Byla AS-525-101-13
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB skundą atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5pareiškėjas skundu (b. l. 1?10) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ir Ministerija) Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokolu Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą dėl finansuojamų projektų konkursinio balo padidinimo;

72) panaikinti Ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1114 „Dėl valstybės projektų aprašymų vertinimo grupės sudarymo“ sudarytos grupės atlikto projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto jungtinio mokslų ir studijų centro sukūrimas“ įvertinimą;

83) įpareigoti Ministeriją įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės projektų sąrašą;

94) išreikalauti iš Ministerijos pareiškėjo pateikto projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto jungtinių mokslų ir studijų centro sukūrimas“ vertinimo svarbos lentelę, vertinimo ataskaitas bei kitus dokumentus, kurie parodytų projekto įvertinimo pagrįstumą ir argumentaciją;

105) išreikalauti iš Ministerijos trečiųjų asmenų pateiktus valstybės projektų aprašymus, vertinimo svarbos lenteles, vertinimo ataskaitas bei kitus dokumentus, kurie parodytų projektų įvertinimo pagrįstumą ir argumentaciją

116) išreikalauti iš Ministerijos informaciją apie tai, kokių trečiųjų asmenų projektus nuspręsta įtraukti į valstybės projektų sąrašą bei įtraukti šiuos asmenis į bylą suinteresuotaisiais asmenimis;

127) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Ministerijos vykdomą valstybės projektų sąrašo sudarymą pagal Išankstinį kvietimą pagal Programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ ir uždrausti toliau vykdyti pagal šį Išankstinį kvietimą sudarytų valstybės projektų atrankos, vertinimo ir finansavimo administracines procedūras.

13Rėmėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - ir Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 patvirtinto Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatomis, kurios numato finansavimo suteikimo procedūrą. Pažymėjo, kad Ministerija yra nurodžiusi, kad Išankstiniam kvietimui numatyta skirti lėšų suma yra nepakankama finansuoti visus projektus, todėl Ministerija priėmė skundžiamus sprendimus ir sumažino projektų, įrašytinų į valstybės projektų sąrašą ir pretenduoja į finansavimą, kiekį. Todėl, nepaisant šiuo metu vykstančių teisminių procesų, toliau vykdoma administracinė procedūra ir priimami sprendimai dėl finansavimo paskyrimo. Atkreipė dėmesį, kad teismui patenkinus pareiškėjo skundą, gali keistis ir vieno ar kelių trečiųjų asmenų statusas netenkant finansavimo ar jį sumažinant, tačiau dėl jau įvykusių administracinių procedūrų ir sudarytų finansavimo sutarčių, pareiškėjo teisinės padėties atkūrimas taptų neįmanomas. Taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog lėšų trūkumas nustatytas jau dabar, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, skundo tenkinimo atveju nebus įmanoma atkurti iki pažeidimo buvusios padėties ir suteikti pareiškėjui paramą ne tik dėl įvykdytų administracinių procedūrų, bet ir dėl lėšų trūkumo.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi (b. l. 53?55) priėmė pareiškėjo skundą. Patenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ? iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje administracinėje byloje sustabdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vykdomo valstybės projekto, paskelbto pagal Išankstinio kvietimo procedūras pagal Programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)" vykdymą. Išsiuntė skundo kopiją atsakovui ir įpareigojo iki 2012 m. spalio 16 d. 10-16 pateikti teismui 2 egzempliorius atsiliepimo į skundą, ginčijamus sprendimus ir visą su jų priėmimu susijusią medžiagą.

16Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, Taisyklių nuostatomis ir darė išvadą, kad atsižvelgiant į tai, kad projektų atranka susideda iš tam tikrų etapų, nesustabdžius minėto projekto vykdymo, jo procedūros būtų vykdomos toliau. Netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju pareiškėjo grąžinimas į iki tol buvusią padėtį būtų žymiai apsunkintas, kadangi projekto vykdymo procedūros jau būtų atliktos ir priimti atitinkami sprendimai.

17III.

18Atsakovas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 59?61), kuriuo teismo prašo panaikinti reikalavimo užtikrinimo priemonę, paskirtą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 2 d. nutartimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191) lingvistiškai aiškinant skundžiamos nutarties nutariamąją dalį, darytina išvada, jog sustabdomas projekto vykdymas, tačiau Ministerija projekto nevykdo, todėl vykdymo sustabdyti neįmanoma. Net ir tuo atveju, jei teismas patenkintų pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, tokį, koks pateiktas skunde, nutarties įvykdymas būtų sudėtingas. Pažymi, kad Valstybės projektų sąrašas buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-137. Sąraše buvo šeši projektai. Šis sąrašas papildytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V- 418, kuriuo į sąrašą įtraukti keturi nauji projektai. Paskutinis papildymas buvo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1394. Juo patvirtinti penki nauji projektai buvo atrinkti iš minėto Išankstinio kvietimo, pasiūlyti Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės ir rekomenduoti Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto. Atsižvelgiant į tai, daro išvadą, jog sustabdyti valstybės projektų sąrašo sudarymą neįmanoma. Remiasi Taisyklių 9 punktu ir atkreipia dėmesį, kad nei Taisyklėse nei kituose Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Ministerija nėra numatyta kaip tarpinė institucija, kuri, vykdydama jai pavestas funkcijas galėtų atšaukti, stabdyti, keisti ar kaip kitaip daryti įtaką šiems veiksmams;

202) pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės neproporcingos. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas pareiškė prašymą užtikrinti reikalavimą, dėl kurio sustotų viso Išankstinio kvietimo teikti valstybės projekto aprašymus biudžeto įsisavinimas (28 mln. litų), nors pareiškėjo pateikto projekto prašoma lėšų suma buvo 6 650 000 Lt (šeši milijonai šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių litų 00 ct). Pažymi, kad laiku neįvykdžius tam tikrų projekte numatytų veiksmų, kyla grėsmė prarasti dalį ES lėšų. Remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. 2-2479/2011.

21Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo prašo atsisakyti priimti Ministerijos atskirąjį skundą. Jei teismas atskirąjį skundą priimtų, prašo Ministerijos atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o 2012 m. spalio 2 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

221) pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės negalima aiškinti vien lingvistiškai, neatsižvelgiant į jos esmę, t. y. siekį sustabdyti tolesnį projektų finansavimo procedūrų vykdymą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Pažymi, kad Ministerijos funkcija atrinkti projektų aprašymus, atitinkančius Aprašo 27 punkte nustatytus reikalavimus, yra pirminė procedūrų stadija, kuri lemia vėlesnį visų procedūrų teisėtumą, todėl vertintina ne izoliuotai, o visų procedūrų kontekste. Teigia, jog atsakovo priimti neteisėti sprendimai pirminėje stadijoje reiškia, kad pirminis procedūrų etapas jau yra neteisėtas, o tai lems ir visų kitų etapų neteisėtumą. Teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, atsakovo sprendimai būtų panaikinti, tačiau, jei toliau bus vykdomos finansavimo atrankos procedūros, tokio sprendimo įvykdymas ir pareiškėjo grąžinimas į buvusią padėtį, gali būti neįmanomas;

232) pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra proporcingos ir nepažeidžia viešojo intereso. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis administracinėse bylose Nr. AS662-564/2012, AS822-103/2009, AS16-528/2007, AS10-349/2007 bei kitomis. Teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog siekiama patikrinti visos procedūros dėl visų pateiktų projektų teisėtumą, galutiniu teismo sprendimu bus apgintos ne tik pareiškėjo pažeistos teisės, bet bus apsaugotas ir viešasis interesas, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonė laikytina proporcinga. Be to, remdamasis Taisyklių nuostatomis, konstatuoja, kad teisinis reglamentavimas patvirtina, jog nėra grėsmės, kad išnagrinėjus bylą nebebus įmanoma toliau tęsti procedūrų ir panaudoti ES struktūrinių fondų lėšų. Kartu pažymi, jog tai, kad siekiama pasinaudoti ES lėšomis, nereiškia, kad prioritetas turi būti suteikiamas skubiam finansavimo lėšų įsisavinimui, o reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikomos automatiškai vien atsižvelgiant į finansavimo šaltinį, ignoruojant teisėtumo reikalavimą.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Atskirasis skundas tenkintinas.

27Pirmosios instancijos teismas pritaikė pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, motyvuodamas tuo, jog jos nepritaikius, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju pareiškėjo grąžinimas į iki tol buvusią padėtį būtų žymiai apsunkintas, kadangi projekto vykdymo procedūros jau būtų atliktos ir priimti atitinkami sprendimai.

28Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nebuvo teisinio pagrindo taikyti pareiškėjo nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, be to, pirmosios instancijos teismas, neįvertino prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės proporcingumo.

29ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

30Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012). Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat ne kartą pabrėžė, jog negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės įtakos (pvz., 2008 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-140/2008).

31Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjo skunde suformuluotus reikalavimus, konstatuotina, jog ginčas šioje byloje tiesiogiai su projektų finansavimu nesusijęs. Pareiškėjas skundžia atsakovo administracinius sprendimus, kurių panaikinimas, patenkinus pareiškėjos skundą, nebūtų apsunkintas ar juo labiau netaptų neįmanomu jei nebūtų pritaikyta pareiškėjo nurodyta reikalavimo užtikrinimo priemonė. Šiuo atveju nėra pagrindo manyti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjui palankus teismo sprendimas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų apsunkintas.

32Pareiškėjo reikalavimai, kurie įgyvendinimui užtikrinti pareiškėjas siekia reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo yra pirmieji trys: 1) panaikinti Ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokolu Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą dėl finansuojamų projektų konkursinio balo padidinimo; 2) panaikinti Ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1114 „Dėl valstybės projektų aprašymų vertinimo grupės sudarymo“ sudarytos grupės atlikto projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto jungtinio mokslų ir studijų centro sukūrimas“ įvertinimą; 3) įpareigoti Ministeriją įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės projektų sąrašą. Kiti skundo reikalavimai: išreikalauti iš Ministerijos pareiškėjo pateikto projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto jungtinių mokslų ir studijų centro sukūrimas“ vertinimo svarbos lentelę, vertinimo ataskaitas bei kitus dokumentus, kurie parodytų projekto įvertinimo pagrįstumą ir argumentaciją; išreikalauti iš Ministerijos trečiųjų asmenų pateiktus valstybės projektų aprašymus, vertinimo svarbos lenteles, vertinimo ataskaitas bei kitus dokumentus, kurie parodytų projektų įvertinimo pagrįstumą ir argumentaciją; išreikalauti iš Ministerijos informaciją apie tai, kokių trečiųjų asmenų projektus nuspręsta įtraukti į valstybės projektų sąrašą bei įtraukti šiuos asmenis į bylą suinteresuotaisiais asmenimis, yra procesinio pobūdžio, todėl nėra susiję su reikalavimo užtikrinimo priemonių reikalingumu.

33Pirmieji trys reikalavimai, teismui priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą ir tenkinus visus skundo reikalavimus, t. y. panaikinus Ministerijos sprendimą dėl projektų konkursinio balo padidinimo bei ministro įsakymu patvirtintą pareiškėjo projekto įvertinimą ir įpareigojus Ministeriją pareiškėjo projektą įtraukti į valstybės projektų sąrašą, galėtų būtų įgyvendinti ir nepritaikius aptariamos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Realios grėsmės, kad sprendimo įgyvendinimas, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės pasunkėtų ar taptų neįmanomas nėra, todėl konstatuotina, jog šiuo nėra ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygų, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo taikyti šią priemonę ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje administracinėje byloje sustabdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vykdomo valstybės projekto, paskelbto pagal Išankstinio kvietimo procedūras pagal Programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)" vykdymą.

34Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas teismų praktiką, dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, yra nurodęs, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, reiškia poreikį pasverti neigiamas pasekmes, kurios atsirastų pareiškėjui, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų pritaikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus bylą būtų patenkintas, ir pasekmes, kurios atsirastų atsakovui, kitiems subjektams ar visuomenei, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų pritaikytos, tačiau skundas būtų atmestas (2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-244/2008). Taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, negalima pareiškėjo teisių riboti daugiau negu tai yra būtina (2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-125/2009). Teisingumo principas reikalauja, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių būtų atsižvelgta ir į atsakovo interesus (2007 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-646/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13, p. 265?275).

35Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, jog pirmosios instancijos teismo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė šiuo atveju nėra proporcinga siekiamam tikslui.

36Patenkinus pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, stabdomas visas atsakovo vykdytas projektas. Tokiu būdu pažeidžiant ne tik atsakovo interesus laiku ir tinkamai įvykdyti ES finansuojamą projektą, tačiau ir kitų savo projektus pateikusių ir atsakovo administruojamame projekte dalyvaujančių trečiųjų asmenų interesus dalyvauti projekte, kuris bus vykdomas nustatytais terminais. Atsižvelgiant į tai, jog ginčas tarp šalių šiuo metu yra tik pradėtas nagrinėti pirmosios instancijos teisme ir labai tikėtina, jog po pirmosios instancijos teismo sprendimo, šalis, kurios nenaudai bus priimtas sprendimas, inicijuos apeliacinį procesą, darytina išvada, jog tuo atveju, jei pareiškėjo skundas galutiniu teismo sprendimu bus patenkintas, skunde suformuluoti reikalavimai, kaip minėta, bus galimi įgyvendinti. Tačiau, jei galutiniu teismo sprendimu pareiškėjo reikalavimai bus atmesti, tolesnis projekto įgyvendinimas gali būti neįmanomas dėl praleistų terminų. Taip vėlgi pažeidžiant tiek atsakovo, tiek kitų projekte dalyvaujančių asmenų teises. Šiuo atveju turi būti įvertinta ir tai, jog pareiškėjas yra tik vienas iš projekte dalyvaujančių asmenų, pateikęs vieną projektą, kurio prašoma suma sudaro 6 650 000 Lt, kai tuo tarpu viso Išankstinio projekto biudžetas ? 28 000 000 Lt. Taikant pirmosios instancijos teismo pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, negalėtų būtų pasirašomos finansavimo sutartys ir su kitais projekte dalyvavusiais asmenimis, atitinkamai negalint paskirstyti finansavimo jokiems, net pareiškėjo pateiktą projektą suteiktų balų suma žymiai lenkiantiems projektams, negalint jų įgyvendinti.

37Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė yra neadekvati ir neproporcinga siekiam tikslui, nes jos netaikant pareiškėjui palankus teismo sprendimas galėtų būti nesunkiai įgyvendinamas, tuo tarpu ją pritaikius ir priėmus sprendimą atsakovo naudai, reikalavimo užtikrinimo priemonės pasekmių šalinimas gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomu.

38Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad atsakovas, kaip sąžiningas, protingas ir rūpestingas projekto vykdytojas, žinodamas apie šį tarp šalių vykstantį teisminį procesą, objektyviai įvertindamas riziką, kad jo priimti sprendimai gali būti panaikinti ir jis gali būti įpareigotas pareiškėjo projektą įtraukti į valstybės projektų sąrašą bei skirti jam finansavimą, taip pat atsižvelgdamas į tai, jog projektui skirto finansavimo neužtenka visiems pateiktiems projektams finansuoti, turėtų rezervuoti atitinkamą lėšų sumą tam atvejui, jei pareiškėjo skundas būtų patenkintas pilna apimtimi ir su juo reikėtų sudaryti finansavimo sutartį.

39Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, aptartą teismų praktiką, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą reglamentuojančias teisės normas ir nepagrįstai patenkino pareiškėjo reikalavimą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, atmetant pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 2 d. nutartį pakeisti.

43Nutarties dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjo „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, panaikinti ir pareiškėjo „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

44Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. pareiškėjas skundu (b. l. 1?10) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau –... 7. 2) panaikinti Ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 11 d.... 8. 3) įpareigoti Ministeriją įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės... 9. 4) išreikalauti iš Ministerijos pareiškėjo pateikto projekto „Kingstono... 10. 5) išreikalauti iš Ministerijos trečiųjų asmenų pateiktus valstybės... 11. 6) išreikalauti iš Ministerijos informaciją apie tai, kokių trečiųjų... 12. 7) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Ministerijos... 13. Rėmėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi (b. l.... 16. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose... 17. III.... 18. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 59?61), kuriuo teismo prašo... 19. 1) lingvistiškai aiškinant skundžiamos nutarties nutariamąją dalį,... 20. 2) pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės neproporcingos. Atkreipia... 21. Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo... 22. 1) pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės negalima aiškinti vien... 23. 2) pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra proporcingos ir... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Atskirasis skundas tenkintinas.... 27. Pirmosios instancijos teismas pritaikė pareiškėjo prašomą reikalavimo... 28. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu... 29. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas gali imtis... 30. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo... 31. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjo skunde suformuluotus... 32. Pareiškėjo reikalavimai, kurie įgyvendinimui užtikrinti pareiškėjas... 33. Pirmieji trys reikalavimai, teismui priėmus pareiškėjui palankų teismo... 34. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas teismų... 35. Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką, apeliacinės instancijos... 36. Patenkinus pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę,... 37. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pritaikyta reikalavimo užtikrinimo... 38. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad atsakovas, kaip sąžiningas,... 39. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 41. atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atskirąjį... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 2 d. nutartį... 43. Nutarties dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjo „KAZIMIERO... 44. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.... 45. Nutartis neskundžiama....