Byla 2AT-101-693/2015
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarimo ir Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Gintaro Godos, Audronės Kartanienės ir pranešėjo Vytauto Masioko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. G. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarimo ir Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutarties.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarimu G. G. pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį nubaustas 25 172 Eur bauda už tai, kad, būdamas UAB „A. F.“ direktoriumi, t. y. darbdaviui atstovaujančiu asmeniu, neužtikrino, kad nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. UAB „A. F.“ priklausančio žvejybinio laivo „J. V.“ įgulos nariai: V. S., R. U., E. M., P. A., A. L., V. F., V. K., A. S., S. S., S. F., V. M., V. N., B. V., O. A., A. A., G. B., D. J., S. P., E. D., A. G., S. S., V. P., A. C., A. Z., A. K., S. N., R. B., A. K. pradėtų dirbti tik pranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos teritoriniam skyriui (toliau – VSDFV Klaipėdos teritorinis skyrius) apie minėtų asmenų darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. 2014 m. gegužės 2 d. G. G. nepranešė VSDFV Klaipėdos teritoriniam skyriui, kad nuo 2014 m. gegužės 3 d. UAB „A. F.“ priklausančiame žvejybiniame laive „J. V.“ pradės dirbti laivo kapitonas A. G.. VSDFV Klaipėdos teritorinio skyriaus duomenimis, 1-SD pranešimas apie A. G. valstybinio socialinio draudimo pradžią nuo 2014 m. gegužės 3 d. VSDFV Klaipėdos teritorinis skyrius pateiktas 2014 m. gegužės 15 d. Taip UAB „A. F.“ direktorius G. G. leido dirbti aukščiau nurodytiems įgulos nariams nepranešus VSDFV Klaipėdos teritoriniam skyriui apie asmenų darbo pradžią, pažeisdamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 98 straipsnio l dalies 2 punkto, 99 straipsnio nuostatas.

4Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarimas paliktas nepakeistas, G. G. apeliacinis skundas atmestas.

5Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi G. G. administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo G. G. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarimą, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

7Prašyme teigiama, kad teismai padarė esminių proceso ir materialiosios teisės pažeidimų.

8Pareiškėjas nurodo, kad byla išnagrinėta jo atstovui advokatui M. Skruibiui nedalyvaujant. Taip teismas pažeidė ATPK 272 straipsnio 1 dalies, kitų proceso normų reikalavimus ir šie pažeidimai, pasak pareiškėjo, turėjo esminę įtaką priimant neteisėtą ir nepagrįstą nutarimą. Dėl pirmosios instancijos teismo padarytų procesinių pažeidimų jis negalėjo tinkamai gintis nuo pateiktų kaltinimų, o teismas priėmė įrodymais nepagrįstą, faktinių aplinkybių neatitinkantį nutarimą, kurį apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą.

9ATPK 272 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens (o ne jo atstovo) teisės, kurių viena – teisė naudotis teisine pagalba. Neturėdamas advokato asmuo negali tinkamai realizuoti kitų savo teisių. ATPK 275 straipsnyje nepasisakoma dėl įgalioto atstovo neatvykimo į teismo posėdį teisinių pasekmių, o ATPK 272 straipsnyje numatyta situacija, kai byla gali būti išnagrinėta nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Pareiškėjas nurodo, kad jis teismo posėdyje dalyvavo, todėl teismas, spręsdamas prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo neatvykus jo atstovui, neturėjo teisinio pagrindo remtis ATPK 272 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

10Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 249 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir tuo, kad jam paskirta nuobauda savo dydžiu prilygsta sankcijoms, skiriamoms už nusikalstamas veikas, tvirtina, kad šioje byloje turėjo būti taikomi pagrindiniai baudžiamojo proceso principai, t. y. BPK 10, 21 straipsniuose įtvirtinta teisė į gynybą ir teisė turėti gynėją. Teismas privalo užtikrinti galimybę įtariamajam ar kaltinamajam įstatymų nustatytomis priemonėmis ir būdais gintis nuo įtarimų bei kaltinimų. Taigi, pareiškėjo manymu, jo atstovo nedalyvavimas teismo posėdyje, kai jis (pareiškėjas) aiškiai ir ne vieną kartą išreiškė norą naudotis atstovo paslaugomis, nebuvo teisiškai reikšminga aplinkybė, kuria remdamasis teismas galėjo atmesti jo prašymą atidėti teismo posėdį. Be to, pareiškėjas teigia, kad prieš tai bylos nagrinėjimas buvo atidedamas ne dėl jo ar jo atstovo noro užvilkinti bylos nagrinėjimą, bet dėl pateisinamų priežasčių (advokato užimtumo ir pareiškėjo ligos). Taigi ankstesni bylos nagrinėjimo atidėjimo faktai niekaip negalėjo būti pagrindas varžyti jo teisę į teisinę pagalbą. Klaipėdos apygardos teismo išvada, kad ,,jis yra direktorius, todėl jam iš esmės turėjo būti suprantama, dėl ko jis traukiamas administracinėn atsakomybėn, ir todėl jis galėjo duoti paaiškinimus“, nepagrįsta, nes tai reikštų, jog teisine pagalba jis galėtų naudotis tik tuo atveju, jei būtų nesupratęs, dėl ko yra traukiamas administracinėn atsakomybėn. Šios instancijos teismo pastebėjimas, kad „iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad tai ne vienintelė G. G. iškelta administracinė byla už analogiškus pažeidimus“, kelia abejonių teismo nešališkumu. Pareiškėjas pažymi, kad apie advokato negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje jis sužinojo tos pačios dienos ryte. Kadangi tikėjosi, kad teisme dalyvaus advokatas, jis nebuvo pasiruošęs gintis nuo pareikštų kaltinimų. Akivaizdu, kad kreiptis teisinės pagalbos į kitą atstovą jis neturėjo jokios galimybės. Taigi jo teisė naudotis teisine pagalba buvo akivaizdžiai pažeista ir tai turėjo esminę įtaką neteisėtų sprendimų priėmimui.

11Be to, pareiškėjas teigia, kad teismo išvada, jog tarp 27 Rusijos Federacijos piliečių ir UAB „A. F.“ buvo susiklostę darbo teisiniai santykiai, klaidinga. Darbo teisiniai santykiai 27 Rusijos Federacijos piliečius siejo ne su UAB „A. F.“, bet su jų darbdaviu, Rusijos Federacijoje veikiančiu juridiniu asmeniu CO LTD „O“, su kuriuo UAB „A. F.“ 2014 m. liepos 17 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią CO LTD „O“ įsipareigojo teikti UAB „A. F.“ valdomų laivų mechanizmų ir įrangos aptarnavimo (darbo su laivo mechanizmais ir įranga) paslaugas. Būtent šios sutarties pagrindu 27 Rusijos Federacijos piliečiai nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. UAB „A. F.“ priklausančiame žvejybiniame laive „J. V.“ dirbo savo darbdavio CO LTD „O“ interesais. Už paslaugų teikimo sutartyje numatytas ir gautas paslaugas UAB „A. F.“ atsiskaito su CO LTD „O“. Pareiškėjas nurodo, kad prie savo prašymo pridėjo rašytinių dokumentų kopijas, kurios patvirtina šias aplinkybes. Be to, pareiškėjas prašo atkreipti dėmesį į tai, kad nei Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas, nei joks kitas norminis aktas nedraudžia laivo savininkams tam tikras paslaugas gauti paslaugų sutarčių, o ne darbo sutarčių pagrindu.

12Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Leškauskienė atsiliepimu prašo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens prašymo netenkinti.

13Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismo išvada, jog G. G. procesinės teisės nebuvo pažeistos, teisinga. Taip pat teismas, išsamiai ir nešališkai ištyręs visas bylos aplinkybes, padarė teisingą bei faktines bylos aplinkybes atitinkančią išvadą, kad G. G. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 413 straipsnio 1 dalyje.

14Vadovaujantis DK 98 straipsniu, nelegalus darbas – tai darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam vadovaujant arba jam prižiūrint, kai darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, paklūsta nustatytai darbo organizavimo tvarkai, ir kuris atitinka bent vieną iš šių požymių: yra šio Kodekso 93 straipsnyje nustatyti darbo sutarties požymiai, o darbas dirbamas nesudarius rašytinės darbo sutarties, darbdavys prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios nėra pranešęs Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ir kt.

15UAB ,,A. F.“ įregistruota valstybės registre, jai priklausantis žvejybinis laivas ,,J. V.“ įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Liudijime nurodoma, kad laivo savininkas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota įmonė UAB ,,A. F.“, laivo registracijos uostas – Klaipėda, paskirtis – žvejyba, kitų laivo valdytojų Registre neįregistruota. Pagal Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį teisė plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava suteikiama laivams, įregistruotiems Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. DK 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbo santykiai, atsirandantys dirbant laivuose ar lėktuvuose, reglamentuojami Lietuvos Respublikos darbo įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, jei tie laivai ar lėktuvai plaukioja arba skraido su Lietuvos valstybės vėliava ar yra paženklinti Lietuvos simboliais. Taigi darbo santykiams, atsiradusiems dirbant žvejybiniame laive ,,J. V.“, plaukiojusiame su Lietuvos valstybės vėliava, taikomi Lietuvos Respublikos darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos žvejybos laivo įgula yra sudaroma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka. Prekybinės laivybos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta, kad prekybinės laivybos įstatymas nustato darbo laive ypatumus ir socialines garantijas jūrininkams. Minėto įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžta, kas yra jūrininkas – laivo įgulos narys, pasamdytas darbui laive, 2 straipsnio 18 dalyje apibrėžta, kas yra laivo įgula – laivo kapitonas ir kiti jūrininkai, vykdantys laive užduotis, susijusias su laivo eksploatavimu arba aptarnavimu ir kurių pavardės yra įrašytos laivo įgulos sąraše. Taigi darytina išvada, jeigu jūrininkas yra laivo įgulos sąraše, tai reiškia, kad jis yra pasamdytas darbui laive. Iš Prekybinės laivybos įstatymo 15 skirsnio (84, 85, 88, 89 straipsnių ir kt.), reglamentuojančio darbo santykius laive ir garantijas jūrininkams, nuostatų bei šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų nuostatų, jog laivo įgulos teisinę padėtį nustato valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, teisės aktai, darytina išvada, kad vienintelis laivo valdytojas – UAB ,,A. F.“ – ir yra darbdavys, sudarantis darbo sutartis su jūrininkais.

16Kartu atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjo pateikta su Rusijos kompanija CO LTD ,,O“ 2014 m. liepos 17 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis iš esmės nekeičia darbdavio teisių ir pareigų jūrininkams bei administracinės atsakomybės taikymo ribų, nes kompanija CO LTD ,,O“ nėra registruota kaip laivo ,,J. V.“ valdytojas, todėl negali būti ir laivo įgulos darbdavys. Kompanija CO LTD ,,O“ yra agentas, atstovaujantis tik laivo savininko ar valdytojo interesams tam tikrame uoste, pagal įgaliojimą tvarkantis dokumentus, tarpininkaujantis surandant tinkamą personalą. Agentas negali būti įgulos narių darbdavys, nes jis nėra laivo valdytojas. Laivo savininkas yra UAB ,,A. F.“, kitų laivo valdytojų nėra. Ginčo, kad UAB ,,A. F.“ priklausantis laivas ,,J. V.“ plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava ir kad UAB ,,A. F.“ yra vienintelis laivo valdytojas, byloje nėra. Teismas, nustatęs, kad G. G. neįvykdė įstatyme darbdaviui nustatytos pareigos pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmenų darbo pradžią, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutarimą. Todėl G. G. prašyme išdėstyti argumentai, kad Rusijos Federacijos piliečiai nebuvo įdarbinti dėl to, jog UAB ,,A. F.“ nėra darbdavys, nepagrįsti, neatitinkantys Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nuostatų.

17Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. G. prašymas atnaujinti bylą atmestinas.

18Dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens ir jo atstovo dalyvavimo teismo posėdžiuose

19ATPK 275 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą.

20ATPK 275 straipsnio 2 dalyje nustatyta: ,,Įgaliotas atstovas turi teisę susipažinti su visa bylos medžiaga, dalyvauti nagrinėjant bylą; pareikšti prašymus; apskųsti nutarimą byloje“.

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo įgaliotas atstovas savo teisėmis privalo naudotis sąžiningai: atvykti į bylos nagrinėjimą; negalint atvykti į bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių laiku apie tai informuoti teismą; akivaizdžiai nevilkinti administracinio proceso.

22ATPK 275 straipsnyje, kuriame kalbama apie įgaliotą atstovą, nenumatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotam atstovui, o šiam neatvykus byla turi būti atidedama. Ar nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotam atstovui, teismas sprendžia įvertinęs visas aplinkybes, ar pastarasis savo teisėmis naudojasi sąžiningai.

23Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 9 d. teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes dėl ligos neatvyko jo atstovas, atmetė, nes atstovas nepateikė jokių duomenų apie savo sveikatos būklę. Nutarimas šioje byloje buvo paskelbtas 2015 m. kovo 24 d. ir G. G. pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį nubaustas 25 172 Eur bauda. Šis nutarimas buvo apskųstas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui, kurio 2015 m. birželio 12 d. nutartimi G. G. skundas atmestas. Šis teismas konstatavo, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir jo atstovas akivaizdžiai vilkino administracinį procesą, todėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nes neatvyko jo atstovas, pagrįstai atmestas.

24Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyti tokie faktai: buvo paskirti keturi teismo posėdžiai ir visuose buvo prašoma bylos nagrinėjimą atidėti: 2014 m. gruodžio 30 d. – dėl atstovo (advokato) užimtumo; 2015 m. sausio 28 d. ir vasario 12 d. – dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. ligos; šiais atvejais buvo pateikti prašymus pagrindžiantys duomenys ir teismas prašymus tenkino (G. G. sirgimo laikas trumpalaikis – po tris dienas, teismo posėdžio dienai); 2015 m. kovo 9 d. teismo posėdyje tik administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo G. G. informavo teismą, kad jo atstovas dėl ligos negali dalyvauti, tačiau jokių duomenų apie savo ligą atstovas teismui nepateikė, nors prieš tai jis naudojosi elektroniniu paštu; tiesa, paprastu paštu 2015 m. kovo 10 d. atstovas išsiuntė teismui medicininę pažymą dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją, tačiau ši pažyma pagal formą yra netinkama pateisinti neatvykimą į teismą, nes tam reikalui yra speciali pažyma ir advokatas tai žinojo. Išdėstyti faktai patikimai patvirtina, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir jo atstovas akivaizdžiai vilkino administracinį procesą, todėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nes dėl ligos neatvyko jo atstovas, pagrįstai atmestas.

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarime nurodyti ištirti įrodymai, jų vertinimo analizė, padarytos teismo išvados bei pateikti išsamūs teisiniai argumentai, jog G. G. veikoje yra ATPK 413 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtis.

26Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. apeliacinis skundas buvo paduotas tik dėl procesinių pažeidimų – kad negalėjo naudotis atstovo teisine pagalba. Faktinių aplinkybių nustatymas ir materialinės teisės normų taikymas nebuvo ginčijamas.

27Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. prašyme atnaujinti bylą ginčijamos ir faktinės aplinkybės, kad tarp 27 Rusijos Federacijos piliečių – jūreivių ir UAB „A. F.“ nebuvo susiklostę darbo teisinių santykių, be to, jis prideda papildomus dokumentus. Šie argumentai ir dokumentai turėjo būti pateikti žemesnės instancijos teismams, o šioje proceso stadijoje negali būti nagrinėjimo dalykas.

28Taigi konstatuotina, kad teismai, nagrinėdami šią administracinio teisės pažeidimo bylą, esminių materialiosios ar proceso teisės pažeidimų nepadarė.

29Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Atmesti administracinėn atsakomybėn patraukto G. G. prašymą atnaujinti bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarimu G. G. pagal... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartimi Klaipėdos miesto... 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 6. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo G. G. prašo panaikinti... 7. Prašyme teigiama, kad teismai padarė esminių proceso ir materialiosios... 8. Pareiškėjas nurodo, kad byla išnagrinėta jo atstovui advokatui M. Skruibiui... 9. ATPK 272 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos administracinėn atsakomybėn... 10. Pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 249 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir tuo,... 11. Be to, pareiškėjas teigia, kad teismo išvada, jog tarp 27 Rusijos... 12. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos... 13. Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismo išvada, jog G. G.... 14. Vadovaujantis DK 98 straipsniu, nelegalus darbas – tai darbas, kuris... 15. UAB ,,A. F.“ įregistruota valstybės registre, jai priklausantis žvejybinis... 16. Kartu atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjo pateikta su Rusijos kompanija CO... 17. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. G. prašymas atnaujinti bylą... 18. Dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens ir jo atstovo dalyvavimo... 19. ATPK 275 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byla... 20. ATPK 275 straipsnio 2 dalyje nustatyta: ,,Įgaliotas atstovas turi teisę... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjant administracinio... 22. ATPK 275 straipsnyje, kuriame kalbama apie įgaliotą atstovą, nenumatyta, kad... 23. Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje Klaipėdos miesto apylinkės... 24. Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyti tokie faktai: buvo... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarime nurodyti... 26. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. apeliacinis skundas buvo... 27. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. G. prašyme atnaujinti bylą... 28. Taigi konstatuotina, kad teismai, nagrinėdami šią administracinio teisės... 29. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 30. Atmesti administracinėn atsakomybėn patraukto G. G. prašymą atnaujinti...