Byla 2-1008/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Jokūbausko įmonės ,,Jonas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3919-585/2010 pagal ieškovo Jokūbausko įmonės ,,Jonas“ ieškinį atsakovui Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Jokūbausko įmonė ,,Jonas“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu atsakovo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą konkursui. Reikalavimo ir teismo sprendimo realaus įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir tą sutartį vykdyti, jeigu ji jau yra sudaryta. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 5 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies, sustabdė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 2009 m. gruodžio 16 d. paskelbto viešojo pirkimo – supaprastinto atviro konkurso „Mokomojo pastato Antakalnio g. 54, Vilnius, fasado rekonstrukcijos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 82467) procedūrų vykdymą, o ieškovo prašymo sustabdyti sutarties (jei ji sudaryta) vykdymą teismas netenkino. Atsakovas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Nurodė, kad kyla didelė grėsmė patirti didelius nuostolius, yra pradėti ir įvykdyti susiję viešieji pirkimai, jiems išleistos lėšos, todėl dėl procedūrų sustabdymo kyla grėsmė viso projekto įgyvendinimui. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 19 d. nutartimi panaikino 2010 m. vasario 5 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad pagal nuo 2010 m. kovo 2 d. galiojančią Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 5 dalies redakciją, teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teigiamą naudą. Teismas pažymėjo, kad pritaikė laikinąją apsaugos priemonę atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovui ieškovas pateikė draudimo liudijimo kopiją elektroninėje formoje. Teismo nuomone, ieškovui pačiam pripažinus, jog neįvykdė konkurso sąlygų reikalavimo, nors ir teigiant, kad toks pažeidimas buvo labai formalus, yra pagrindas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Atskiruoju skundu ieškovas prašo šią teismo nutartį panaikinti ir atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiomis aplinkybėmis:

41. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad viešojo pirkimo sutarties sudarymu yra užbaigiama pirkimo procedūra. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, faktiškai atimama ieškovo teisė į teisminę gynybą, nes ieškovas neturėtų galimųbių sudaryti su atsakovu viešojo pirkimo sutarties.

52. Teismas nepagrįstai panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones remdamasis pasikeitusiu teisiniu reglamentavimu bei dėl laikinųjų apsaugos priemomnių taikymo patiriamų neigiamų pasekmių dydžiu, nes teisinio reglamentavimo pasikeitimas neturi įtakos sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, be to, suformuota praktika patvirtina, kad turi būti taikomos VPĮ nuostatos, kurios galiojo pirkimų procedūrų pradžioje. Pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų apie atsakovo patiriamas neigiamas pasekmes.

63. Teismo argumentas, susijęs su ieškovo pripažinimu tam tikrų faktinių aplinkybių, gali turėti įtakos nagrinėjant bylą iš esmės, o ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai teigia, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių neigiamas pasekmes, nes teismo posėdžio metu atsakovo įvykdyti viešieji pirkimai buvo paviešinti, o tame pačiame teismo posėdyje dalyvavusi ieškovo atstovė advokatė N. Pašukinskaitė reikalavimo pateikti dokumentus nereiškė.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina nutarties teisėtumą ir/ arba pagrįstumą pagal apskųstą dalį, analizuodamas skunde bei atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

10Absoliučių apskųstos nutarties dalies negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti arba pakeisti, remiantis atskirajame skunde nurodytais motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

12Ginčas byloje vyksta dėl viešojo pirkimo „Mokomojo pastato Antakalnio g. 54, Vilnius, fasado rekonstrukcijos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 82467). CPK 145 straipsnio 1 dalyje išvardintas nebaigtinis sąrašas laikinųjų apsaugos priemonių rūšių. Vieną iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių, kurios taikomos tik bylose dėl viešojo konkurso, - pirkimo procedūrų sustabdymą, numato VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Ieškovo teisės į teisminę gynybą požiūriu pirkimo procedūrų stabdymas svarbus procesine prasme, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas baigtu, sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) arba nustačius projekto konkurso laimėtoją. Taigi nesustabdžius pirkimo procedūrų ieškovo pažeistų subjektinių teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų teisminė gynyba iš esmės taptų nebeįmanoma.

13Viešųjų pirkimų įstatyme (2010 m. vasario 11 d. įstatymo Nr. XI-678 redakcija) pažymėta, kad iki 2010 m. kovo 2 d. pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 4-102; 2009, Nr. 93-3986) nuostatas, o pastarajame įstatyme numatyta, jog iki 2009 m. rugsėjo 1 d. pradėtų pirkimų procedūros tęsiamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) nuostatas. Atitinkamai, kadangi pirkimo pradžia siejama su skelbimu apie pirkimą, o viešojo pirkimo konkursas nagrinėjamu atveju paskelbtas 2009 m. rugpjūčio 26 d., konkrečiu atveju taikomos LR Viešųjų pirkimų įstatymo (2008 m. liepos 13 d. įstatymo Nr. X-1673 (Žin., 2008, Nr. 81-3179) (toliau – VPĮ) nuostatos.

14Kaip teisingai nurodė apeliantas, Viešųjų pirkimų įstatyme (2010 m. vasario 11 d. įstatymo Nr. XI-678 redakcija) pažymėta, kad iki 2010 m. kovo 2 d. pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 4-102; 2009, Nr. 93-3986) nuostatas. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad minėto įstatymo taikymas neturi įtakos taikant procesinio pobūdžio normas, kokiomis skundžiamą nutartį grindė pirmosios instancijos teismas. Taigi, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymo neigiamos pasekmės viršytų netaikymo teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.).

15Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007).

16Viešasis interesas, kuris yra vertinamojo pobūdžio, apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Pirkimu siekiama apšiltinti pastatą, kurio paskirtis – suteikti besimokantiems patalpas. Tai susiję su valstybės interesu viešajame sektoriuje didinti energijos efektyvumą bei mažinti išlaidas, kurios skiriamos energijai, rekonstruoti pastatus. Šiuo atveju vertintina ir ta aplinkybė, kad energijos efektyvumą siekiama didinti mokomajame pastate. Nors atsakovas nepateikė įrodymų, kokias konkrečias neigiamas pasekmes jis patiria, iš konkurso sąlygų 1.8 punkto matyti, kad pirkimas atliekamas įgyvendinant projektą ,,Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo pastato Vilniuje, Antakalnio g. 54, fasado rekonstrukcija“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, minėtų priemonių įgyvendinimas leistų ne tik pagerinti besimokančiųjų ir darbuotojų sąlygas, sukurti geresnes bendras darbo sąlygas, tačiau kartu optimizuoti ir išlaidas, skiriamas kolegijos šilumos ūkiui. Kaip jau minėta, įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Nagrinėjamoje byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius minėto projekto įgyvendinimą kyla grėsmė, jog projektas nebus įgyvendintas nustatytu laiku bei bus prarastas būtent šiam projektui skirtas atitinkamas finansavimas. Tokiu atveju nukentėtų dalies visuomenės (besimokančiųjų bei dirbančiųjų asmenų) interesai, o kartu būtų pažeistas ir viešasis interesas ir tai būtų vertintina kaip neigiama pasekmė.

17Susiklosčius tokiai situacijai, konstatuotina, kad šiuo konkrečiu atveju ekonominės laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmės yra svaresnės negu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinės pasekmės, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

18Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, ieškinio pagrįstumas netikrinamas, tačiau kartu atkreipia dėmesį, kad tiek iš bylos medžiagos, tiek iš Lietuvos teismų sistemos Liteko duomenų matyti, kad byloje 2010 m. balandžio 15 d. priimtas sprendimas, kuriuo Vilniaus apygardos teismas ieškinį atmetė. Šis sprendimas nėra apskųstas. Šios aplinkybės patvirtina, jog nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės neatliktų savo pagrindinės paskirties (teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo), todėl taikyti (palikti galioti) jas neprasminga.

19Ieškovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai, ieškovas bet kurioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje gali reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas Jokūbausko įmonė ,,Jonas“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. 1. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad viešojo pirkimo sutarties... 5. 2. Teismas nepagrįstai panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones... 6. 3. Teismo argumentas, susijęs su ieškovo pripažinimu tam tikrų faktinių... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus technologijų ir dizaino... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Absoliučių apskųstos nutarties dalies negaliojimo pagrindų apeliacinės... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 12. Ginčas byloje vyksta dėl viešojo pirkimo „Mokomojo pastato Antakalnio g.... 13. Viešųjų pirkimų įstatyme (2010 m. vasario 11 d. įstatymo Nr. XI-678... 14. Kaip teisingai nurodė apeliantas, Viešųjų pirkimų įstatyme (2010 m.... 15. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais... 16. Viešasis interesas, kuris yra vertinamojo pobūdžio, apima pagrindinius... 17. Susiklosčius tokiai situacijai, konstatuotina, kad šiuo konkrečiu atveju... 18. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad sprendžiant laikinųjų... 19. Ieškovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai,... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą....