkričio 30 d. rašte Finansų ministerijai kaip naujai paaiškėjusias, neegzistavo tuo metu, kai Agentūra atlikinėjo pirmiau minėtas paraiškos vertinimo procedūras ir parengė bei pateikė Ūkio ministerijai pareiškėjo Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą bei Paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti vertinimo ataskaitą, o aplinkybė, kad bankui, kuris preliminariu sprendimu užtikrino Paraiškoje numatyto bendrojo finansavimo, reikalingo Projektui įgyvendinti didžiąją dalį (4,5 mln. Lt iš 6,88 mln.) panaikinta veiklos licencija ir iškelta bankroto byla neegzistavo ir tuo metu, kai Ūkio ministerija priėmė 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. 4-789 skirti finansavimą apelianto Projektui. Minėta, kad Agentūros ataskaitose buvo nurodyta sąlyga, kurią turi įvykdyti pareiškėjas iki finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo – pateikti galutinį banko sprendimą dėl paskolos suteikimo įstaigos nuosavo įnašo į projektą finansavimui arba pasirašytą kredito sutartį. Agentūros pozicija, kad paaiškėjus šioms aplinkybėms, ji nesiėmė formalių sutarties projekto rengimo veiksmų ir kreipėsi į vadovaujančiąją instituciją, kurios atsakomybe tarpinės institucijos vykdo užduotis, susijusias su Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 59 ir 60 straipsniuose numatytų funkcijų atlikimu, yra adekvati situacijai, kuri susidarė po Ūkio ministerijos įsakymo skirti finansavimą priėmimo, nes Agentūrai yra pavesta funkcija užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti pagal patvirtintus kriterijus, t. y. juos vertinti ir teikti pasiūlymus dėl jų finansavimo (Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 10.2, 10.2.4, 10.2.6 10.11 punktai). Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje apibrėžiant vadovaujančios institucijos funkcijas, nustatyta, kad vadovaujanti institucija atsako už veiksmų programos valdymą ir įgyvendinimą laikantis patikimo finansų valdymo principo, ir visų pirma užtikrina, kad veiksmai finansavimui būtų atrinkti vadovaujantis veiksmų programai taikytinais kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias Bendrijos ir nacionalines taisykles. Ši Reglamento nuostata perkelta į Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 5.7 punktą. Vadovaujančioji institucija 2011 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. ((24.3-02)-5K-1129398)-6K-1113557 nurodė įgyvendinančiajai institucijai, kad jeigu iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo kyla abejonių dėl projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ir (arba) nusprendžiama pagrįstais atvejais koreguoti projekto veiklas, turi būti atliekamas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas. Sutartis gali būti pasirašoma tik dėl projekto, kurio tinkamumas finansuoti yra patvirtintas įgyvendinančiosios institucijos. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į Agentūros 2011 m. lapkričio 30 d. rašte nurodytas aplinkybes, nurodė, kad šiuo atveju kyla abejonių, ar Projektas atitinka tinkamumo vertinimo rezultatus ir rekomendavo įgyvendinančiosioms institucijoms atlikti paraiškos pervertinimą, sudarant pareiškėjui galimybę per protingus terminus užtikrinti nuosavo įnašo lėšų šaltinį ar netinkamų finansuoti išlaidų parengimą kitu būdu. Įgyvendinančioji institucija (atsakovas), atsižvelgdama į vadovaujančiosios institucijos pritarimą, 2012 m. kovo 15 d., 2012 m. balandžio 24 d., 2013 m. liepos 20 d. raštais kreipėsi į pareiškėją, prašydama pateikti papildomus duomenis ir dokumentus.

49Pareiškėjui nesutinkant su minėtais Agentūros reikalavimais ir inicijavus administracinį ginčą šiais klausimais, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-959-141/2013 įpareigojo Agentūrą įvertinti pareiškėjo pateiktus dokumentus, esant reikalui pareikalauti papildomų dokumentų, ir priimti sprendimą dėl finansavimo ir administracinio sutarties pasirašymo. Nei pareiškėjas, nei kiti šios bylos proceso dalyviai (ginčo šalys buvo tos pačios kaip ir šioje apeliacine tvarka tikrinamoje byloje) minėto pirmosios instancijos teismo sprendimo neskundė apeliacine tvarka. Taigi minėtas teismo sprendimas, kurio pagrįstumas ir teisėtumas nebuvo patikrintas apeliacine tvarka, turi res judicata galią ir negali būti kvestionuojamas nagrinėjant apeliacine tvarka šią susijusią administracinę bylą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pabrėžia, kad minėtas įsiteisėjęs teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje turi prejudicinę reikšmę. Šiuo sprendimu teismas įpareigojo Agentūrą atlikti veiksmus, susijusius su patikra, ar Projektas yra tinkamas finansuoti būtent dėl tų aplinkybių, kurias įgyvendinančioji institucija (Agentūra) 2011 m. lapkričio 30 d. rašte buvo nurodžiusi vadovaujančiajai institucijai kaip naujai paaiškėjusias aplinkybes, dėl kurių neatlikus pakartotinių patikros veiksmų negali būti rengiamas finansavimo ir administravimo sutarties projektas. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę kad AB bankui SNORAS iškelta bankroto byla, paaiškėjusią po to, kai Ūkio ministerija 2011 m. lapkričio 2 d. priėmė įsakymą Nr. 4-789, konstatavo, kad Agentūra privalo įvertinti pareiškėjo pateiktus į bylą dokumentus dėl nuosavo įnašo lėšų šaltinio ar netinkamų finansuoti išlaidų padengimo kitu būdu, esant reikalui pareikalauti naujų, visa tai įvertinus priimti sprendimą dėl finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo.

50Pabrėžtina, kad šioje byloje pareiškėjo (apelianto) skundžiamas Agentūros 2013 m. birželio 20 d. sprendimas buvo priimtas atsakovui vykdant minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-959-141/2013, kurio pareiškėjas neskundė, nors juo atsakovui buvo leista pareikalauti iš pareiškėjo papildomų dokumentų. Agentūra, vykdydama minėtą teismo sprendimą 2013 m. gegužės 8 d. raštu pasiūlė pareiškėjui pateikti iki 2013 m. gegužės 27 d. papildomus duomenis ir dokumentus. Pareiškėjas 2013 m. gegužės 27 d. raštu Nr. KL-205 pateikė duomenis apie klasterio piniginį indėlį į Projekto įgyvendinimą, o kitą informaciją teikti atsisakė. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad pagal minėtą teismo sprendimą atsakovas buvo įpareigotas atlikti pareiškėjo paraiškos patikrą atitikties Aprašo 2 priedo 8 punkto kriterijams, tačiau ši aplinkybė ginčo esmės nekeičia, nes iš 2012 m. birželio 10 d. paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos, taip pat iš skundžiamo 2013 m. birželio 20 d. sprendimo matyti, kad Agentūra paraišką atmetė nustačiusi, kad paraiška neatitinka būtent Aprašo 2 priedo 8.1.1 punkte (pareiškėjo įnašas atitinka nustatytus reikalavimus) ir 8.1.2 punkte (užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų parengimas) nustatytų kriterijų. Agentūra nustatė (2013 m. birželio 10 d. paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita), kad pareiškėjo įnašas iš viso sudaro 6 878 152 Lt (iš jų 6 043 906 Lt į projekto tinkamas finansuoti išlaidas, 834 246 į netinkamas finansuoti išlaidas). Būtent šiuo klausimu teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-959-141/2013 įpareigojo Agentūrą įvertinti pareiškėjo pateiktus dokumentus (pareiškėjas, be kita ko, buvo pateikęs į bylą dokumentų, susijusių su pareiškėjo finansiniu indėliu į Projektą, surašytų po vertinimo atskaitos surašymo), esant reikalui pareikalauti papildomų dokumentų, ir, juos įvertinus priimti sprendimą dėl finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo.

51Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 76 punkte nurodyta, kad tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Pagal Aprašo 2 priedo (Tinkamumo finansuoti vertinimo metodiką) 8 punktą turi būti patikrinta, ar projektas turi aiškų finansavimo paketą, t. y. ar užtikrintas projekto finansavimas, ar pareiškėjo įnašas atitinka šioje Metodikoje nustatytus reikalavimus (8.1.1 punktas), ar užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas (8.1.2 punktas). Aprašo 8.1.1 punkto paaiškinimuose atskleidžiant šiame punkte nustatyto kriterijaus turinį nurodyta, kad turi būti vertinama ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo. Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Aprašo 8.1.1 punkte apibrėžta iš kokie informacijos šaltiniai turi būti tikrinami nustatant projekto atitiktį šiam kriterijui. Aprašo paaiškinimuose atskleidžiant šiame punkte nustatyto kriterijaus turinį nurodyta, kad turi būti vertinama ar projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms užtikrinamas finansavimas; netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami išdėstyti per tam tikrą laikotarpį, t.y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės įtakos projekto įgyvendinimui, Netinkamų finansuoti išlaidų šaltiniais yra laikomi tokie patys kaip ir Aprašo 2 priedo 8.1.1 punkte nurodyti tinkami pareiškėjo finansavimo šaltiniai. Iš Agentūros 2013 m. gegužės 8 d. rašto pareiškėjui matyti, kad šio rašto 1 punkte atsakovas pasiūlė pareiškėjui pateikti pareiškėjo įnašą į Projektą (iš viso 6 878 152 Lt, iš jų 6 043 906 Lt tinkamas finansuoti išlaidas, 834 246 į netinkamas finansuoti išlaidas) pagrindžiančius papildomus duomenis ir dokumentus, turinčius įtakos vertinimui pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 kriterijus. Išanalizavęs pareiškėjo pateiktus duomenis apie indėlio į Projekto tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas finansavimo šaltinius, atsakovas nustatė, kad finansavimo šaltiniai nepatikimi, nerealūs, nepagrįsti disponuojamomis šiuo metu lėšomis, todėl neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punkte nurodytų kriterijų. Šios aplinkybės detaliai aprašytos pirmosios instancijos teismo sprendime, todėl teisėjų kolegija šio klausimo išsamiau neaptaria. Nėra pagrindo išvadoms, kad atsakovo ir pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra nepagrįstos. Šiame kontekste teisėjų kolegija primena, kad 2011 m. gegužės 30 d. Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje ir 2011 m. birželio 6 d. Paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti vertinimo ataskaitoje įgyvendinančioji institucija siūlė skirti finansavimą pareiškėjo Projektui su sąlyga, kad iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo Projekto koordinatorius (apeliantas) pateiks galutinį banko sprendimą dėl paskolos suteikimo įstaigos nuosavo įnašo į projektą finansavimui arba pasirašytą kredito sutartį. Pabrėžtina, kad pareiškėjas po Ūkio ministro įsakymo skirti pareiškėjo Projekto finansavimą, po kurio turėjo sekti sutarties projekto rengimo etapas, nei savo iniciatyva, nei pareikalavus įgyvendinančiajai institucijai, nepateikė dokumentų, patvirtinančių minėtos sąlygos įvykdymą. Apelianto argumentai, esą atsakovas galėjo priimti sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti su ta pačia sąlyga, nepagrįsti, nes tokios sąlygos nustatymas ar nenustatymas yra įgyvendinančiosios institucijos diskrecija, o pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes matyti, kad apeliantui įgyvendinančiosios institucijos buvo suteikta pakankamai laiko pateikti nuosavo lėšų šaltinio į Projektą finansavimą pagrindimo dokumentus, tarp jų dokumentus, įrodančius kokia kredito įstaiga per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį užtikrins finansavimą bankrutavus AB bankui „Snoras“, tačiau pareiškėjas tokių dokumentų nepateikė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sutiko su atsakovo vertinimu, kad Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Kauno regiono verslo klientų skyriaus vadovo 2012 m. kovo 27 d. pažyma Nr. 8435 dėl 4 500 000 Lt banko paskolos suteikimo, kurioje nurodytos paskolos suteikimo sąlygos, neprilygsta banko sprendimui suteikti paskolą, nes bankas šia pažyma tik pateikė informaciją pareiškėjui apie galimybes teikti kredito liniją, o ne prisiėmė įsipareigojimus su nustatytomis sąlygomis suteikti kredito liniją. Atsižvelgiant į 2011 m. gegužės 30 d. Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje ir 2011 m. birželio 6 d. Paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti vertinimo ataskaitoje nurodytą sąlygą, nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad įgyvendinančioji institucija kitaip (nevienodai) vertino AB banko SNORAS preliminarų susitarimą ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Kauno regiono verslo klientų skyriaus vadovo 2012 m. kovo 27 d. pažymą Nr. 8435 ir kad pareiškėjo atžvilgiu buvo neobjektyvi.

52Sutiktina su atsakovo argumentais, kad vykdant VAAT 2013 m. kovo 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-959-141/2013 buvo pagrindas vertinimo pagal Aprašo 2 priedą 8 punkto kriterijus atitikimui prašyti pareiškėjo pateikti duomenis apie klasterio narių finansinę padėtį, nes vertinant dėl klasterio narių stabilių ir pakankamų išteklių, kurie gali užtikrinti jų veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo, buvo pagrindas atnaujinti Agentūros turėtus 2010 ir 2011 metų duomenis. Atsakovo nustatytos aplinkybės šiuo aspektu yra detaliai aptartos pirmosios instancijos teismo sprendime ir patvirtina neatitikimą Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punkto kriterijams. Teisėjų kolegija nenustatė pagrindo nesutikti su šiuo vertinimu, todėl šiuo aspektu detaliau nepasisako.

53Pirmosios instancijos teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendime iš esmės teisingai pastebėjo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-959-141/2013 buvo įpareigojęs atsakovą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atlikti paraiškos pakartotinį vertinimą ne visa apimtimi, o tik dėl pareiškėjo įnašo į Projekto įgyvendinimą užtikrinimo pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punkto kriterijus. Nors atsakovas prašė ir kitų duomenų, tačiau pareiškėjas jų neteikė ir paraiška buvo atmesta atlikus vertinimą būtent pagal minėtame įsiteisėjusiame teismo sprendime nustatytą įpareigojimą.

54Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą, atsakovas pagal jam suteiktą kompetenciją (Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo prausyklių 10.2, 10.2.4, 10.2.6 punktai) turėjo vadovautis tomis pačiomis teisės normomis, kurios taikomos projekto tinkamumo ir kokybės vertinimo etape. Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad atsakovas vadovavosi Aprašo ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatomis, t. y. prašė pateikti papildomus dokumentus (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 76 punktas, Aprašo 59 punktas) ir nustatęs, kad Projektas neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punkto kriterijų, atmetė paraišką (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 79 punktas). Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad Agentūra ignoravo res judicata galią turintį teismo sprendimą, nes Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimu atsakovas nebuvo įpareigotas parengti finansavimo ir administravimo sutarties projektą ar pasirašyti tokią sutartį, o buvo įpareigotas atlikti sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytus veiksmus, ir, priklausomai nuo tų veiksmų atlikimo rezultatų, priimti sprendimą dėl sutarties. Atsakovas atlikęs pirmiau minėtus veiksmus, priėmė pareiškėjo skundžiamą sprendimą atmesti paraišką, t. y. nenustatė pagrindo rengti sutarties projektą.

55Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles ir Aprašą yra galimas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas iš esmės yra teisingas (Taisyklių 77,91 punktas, Aprašo 63 punktas). Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste pažymėtina, kad vertinimas buvo atliktas netipinėmis aplinkybėmis (paraiškos tinkamumo finansavimui reikšminga aplinkybė paaiškėjo po to, kai Ūkio ministerija pasirašė įsakymą dėl finansavimo), o pagal teismo sprendimu nustatytą įpareigojimą, kurio, kaip jau buvo minėta, pareiškėjas neskundė. Minėta, kad atsakovas, vykdydamas teismo sprendimą ir atlikdamas pakartotinį vertinimą, turėjo vadovautis tomis pačiomis teisės normomis, kurios taikomos projekto tinkamumo ir kokybės vertinimo etape. Pirmosios instancijos teismas nustatė esmines ginčui išspręsti reikšmingas aplinkybes, sprendime išsamiai aptarė aktualias teisės normas ir, vertindamas pareiškėjo sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą, materialinės teisės normas taikė iš esmės teisingai.

56Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įtvirtina asmens teisę į veiksmingą teisminę pažeistų teisių gynybą. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad teisė į nešališką teismą turi būti vertinama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas (žr. 1989 m. gegužės 24 d. sprendimą byloje H. v. Denmark). Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pabrėžęs, kad turi būti nustatyta realių faktų, kurie kelia abejonių dėl teisėjų nešališkumo. Sprendžiant, ar priežastis abejoti teismo nepriklausomumu ar nešališkumu yra pagrįsta, bylos šalies išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama (žr. 1998 m. gegužės 20 d. sprendimą byloje G. and Others v. France). Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu (žr. 200 m. gruodžio 21 d. sprendimą byloje W. v. Switzerland, 1996 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą byloje F. and S. v. Italy). Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama, ar aptariamo ryšio pobūdis ir laipsnis yra toks, kad rodytų teismo nešališkumo stoką (žr. 1996 m. liepos 10 d. sprendimą byloje P. v. United Kingdom). Nagrinėjamu atveju apeliantas iškėlė abejonę dėl teismo galimo šališkumo tuo aspektu, esą pirmosios instancijos teismas sprendime nurodydamas atitinkamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nutylėjo, ar nors viena byla kilo po to, kai ūkio ministras buvo priėmęs administracinį aktą dėl finansavimo skyrimo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendime yra pažymėta, jog teismas nenustatė analogiškų precedentų ir sprendime nurodytas bylas paminėjo tik kaip panašias į nagrinėjamą. Taigi, apelianto nurodyta aplinkybė teisėjų kolegijai nesuteikia pagrindo išvadoms, kad buvo padarytas pareiškėjo teisės į nešališką teismą pažeidimas.

57Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą ir naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo.

58Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

59Pareiškėjo viešosios įstaigos Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro apeliacinį skundą atmesti.

60Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

61Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad parengė projekto „Modernių namų kūrimo... 6. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašė atmesti pareiškėjo... 7. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 57–67) atsakovas paaiškino, kad VAAT... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašė... 9. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 46–48) paaiškino, kad paraiškų... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 11. Atsiliepime į skundą (VII t., b. l. 75–86) paaiškino, kad Atsakomybės ir... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu (VII... 14. Ištyręs įrodymus, teismas nustatė, kad pareiškėjas pateikė Agentūrai... 15. Pareiškėjas 2012 m. rugpjūčio 7 d. pateikė skundą Vyriausiajai... 16. Pareiškėjas, nesutikdama su minėtu VAGK sprendimu, kreipėsi į Vilniaus... 17. Agentūra 2013 m. gegužės 8 d. raštu Nr. R4-4894 (13.2.3-2897), vykdydama... 18. Agentūra, įvertinusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, turinčius pagrįsti... 19. Teismas nustatė, kad šioje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl... 20. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo... 21. Pasisakydamas dėl Agentūros teisės atlikti pakartotinį paraiškos... 22. Funkcijų pasiskirstymą nustato Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp... 23. Teismas taip pat nurodė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja... 24. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad aptariamu atveju situacija nėra tapati:... 25. Teismas, sistemiškai įvertinęs aptartas teisės normas (Administravimo... 26. Agentūra paraišką atmetė dėl jos neatitikimo Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir... 27. Aprašo (2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 4-674 redakcija (nuo 2009 m.... 28. Pagal Administravimo taisyklių 54 punktą ir Atsakomybės taisyklių 13.1.1.1... 29. Nors pirmosios instancijos teismas nenustatė teismų praktikoje visiškai... 30. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas konstatavo, kad nėra teisinių... 31. III.... 32. Pareiškėjas VšĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras (toliau – ir... 33. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra nesutinka su pareiškėjo... 34. Atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą (VII t., b. l. 141–150) nurodomi... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl Lietuvos verslo paramos agentūros 2013 m.... 39. Pareiškėjas (apeliantas), nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 40. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pateikė projektą „Modernių namų... 41. Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo... 42. Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 59 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienai veiksmų... 43. Nagrinėjamas ginčui yra aktualus klausimas dėl įgyvendinančios... 44. Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 53 punktą ir Aprašo... 45. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 91 punkte nurodyta, kad... 46. Byloje nustatyta, kad Ūkio ministras, atsižvelgdamas į Verslo projektų... 47. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 102 punktas nustato, kad... 48. Byloje nustatyta, kad atsakovas, gavęs minėtus duomenis, 2011 m. lapkričio... 49. Pareiškėjui nesutinkant su minėtais Agentūros reikalavimais ir inicijavus... 50. Pabrėžtina, kad šioje byloje pareiškėjo (apelianto) skundžiamas... 51. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 76 punkte nurodyta, kad... 52. Sutiktina su atsakovo argumentais, kad vykdant VAAT 2013 m. kovo 25 d.... 53. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendime iš esmės... 54. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad vykdydamas... 55. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad pagal Projektų administravimo ir... 56. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Konvencijos 6... 57. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 58. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 59. Pareiškėjo viešosios įstaigos Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro... 60. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą... 61. Nutartis neskundžiama....