Byla e2SP-6844-647/2019
Dėl ikiteisminės taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Viada LT“ (toliau – UAB „Viada LT“), uždarosios akcinės bendrovės „Gotartas“ (toliau – UAB „Gotartas“), uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ (toliau – UAB „Šiaulių plentas“) prašymą dėl ikiteisminės taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjai kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriaus nustatyta tvarka, prašydami patvirtinti tarp šalių 2019 m. birželio 5 d. sudarytą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis. Nurodė, kad prašymo pateikimo ir taikos sutarties patvirtinimo sąlygos ir iš to kylančios pasekmės taikos sutartį sudariusiems asmenims yra žinomos.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taigi taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje.

6Kilęs teisminis ginčas, t. y. kai teisme dėl ginčo iškelta civilinė byla, proceso šalių taikos sutartimi gali būti išsprendžiamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu teismas tokią sutartį patvirtina pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio nuostatas ir bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 5 punktas). Tuo tarpu dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

7Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas gali patvirtinti, jeigu nustato, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (CK 1.80, 1.81, 1.84, 1.86, 6.228, 6.984, 6.986 straipsniai).

8Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditorius UAB „Viada LT“ (buv. UAB „Luktarna“) ir skolininkas UAB „Gotartas“ 2016 m. balandžio 22 d. sudarė naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 16/04-22DPM-1, pagal kurią kreditorius įsipareigojo tiekti naftos produktus skolininkui, o skolininkas įsipareigojo už suteiktą produkciją tinkamai ir laiku atsiskaityti. 2018 m. balandžio 12 d. kreditorius UAB „Viada LT“ ir UAB „Šiaulių plentas“ sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią laiduotojas įsipareigojo neatlygintinai atsakyti kreditoriui, jeigu skolininkas tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal skolininko ir kreditoriaus sudarytą sutartį. Taikos sutarties sąlygos išreiškia pareiškėjų valią taikiai išspręsti kilusius nesutarimus dėl įsiskolinimo pagal sudarytas sutartis ir siekį užkirsti kelią teisminiam ginčui ateityje. Kadangi taikos sutartis atitinka šalių valią, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, todėl pateikta taikos sutartis tvirtintina.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais teismas

Nutarė

10Pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.

11Patvirtinti 2019 m. birželio 5 d. tarp UAB „Viada LT“ (j. a. k. 178715423), UAB „Gotartas“ (j. a. k. 166738275) ir UAB „Šiaulių plentas“ (j. a. k. 244693070) sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis: „Kreditorius UAB „Viada LT“, juridinio asmens kodas: 178715423, adresas: Senasis Ukmergės, kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r., a. s. Nr.: ( - ), AB SEB bankas (toliau - Kreditorius), atstovaujamas direktoriaus L. V. K., skolininkas UAB „Gotartas“, juridinio asmens kodas: 166738275, adresas: Gamyklos g. 15-63, Mažeikiai (toliau - Skolininkas), atstovaujamas direktoriaus V. G., ir laiduotojas UAB „Šiaulių plentas“, juridinio asmens kodas: 244693070, adresas: Išradėjų g. 11, Šiauliai (toliau - Laiduotojas), atstovaujamas direktoriaus J. A., toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:

12a)

132016-04-22 UAB „Luktarna" (dabartinis pavadinimas - UAB „Viada LT") ir UAB „Gotartas" sudarė naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 16/04-22DPM-1 (toliau - Pagrindinė sutartis), pagal kurią Kreditorius įsipareigojo tiekti naftos produktus Skolininkui, o Skolininkas įsipareigojo už suteiktą produkciją tinkamai ir laiku atsiskaityti;

14b)

152018-04-12 UAB „Viada LT“ ir UAB „Šiaulių plentas" sudarė laidavimo sutartį (toliau - Laidavimo sutartis), pagal kurią Laiduotojas įsipareigojo neatlygintinai atsakyti Kreditoriui, jeigu Skolininkas tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal Skolininko ir Kreditoriaus sudarytą Pagrindinę sutartį;

16c)

17Skolininkas iki šios taikos sutarties sudarymo yra neatsiskaitęs su Kreditoriumi ir jo skola siekia 379 710,90 EUR bei 4 696,57 EUR delspinigių;

18d)

19abipusių derybų metu Šalys priėjo bendros pozicijos, kad nėra tikslinga bylinėtis, o įsiskolinimo, delspinigių ir palūkanų padengimo klausimą nutarė išspręsti išdėstant skolos apmokėjimą dalimis. Šalys sudarė ir teikia Teismui tvirtinti šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis:

201.

21Skolininkas ir Laiduotojas patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo dienai Skolininko įsiskolinimas Kreditoriui sudaro 379 710,90 EUR (trys šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų ir 90 ct) ir 4 696,57 EUR (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 57 ct) delspinigių, iš viso: 384 407,47 EUR (toliau - Įsiskolinimo suma),

222.

23Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Laiduotojo prašymu Kreditorius sutiko išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, susitaria, jog Laiduotojas atlygina Kreditoriui už skolos mokėjimo atidėjimą patirtus nuostolius ir patvirtina, kad sutinka sumokėti 6 % dydžio metines palūkanas nuo įsiskolinimo sumos (t. .y. nuo 384 407,47 EUR sumos).

243.

25Šalys susitaria, kad visą susidariusią įsiskolinimo sumą ir palūkanas Kreditoriui sumokės Laiduotojas.

264.

27Laiduotojas įsipareigoja visą įsiskolinimo sumą bei palūkanas Kreditoriui sumokėti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. žemiau nurodomu grafiku:

Nr. Mokėjimo terminas Paskolos likutis Palūkanos Paskolos suma Mokėjimas (iš viso)
1. iki 2019-07-15 384 407 Eur 2 883 Eur 63 272 Eur 66 155 Eur
2. iki 2019-08-15 321 136 Eur 1 655 Eur 63 588 Eur 65 243 Eur
3. iki 2019-09-15 257 548 Eur 1 324 Eur 63 906 Eur 65 230 Eur
4. iki 2019-10-15 193 642 Eur 961 Eur 64 226 Eur 65 187 Eur
5. iki 2019-11-15 129 416 Eur 662 Eur 64 547 Eur 65 209 Eur
6. iki 2019-12-15 64 869 Eur 491 Eur 64 869 Eur 65 360 Eur
          392 384 Eur

285.

29Šalys susitaria, jog šios Taikos sutarties 4 p. nurodytus mokėjimus Laiduotojas perveda Kreditoriui bankiniu pavedimu į Kreditoriaus a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, bankinio mokėjimo paskirtyje nurodydamas, jog yra atsiskaitoma pagal Šalių sudarytą Taikos sutartį. Laiduotojas pareiškia bei sutinka, jog mokėjimai, atlikti nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, bus skirti bei Kreditoriaus nuožiūra panaudoti bet kokiems Skolininko susidariusiems įsiskolinimams Kreditoriui dengti.

306.

31Laiduotojas ir Skolininkas pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei Laiduotojas nevykdys šios Taikos sutarties 4 p. numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį Kreditoriui nesumokės (ir/ar nepilnai sumokės) atitinkamos šios Taikos sutarties 4 p. įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios Taikos sutarties 4 p. numatytų Laiduotojo prievolių įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o Kreditorius turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai.

327.

33Skolininkas ir Laiduotojas patvirtina, kad Taikos sutartis nepažeidžia Skolininko ir Laiduotojo kreditorių interesų.

348.

35Šalys susitaria, kad, šią Taikos sutartį pasirašiusioms šalims įvykdžius šioje Taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų dėl aukščiau sutartyje nurodytos įsiskolinimo sumos sumokėjimo.

369.

37Šalys sutaria, kad prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo bus teikiamas pagal Kreditoriaus registracijos vietą - Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams.

3810.

39Šalys susitaria, kad prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo pasirašys ir kompetentingam teismui šalių vardu pateiks Kreditorius ar Kreditoriaus įgaliotas atstovas.

4011.

41Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį Skolininkas ir Laiduotojas pasirašys bei pateiks Kreditoriui telekomunikacijų galiniais įrenginiais (LR CK 6.192 str. 2 d.).

4212.

43Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią Taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia.

4413.

45Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus, kurie yra būtini sudaryti šią Taikos sutartį ir visiškai įvykdyti visus Šalių įsipareigojimus pagal šią Taikos sutartį.

4614.

47Ši Taikos sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną.

4815.

49Šalys pareiškia, kad Sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo kaip dokumentą, atitinkantį Šalių valią. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais – po vieną Kreditoriui, Skolininkui ir Laiduotojui.“

50Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią.

51Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

52Nutartis neskundžiama, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. Teismas... 3. Pareiškėjai kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnyje... 6. Kilęs teisminis ginčas, t. y. kai teisme dėl ginčo iškelta civilinė byla,... 7. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo... 8. Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditorius UAB „Viada LT“... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582... 10. Pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.... 11. Patvirtinti 2019 m. birželio 5 d. tarp UAB „Viada LT“ (j. a. k.... 12. a)... 13. 2016-04-22 UAB „Luktarna" (dabartinis pavadinimas - UAB „Viada LT") ir UAB... 14. b)... 15. 2018-04-12 UAB „Viada LT“ ir UAB „Šiaulių plentas" sudarė laidavimo... 16. c)... 17. Skolininkas iki šios taikos sutarties sudarymo yra neatsiskaitęs su... 18. d)... 19. abipusių derybų metu Šalys priėjo bendros pozicijos, kad nėra tikslinga... 20. 1.... 21. Skolininkas ir Laiduotojas patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo dienai... 22. 2.... 23. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Laiduotojo prašymu Kreditorius sutiko... 24. 3.... 25. Šalys susitaria, kad visą susidariusią įsiskolinimo sumą ir palūkanas... 26. 4.... 27. Laiduotojas įsipareigoja visą įsiskolinimo sumą bei palūkanas Kreditoriui... 28. 5.... 29. Šalys susitaria, jog šios Taikos sutarties 4 p. nurodytus mokėjimus... 30. 6.... 31. Laiduotojas ir Skolininkas pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei... 32. 7.... 33. Skolininkas ir Laiduotojas patvirtina, kad Taikos sutartis nepažeidžia... 34. 8.... 35. Šalys susitaria, kad, šią Taikos sutartį pasirašiusioms šalims... 36. 9.... 37. Šalys sutaria, kad prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo bus teikiamas... 38. 10.... 39. Šalys susitaria, kad prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo pasirašys... 40. 11.... 41. Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį Skolininkas ir Laiduotojas... 42. 12.... 43. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat... 44. 13.... 45. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus,... 46. 14.... 47. Ši Taikos sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną.... 48. 15.... 49. Šalys pareiškia, kad Sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo... 50. Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 51. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.... 52. Nutartis neskundžiama, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....