Byla eAS-900-662/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. G. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas E. G. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2016 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. 3R-229(AG-170/01-2016), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. SKP-76 bei 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. BR6-3722.

5Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi pareiškėjo skundas buvo priimtas.

6Agentūra, pateikusi atsiliepimą į pareiškėjo skundą, be kita ko, prašė taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti pareiškėjui parduoti ar kitokiu būdu perleisti kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartimi Agentūros prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo prašymas yra grindžiamas ginčo išsprendimu iš esmės, t. y. kad pareiškėjas buvo nesąžiningas, jo galbūt padarytų pažeidimų pobūdžiu, Agentūros nustatytomis aplinkybėmis. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, yra susijusios su paramos projekto veiklos vykdymu, bet ne su jo galimybėmis vykdyti būsimą teismo sprendimą. Teismas pažymėjo, kad Agentūros argumentai dėl pareiškėjo galimybių įvykdyti būsimą teismo sprendimą dėl jo finansinės padėties nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Teismo vertinimu, tai, kad grąžintina išmokėtos paramos suma yra didelė, savaime nelaikytina įrodymu, jog pareiškėjas negalės įvykdyti teismo sprendimo. Taikant reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždraudimą atlikti tam tikrus veiksmus, turi būti konkrečiai nurodyta, kokius veiksmus draudžiama atlikti, ir neturi būti nustatoma daugiau suvaržymų, negu yra būtina tikslui pasiekti. Priešingu atveju būtų pažeisti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo principai. Teismo vertinimu, Agentūros prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų neproporcingas, kadangi prašymas yra abstraktus, t. y. nėra aišku, kiek ir kokio turto turi pareiškėjas, kokius jam priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus Agentūra prašo uždrausti parduoti ar kitu būdu perleisti. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog, neuždraudus pareiškėjui parduoti ar kitokiu būdu perleisti kilnojamus ir nekilnojamus daiktus, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

10III.

11Atsakovas Agentūra pateikė atskirąjį skundą, kuriuo nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartimi.

12Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į visas faktines aplinkybes bei teisinį reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto reglamentavimą, todėl priėmė nepagrįstą nutartį, tiesiogiai pažeidžiančią Agentūros interesus. Nagrinėjamu atveju, netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių, iki kol bus priimtas galutinis sprendimas šioje administracinėje byloje, ribojamos Agentūros galimybės apsaugoti nacionalines ir Europos Sąjungos fondų lėšas. Atsakovas pažymėjo, kad pagal byloje pateiktus duomenis matyti, jog pareiškėjo nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, lyginant su 2013 metais, sumažėjo nuo 1 835 791 Lt (531 681,82 Eur) iki 1 266 365 Lt (366 764,65 Eur), t. y. 569 426 Lt arba 164 917,20 Eur; pagal 2015 m. sausio 1 d. finansinės būklės pakitimų / pinigų srautų ataskaitą 2014 metais veikla buvo nuostolinga, nuostolis siekė 14 096,97 Eur, 2013 metais nuotolis – 14 016,80 Eur. Atsižvelgiant į pareiškėjo padarytus projekto pažeidimus bei pareiškėjo turtinę padėtį, atsakovo nuomone, yra didelė tikimybė, jog teismui priėmus sprendimą Agentūros naudai (palikus galioti apskųstą Agentūros ir skundžiamą Komisijos sprendimą), pareiškėjo finansinės galimybės įvykdyti teismo sprendimą bus ribotos arba neįmanomos. Šiuo metu ribojant Agentūros galimybes apsaugoti nacionalines ir Europos Sąjungos fondų lėšas, ateityje Agentūros sprendimo vykdymas iš esmės pasunkėtų ar net taptų negalimas.

13Pareiškėjas E. G. atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodė su juo nesutinkantis ir prašė jį atmesti.

14Pareiškėjo teigimu, atsakovo nurodoma pareiškėjo finansinių sunkumų grėsmė turi būti ne tikėtina, bet reali ir patvirtinta faktinėmis aplinkybėmis bei įrodymais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. AS858-440/2010, Nr. AS858-13/2011, Nr. AS525-215/2011, Nr. AS-810-146/2016 ir kt.). Atsakovas tokių duomenų ir įrodymų nepateikė. Nuosavo kapitalo sumažėjimas 2013–2014 metų laikotarpiu ir nuostolinga veikla nepatvirtina sunkios dabartinės pareiškėjo finansinės būklės. Pareiškėjas pabrėžė, kad yra įsigijęs didelės vertės įrangą, kurią nuo jos įsigijimo iki šiol naudoja savo veikloje. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas šią įrangą realizuos ir perleis kitiems asmenims, taip pažeisdamas atsakovo interesus. Atsakovo prašyme nurodytos aplinkybės yra susijusios su projekto vykdymu, ginčo išsprendimu iš esmės, bet ne su pareiškėjo galimybėmis įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Dėl to, pareiškėjo nuomone, Agentūros argumentai dėl pareiškėjo nesąžiningumo ir tariamų projekto pažeidimų atmestini kaip nepagrįsti ir nesusiję su reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimu.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirasis skundas išnagrinėtas, vadovaujantis ABTĮ, įsigaliojusiu nuo 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 2 d.).

18Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

19Iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustatė, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančioje ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taigi, pagal nagrinėjamo ginčo metu galiojančią ABTĮ redakciją, nereikalaujama sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėti aplinkybę, ar, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008, 2011 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011, 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011).

21Remiantis bylos duomenimis, pareiškėjas pagal su Agentūra sudaryta paramos sutartį įsipareigojo įgyvendinti projektą „Nepavojingų atliekų šalinimo ir pakaitinio biokuro gamyba“, kurio vykdymo metu pareiškėjui buvo išmokėta 185 344,38 Eur paramos suma. Ginčijamu Agentūros 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. KP-76, nustačius atitinkamus su projekto įgyvendinimu susijusius pažeidimus, pareiškėjui skirta 185 344,38 Eur paramos sumos susigrąžinimo sankcija ir nutraukta paramos sutartis.

22Iš atsakovo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę matyti, kad jis grindžiamas tuo, jog pareiškėjas yra nesąžiningas ir dėl to atsakovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas. Atsakovas šį nesąžiningumą sieja su pareiškėjo veiksmais pažeidimo tyrimo metu, dėl kurių iš esmės ir priimtas ginčijamas sprendimas, taip pat tuo, jog kitos įmonės, kurios akcininku yra pareiškėjas, atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl veiklos nevykdymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog, sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama (žr., pvz., 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-233/2012). Taigi nagrinėjamu atveju atsakovo pateikti argumentai yra susiję su ginčo išsprendimu iš esmės ir turės įtakos vertinant ginčijamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo argumentai dėl tam tikrų pareiškėjo veiksmų, sudariusių pagrindą atsakovui priimti šioje byloje skundžiamą sprendimą, iš esmės nėra reikšmingi sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

23Atsakovas taip pat atsižvelgia į pareiškėjo turtinę padėtį, vertindamas jo 2013–2014 m. finansinę būklę, ir mano, jog pareiškėjo finansinės galimybės, net ir pardavus už paramos lėšas įsigytą turtą, 185 344,38 Eur skolos priteisimo atveju yra ribotos. Teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad šie atsakovo argumentai, priešingai, nei nurodoma atskirajame skunde, nebuvo patvirtinti jokiais objektyviais duomenimis. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjo veikla nuostolinga, savaime nepatvirtina, jog atsakovui nagrinėjamu atveju gali kilti didelė neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala. Kaip minėta, atsakovas prašyme nurodė, kad pareiškėjo kapitalas 2014 m. sumažėjo iki 366 764,65 Eur, nuostoliai siekė 14 096,97 Eur, tuo tarpu atsakovo reikalavimas šioje byloje yra 185 344,38 Eur suma.

24Atsižvelgiant į tai, neaišku ir atsakovas prašyme išsamiai neargumentavo, kodėl jam palankaus teismo sprendimo atveju, netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali kilti minėtos pasekmės. Atsakovo argumentai, jog pareiškėjas sieks nuslėpti turtą ar imsis kitų veiksmų, grindžiami prielaidomis, nukreipti į ateitį, todėl vertintini kritiškai ir negali būti pakankamu pagrindu taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Agentūros prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų neproporcingas, nes neįvardijama, kokį konkrečiai bei kokios vertės pareiškėjo turtą ar jo dalį prašoma uždrausti parduoti ar kitu būdu perleisti, siekiant išvengti didelės neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos.

25Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta tokių aplinkybių, kurios pagrįstų, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės atsakovui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, Vilniaus apygardos administracinis teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė tenkinti Agentūros prašymą. Dėl šių priežasčių atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartis paliekama nepakeista.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirojo skundo netenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas E. G. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus... 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi... 6. Agentūra, pateikusi atsiliepimą į pareiškėjo skundą, be kita ko, prašė... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartimi... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo prašymas yra grindžiamas... 10. III.... 11. Atsakovas Agentūra pateikė atskirąjį skundą, kuriuo nesutinka su Vilniaus... 12. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį,... 13. Pareiškėjas E. G. atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodė su juo... 14. Pareiškėjo teigimu, atsakovo nurodoma pareiškėjo finansinių sunkumų... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirasis skundas išnagrinėtas,... 18. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 19. Iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad asmenys,... 21. Remiantis bylos duomenimis, pareiškėjas pagal su Agentūra sudaryta paramos... 22. Iš atsakovo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę matyti, kad... 23. Atsakovas taip pat atsižvelgia į pareiškėjo turtinę padėtį, vertindamas... 24. Atsižvelgiant į tai, neaišku ir atsakovas prašyme išsamiai neargumentavo,... 25. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta tokių aplinkybių,... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....