Byla eAS-734-575/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ skundą atsakovui Lietuvos bankui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tiketa“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. sprendimą Nr. 241-253 „Dėl poveikio priemonės taikymo UAB „Tiketa““ (toliau – ir Sprendimas), o netenkinus skundo reikalavimo panaikinti Sprendimą, Sprendimą pakeisti, arba netaikant poveikio priemonės – baudos, arba skiriant mažesnio dydžio baudą, arba taikant poveikio priemonę – įspėjimą; 2) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai iki byloje teismo priimto sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti skundžiamo Sprendimo galiojimą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi priėmė pareiškėjo UAB „Tiketa“ skundą dėl sprendimo panaikinimo, prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai iki byloje teismo priimto sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti skundžiamo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. sprendimą Nr. 241-253 „Dėl poveikio priemonės taikymo UAB „Tiketa““ galiojimą – netenkino.

8Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalyje įvardintos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu ar savo iniciatyva negali taikyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių, jeigu tai nustatyta kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose poveikio priemonių arba finansinio stabilumo ir patikimumo stiprinimo priemonių taikymą finansų įstaigoms. Taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

9Teismas, atsižvelgęs į tai, kad skundžiamo Sprendimo galiojimas yra sustabdytas nuo pareiškėjo skundo priėmimo dienos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d., pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

10III.

11Pareiškėjas UAB „Tiketa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, reikalavimo užtikrinimo priemones taikyti ir laikinai, iki byloje teismo priimto sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti skundžiamo Sprendimo galiojimą.

12Pareiškėjas pažymi, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal ABTĮ 70 straipsnio 2 dalį yra negalimas tik tokiu atveju, jei toks draudimas yra nustatytas specialiuosiuose įstatymuose. Tuo tarpu, nagrinėjamoje byloje, yra sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo bei Lietuvos banko įstatymo taikymo, kuriuose neįtvirtintas bei nenustatytas draudimas ginčą nagrinėjančiam teismui taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pagal ABTĮ 70 straipsnio nuostatas.

13Pareiškėjas teigia, kad teismo nurodyta Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma niekaip nedraudžia ir neriboja bylą nagrinėjančio teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones kitose priimto sprendimo dalyse, kuriose sprendimo vykdymo sustabdymas nenumatytas; priešingai nei kitų specialiųjų įstatymų atveju reikalavimo užtikrinimo tvarkos taikymo teisminio proceso metu nereglamentuoja bei nereguliuoja.

14Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad nesant specialiuosiuose įstatymuose nustatyto draudimo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjamo tariamo pažeidimo atžvilgiu, teismo priimtos nutarties ginčijama dalis yra nepagrįsta, neteisėta bei naikintina.

15Pareiškėjas teigia, jog ginčijamo sprendimo dalis, kuria pareiškėjas buvo įpareigotas atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją dėl pareiškėjo pritaikyto administravimo mokesčio, nėra ir nelaikytina nei poveikio priemone, nei finansinio stabilumo ir patikimumo stiprinimo priemone finansų įstaigoms.

16Pažymi, jog ginčas tarp šalių yra kilęs dėl Mokėjimo įstatymo nuostatų aiškinimo bei taikymo. Tuo tarpu, skundžiamame sprendime nurodytas įpareigojimas atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją, yra nurodymas atlyginti vartotojams sukeltą žalą dėl tariamo teisės akto pažeidimo, kas nepatenka į Mokėjimo įstatymo 79 straipsnyje įtvirtintą poveikio priemonių sąrašą, nėra ir nelaikytina poveikio priemone pagal Mokėjimo įstatymo 79 straipsnio nuostatas.

17Pareiškėjas nurodo, kad nėra ir nelaikytinas finansų įstaiga, kaip ši apibrėžiama galiojančiuose teisės aktuose, bei finansinių paslaugų neteikia, todėl pareiškėjas neatitinka ABTĮ 70 straipsnio 2 dalyje įvardinto specialaus subjekto, kurio atžvilgiu galėtų būti taikomas minėtas draudimas.

18Atsakovas Lietuvos bankas (toliau – ir atsakovas) pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Atsakovas pažymi, jog pagal Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalį skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo (Lietuvos banko) sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo. Atsižvelgiant į šią nuostatą, Sprendimo vykdymas dalyje dėl baudos skyrimo yra sustabdytas nuo pareiškėjo skundo dėl Sprendimo panaikinimo teisme priėmimo dienos, t. y. nuo 2019 m. spalio 10 d. yra sustabdytas paskirtos baudos mokėjimo terminas.

20Atsakovas taip pat pažymi, kad viena iš būtinųjų sąlygų reikalavimo užtikrinimo priemonėms taikyti yra įtvirtinta ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala.

21Atsakovas teigia, kad pareiškėjas nepagrindė ir neįrodė nei vienos iš ABTĮ 70 straipsnyje įtvirtintų sąlygų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui. Objektyviai nėra nei vienos iš sąlygų ar prielaidų įstatyme įtvirtintoms sąlygoms egzistuoti.

22Atsakovo vertinimu, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas dėl Sprendime pateikto nurodymo šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ir viešąjį interesą. Teismui nėra pateikta įrodymų ar kitų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl, neįvykdžius vienos iš būtinųjų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygų, negali būti tenkinamas prašymas tokias priemones taikyti.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamojo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo UAB „Tiketa“ prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Pareiškėjas UAB „Tiketa“ atskirajame skunde nurodo, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad draudimas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tarp šalių kilusio ginčo atžvilgiu yra nustatytas specialiuosiuose įstatymuose, be to, pareiškėjas nėra finansų įstaiga, kuriai galėtų būti taikoma ABTĮ 70 straipsnio 2 dalies nuostata.

27ABTĮ 70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu ar savo iniciatyva negali taikyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių, jeigu tai nustatyta kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose poveikio priemonių arba finansinio stabilumo ir patikimumo stiprinimo priemonių taikymą finansų įstaigoms.

28UAB „Tiketa“ nėra finansų įstaiga, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir jai nėra taikomi įstatymai, reglamentuojantys poveikio priemonių arba finansinio stabilumo ir patikimumo stiprinimo priemonių taikymą, todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

29Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai vadovavosi Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalimi. Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnyje numatyta Lietuvos banko sprendimų, veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka. 435 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šiame skirsnyje nurodytus Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, turi teisę skųsti teismui ABTĮ nustatyta tvarka.

30Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatyta, kad Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę finansų rinką reglamentuojančių įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka taikyti poveikio priemones prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims. Mokėjimų įstatymo 76 straipsnyje nurodoma, jog Mokėjimų įstatymo vykdymo priežiūrą atlieka Lietuvos bankas, kuris priskirtas funkcijas atlieka vadovaudamasis Lietuvos banko įstatymu, šiuo įstatymu ir kitais finansų rinką reglamentuojančiais teisės aktais, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai (Mokėjimų įstatymo 76 str. 3 d.).

31Taigi Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalyje numatyta nuostata, jog skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo, šioje administracinėje byloje yra specialioji norma ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkto atžvilgiu. Konstatuotina, jog baudos mokėjimas įstatymu yra sustabdytas iki galutinio procesinio sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo, o Sprendimo dalies dėl nurodymo nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į UAB „Tiketa“ dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio sprendimo priėmimo dienos UAB „Tiketa“ pritaikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per el. bankininkystę, sustabdymo galimybės, paduodant skundą, įstatymas nenumato, todėl šiuo atveju Sprendimo dalis dėl nurodymo atlikti veiksmus gali būti sustabdoma tik pritaikius pareiškėjo prašomą ABTI 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

32Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalimi skundžiamo sprendimo galiojimas yra sustabdomas – neįvertino skundžiamo sprendimo dalies dėl nurodymo atlikti veiksmus, t. y. nurodymo nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio sprendimo priėmimo dienos pareiškėjo pritaikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę.

33Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, nevertino pareiškėjo pateiktų argumentų dėl Sprendimo dalies, kuria pareiškėjas įpareigojamas atlikti veiksmus, todėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę dėl Sprendimo dalies, kuria pareiškėjas įpareigojamas nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio sprendimo priėmimo dienos pareiškėjo pritaikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę, nagrinėjimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikydamas ABTĮ normas, nepagrįstai nenagrinėjo pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones dėl nurodymo atlikti veiksmus. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo naikinama, o pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

37Vilniaus apygardos administracinio 2019 m. spalio 10 d. nutarties dalį dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo panaikinti ir prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. 241-253 „Dėl poveikio priemonės taikymo UAB „Tiketa“ dalies, kuria pareiškėjui nurodoma nedelsiant nutraukti Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pažeidimą ir atlyginti nuostolius vartotojams, kurie kreipsis į pareiškėją dėl nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki šio sprendimo priėmimo dienos pareiškėjo pritaikyto transakcijos (administravimo) mokesčio už atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę, perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tiketa“... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi... 8. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad skundžiamo Sprendimo galiojimas yra... 10. III.... 11. Pareiškėjas UAB „Tiketa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. Pareiškėjas pažymi, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal... 13. Pareiškėjas teigia, kad teismo nurodyta Lietuvos banko įstatymo 435... 14. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad nesant specialiuosiuose įstatymuose... 15. Pareiškėjas teigia, jog ginčijamo sprendimo dalis, kuria pareiškėjas buvo... 16. Pažymi, jog ginčas tarp šalių yra kilęs dėl Mokėjimo įstatymo nuostatų... 17. Pareiškėjas nurodo, kad nėra ir nelaikytinas finansų įstaiga, kaip ši... 18. Atsakovas Lietuvos bankas (toliau – ir atsakovas) pateikė atsiliepimą į... 19. Atsakovas pažymi, jog pagal Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalį... 20. Atsakovas taip pat pažymi, kad viena iš būtinųjų sąlygų reikalavimo... 21. Atsakovas teigia, kad pareiškėjas nepagrindė ir neįrodė nei vienos iš... 22. Atsakovo vertinimu, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas dėl Sprendime... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Nagrinėjamojo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 26. Pareiškėjas UAB „Tiketa“ atskirajame skunde nurodo, jog nesutinka su... 27. ABTĮ 70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso... 28. UAB „Tiketa“ nėra finansų įstaiga, kaip tai apibrėžta Lietuvos... 29. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas,... 30. Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatyta, kad Lietuvos... 31. Taigi Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalyje numatyta nuostata, jog... 32. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad... 33. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog asmenys,... 34. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atskirąjį skundą... 37. Vilniaus apygardos administracinio 2019 m. spalio 10 d. nutarties dalį dėl... 38. Nutartis neskundžiama....