Byla I-1562-596/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos S. M. skundą atsakovei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 2.2-(NTP-2)-18-NT-3443-19317 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“ (toliau – Sprendimas) ir įpareigoti Tarnybą suteikti kokybišką antrinę teisinę pagalbą pagal pareiškėjos 2018 m. spalio 3 d. prašymą reg. Nr. (2.2)VTP-l-3443.

5Nurodo, kad 2018 m. spalio 3 d. pateikė Tarnybai prašymą suteikti jai suteikti antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų bei pastato registracijos panaikinimo (toliau – Prašymas), nes jos žemės sklypo konfiguracija ir sklypo plotas pasikeitė be jos sutikimo. Tarnyba 2018 m. spalio 4 d. raštu ją informavo, kad per 10 dienų nuo rašto gavimo dienos prašo advokato Z. Benečio pateikti išvadą dėl jos Prašymo, kurią gavusi priims atitinkamą sprendimą. Pareiškėja 2018 m. spalio 11 d. minėtam advokatui pateikė visus reikalingus dokumentų originalus, tačiau jis dėl užimtumo kitose bylose ir pateiktų dokumentų apimties paprašė Tarnybos pratęsti nustatytą terminą. 2018 m. spalio 31 d. advokatas jai telefonu pranešė, kad teikia Tarnybai išvadą atsisakyti suteikti antrinę teisinę pagalbą (toliau – Išvada) pagal jos Prašymą, tačiau su Išvada nesupažindino ir nieko suprantamai nepaaiškino. Pareiškėja 2018 m. lapkričio 15 d. gavo Tarnybos Sprendimą, kuriuo jai atsisakyta teikti antrinę teisinę pagalbą. Su šiuo Sprendimu ji nesutinka, nes ji advokatui buvo pateikusi visus reikalingus dokumentus, tačiau, net ir pratęsus jam terminą Išvadai pateikti, jis darbo neatliko kokybiškai, visiškai neanalizavo faktinių aplinkybių, dokumentų ir įrodymų, apsiribodamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2014 m. vasario 12 d. nutarties II dalies perrašymu, savo išvadomis iškreipdamas šios nutarties esmę, t. y. nurodydamas, kad pareiškėja prašo suteikti antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje dėl tų pačių administracinių aktų panaikinimo, todėl terminai kreipimuisi yra praleisti ir negali būti atnaujinami, nors LVAT šios nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad pareiškėjos skundas dėl šių reikalavimų laikytinas nepaduotu. Pareiškėja cituoja Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 30 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias praleisto termino atnaujinimą, ir teigia, kad advokatas Z. Benetis privalėjo išaiškinti jai teisę tokia galimybe pasinaudoti ir padėti jai šią teisę įgyvendinti, tačiau savo pareigas atliko netinkamai, paviršutiniškai, neįsigilinęs į bylos esmę ir nepagrįstai iš anksto nusprendęs, kad reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti ir kad atstovavimas byloje yra neperspektyvus.

6Pareiškėja nesutinka su Tarnybos Sprendimo 6 punkte nurodytais teiginiais, susijusiais su jos parašo Žemės ribų paženklinimo akte suklastojimu, ir teigia, jog Tarnyba iškreipė 2017 m. vasario 17 d. Vilniaus apygardos teismo (toliau – VAT) esmę. Be to, jos manymu, nebuvo atsižvelgta į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 28 d. sprendime nustatytas reikšmingas aplinkybes, t. y., kad UAB korporacija „Matininkai“ neatliko laiku prisiimtų įsipareigojimų, pareiškėjos žemės sklypo Nr. ( - ) kadastro bylas paruošė su trūkumais, ir jas Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui suderinimui pateikė be matininko parašo paženklinimo – parodymo akte. Kadangi tuo pačiu metu buvo derinama gretimo žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų byla, pareiškėjos žemės sklypo Nr. ( - ) bylos nebuvo suderintos, nes neatitiko planavimo dokumentui, pasikeitė sodo sklypo ribų ilgiai, buvo neteisingai nurodyta, su kokias sklypais ribojasi pareiškėjos sklypas.

7Pareiškėja pažymi, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2015 m. kovo 31 d. pažymoje buvo duotos aiškios rekomendacijos – užtikrinti, kad pareiškėja būtų tinkamai informuota, kokių konkrečių dokumentų teisėtumą ji turi teisę ginčyti teismo tvarka, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl besiribojančių žemės sklypų ribų teisėtumo, tačiau Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus miesto skyrius ne tik sąmoningai nepateikė aiškios informacijos tam, kad priimtas sprendimas dėl žemės sklypo Nr. ( - ) nebūtų nuginčytas, bet pareiškėjai ir jos advokatui A. Tiščenko atsisakė pateikti reikalingų dokumentų kopijas. Nurodo, kad 2015 m. spalio 2 d. šis advokatas pateikė jos vardu ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų bei pastato registracijos panaikinimo, kuris buvo priimtas 2015 m. spalio 5 d. rezoliucija, o 2016 m. gegužės 5 d. pateikė patikslintą ieškinį dėl administracinių sprendimų terminų atnaujinimo dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų, kuris buvo priimtas 2016 m. gegužės 6 d. rezoliucija. Jau po to, kai buvo pateikti atsakovų atsiliepimai, bylos nagrinėjimo eigoje, teismas 2017 m. kovo 17 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, tačiau advokatai A.Tiščenko ir A. Kirša trūkumų nepašalino, dėl ko teismas 2018 m. kovo 27 d. priėmė nutartį, kuria nutarė ieškinius laikė nepaduotais ir juos grąžinti padavusiam asmeniui. VAT 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi jos atskirąjį skundą atmetė ir dėl sutarties nevykdymo su šiais advokatais nepasisakė, nurodęs, kad tai neturi teisinės reikšmės klausimo teisingam išsprendimui, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) kasacinį skundą atsisakė priimti.

8Pareiškėja nurodo, kad 2018 m. balandžio 5 d. pateikė Tarnybai pareiškimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje Nr. e2-12983-294/2015-2018 dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų ir registravimų bei pastato registracijos panaikinimo, į kuriuos Tarnyba gavo advokatų A.Tiščenko ir A. Kiršos paaiškinimus. Pareiškėja 2018 m. gegužės 8 d. ir 2018 m. rugpjūčio 29 d. pakartotinai kreipėsi į Tarnybą dėl nekokybiškos antrinės teisinės pagalbos teikimo, prašydama įvertinti jai teisinę pagalbą teikiančių advokatų veiklą ir 2018 m. rugsėjo 13 d. gavo Tarnybos raštą, kad dėl minėtų advokatų veiklos įvertinimo kreipėsi į Lietuvos advokatūrą, kuri informavo Tarnybą, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. vyks Drausmės komisijos posėdis, kuriame bus svarstoma dėl išvados kelti ar nekelti drausmės bylas advokatams.

9Pareiškėjos teigimu, Tarnyba, priimdama Sprendimą, visiškai neanalizavo faktinių aplinkybių ir konkrečiam atvejui reikšmingos aplinkybių visumos, o Sprendime nurodyti argumentai, kurie pagrįstų išvadą, jog pareiškėjos reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, neatitinka tikrovės. Tarnyba (advokatas Z. Benetis) iškreipė faktus, visiškai neatsižvelgė į tą faktą, kad dėl advokatų A. Tiščenko ir A. Kiršos nekokybiško darbo buvo nutraukta byla, nors turėjo būti išnagrinėta iš esmės, kadangi proceso dalyviai jau buvo pateikę procesinius dokumentus, teismo procesas prasidėjęs ir truko trejus metus. Tarnybos paskirta advokatė surašė LAT kasacinį skundą taip, kad teismas jo nepriėmė.

10Pareiškėja nurodo, kad proceso įstatymus pažeidžiantys advokatai ir Tarnyba tik vilkina teisminius procesus darydami žalą pareiškėjai, o Tarnybos išvada, kad pareiškėjos reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti ir kad atstovavimas byloje yra neperspektyvus, pažeidžia pareiškėjos teisę į nešališką teismą (b. l. 1–6).

Pateiktame atsiliepime į pareiškėjos skundą Tarnyba nurodo nesutinkanti su jame nurodytomis aplinkybėmis, keliamais reikalavimais ir prašo skundą atmesti.

11Nurodo, kad 2018 m. spalio 3 d. buvo gautas pareiškėjos Prašymas, kuriame ji nurodė, kad antrinė teisinė pagalba jai yra reikalinga administracinėje byloje dėl administracinių terminų atnaujinimo dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų bei pastato registracijos panaikinimo, nes jos žemės sklypo plotas pasikeitė be jos sutikimo. Tarnyba, susipažinusi su Prašymu ir prie jo pateiktais dokumentais, 2018 m. spalio 4 d. raštu paprašė advokato Z. Benečio pateikti išvadą, ar nėra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtintų pagrindų, kuriems esant antrinė teisinė pagalba neteikiama. Advokatas, vykdydamas Tarnybos įpareigojimą, 2018 m. spalio 31 d. pateikė Išvadą, kurią įvertinusi bei pakartotinai atlikusi pareiškėjos Prašymo bei kartu su juo pateiktų įrodymų analizę Tarnyba padarė išvadą, kad egzistuoja Įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtinti pagrindai, kuriems esant antrinė teisinė pagalba neteikiama.

12Nagrinėjamu atveju Tarnyba nustatė, kad:

13- pareiškėja 2013 m. spalio 31 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT), prašydama: 1) panaikinti NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą; 2) panaikinti NŽT 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą; 3) panaikinti NŽT 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. ISS-(10.5)-I 785 ir įpareigoti NŽT pakartotinai atlikti patikrinimą bei pateikti išvadas dėl privačių įmonių UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialo ir „Inžinerinė geodezija“, UAB Korporacija „Matininkai“, IĮ „Mažasis atriumas“ ir UAB „Altiplanas“ atstovų darbų kokybės, įvertinti NŽT specialistų veiksmus; 4) priteisti 500 000 Lt moralinę žalą; 5) panaikinti NŽT 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 49GFN-( 14.49.104)-1022;

14- VAAT 2013 m. lapkričio 11 d. priėmė nutartį, kuria atsisakė priimti pareiškėjos patikslinto skundo 1, 2 ir 3 reikalavimus dėl NŽT 2010 m. balandžio 12 d., 2013 m. rugpjūčio 16 d. ir 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo NŽT atlikti veiksmus, praleidus ABTĮ nustatytą skundo padavimo terminą ir neprašant teismo šių terminų atnaujinti; pareiškėjos reikalavimą įpareigoti NŽT pakartotinai atlikti patikrinimą bei pateikti išvadas dėl privačių įmonių atstovų darbų kokybės ir įvertinti NŽT specialistų veiksmus laikė išvestiniu iš reikalavimo panaikinti NŽT 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą ir jį taip pat atsisakė priimti; VAAT nutartyje atkreipė dėmesį, kad dėl matininkų neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų prievolių ir NŽT specialistų veiksmų pareiškėjai buvo atsakyta NŽT sprendimu ir pareiškėjos skundas buvo netenkintas;

15- pareiškėjai šią VAAT nutartį apskundus apeliacine tvarka, LVAT 2014 m. vasario 12 d. nutartimi pareiškėjos atskirąjį skundą patenkino iš dalies: VAAT nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimus dėl NŽT 2010 m. balandžio 12 d. ir 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimų panaikinimo pakeitė ir laikė skundą dėl šių reikalavimų nepaduotu, kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.

16Dėl pareiškėjos skundo teismui argumentų, susijusių su jai anksčiau teikta antrine teisine pagalba pažymi, kad pareiškėjai 2015 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. (1.7.) 1853-2206-15 ši pagalba jai buvo suteikta civilinėje byloje dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų ir registravimo bei pastato registravimo panaikinimo, o 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2.2.(NTP-2)-17-T-4672-23265 - Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-12983-294/2017 dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų ir registravimų bei pastato registracijos panaikinimo.

17Atkreipia dėmesį, kad 2018 m. spalio 3 d. pareiškėja kreipėsi į Tarnyba su Prašymu suteikti jai antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje dėl administracinių terminų atnaujinimo, todėl Tarnyba Sprendimu sprendė klausimą tik pagal šį Prašymą. Pareiškėjos skunde dėstomos aplinkybės (kad ankstesniais sprendimais suteikti advokatai netinkamai suteikė jai antrinę teisinę pagalbą, kad Tarnyba vilkina procesus ir daro žalą pareiškėjai, pažeidžia pareiškėjos teisę į nešališką teismą) suponuoja išvadą, kad pareiškėja maišo du skirtingus procesus, nes skundžiamo Tarnybos Sprendimo, kuriuo atsisakyta teikti antrinę teisinę pagalbą byloje, priėmimas neužkerta jai kelio pakartotinai kreiptis į teismą dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų ir registravimų bei pastato registracijos panaikinimo civiline tvarka, jei pareiškėja mano, kad tam yra pagrindas, nes ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio kreiptis į teismą. Dėl pareiškėjos skunde nurodomų aplinkybių, susijusių su advokatų darbo kokybe, Tarnyba nurodo plačiau nepasisakanti, kadangi tai nesusiję su skundžiamu Sprendimu, atkreipdama dėmesį į tai, kad aplinkybių dėl galimai netinkamos antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimas neįeina į Tarnybos kompetenciją.

18Tarnyba taip pat nesutinka ir su pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybe, kad advokatas Z. Benetis apie priimtą Išvadą jos neinformavo raštu, su Išvada nesupažindino ir nieko suprantamai nepaaiškino, kadangi advokatas Išvadą teikia ir rengia Tarybai ir neturi pareigos su ja supažindinti prašymą pateikusio asmens. Tarnyba, priimdama sprendimus atsisakyti suteikti antrinę teisinę pagalbą pagal advokato pateiktą Išvadą, įvertina jo nurodytų aplinkybių visumą ta apimtimi, ar joje pateikta informacija teisiškai ir faktiškai pagrindžia Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytus antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindus ir išimtinai visais atvejais savarankiškai priima sprendimą suteikti ar atsisakyti teikti antrinę teisinę pagalbą.

19Tarnyba, priimdama skundžiamą Sprendimą, nagrinėjo klausimą, ar yra pagrindas atnaujinti administracinius terminus. Pažymi, kad pareiškėja Prašyme nenurodė aplinkybių, kurios gali būti laikomos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, todėl, išanalizavusi teismų priimtus sprendimus bei remdamasi advokato parengta Išvada, Tarnyba priėmė sprendimą antrinės teisinės pagalbos pareiškėjai neteikti. Atkreipia teismo dėmesį į tai, kad pati pareiškėja elgiasi nesąžiningai ir vilkina procesą, nes LVAT 2014 m. vasario 12 d. priimta nutartimi konstatavo, kad pareiškėjai nenurodžius konkrečių skundžiamų aktų numerių, taip pat byloje nesant skundžiamų dokumentų, kuriuos pareiškėja prašė panaikinti, teismo vertinimu, nebuvo galima daryti atitinkamos išvados, kad praleistas skundo padavimo terminas ir jo praleidimo priežastys nėra svarbios. Nors ši nutartis buvo priimta dar 2014 m. vasario 12 d., pareiškėja į Tarnybą kreipėsi tik 2018 m. spalio 3 d., todėl daro išvadą, kad pareiškėjai manant, jog jos teisės ir teisėti interesai buvo pažeidžiami, ji turėjo imtis priemonių juos ginti, o ne delsti, todėl pačios pareiškėjos apsisprendimas elgtis tam tikru būdu negali būti laikomos objektyviomis ir svarbiomis aplinkybėmis praleistiems terminams atnaujinti.

20Tarnybos manymu, Sprendimas atsisakyti suteikti pareiškėjai antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje dėl administracinių terminų atnaujinimo yra priimtas vadovaujantis teisės aktais, nenukrypstant nuo juose įtvirtintų taisyklių ir neperžengiant Tarnybai priskirtų kompetencijos ribų (b. l. 54–58).

21Pareiškėja 2019 m. kovo 19 d. pateikė teismui procesinį dokumentą, pavadintą „Skundo papildymas dėl naujų aplinkybių“ (su priedais), kuriame nurodo aplinkybes, susijusias su jos 2013 m. Tarnybai teiktais prašymais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo bei Tarnybos priimtais sprendimais pagal šiuos jos prašymus (b. l. 119–122).

22Teismas

konstatuoja:

23Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Tarnybos sprendimo, kuriuo pareiškėjai buvo atsisakyta pareiškėjai suteikti antrinę teisinę pagalbą, teisėtumas ir pagrįstumas.

24Remiantis administracinėje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. spalio 3 d. pateikė Tarnybai prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje, nurodydama, jog prašymo esmė - administracinių terminų atnaujinimas (ABTĮ 30 str.) dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų ir registravimų bei pastato registracijos panaikinimo, nes jos sklypo konfigūracija ir plotas (( - )) pasikeitė be jos sutikimo; Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius ir Registrų centras pažeidžia LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, nes patvirtino kadastrinius matavimus sklypų Nr. ( - ) (b. l. 59–63). Tarnyba 2018 m. spalio 4 d. raštu Nr. (2.2) NO-2-7551 „Dėl išvados pateikimo pagal prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą“ paprašė advokatą Z. Benetį per 10 dienų nuo šio rašto gavimo dienos pateikti išvadą, ar nėra Įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtintų pagrindų, kuriems esant antrinė teisinė pagalba negali būti teikiama, pažymėdama, jog gavusi minėtą išvadą, Tarnyba priims atitinkamą sprendimą dėl teisinės pagalbos teikimo pagal pareiškėjos Prašymą (b. l. 90–91). Advokato Z. Benečio prašymu Tarnyba Išvados pateikimo terminą pratęsė iki 2018 m. spalio 31 d. (b. l. 92–93). Advokatas Z. Benetis nustatytu terminu pateikė Išvadą, kurioje konstatavo, kad pareiškėjos Prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje dėl administracinių terminų atnaujinimo netenkintinas (b. l. 94–98). Kaip papildomus dokumentus prie Išvados pridėjo 2014 m. vasario 12 d. LVAT ir 2017 m. vasario 17 d. VAT nutartis (b. l. 99–109).

25Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjos Prašymą, jos reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius jos teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, o taip pat susipažinusi su advokato Z. Benečio Išvada, 2018 m. lapkričio 8 d. priėmė sprendimą Nr. 2.2-(NTP-2)-18-NT-3443-19317 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“, kuriuo, vadovaudamasi Įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 18 straipsnio 2 dalimi, atsisakė teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjai S. M., padariusi išvadą, jog atstovavimas būtų neperspektyvus (b. l. 110–113).

26Sprendimo 3 punkte Tarnyba nustatė ir nurodė, kad pareiškėja 2013 m. spalio 31 d. kreipėsi į VAAT ir prašė: 1) panaikinti NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą; 2) panaikinti NŽT 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą; 3) panaikinti NŽT 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. ISS-(10.5)-I 785 ir įpareigoti NŽT pakartotinai atlikti patikrinimą bei pateikti išvadas dėl privačių įmonių UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialo ir „Inžinerinė geodezija“, UAB Korporacija „Matininkai“, IĮ „Mažasis atriumas“ ir UAB „Altiplanas“ atstovų darbų kokybės, įvertinti NŽT specialistų veiksmus; 4) priteisti 500 000 Lt moralinę žalą; 5) panaikinti NŽT 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 49GFN-( 14.49.104)-1022. Taip pat nurodė, kad VAAT priėmė nutartį, kuria atsisakė priimti pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimus dėl NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2010 m. balandžio 12 d., 2013 m. rugpjūčio 16 d. ir NŽT 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo NŽT atlikti veiksmus, praleidus skundo padavimo terminą, nurodęs, kad pareiškėja neprašo šių terminų atnaujinti ir nenurodo jokių tai pateisinančių priežasčių, o jos elgesys – laiku nesikreipti į teismą dėl ginčijamų NŽT sprendimų panaikinimo laikytinas jos pasirinktu elgesio variantu (sukeliančiu pareiškėjai neigiamas pasekmes); pareiškėjos reikalavimą įpareigoti NŽT pakartotinai atlikti patikrinimą bei pateikti išvadas dėl privačių įmonių atstovų darbų kokybės ir įvertinti NŽT specialistų veiksmus laikė išvestiniu iš reikalavimo panaikinti NŽT 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą ir jį taip pat atsisakė priimti; VAAT nutartyje atkreipė dėmesį, kad dėl matininkų neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų prievolių ir NŽT specialistų veiksmų pareiškėjai buvo atsakyta minėtu NŽT sprendimu ir pareiškėjos skundas buvo netenkintas.

27Sprendimo 4 punkte Tarnyba nurodė, kad pareiškėja, nesutikdama su VAAT priimtu sprendimu, jį apskundė, o LVAT 2014 m. vasario 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS556-281/2014 pareiškėjos atskirąjį skundą patenkino iš dalies: VAAT 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimus dėl NŽT 2010 m. balandžio 12 d. ir 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimų panaikinimo pakeitė ir laikė skundą dėl šių reikalavimų nepaduotu, kitą nutarties dalį paliko nepakeistą. Šiame punkte Tarnyba pacitavo eilę LVAT nutartyje padarytų išvadų, susijusių su pareiškėjos įvardintais termino pateikti skundą dėl paminėto reikalavimo teismui praleidimo priežasčių bei teismo nurodyto šių priežasčių vertinimo.

28Sprendimo 5 punkte Tarnyba nurodė, kad atsižvelgiant: 1) į tai, kad pareiškėja siekia skųsti administracinius aktus ir sprendimus, priimtus 2010 m. balandžio 12 d., 2010 m. balandžio 27 d., 2012 m. rugsėjo 24 d., 2013 m. rugpjūčio 16 d., 2013 m. rugpjūčio 27 d., 2013 m. rugpjūčio 28 d. 2013 m. rugpjūčio 29 d.; 2) į tai, kad pareiškėja į teismą kreipėsi 2013 m. spalio 4 d.; 3) į tai, kad administraciniai teismai dar 2013 ir 2014 metais konstatavo, kad pareiškėjos nurodomos termino praleidimo priežastys apibūdina jos subjektyvų situacijos vertinimą bei apsisprendimą elgtis tam tikru būdu ir negali būti laikomos objektyviomis aplinkybėmis ir termino neatnaujino; 4) į tai, kad pareiškėja vėl prašo suteikti antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje dėl administracinių terminų atnaujinimo dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų bei pastato registracijos panaikinimo, t. y. dėl tų pačių administracinių aktų panaikinimo, padarė išvadą, jog laikytina, kad terminai kreipimuisi yra praleisti ir nebegali būti atnaujinami.

29Tarnyba Sprendimo 6 punkte atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėja Prašyme nurodė, kad žemės sklypo plotas pasikeitė be jos sutikimo, nes kaimynai – sklypo Nr. ( - ) savininkai savo sklypo ribą Nekilnojamojo turto registre įregistravo suklastoto dokumento – Žemės ribų paženklinimo akto, kuriame suklastotas pareiškėjos parašas, pagrindu, ir pažymėjo, kad VAT 2017 m. vasario 17 d. nutartyje dėl šios aplinkybės nurodė, jog abejonių, priešingai nei skunde nurodo pareiškėja, dėl galimo klastojimo fakto nebuvo, kadangi kaip matyti ir kaip nurodė pati S. M., ji pati pasirašė paženklinimo – parodymo akte, todėl pareiškėjos nurodoma aplinkybė nepagrįsta ir nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 300 straipsnį.

30Pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktus antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba atstovavimas byloje yra neperspektyvus.

31Administracinių teismų praktikoje aiškinant šių teisės normų nuostatas yra konstatuota, jog atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, t. y. spręsti, ar pareiškėjo reikalavimas apginti materialiąją teisę yra pagrįstas, gali tik teismas, nagrinėjantis konkretų reikalavimą (bylą). Tačiau įstatymų leidėjas, siekdamas užkirsti kelią piktnaudžiavimui teise į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, pirminį reikalavimo pagrįstumo vertinimą suteikia valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, kurios sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas, esant skundui, tikrintinas teismo (žr., pvz., LVAT 2007 m. liepos 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17-714/200, 2011 m. kovo 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A62-2853/2011, 2011 m. gegužės 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-684/2011, 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-2177/2013 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog atstovavimo byloje perspektyvumas Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 2 punkto taikymo prasme yra vertinamojo pobūdžio. Šį vertinimą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kiekvienu konkrečiu atveju turi atlikti įvertinusi tam konkrečiam atvejui reikšmingų faktinių duomenų visumą. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo reikalavimų pagrįstumas ir atstovavimo byloje perspektyvumas Įstatymo taikymo prasme yra siejamas su atitinkamų specialių teisės normų aiškinimu, tačiau tik tiek, kiek kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina išspręsti klausimą dėl pareiškėjo (asmens, kuris siekia gauti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą) prašyme nurodytų faktinių aplinkybių bei jo pateiktų dokumentų atitikimo įstatymų nustatytoms sąlygoms, kurios yra teisiškai būtinos asmens nurodyto turinio reikalavimui parengti pagal atitinkamų įstatymų nuostatas. Informacijos, kuria remiantis turi būti atliktas atstovavimo byloje perspektyvumo vertinimas, šaltiniai gali būti įvairūs. Antrinė teisinė pagalba, remiantis Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 2 punktu, neteikiama, kai iš visų tam konkrečiam atvejui reikšmingų faktinių duomenų yra pakankamai akivaizdu, jog pradėtas ginčas šaliai, kuriai teikiama antrinė teisinė pagalba, neturi teisinės perspektyvos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1390/2010, 2011 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3096/2011). Atstovavimo byloje perspektyvumas negali būti tapatinamas su asmens pažeistos ar tariamos teisės absoliučiu apgynimu byloje, jis turi būti siejamas su prielaidų kreiptis į teismą pakankamumo kriterijumi (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1681/2012 ir kt.).

32Tarnyba, išanalizavusi aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pareiškėjai suteikimo, priėmė Sprendimą, kuris iš esmės atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus. Pabrėžtina, jog iš ginčijamo Sprendimo turinio matyti, jog Tarnyba, priimdama Sprendimą, įvertino tiek pareiškėjos Prašyme nurodytas aplinkybes, tiek advokato Z. Benečio parengtą Išvadą, tiek pareiškėjos Prašymo išsprendimui reikšmingas ir aktualias įsiteisėjusias teismų nutartis, kurios buvo priimtos nagrinėjant pareiškėjos skundus: LVAT 2014 m. vasario 12 d. nutartį, priimtą išnagrinėjus administracinę bylą Nr. AS556-281/2014, ir VAT 2017 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą išnagrinėjus skundą Nr. 1.9-84652, ir, savarankiškai išanalizavusi visus klausimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pareiškėjai išsprendimui aktualius duomenis, priėmė Sprendimą, kad pareiškėjos atstovavimas byloje pagal jos pateiktą Prašymą yra neperspektyvus. Toks preliminarus aplinkybių vertinimas atitinka Įstatymo siekiamus tikslus, nesietinas su ginčo sprendimu iš esmės ir yra reikšmingas tik sprendžiant dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo.

33Teismas daro išvadą, kad Tarnyba tinkamai įvertino pareiškėjos Prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo neperspektyvumo pareiškėjai siekiant atnaujinti administracinių aktų apskundimo terminus pagal LVAT 2014 m. vasario 12 d. priimtoje nutartyje teismo konstatuotas aplinkybes ir padarytas išvadas, susijusias su procesiniais klausimais, sprendžiant pareiškėjos patikslinto skundo dėl NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2010 m. balandžio 12 d., 2013 m. rugpjūčio 16 d. ir NŽT 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimų panaikinimo priėmimo klausimą bei atsižvelgė į LVAT nutartyje teismo pateiktą pareiškėjos delsimo ginčyti administracinius sprendimus teisinį įvertinimą. Pareiškėjos skundo argumentai, kad Tarnyba Sprendime neanalizavo faktinių aplinkybių visumos ar kad jame nurodyti argumentai neatitinka tikrovės, atmestini kaip nepagrįsti, nes pareiškėjos nurodyti argumentai yra deklaratyvūs, abstraktaus pobūdžio ir prieštarauja ginčijame Sprendime atliktai Prašymo pagrįstumui reikšmingų aplinkybių analizei ir padarytoms išvadoms. Teismas taip pat sutinka su Tarnybos Sprendimo 6 punkte aprašytų pareiškėjos Prašyme nurodytų aplinkybių (Žemės ribų paženklinimo akto suklastojimo) vertinimu pagal VAT 2017 m. vasario 17 d. konstatuotas aplinkybes ir padarytas išvadas. Teismas, įvertinęs pareiškėjos Prašyme suteikti antrinę teisinę pagalbą nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pareiškėja jame nenurodė naujų aplinkybių, kurios gali būti laikomos svarbiomis ir objektyviomis praleistam terminui dėl 2010 – 2013 m. priimtų administracinių sprendimų apskundimo terminų atnaujinimo ir kurių teismai nebūtų pasisakę ir jų vertinę, todėl daro išvadą, kad Tarnyba Sprendimu pagrįstai pareiškėjos atstovavimą pagal jos pateiktą Prašymą pripažino neperspektyviu ir atsisakė jai teikti antrinę teisinę pagalbą.

34Pareiškėjos teismui teiktame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su jai anksčiau teiktos antrinės teisinės pagalbos kokybe bei ją kituose teisminiuose procese atstovavusių advokatų veiksmais/neveikimu ginčijamo Sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturi teisinės reikšmės, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako. Pareiškėjos skunde nurodytas argumentas, kad Išvadą parengęs advokatas nepagrįstai iš anksto nusprendė, jog pareiškėjos reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti ir kad atstovavimas yra neperspektyvus, be to, su šia Išvada jos nesupažindino, atmestinas kaip nepagrįstas, nes tai neturi įtakos skundžiamo Sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Teismas atkreipia dėmesį, kad Tarnyba turi teisinį pagrindą ir diskrecijos teisę kreiptis į advokatą dėl išvados pateikimo, tačiau galutinį sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima viešojo administravimo subjektas – Tarnyba, kurios pateikta advokato Išvada nesaisto. Būtent Tarnyba analizuoja pareiškėjo pateiktus duomenis bei nurodytas aplinkybes, įvertina advokato Išvadą, jei tokia yra pateikta, ir, tik įgyvendinusi šias savo pareigas, priima objektyvų sprendimą. Todėl vien pats faktas, kad pareiškėjai nebuvo persiųsta advokato Išvada, savaime nelemia Tarnybos sprendimo neteisėtumo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3847-438/2016).

35Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Tarnyba ginčijamame Sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos atstovavimas pagal jos Prašymą būtų neperspektyvus ir tuo pagrindu atsisakė jai teikti antrinę teisinę pagalbą, nes teisinės pagalbos suteikimas tokioje situacijoje neatitiktų bendrųjų Tarnybos apibrėžtų jos teikimo sąlygų, taip pat prieštarautų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos efektyvumo ir ekonomiškumo, draudimo piktnaudžiauti valstybės garantuojama teisine pagalba ir materialiomis bei procesinėmis teisėmis principams (Įstatymo 3 str.). Apibendrindamas išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad Tarnyba tinkamai taikė ginčo santykiui taikytinas teisės aktų nuostatas, įvertino ginčui aktualias faktines aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą Sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, Tarnybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. 2.2-(NTP-2)-18-NT-3443-19317 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“ paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo skundas atmetamas. Atmetus reikalavimą dėl Sprendimo panaikinimo, atmetamas ir išvestinis pareiškėjos skundo reikalavimas dėl įpareigojimo Tarnybą atlikti veiksmus.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

37Pareiškėjos S. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Valstybės... 5. Nurodo, kad 2018 m. spalio 3 d. pateikė Tarnybai prašymą suteikti jai... 6. Pareiškėja nesutinka su Tarnybos Sprendimo 6 punkte nurodytais teiginiais,... 7. Pareiškėja pažymi, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2015 m.... 8. Pareiškėja nurodo, kad 2018 m. balandžio 5 d. pateikė Tarnybai pareiškimą... 9. Pareiškėjos teigimu, Tarnyba, priimdama Sprendimą, visiškai neanalizavo... 10. Pareiškėja nurodo, kad proceso įstatymus pažeidžiantys advokatai ir... 11. Nurodo, kad 2018 m. spalio 3 d. buvo gautas pareiškėjos Prašymas, kuriame ji... 12. Nagrinėjamu atveju Tarnyba nustatė, kad:... 13. - pareiškėja 2013 m. spalio 31 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 14. - VAAT 2013 m. lapkričio 11 d. priėmė nutartį, kuria atsisakė priimti... 15. - pareiškėjai šią VAAT nutartį apskundus apeliacine tvarka, LVAT 2014 m.... 16. Dėl pareiškėjos skundo teismui argumentų, susijusių su jai anksčiau... 17. Atkreipia dėmesį, kad 2018 m. spalio 3 d. pareiškėja kreipėsi į Tarnyba... 18. Tarnyba taip pat nesutinka ir su pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybe, kad... 19. Tarnyba, priimdama skundžiamą Sprendimą, nagrinėjo klausimą, ar yra... 20. Tarnybos manymu, Sprendimas atsisakyti suteikti pareiškėjai antrinę teisinę... 21. Pareiškėja 2019 m. kovo 19 d. pateikė teismui procesinį dokumentą,... 22. Teismas... 23. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Tarnybos sprendimo, kuriuo... 24. Remiantis administracinėje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 25. Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjos Prašymą, jos reikalavimą... 26. Sprendimo 3 punkte Tarnyba nustatė ir nurodė, kad pareiškėja 2013 m. spalio... 27. Sprendimo 4 punkte Tarnyba nurodė, kad pareiškėja, nesutikdama su VAAT... 28. Sprendimo 5 punkte Tarnyba nurodė, kad atsižvelgiant: 1) į tai, kad... 29. Tarnyba Sprendimo 6 punkte atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėja Prašyme... 30. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 31. Administracinių teismų praktikoje aiškinant šių teisės normų nuostatas... 32. Tarnyba, išanalizavusi aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl... 33. Teismas daro išvadą, kad Tarnyba tinkamai įvertino pareiškėjos Prašymą... 34. Pareiškėjos teismui teiktame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su jai... 35. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 37. Pareiškėjos S. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali...