Byla 2A-226-186/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Virginijos Volskienės

2sekretoriaujant Margaritai Armalienei

3dalyvaujant ieškovo atstovei Virginijai Gumbienei

4atsakovo atstovui

5advokatui Justinui Čobotui

6trečiojo asmens atstovei Daliai Jocienei viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovui AB ,,VST“, tretiesiems asmenims D. Š. , Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo sudaryti sutartį.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareikštu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ sudaryti su D. Š. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį dėl elektros tiekimo į butą (duomenys neskelbtini), Kaišiadorių rajone. Nurodė, kad 2007-04-20 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir D. Š. sudarė socialinio būsto, esančio (duomenys neskelbtini), Kaišiadorių rajono, nuomos sutartį. Nurodytame socialiniame būste yra elektros įvadas, per kurį tiekiama elektros energija, todėl D. Š. žodžiu ir raštu kreipėsi į AB „VST“ Kaišiadorių skyrių, prašydama pajungti elektros energiją. 2007-06-11 dėl elektros energijos pajungimo į AB „VST“ kreipėsi ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, tačiau visuomeninis elektros tiekėjas - AB „VST“ atsisakė sudaryti su D. Š. Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartį motyvuodamas tuo, kad sudarant sutartis su nuomininkais, o ne su turto savininkais, didėja atsiskaitymo už patiektą elektros energiją rizika, todėl siūlė sudaryti trišalę sutartį, pagal kurią savivaldybė būtų atsakinga bendrovei už atsiskaitymą už patiektą elektros energiją. Savivaldybė nesutiko, kadangi įstatymų leidėjas nesieja vartotojo su jo nuosavybės teise ir nenustato reikalavimų, kad energijos pirkimo - pardavimo sutartis turi būti sudaroma tik su turto savininku. Ieškovas pažymėjo, kad AB „VST" nesudaro elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su visais savivaldybių butų nuomininkais. Taip, ieškovo teigimu, atsakovas pažeidžia Lietuvos Konstitucijos 29 str. nuostatas, kadangi minėti piliečiai diskriminuojami dėl socialinės padėties. Prokuroras tai vertina kaip viešojo intereso pažeidimą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatymu gindama viešąjį interesą kreipėsi į teismą, kad būtų pripažintos ir apgintos pažeistos civilinės teisės.

9Atsakovas AB „VST“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog reikalauti visuomeninio tiekėjo sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį dėl elektros energijos tiekimo į konkrečiame turte esančius elektros įrenginius turi teisę tik turto, į kuriame esančius elektros įrenginius turi būti tiekiama elektros energija, savininkas. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 p., 30 p., visuomeninis tiekėjas turi teisę, o ne pareigą, esant savininko raštiškam sutikimui, sudaryti visuomeninio elektros energijos tiekimo sutartį su turtą nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdančiu asmeniu bei turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su nuomininku. Nuomininką (D. Š. ) ir turto savininką (Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją) sieja sutartiniai teisiniai santykiai, tačiau tarp šių asmenų sudaryta sutartis negalėjo sukurti ir nesukūrė teisių ir pareigų tiekėjui AB „VST".

10Tretysis asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prašė ieškinį tenkinti.

11Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2008 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas taikė LR CK, nustatantį bendruosius viešosios sutarties elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties principus, specialų teisės aktą - LR Elektros energetikos įstatymą bei jo pagrindu priimtą poįstatyminį teisės aktą - LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 patvirtintas „Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles“ bei vadovavosi Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2007-11-19 sprendimu administracinėje byloje Nr. 118-17/2007. Teismas padarė išvadą, jog nepaisant to, kas naudojasi patalpomis, kuriems tiekiama elektros energija, elektros energijos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato patalpų savininkas. Pažymėjo, kad Savivaldybė neaptarė nuomos sutartyje su nuomininke atsiskaitymo už elektros energiją ir kitas teikiamas paslaugas tvarkos, kas neatitinka rūpestingo ir atidaus šeimininko elgesio. Viešame registre nuomos sutartis neįregistruota ir pagal LR CK 6.579 str. 4 d. negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis, t.y. prieš atsakovą AB „VST“. Teismas konstatavo, jog atsakovas AB „VST“ atsisakydamas sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su nuomininke teisės normų reikalavimų nepažeidė, o įpareigojimas sudaryti tokią sutartį prieštarautų sutarties laisvės principui (LR CK 6.156 str.). Teismas taip pat nurodė, jog savivaldybė nuomodama socialinį būstą, atsako už tinkamą tokios funkcijos vykdymą ir neturi pagrindo vienašališkai perkelti rizikos dėl asmenų, kuriem ji privalo suteikti socialinį būstą, veiksmų ūkio subjektams, tiekiantiems energiją savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms.

12Ieškovas Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras apeliaciniu skundu prašo apylinkės teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, jog D. Š. atitinka visus vartotojui keliamus įstatymų reikalavimus – ji sudarė su savivaldybe buto nuomos sutartį, butas su visais priklausiniais, įskaitant ir vidaus elektros tinklus, jai yra perduotas perdavimo aktu, todėl ji turi vidaus elektros įrenginius, elektros energiją ji perka asmeniniais, savo šeimos ir namų ūkio poreikiams. Įstatymų, kuriuose būtų numatyta, kad elektrą pirkti ir buitiniu elektros vartotoju gali būti tik turto savininkas, nėra. Teigia, jog D. Š. socialinis būstas suteiktas name, kuriame komunaliniai patarnavimai neteikiami, todėl buto nuomos sutartyje ir nenurodyta atsiskaitymų už juos tvarka. Nurodo, jog teismas nesivadovavo LR CK 6.161 str. 3 d. nuostata, kur nurodyta, kad sudarydamas viešąsias sutartis juridinis asmuo neturi teisės kam nors suteikti privilegijų, išskyrus įstatymų nustatytas atvejus. Tai numato ir Energetikos įstatymo 24 str. 5 d., t.y. kad atsisakymas suteikti elektros energijos persiuntimo paslaugą gali būti pagrįstas tik techninio pobūdžio kriterijais. Skunde pažymi, kad teismo sprendimas sukūrė savivaldybei pareigas, susijusias su finansiniais įsipareigojimais, kurių nenumato ir nereglamentuoja joks įstatymas. Įpareigojus savivaldybę pirkti elektros energiją socialinių būstų nuomininkams, būtų diskriminuojami kiti taip pat mažas pajamas turintys piliečiai, kurie, neturėdami gyvenamųjų patalpų, jas nuomojasi komercinėmis sąlygomis, tuo pačiu privalėdami mokėti ir už elektros energiją.

13Atsakovas AB ,,VST“ pateikė atsiliepimą. Prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu tikrino Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių teisėtumą ta apimtimi, kuria yra reguliuojami teisiniai santykiai tarp elektros energijos teikėjo, buto savininko ir nuomininko. D. Š. neatitinka teisės aktų elektros energijos vartotojui keliamų reikalavimų, todėl neturi teisės reikalauti su ja sudaryti sutartį. Teigia, jog apeliantas nepagrįstai remiasi Elektros energetikos įstatymo 21 str. 7 d., kadangi ieškiniu reikalaujama įpareigoti AB ,,VST“ sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį, o ne teikti elektros energijos persiuntimo paslaugą. Teigia, jog buto savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė atitinka vartotojui keliamus reikalavimus, todėl turi teisę reikalauti, kad su ja būtų sudaryta sutartis dėl elektros energijos tiekimo į butą.

14Apeliacinis skundas tenkinamas.

15Byloje nustatyta, kad 2007-04-20 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir D. Š. sudarė socialinio būsto, esančio (duomenys neskelbtini), Kaišiadorių rajone, nuomos sutartį ir šios patalpos, nuosavybės teise priklausančios savivaldybei, perduotos D. Š. . 2007-06-11 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovas, o 2007-06-22 ir D. Š. kreipėsi į AB „VST“ Kaišiadorių skyrių, prašydami pajungti elektros energiją į nurodytą būstą, tačiau AB „VST“ atsakydama į prašymus dėl elektros energijos tiekimo juos informavo, kad negali tiekti elektros energijos į gyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini) Kaišiadorių rajone, kol su bendrove nėra sudaryta elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartis. AB „VST“ nesutinka sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties tik su D. Š. , motyvuodama atsiskaitymo už patiektą elektros energiją rizika, ir siūlo sudaryti trišalę sutartį, pagal kurią savivaldybė būtų atsakinga bendrovei už atsiskaitymą už patiektą elektros energiją.

16Vienodą teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiais Teismas kasacine tvarka priimtose nutartyse (LR CPK 4 str.). Sprendžiant šią bylą atsižvelgiama į išaiškinimus, išdėstytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2008.

17Byloje nėra ginčo, kad ieškovas reikalauja su trečiuoju asmeniu - vartotoju sudaryti viešąją energijos pirkimo – pardavimo sutartį. LR CK 6.161 str. 2 d. nustatyta, kad visiems paslaugas teikiantis ar prekes parduodantis juridinis asmuo (verslininkas) privalo sudaryti sutartį su bet kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas išimtis. Pagal LR CK 6.383 str. 2 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartys su abonentu sudaromos tik tuo atveju: 1) kai jis turi energiją naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus; 2) jie turi būti prijungti prie energijos tiekimo tinklų; 3) turi būti įrengti energijos apskaitos prietaisai. Tik nesant šių sąlygų atsisakymas sudaryti energijos tiekimo sutartį nepažeidžia CK 6.161 str. 2 d. nustatytų reikalavimų. Atsisakymas, argumentuojamas tuo, kad sutartį sudaryti pageidaujantis asmuo yra tik gyvenamųjų patalpų, kuriose yra energiją naudojantys įrenginiai, nuomininkas, bet ne savininkas, nėra numatytas LR CK 6.383 str. 2 d.. Šis atsakovo argumentas taip pat negali būti pagrįstas LR Elektros energetikos įstatymu, kurio 2 str. 35 d. vartotoju įvardijamas asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo arba skirstomųjų tinklų ar tiesioginės linijos ir kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams, bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29, 30 p.p. formuluotėmis: „operatoriai ar tiekėjai, esant savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti (...) ir su nuomininkais“ ir „operatorius ar tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su nuomininku“, nes jos, kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, operatoriaus (tiekėjo) dispozityvumo aspektu negali būti suprantamos kaip įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos išimtys iš prievolės sudaryti energijos tiekimo sutartį, kadangi energijos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo teisė iš abonento pusės kildinama ne nuosavybės teisės į gyvenamąsias patalpas bei energiją naudojančius įrenginius (reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus), o prekės vartojimo poreikio pagrindu, kai vartojimas atitinka CK 6.383 str. 2 d. nustatytas sąlygas. Be to, ginčo sutarties sudarymui nėra būtinas gyvenamosios patalpos nuomos sutarties įregistravimas viešame registre, nes pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 p., sudarant elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su nuomininku, pakanka elektros energiją tiekiančiai įmonei pateikti teisėtą pagrindą naudotis savininko turtu patvirtinantį dokumentą, nagrinėjamu atveju - būsto nuomos sutartį.

18Dėl išdėstytų motyvų ieškinys tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį materialinės teisės normas pritaikė netinkamai (LR CPK 330 str.). Sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkinamas (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

19Priimant sprendimą ieškovo, kuri įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio, naudai, iš atsakovo valstybei priteisiamas žyminis mokestis už ieškinį ir apeliacinį skundą, apskaičiuotas pagal LR CPK 80 str. 1 d. 2 p. ir 82 str. (LR CPK 96 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

22Įpareigoti AB „VST“ iki 2009 m. balandžio 1 d. sudaryti su D. Š. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį dėl elektros energijos tiekimo į butą (duomenys neskelbtini), Kaišiadorių rajone.

23Iš AB „VST“ priteisti 256 Lt (du šimtus penkiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Margaritai Armalienei... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Virginijai Gumbienei... 4. atsakovo atstovui... 5. advokatui Justinui Čobotui... 6. trečiojo asmens atstovei Daliai Jocienei viešame teismo posėdyje apeliacine... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas... 9. Atsakovas AB „VST“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 10. Tretysis asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prašė... 11. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2008 m. kovo 19 d. sprendimu... 12. Ieškovas Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras apeliaciniu... 13. Atsakovas AB ,,VST“ pateikė atsiliepimą. Prašo apeliacinį skundą... 14. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 15. Byloje nustatyta, kad 2007-04-20 Kaišiadorių rajono savivaldybės... 16. Vienodą teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiais Teismas kasacine... 17. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas reikalauja su trečiuoju asmeniu - vartotoju... 18. Dėl išdėstytų motyvų ieškinys tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas,... 19. Priimant sprendimą ieškovo, kuri įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str.... 21. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. kovo 19 d. sprendimą... 22. Įpareigoti AB „VST“ iki 2009 m. balandžio 1 d. sudaryti su D. Š.... 23. Iš AB „VST“ priteisti 256 Lt (du šimtus penkiasdešimt šešis litus)...