Byla A-1297-502/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos F. Ž. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos F. Ž. skundą atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei “Kaišiadorių šiluma“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja F. Ž. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. (3.22-V11)-3-570, ir įpareigoti atsakovą perskaičiuoti kompensaciją už šildymą per laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio ir skirti kompensaciją už šildymą.

5Skunde (b. l. 7–8, 55–57) pareiškėja paaiškino, kad kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją (toliau – ir Savivaldybė) 2014 m. gegužės 12 d. pateikdama paraišką kompensacijai gauti, tačiau Savivaldybės tarnautojas 2014 m. birželio 20 d. telefonu informavo, kad kompensacija nebus skiriama, nes pareiškėja turi skolą už šildymą. Negavusi atitinkamo atsakymo raštu, pareiškėja 2014 m. birželio 23 d. pakartotinai kreipėsi į atsakovą, papildydama savo neišnagrinėtą 2014 m. gegužės 12 d. prašymą. Išnagrinėjusi 2014 m. gegužės 12 d. ir 2014 m. birželio 23 d. prašymus, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2014 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. (3.22-V11)-3-570 atsisakė skirti kompensaciją už šildymą, nurodydama, kad yra susidaręs F. Ž. įsiskolinimas už šildymą, o dėl kompensacijos perskaičiavimo pareiškėja privalo kreiptis į šilumos tiekėją. Pasak pareiškėjos, minimas įsiskolinimas susidarė dėl uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) “Kaišiadorių šiluma“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kaltės klaidingai apskaičiuojant kompensaciją už butą. Pagal kompensacijos apskaičiavimo tvarką, kompensacija turėjo būti apskaičiuota už visą pareiškėjai priskirtą šilumos energiją pagal faktinį buto plotą, kuris yra 46,08 m2, tačiau atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo kompensaciją skaičiavo pagal sąlyginį 77,98 m2 plotą, jį klaidingai vadindami bendru naudingu plotu, todėl nepagrįstai skyrė 41 proc. sumažintą kompensaciją už 46,08 m2 sąlyginio ploto, kuris atitiko tik 59 proc. skirtinos kompensacijos ir nepagrįstai neskyrė kompensacijos už likusią butui tenkančią šilumos energiją, nors sąlyginis plotas negali būti naudojamas kompensacijos apskaičiavimui. Joks teisės aktas nenumato, kad kompensacija yra apskaičiuojama kitaip, negu vadovaujantis viešame registre įregistruotu pareiškėjos faktiniu buto plotu, kuris yra 46,08 m2. Kai tik Savivaldybė perskaičiuos netinkamai apskaičiuotą kompensaciją pagal pareiškėjos buto faktinį plotą, kuris yra 46,08 m2, įsiskolinimo už šildymą neliks, nes vadinamasis įsiskolinimas už šildymą yra kompensacijos už šildymą nepriemoka dėl klaidingai apskaičiuotos kompensacijos už pareiškėjos buto šildymą.

6Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime (b. l. 70–75) atsakovas paaiškino, kad F. Ž. 2014 m. gegužės 12 d. pateikė prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (toliau – ir Paraiška). Pildydama Paraišką pareiškėja prašė skirti karšto vandens ir geriamojo vandens išlaidų kompensaciją per laikotarpį nuo 2014 m. gegužės iki spalio mėnesio bei nurodė, kad įsiskolinimo už būsto šildymą, karštą ar geriamąjį vandenį neturi ir nėra sudariusi sutarties dėl skolos už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį apmokėjimo. Savivaldybė 2014 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą Nr. 4985, kuriuo nustatė F. Ž. teisę tik į geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Kompensacija F. Ž. už karštą vandenį 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 4985 neskirta dėl esamo įsiskolinimo UAB “Kaišiadorių šiluma“. Nesutikdama su 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 4985, 2014 m. birželio 23 d. pareiškėja pareiškimu kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių, reikalaudama atstatyti teises į kompensaciją. UAB “Kaišiadorių šiluma“ 2014 m. liepos 27 d. raštu Nr. SD-328 informavo, jog F. Ž. yra skolinga už būsto šildymą ir karštą vandenį: 2014 m. gegužės 1 d. – 670,69 Lt, 2014 m. birželio 1 d. – 686,09 Lt, ir skolos mokėjimo sutartis nėra sudaryta. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 2014 m. liepos 8 d. raštu Nr. (11.5-SD)-897 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2014 m. liepos 9 d. raštu Nr. (3.22-V11)-3-570 pakartotinai pranešė pareiškėjai, jog ji neturi teisės į kompensaciją dėl įsiskolinimo UAB “Kaišiadorių šiluma“. Atsakovas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 16 straipsnio 2 dalies 38 punkte nustatyta, kad išimtinei Savivaldybės tarybos kompetencijai yra priskirta socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, vykdydama išimtinei jos kompetencijai priskirtą funkciją, 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V17-449 patvirtino Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas). Vadovaujantis Aprašo 19 ir 26 punktais kompensacijos už šildymą apskaičiavimas ir perskaičiavimas yra ne Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, o UAB “Kaišiadorių šiluma“ kompetencijos dalykas, todėl pareiškėjos skundo reikalavimas įpareigoti Savivaldybę perskaičiuoti kompensaciją pareikštas ne tam atsakovui.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu pareiškėjos F. Ž. skundą tenkino iš dalies: įpareigojo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimo ar neskyrimo F. Ž., o bylos dalį dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. (3.22-V11)-3-570 panaikinimo nutraukė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu.

10Teismas, sistemiškai įvertinęs Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Įstatymas) 1, 5, 7, 23 straipsnių nuostatas, padarė išvadą, kad būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos) skiria savivaldybės administracija, o tuo atveju, jeigu asmuo kreipimosi dėl kompensacijos metu turi įsiskolinimą už šildymą, karštą vandenį ar geriamąjį vandenį ir su energijos, kuro, vandens tiekėjais nėra sudaręs sutarties dėl dalies skolos apmokėjimo arba šios skolos nėra priteisęs teismas, savivaldybės administracija privalo šiems asmenims neskirti kompensacijų, o gaunantiems kompensacijas – nutraukti jų teikimą. Įstatymo 21 straipsnio 14 ir 15 dalyse nurodyta, kad sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas nurodant šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygą (sąlygas), kuriai (kurioms) esant paskirta piniginė socialinė parama, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka; prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu piniginė socialinė parama neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos. Toks teisės aktų turinys reiškia, jog savivaldybės administracija kompensaciją skiria ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir tik prašymas-paraiška, o ne kitokia laisvos formos valios išraiška yra tas dokumentas, dėl kurio turi būti priimtas sprendimas kompensacijos skyrimo klausimu.

11F. Ž. 2014 m. gegužės 12 d. kreipiantis į Savivaldybę ir prašant skirti karšto vandens ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų per laikotarpį nuo 2014 m. gegužės iki spalio mėnesio Savivaldybė 2014 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą Nr. 4985 tik į geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d., o sprendimas dėl karšto vandens išlaidų kompensacijos nebuvo priimtas. Teismas pažymėjo, kad per laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. kovo mėnesio (imtinai) savivaldybės administracija nustatė pareiškėjos teisę į šilumos ir karšto vandens išlaidų kompensaciją bei apskaičiuotos kompensacijos sumas apmokėjo UAB „Kaišiadorių šiluma“, kaip tai numatyta Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Dėl šios aplinkybės ginčo nėra. 2014 m. gegužės 12 d. paraiškoje piniginei socialinei paramai gauti pareiškėja neprašė skirti būsto šildymo išlaidų kompensacijos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. gegužės 8 d. raštu Nr. (11.5-SD)-665 Savivaldybė ją informavo, jog kompensacija už būsto šildymą ir karštą vandenį yra sustabdyta, teismas vertino, kad pareiškėja išreiškė savo valią gauti būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas 2014 m. gegužės 12 d. kreipdamasi į Savivaldybę, todėl atsakovą įpareigojo per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimo ar neskyrimo F. Ž. (Įstatymo 21 str. 14 d.). Kadangi kompensaciją skiria savivaldybės administracija, skundo reikalavimas skirti F. Ž. kompensaciją už šildymą netenkintas. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas savivaldybės teikia vykdydamos valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktą, išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai yra priskirta socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Aprašo 5 punkte nurodyta, jog šiuo aprašu privalo vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, šilumą ir vandenį teikiančios įmonės (toliau – ir paslaugų teikėjai) bei gyvenamąsias patalpas eksploatuojančios įmonės bei įstaigos, daugiabučių namų savininkų bendrijos ir kiti su šiuo aprašu susiję fiziniai ir juridiniai asmenys. Aprašo 19 ir 26 punktai patvirtina, kad kompensacijos apskaičiavimas (perskaičiavimas) yra ne Savivaldybės, o paslaugos teikėjų kompetencija, nes Savivaldybei (Socialinių paslaugų skyriui) tenka pareiga tik atlikti programinį duomenų patikrinimą, informuoti paslaugų teikėjus, ar kompensacijos apskaičiuotos tiems asmenims, kuriems buvo suteikta teisė, ar skaičiavimai atlikti pagal tas pajamas ir tam laikotarpiui, kurios buvo pateiktos paslaugų teikėjui. Tokiu būdu Aprašas nenumato Savivaldybei pareigos patikrinti apskaičiuoto kompensacijos dydžio teisingumą (perskaičiuoti kompensaciją), o Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodoma, jog būtent savivaldybės taryba tvirtina socialinės pašalpos teikimo tvarkos aprašą; jame nustato: socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką (dėl prašymų-paraiškų priėmimo; trūkstamų dokumentų pateikimo; duomenų apie turtą pateikimo; socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo; prašymus-paraiškas pateikusių asmenų informavimo dėl socialinės pašalpos skyrimo ar neskyrimo; neteisėtai gautos ar išmokėtos socialinės pašalpos išskaičiavimo; paskirtos, bet laiku neatsiimtos socialinės pašalpos, taip pat mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė pašalpa, arba mirus vienam gyvenančiam asmeniui, paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos socialinės pašalpos išmokėjimo procedūros); pagrindus, kuriems esant socialinė pašalpa didinama, mažinama, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas, socialinė pašalpa skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims arba ji skiriama kitais atvejais; socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma būdus; nepasiturinčių gyventojų grupes (patyrusių socialinę riziką, nevykdančių savivaldybės tarybos nustatytų pareigų ir pan.), kurioms socialinė pašalpa teikiama šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punkte nustatytais būdais; minimalų neišmokamos socialinės pašalpos dydį; socialinę pašalpą gaunančių asmenų teises ir pareigas; savivaldybės administracijos ir bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų teises ir pareigas teikiant socialinę pašalpą. Vadovaujantis išdėstytais argumentais atmestas skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą perskaičiuoti kompensaciją už šildymą per laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio.

12Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. raštas Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. raštas Nr. (3.22-VII)-3-570 nepatenka į ABTĮ 15 straipsnio sritį. Tai nėra individualus teisės aktas. Tai nėra ir administracinis teisės aktas (ABTĮ 2 str. 14, 15 d.), todėl iškeltas reikalavimas tikrai nepriskirtinas byloms, nagrinėtinoms teismų. Atsakymas į pareiškėjos 2014 m. birželio 23 d. pareiškimus reikalaujant atstatyti teises į kompensaciją, pastarajam asmeniui nesukelia teisinių pasekmių, nes jau buvo paminėta, kad sprendimas dėl kompensacijos skyrimo ar neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Tik prašymas-paraiška, o ne kitokia laisvos formos valios išraiška yra tas dokumentas, dėl kurio turi būti priimtas sprendimas kompensacijos skyrimo klausimu. Akivaizdu, kad Savivaldybės 2014 m. liepos 8 d. ir 2014 m. liepos 9 d. raštų panaikinimas, pareiškėjai šių raštų neginčijant netinkamu informacijos teikimo aspektu ir esminių procedūrų pažeidimu, pareiškėjai taip pat nesukels jokių teisinių pasekmių, nelems pareiškėjos materialinių teisių ir pareigų. Šiais raštais nebuvo suformuluota jokių imperatyvių valinių patvarkymų, susijusių su pareiškėjos teisėmis ir pareigomis, pareiškėjos teisių apimtis nesusiaurėjo, papildomų pareigų neatsirado, todėl ši bylos dalis nutraukta.

13III.

14Pareiškėja F. Ž. padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą, tenkinant skundo reikalavimus panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. (3.22-V11)-3-570, ir įpareigoti atsakovą perskaičiuoti kompensaciją už šildymą per laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio ir skirti kompensaciją už šildymą.

15Apeliacinis skundas (b. l. 137–139) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Aprašas nustato, kad dėl klaidingai paskaičiuotos kompensacijos į šilumos teikėją privalo kreiptis Savivaldybė, o ne vartotojas, nes būtent Savivaldybė atsako už sprendimo dėl valstybės lėšų panaudojimo skiriant ir išmokant kompensaciją teisėtumą ir pagrįstumą.
  2. Įstatymas nenumato galimybės deleguoti kompensacijos apskaičiavimo funkciją paslaugų teikėjams.
  3. Sąlyginis plotas negali būti naudojamas kompensacijos apskaičiavimui, nes yra skirtas šilumos paskirstymo pagal pritaikytą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metodą apskaičiavimui.
  4. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos skundą dalyje dėl kompensacijos perskaičiavimo, nusprendė, kad pareiškėja pareiškė pretenziją dėl perskaičiavimo netinkamam atsakovui, nes už kompensacijų už šildymą apskaičiavimą ir išmokėjimą atsako UAB „Kaišiadorių šiluma“, tačiau prieš tai teismas nesiūlė pareiškėjai pakeisti netinkamo atsakovo ir nepaaiškino netinkamos šalies nepakeitimo procesinių pasekmių.

16Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

17Atsiliepime (b. l. 164–169) atsakovas pabrėžia, kad nepaisant teismo posėdyje keliamo klausimo dėl atsakovo tinkamumo, pareiškėja ir jos atstovė laikėsi pozicijos, jog kompensacijas privalo apskaičiuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Nurodė, kad ginčas tarp UAB “Kaišiadorių šiluma“ ir F. Ž. dėl įsiskolinimo už šilumos paslaugas yra nagrinėjamas Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1701-753/2014.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB “Kaišiadorių šiluma“ prieštarauja pareiškėjos skundo tenkinimui.

19Atsiliepime (b. l. 159–162) pažymi, kad vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu kompensacijoms apskaičiuoti taikomi normatyvai – naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamą vietą deklaravusiems asmenims 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui. Pareiškėjos buto naudingas būsto plotas 46,08 m2, o sąlyginis šildomas plotas – 77,98 m2. Kompensacija už patalpų šildymą skaičiuojama tik už naudingą būsto plotą. Pagal Įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, privalo neskirti kompensacijų, nutraukti jų teikimą įsiskolinusiems už būsto šildymą, geriamąjį ar karštą vandenį asmenims. Teisminio posėdžio metu pirmosios instancijos teismas pareiškėjai ir kitiems byloje dalyvavusiems asmenims jų procesines teises ir pareigas išaiškino tinkamai, todėl teigti ir vertinti, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus šioje byloje išaiškinant pareiškėjai jos teises, nėra pagrindo.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo teisinių santykių.

24Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji turi būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka. Privataus asmens kreipimosi į administracinį teismą, kad būtų išspręstas administracinis ginčas, forma yra skundas (ABTĮ 2 str. 20 p.), kuriam keliami ABTĮ 23 ir 24 straipsniuose numatyti formos ir turinio reikalavimai. Vadovaujantis ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktais kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus (skundo sudedamąsias dalis) – skundo dalyką (pareiškėjo reikalavimas) ir pagrindą (aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra akcentuojama, jog administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos (pvz., 2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007). Pagal ABTĮ 22, 23 straipsnius, teisė suformuluoti skundo (prašymo) pagrindą ir dalyką, kurie apsprendžia ginčijamo teisinio santykio ribas, o kartu ir ribas, kuriose teismas turi nagrinėti bylą, priklauso pareiškėjui.

25Iš 2014 m. rugsėjo 9 d. patikslinto skundo matyti, kad pareiškėja F. Ž. kreipėsi gynybos į teismą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimo neskirti jai būsto šildymo išlaidų kompensacijos per 2013 m. spalio mėnesio – 2014 m. liepos mėnesio laikotarpį. Taigi pagal skunde suformuluotus materialinius reikalavimus, savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą pareiškėja konkrečiu atveju sieja ne su 2014 m. gegužės 12 d. prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti Nr. 4985, kuriuo prašė nuo 2014 m. gegužės mėnesio skirti jai geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, bet su 2013 m. spalio 2 d. prašymo-paraiškos Nr. 11501 nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. gegužės mėnesio būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms gauti išnagrinėjimo rezultatais. Šių faktinių aplinkybių kontekste pabrėžtina, jog administracinio sprendimo, priimto pagal 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501 dalyje dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, F. Ž. administraciniam teismui neskundžia, o prašo tik panaikinti vėlesnius atsakovo 2014 m. liepos 8 d. ir 2014 m. liepos 9 d. raštus, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pakartotinai paaiškinančius jai būsto šildymo išlaidų kompensacijos nemokėjimo priežastis.

26Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus bei tikrinamoje byloje susiklosčiusią situaciją, būtinumą užtikrinti teisminės gynybos veiksmingumą ir, kita vertus, nepažeisti procesinių staigmenų negalimumo principo, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimas tiek, kiek juo atsakovas įpareigotas priimti sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimo / neskyrimo F. Ž., naikinamas (iš bylos medžiagos aiškiai matyti, jog atsakovas nevilkina atlikti jo kompetencijai priskirtų veiksmų, be to, pareiškėja nekvestionuoja karšto vandens išlaidų kompensacijos), ir administracinė byla dėl atsakovo įpareigojimo perskaičiuoti kompensaciją už šildymą per laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio ir skirti kompensaciją už šildymą perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nagrinėjant administracinę bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas pareiškėjai turėtų išaiškinti teisę patikslinti skundo reikalavimą, siūlydamas ginčyti administracinį aktą, kuriuo buvo iš esmės išspręstas būsto šildymo išlaidų kompensacijos (jos pareiškėja kreipėsi 2013 m. spalio 2 d. prašymu-paraiška Nr. 11501), mokėjimo klausimas.

27Dėl kitų skundo reikalavimų teisėjų kolegija pažymi, kad aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nepripažįstami informacinio pobūdžio dokumentai (pvz., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011). Teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, nustatytos teisės bei pareigos.

28Nustatant, ar tam tikras dokumentas, kaip galimas ginčo dalykas, administraciniame teisme atitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, taip pat vertintina, ar jis atitinka bendruosius administracinio akto požymius. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 14 dalies nuostatas, individualus teisės aktas – tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, o pagal ABTĮ 2 straipsnio 15 dalį, administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo subjekto priimtas teisės aktas. Iš šių teisės normų matyti, kad pagrindinis individualaus administracinio akto požymis yra tas, jog jis yra teisės taikymo aktas, t. y. aktas, kuriame išreikštas teisės normų taikymo rezultatas ir institucijos valia konkretaus subjekto atžvilgiu, darantis įtaką šio subjekto teisiniam statusui (subjektinėms teisėms ir juridinėms pareigoms).

29Remiantis tuo, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. raštas Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. raštas Nr. (3.22-V11)-3-570 yra aiškinamojo pobūdžio dokumentai ir juose nesuformuluota jokių valdingų patvarkymų, nenustatyta pareiškėjai privalomų vykdyti pareigų ar suteikta teisių. Šie raštai patys savaime kokių nors teisinių pasekmių pareiškėjai nesukelia, t. y. nepaneigia jos teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją per laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio, todėl ši bylos dalis pagrįstai nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjos F. Ž. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

32Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo dalį, kuria administracinė byla nutraukta, palikti nepakeistą.

33Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo dalį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja F. Ž. kreipėsi į Kauno apygardos... 5. Skunde (b. l. 7–8, 55–57) pareiškėja paaiškino, kad kreipėsi į... 6. Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su pareiškėjos... 7. Atsiliepime (b. l. 70–75) atsakovas paaiškino, kad F.... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu... 10. Teismas, sistemiškai įvertinęs Lietuvos Respublikos piniginės socialinės... 11. F. Ž. 2014 m. gegužės 12 d. kreipiantis į Savivaldybę... 12. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. raštas... 13. III.... 14. Pareiškėja F. Ž. padavė apeliacinį skundą, kuriuo... 15. Apeliacinis skundas (b. l. 137–139) grindžiamas šiais pagrindiniais... 16. Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prašo... 17. Atsiliepime (b. l. 164–169) atsakovas pabrėžia, kad nepaisant teismo... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB “Kaišiadorių šiluma“ prieštarauja... 19. Atsiliepime (b. l. 159–162) pažymi, kad vadovaujantis Piniginės socialinės... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš piniginės socialinės paramos... 24. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 25. Iš 2014 m. rugsėjo 9 d. patikslinto skundo matyti, kad pareiškėja 26. Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus bei tikrinamoje byloje... 27. Dėl kitų skundo reikalavimų teisėjų kolegija pažymi, kad aktais, dėl... 28. Nustatant, ar tam tikras dokumentas, kaip galimas ginčo dalykas,... 29. Remiantis tuo, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjos F. Ž. apeliacinį skundą tenkinti iš... 32. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo... 33. Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo... 34. Nutartis neskundžiama....