Byla e2YT-745-922/2020
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė, veikdama Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų vardu,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Karpis“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Registrų centras“, Nacionalinei žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja, siekdama įregistruoti nekilnojamąjį turtą nekilnojamojo turto registre, kreipėsi į teismą su pareiškimu nustatyti pareiškėjai - UAB “Karpis” (juridinio asmens kodas 140248684, adresas: I. K. g. 3, Klaipėdos miestas) nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą nuo 2011-08-16 į Igliškėlių pieno supirkimo pastatą (buvęs likviduotos Igliškėlių ŽŪB Pastatas-Valgykla, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nurodoma, kad UAB “Eksimeta” 2001-08-16 Viešųjų varžytinių akto Nr. 1 pagrindu už 16 milijonų 230 tūkstančių litų įsigijo ir perėmė savo nuosavybėn visą bankrutavusios įmonės AB “Marijampolės pieno konservai” (buvęs į. k. 5145316, Kauno g. 114, Marijampolė) ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, kaip vientisą turtinį vienetą. Perimdama visą įsigytą turtą pagal priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, UAB “Eksimeta” perėmė ir nekilnojamąjį daiktą - Igliškėlių pieno supirkimo pastatą, kuris yra nurodytas ilgalaikio turto Priedo Nr.2 išraše prie minėto Priėmimo-perdavimo akto Nr.1, tapdama šio nekilnojamojo daikto valdytoja ir naujai įsteigtos UAB “Marijampolės pieno konservai” akcininke po buvusios įmonės - AB “Marijampolės pieno konservai” bankroto. Igliškėlių pieno supirkimo pastate iki 2001-08-16 Viešųjų varžytinių veikė pieno supirkimo punktas, kuris veikia iki šiolei. Šiuo pastatu ir jame įrengtu Igliškėlių pieno supirkimo punktu pagal tiesioginę paskirtį naudojasi dabartinė UAB “Marijampolės pieno konservai”. Šiuo pastatu naudotis dukterinei Marijampolės įmonei leido šio pastato valdytojas ir akcininkas UAB “Eksimeta”, kuri 2013-03-04 sudarė su UAB “Marijampolės pieno konservai” neatlygintinę Panaudos sutartį. Minėta Panaudos sutartimi UAB “Eksimeta” Marijampolės įmonei šį pastatą perdavė naudoti kaip Igliškėlių pieno supirkimo punktą su visa jame esančia pieno surinkimo įranga, įpareigodama panaudos gavėją naudotis šiuo pastatu pagal jo tiesioginę paskirtį ir mokėti elektros, ryšių, komunalinių paslaugų ir kitus mokesčius. Nuo 2015-11-04 UAB “Eksimeta” buvo reorganizuota prijungimo būdu prie UAB “Karpis”, todėl nuo šios datos pareiškėjas UAB “Karpis” yra Igliškėlių pieno supirkimo pastato valdytojos ir savininkės UAB “Eksimeta” teisių ir pareigų perėmėja ir dabartinė šio pastato valdytoja. Siekdamas įregistruoti daiktines teises viešame registre į įsigytą Igliškėlių pieno supirkimo pastatą, pareiškėja pas matininkę S. S. užsakė parengti nekilnojamojo daikto - Igliškėlių pieno supirkimo pastato kadastrinių matavimų bylą, kuri buvo parengta 2019m. gegužės 9 d. Kadastrinių matavimų byloje buvo suteiktas būsimasis nekilnojamojo daikto registro Nr. ( - ), pastato unikalus Nr. ( - ), nurodytas adresas - ( - ). 2019-05-27 pareiškėja kreipėsi į kadastro tvarkytoją - Valstybės įmonės Registrų Centro Marijampolės skyrių ( toliau - Kadastro tvarkytojas), prašydama įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą - pieno supirkimo pastatą, pateikdamas iš anksto sudarytą 2019-05-09 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą ir turimus dokumentus, patvirtinančius pastato įsigijimą: 2001-08-16 viešųjų varžytinių aktą Nr.1 ir 2001-08-16 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 su priedu Nr. 2. Kadastro tvarkytojas 2019-06-07 Sprendimu šį prašymą atmetė, nurodydamas, jog daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, kuris prieš tai teisės aktų nustatyta tvarka yra įrašytas į nekilnojamojo turto kadastrą, ir kad prašyme pateiktieji dokumentai (kadastrinių matavimų byla ir 2001-08-16 viešųjų varžytinių aktas Nr. 1 su esamais priedais) yra nepakankami, kad kadastro tvarkytojas galėtų identifikuoti, jog prašomas įregistruoti pieno supirkimo punktas yra tas pats statinys, kurio duomenys nustatyti pateiktoje kadastro duomenų byloje. Sprendime nurodyta, jog 2019-06-03 Nekilnojamojo turto registro duomenimis prašomas įregistruoti pieno supirkimo punktas Nekilnojamojo turto registre 1996-04-23 įregistruota Igliškėlių žemės ūkio bendrovės vardu kaip valgyklos pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), o Kadastro tvarkytojas neturi duomenų, jog statinys ir nuosavybės teisės į jį buvo perleistos AB “Marijampolės pieno konservai”. Pareiškėja UAB “Karpis” neturi rašytinių įrodymų, kuriuos galėtų pateikti kadastro tvarkytojui, kada ir kokiu būdu Igliškėlių ŽŪB perleido jos vardu 1996-04-23 įregistruotą valgyklos pastatą, unikalus Nr. ( - ), kaip Igliškėlių pieno supirkimo punktą AB “Marijampolės pieno konservai”, po kurios bankroto šį pastatą su jame veikiančiu pieno supirkimo punktu 2001-08-16 Viešųjų varžytinių akto Nr. 1 pagrindu įsigijo UAB “Eksimeta”, šiuo metu UAB “Karpis”. Gauti šiuos duomenis pareiškėja neturi objektyvių galimybių, kadangi Igliškėlių ŽŪB nuo 2009-04-07 yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, o AB “Marijampolės pieno konservai” taip pat yra bankrutavusi, o archyviniai duomenys, kurie galėtų patvirtinti nurodytas aplinkybes, yra neišlikę. Pareiškėjai neturint galimybės viešame registre savo vardu įregistruoti daiktinių teisių į įsigytą Igliškėlių pieno supirkimo pastatą, susikūrė teisinio netikrumo situacija, kliudanti nekilnojamąjį daiktą valdančiam pareiškėjui tinkamai įgyvendinti savo daiktines teises į teisėtu būdu (viešose varžytinėse) 2001-08-16 įsigytą daiktą. Todėl pareiškėja siekia teismo tvarka nustatyti faktą, jog 2001-08-16 Viešųjų varžytinių akto Nr. 1 pagrindu iš bankrutavusios AB “Marijampolės pieno konservai” įsigydamas Igliškėlių pieno supirkimo punkto pastatą, kuris nekilnojamojo turto registro duomenyse nurodytas kaip Igliškėlių ŽŪB vardu įregistruotas valgyklos pastatas, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teises į šį pastatą yra įgijęs pagal įgyjamąją senatį. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Registrų centras“ atsiliepime į pareiškėjų pareiškimą nurodo, kad asmuo gali įgyti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą ne fiziškai jį užvaldydamas, o tik teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. nusipirkdamas, privatizuodamas, paveldėdamas ar pan. Šiuo atveju pareiškėja teigia, kad pastatą-valgyklą (unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), įgijo varžytynių metu, 2001-08-16 Viešųjų varžytynių akto Nr. 1 pagrindu nupirkdama visą bankrutavusios AB „Marijampolės pieno konservai“ turtą. Pažymi, kad pareiškėja nepateikia duomenų, kokiu būdu AB „Marijampolės pieno konservai“ įgijo nuosavybės teisę į pastatą-valgyklą (unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ). Kaip nurodyta, Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisė į pastatą-valgyklą (unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), registruota Ilgiškėlių žemės ūkio bendrovei Marijampolės rajono mero 1996-04-23 potvarkio Nr. 129 pagrindu. Registrų centras neturi duomenų apie pastato-valgyklos, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teisių pasikeitimus, taip pat ar pareiškėjos pateiktuose dokumentuose - nurodytas statinys „Ilgiškėlių pieno supirkimo pastatas“ yra tas pats Nekilnojamojo turto registre registruotas statinys - pastatas-valgykla (unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), į kurį pareiškėja prašo pripažinti nuosavybės teisę. Atsižvelgdami į tai, dėl pareiškėjos prašymo pripažinti jai nuosavybės teisę į nurodytą statinį nepasisako ir dėl šio reikalavimo pagrįstumo palieka spręsti Teismui.

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinei žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodo, jog teismui pripažinus reikalingų įgijamajai senačiai nustatyti sąlygų visumą, Nacionalinė žemės tarnyba neprieštaraus dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

6Teismas konstatuoja:

7pareiškimas atmestinas.

8Pareiškėja siekia įgyti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą įgyjamosios senaties instituto pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.68-4.71 straipsniai).

9Pažymėtina, jog įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: pirma, pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.47 straipsnio nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas. Antra, daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 d.). Trečia, asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 d., 4.70 straipsnio 1 d.). Ketvirta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas. Daikto valdymas laikomas teisėtu ir atsiradusiu sąžiningai, kol neįrodyta priešingai (CK 4.23 straipsnio 2 d., 4.26 straipsnio 2 d.). Penkta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas. Valdymo viešumo sąlyga nustatyta, siekiant sudaryti galimybę daikto savininkui (jeigu toks yra) įgyvendinti savo teisę į daiktą, pavyzdžiui, pareikšti ieškinį dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo. Atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnio nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre. Šešta, daiktas valdomas nepertraukiamai. Pagal CK 4.71 straipsnio 1 d. daikto valdymas laikomas nepertraukiamu, kai asmuo daiktą nepertraukiamai valdė nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės teisės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi. CK 4.33 straipsnio 1, 2 d. nustatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas baigiasi, kai valdytojas ne tik praranda galimybę paveikti daiktą pagal savo valią, bet ir kai nesiima jokių priemonių šią galimybę susigrąžinti arba kai valdytojo bandymai susigrąžinti poveikį daiktui buvo nesėkmingi. Nepertraukiamas valdomo daikto naudojimas pagal paskirtį nėra būtina nepertraukiamo valdymo sąlyga. Svarbu daiktą valdyti taip, kad būtų aišku, jog asmens valdymas tęsiasi, t. y., jis neatsisakė daikto valdymo. Septinta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas). Aštunta, valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 d. nustatytą terminą – pareiškėjas nekilnojamąjį daiktą valdė ne mažiau kaip 10 metų; kilnojamąjį daiktą – ne mažiau kaip 3 metus. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-379/2004; 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2006; 2007 m. spalio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2008; 2009 m. balandžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2009; 2010 m. kovo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2010; 2011 m. vasario 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011; 2013 m. spalio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2013 ir kt.). Teisme nustačius visas pirmiau nurodytas nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi sąlygas, valdymo teisės pagrindu teismo sprendimu gali būti pripažinta nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi į daiktą, jeigu dėl konkretaus daikto įgijimo nuosavybės teise įgyjamosios senaties pagrindu nėra apribojimų ar draudimų (CK 4.68–4.71 straipsniai). Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, kad pastatą - pieno supirkimo punktą, kartu su visu kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu, kaip vientisą turtinį vienetą, UAB „Eksimeta” įsigijo ir perėmė savo nuosavybėn pagal 2001-08-16 Viešųjų varžytinių aktą Nr. 1 iš bankrutavusios įmonės AB “Marijampolės pieno konservai”, buvęs į. k. 5145316, Kauno g. 114, Marijampolė. Teigia, kad nupirktas pieno supirkimo punktas yra tas pats pastatas, kuris yra registruotas Igliškėlių ŽŪB vardu kaip valgyklos pastatas, unikalus Nr. ( - ). Tačiau iš 2019-06-21 Viešojo registro išrašo matyti, kad pastatas - valgykla, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), kurią pareiškėjas įvardija kaip pieno supirkimo punktą ir į kurį prašo nustatyti pareiškėjai nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, nuosavybės teise nuo 1996-04-23 priklausė Igliškėlių žemės ūkio bendrovei, į. k. 165667633, pagal 1996-04-18 Marijampolės rajono mero potvarkį Nr. 129 (Registro Nr. ( - ). Iš suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ atsiliepimo matyti, kad Registrų centras neturi jokių duomenų apie šio pastato nuosavybės teisių pasikeitimus.

11Pagal CK 6.49 str. 3 p. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (valdytojo) vardu registruotus daiktus.

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kito asmens nuosavybės teisės įregistravimas viešame registre, kol nepaneigtas tokios registracijos teisėtumas (teisinio pagrindo registracijai buvimas), pats savaime yra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti, kad daikto valdymas nesukuria teisinių padarinių įgyjamosios senaties instituto taikymo prasme, nepaneigiant daikto valdymo teisėtumo kitais teisiniais pagrindais, pvz., panaudos teise (CK 4.22 straipsnio 2 dalis, 6.629 straipsnio 1 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-170-415/2016). Taigi, nagrinėjamu atveju, kol yra nepaneigta Igliškėlių ŽŪB nuosavybės teisė į valgyklą, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ) ir jo registracijos teisėtumas, faktas, kad pareiškėja valdo tą daiktą daugiau kaip 10 metų, šiai dienai nesukuria teisinių padarinių ir pareiškėja negali įgyti daikto savo nuosavybėn įgyjamąja senatimi (CK 4.69 str. 3 d.)(Šiaulių apygardos teismo 2017-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-141-440/2017). Tik nuginčijusi registruotą viešame registre kito asmens vardu turtą, pareiškėja galėtų kreiptis dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį (Klaipėdos apygardos teismo 2017-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1310-777/2017, Kauno apygardos 2019-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. E2A-423-254/2019). Nors pareiškėja teismui pateikė duomenis, kad Igliškėlių ŽŪB yra išregistruota, be to, niekas neprieštaravo ir neprieštarauja faktiniam daikto naudojimui, tačiau šių aplinkybių nepakanka reikalavimo patenkinimui, nes šioje byloje būtent valgykla, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), į kurią pretenduoja pareiškėja, yra įregistruotas Igliškėlių ŽŪB vardu, ir nei nuosavybės teisė, nei jos įregistravimo pagrindas nenuginčyti. Todėl šiuo atveju pareiškėjos prašomu pagrindu nuosavybė negali būti įgyjama dėl to, kad ginčo objektas yra įregistruotas kito asmens vardu. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje yra aiškiai pasisakyta, jog tais atvejais, kai statiniai buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai ir valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo perduoti (parduoti ar kitaip pagal įstatymus perleisti) privačių asmenų nuosavybėn, tai jie turi būti vertinami kaip priklausantys valstybei nuosavybės teise ir pagal CK 4.69 straipsnio 3 dalį draudžiama juos pripažinti įgytus nuosavybės teise įgyjamąja senatimi dėl jų ilgalaikio valdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2008).

13Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjos pareiškimas atmestinas, nustačius, jog nėra visų būtinų sąlygų pripažinti, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą (CK 4.69 str. 3 d.).

14Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėja neįrodė, kad AB „Marijampolės pieno konservai“ įgijo nuosavybės teisę į Igliškėlių ŽŪB nuosavybes teise priklausantį pastatą – valgyklą, kurią neva vėliau perėmė pareiškėja, ir į kurią teismo prašo nustatyti pareiškėjui nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Nors pareiškėja teigia, kad 2001-08-16 iš viešųjų varžytinių nupirktą pieno supirkimo punktą, pareiškėjos nurodomą kaip buvusi valgykla, bankrutavusi AB „Marijampolės pieno konservai“ buvo įgijusi iš Igliškėlių ŽŪB, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų, nurodo, kad negali pateikti duomenų, kokiu būdu ir kada AB „Marijampolės pieno konservai“ įgijo nuosavybės teisę į Igliškėlių ŽŪB nuosavybes teise priklausantį pastatą – valgyklą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), motyvuodami tuo, kad archyviniai duomenys neišlikę. Pareiškėja nepateikė teismui jokių įrodymų, kad būtų kreipusi į archyvą ar atitinkamą savivaldybės administraciją dėl Igliškėlių ŽŪB iki jos išregistravimo iš juridinių asmenų registro turėto turto ir pajų paskirstymo ar perleidimo kitiems asmenims, ir būtų gavusi neigiamą atsakymą, kad tokie archyviniai duomenys neišlikę. Jei tokie duomenys iš tiesų yra neišlikę, pagal CPK 445 str. pareiškėja, siekdama įrodyti reikšmingą bylai aplinkybę, kad bankrutavusi AB „Marijampolės pieno konservai“ buvusią valgyklą buvo įgijusi iš Igliškėlių ŽŪB, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – pastato valdymo nuosavybės teise, nustatymo. Kadangi pareiškėja neįrodė, kad AB „Marijampolės pieno konservai“ įgijo nuosavybės teisę į Igliškėlių ŽŪB nuosavybes teise priklausantį pastatą – valgyklą, kurią neva vėliau perėmė pareiškėja, ir į kurią teismo prašo nustatyti pareiškėjui nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, nėra pagrindo daryti išvados, kad pareiškėjos pateiktuose dokumentuose nurodytas Igliškėlių pieno supirkimo punkto pastatas yra tas pats Nekilnojamojo turto registre registruotas pastatas-valgykla, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir pripažinti, kad šį pastatą nuosavybes teise pareiškėja įgijo pagal įgyjamąją senatį. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad pieno supirkimo punktas, į kurį pareiškėja nori pripažinti nuosavybes teises, buvo įgytas pagal 2001-08-01 Viešųjų varžytinių aktą Nr. 1. Tuo tarpu iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad Igliškėlių ŽŪB buvo įregistruota 1992-07-30, o išregistruota 2009-04-07 kaip likviduota juridinio asmens organų sprendimu , kas leidžia daryti išvadą, kad laikotarpiu nuo 1992-07-30 iki 2009-04-07 pastatas- valgykla, pareiškėjos nurodoma kaip pieno supirkimo punktas, neginčijamai priklausė nuosavybės teise Igliškėlių ŽŪB, todėl šiuo laikotarpiu negalėjo priklausyti bendrovei „Marijampolės pieno konservai“ ir negalėjo būti parduotas 2001-08-16 iš viešųjų varžytynių. Pažymėtina ir tai, kad bet koks nekilnojamas turtas, registruotas viešajame registre, turi savo unikalų numerį, todėl ir skelbiant varžytynes, jis yra nurodomas. Tačiau šiuo atveju 2001-08-16 viešosiose varžytynėse buvo parduotas pieno supirkimo punktas be unikalaus numerio. Nesant byloje jokių kitų įrodymų, tai tik dar kartą patvirtina, kad pareiškėjos menamas pieno supirkimo punktas, pirktas iš 2001-08-16 viešųjų varžytinių, nėra tas pats pastatas-valgykla, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausanti Igliškėlių ŽŪB, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo nustatyti pareiškėjai nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą nuo 2011-08-16 į Igliškėlių pieno supirkimo pastatą (buvęs likviduotos Igliškėlių ŽŪB pastatas-valgykla, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Atsižvelgiant į visumą nustatytų aplinkybių, pareiškėjos pareiškimas atmestinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 4.68 - 4.71 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 530-533 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

16pareiškimą atmesti.

17Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai