Byla A-502-2872-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sauliui Avižai, trečiųjų suinteresuotų asmenų Ukmergės rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos energetika“ atstovui Vidmantui Žukliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“, uždarajai akcinei bendrovei „Dainavos energetika“, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui ir Ukmergės rajono savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Miesto energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimus Nr. 168 ir Nr. 169, ir palikti galioti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. RS-1358 bei 2010 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. RS-1382.

5Skunde (t. I, b. l. 1-5) paaiškino, kad UAB „Dainavos energetika“ ir UAB „Ukmergės šiluma“ kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, prašydamos išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro juridinius faktus – šių bendrovių su pareiškėju sudarytas nuomos sutartis. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2010 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. RS-1358 ir 2010 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. RS-1382 pagrįstai jų prašymų netenkino, tačiau VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimais Nr. 168 ir Nr. 169 panaikino minėtus teritorinio registratoriaus sprendimus ir išregistravo UAB „Dainavos energetika“ bei UAB „Ukmergės šiluma“ prašomus juridinius faktus. Pareiškėjas nurodė, kad pagrindas (Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. 7-82), kuriuo remiantis reikalauta išregistruoti nuomos sutartis, yra užginčytas Vilniaus apygardos teisme. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nebuvo pateikta pakankamai dokumentų, patvirtinančių nuomos sutarčių pasibaigimą, todėl nuomos sutartys iš nekilnojamojo turto registro negalėjo būti išregistruotos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas) nuostatomis ir teismų praktika, registratorius privalo užtikrinti, kad į registrą įrašomi duomenys būtų teisingi ir išsamūs, duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu atliekami įrašai nebūtų ginčijami, atitiktų Nekilnojamojo turto registro įstatyme numatytus reikalavimus, nes registre kaupiama oficiali informacija. Šiuo atveju pareiškėjas ilgalaike nuomos sutartimi, galiojančia iki 2015 metų, naudojasi nekilnojamuoju turtu. Dėl sutarties vykdymo yra kilęs ginčas su Ukmergės rajono savivaldybe, teismo prašoma panaikinti savivaldybės sprendimą ir vienašališką nuomos sutarties nutraukimą nuo 2010 m. gegužės 30 d. pripažinti neteisėtu. Vadinasi, Centrinis registratorius padarė nepagrįstą išvadą, kad sutartis nutraukta vienašališkai, laikantis įstatyme nustatytos tvarkos.

6Atsakovas VĮ Registrų centras su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsiliepime (t. II, b. l. 71-72) paaiškino, kad registro tvarkytojas gali atsisakyti paviešinti duomenis, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustato nors vieną iš aplinkybių, įtvirtintų Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje. Pareiškėjas nurodo aplinkybę – iškelta civilinė byla dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Toks atsisakymo motyvas – esą duomenys apie iškeltą civilinę bylą draudžia įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus – niekaip nesiderina su Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje išdėstytais atsisakymo pagrindais. Priešingai, pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų pateikti dokumentai patvirtino, jog sutartis nutraukta, kad nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo būtų pripažintas sutarties nutraukimo neteisėtumas (nuginčytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. 7-82 ar jo galiojimas būtų sustabdytas). Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. 7-82 savo forma ir turiniu atitinka įstatymo reikalavimus. Jis įrodo, kad 2000 m. gruodžio 20 d. šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis vienašališkai nutraukta pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.217 straipsnio 1 dalį ir yra pagrindas išregistruoti juridinius faktus apie sudarytas nuomos sutartis. 2001 m. sausio 17 d. turto nuomos sutarties 3 9.3 ir 9.3.1 punktuose nurodyta, kad šalys susitarė, jog sutartis pasibaigia prieš terminą, jeigu pasibaigia 2000 m. gruodžio 20 d. UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“, UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis (nepriklausomai nuo pasibaigimo ar nutraukimo pagrindų).

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 8 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą (t. III, b. l. 69-74).

10Teismas nustatė, kad centrinis registratorius nusprendė išregistruoti nuomos sutarčių Nr. 1 ir Nr. 3 juridinio fakto įregistravimą. Nuomos sutarčių sudarymo juridiniai faktai išregistruoti tuo pagrindu, kad pagal šių sutarčių 9.3.1 punkto nuostatas šios sutartys pasibaigė prieš terminą. Juridiniai faktai išregistruoti vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82, nurodančiu, kad nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukiama 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis, o pagal nuomos sutarčių 9.3.1 punktus, 2000 m. gruodžio 20 d. sutarties nutraukimas besąlygiškai reiškia nuomos sutarčių pasibaigimą, t. y. juridinio fakto išregistravimo pagrindas yra savivaldybės tarybos sprendimas. Tai, kad šis sprendimas ginčijamas teisme, pirmosios instancijos teismo vertinimu, nereiškia, kad iki to momento, kol sprendimas bus nuginčytas, juridiniai faktai negali būti išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro. Teismas pripažino, kad savivaldybės tarybos sprendimas patvirtino juridinių faktų pasibaigimą. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimuose iš dalies pagrįstai pasisakoma, jog registratorius negali vertinti, ar pažeistos esminės sutarties sąlygos. Tačiau, visų pirma, ne tos sutarties pagrindu (2000 m. gruodžio 20 d.), kuri vienašališkai nutraukta dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo, buvo įregistruotas juridinis faktas. Antra, savivaldybės tarybos sprendimas laikytinas dokumentu, atitinkančiu įstatymo reikalavimus. Trečia, Nekilnojamojo turto registro įstatyme nėra pasakyta, kad tuo atveju, jeigu atitinkamas dokumentas ginčijamas teisme, bet jo galiojimas nėra sustabdytas, ši aplinkybė yra kliūtis išregistruoti juridinį faktą. Tai, kad juridinių faktų išregistravimui pateiktas įstatymų reikalavimus atitinkantis dokumentas, kaip to reikalauja Nekilnojamojo turto registro įstatymas, patvirtina ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) nuostatos. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis savarankiškoms savivaldybių funkcijoms priskiria šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą. Sutartis, dėl kurios priimtas tarybos sprendimas Nr. 7-82, susijusi su šilumos tiekimo organizavimu. Neišregistravus ginčo juridinių faktų, savivaldybė negalėtų įgyvendinti nurodytos savarankiškos funkcijos, nes Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnis sudarytų kliūtį kitam šilumos tiekėjui išduoti licenciją.

11III.

12Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

13Apeliacinis skundas (t. III, b. l. 77-80) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Remiantis teismui apskųstu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 negali būti išregistruojami juridiniai faktai, nes tai prieštarautų Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniui ir CK 4.262 straipsniui, nustatantiems, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka.
  2. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalimi, duomenų registre turi būti užregistruoti duomenys, dėl kurių nėra ginčų.
  3. Sprendimo vienašališkai nutraukti sutartį priėmimas nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad sutartis buvo nutraukta. Šiuo atveju dėl 2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ sudarytos „SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vykdymo vyktas ginčas Vilniaus apygardos teisme.
  4. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ nepateikė teritoriniam registratoriui jokių dokumentų, išskyrus savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. 7-82, kurie patvirtintų, kad 2001 m. sausio 17 d. nuomos sutartis Nr. 3 ir 2001 m. sausio 2 d. nuomos sutartis Nr. 1 yra pasibaigusios.
  5. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1421/2010 uždraudė Ukmergės rajono savivaldybei perimti UAB „Miesto energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį valdomus bei pareiškėjui nuosavybės teise priklausančius daiktus. Didžiąją dalį daiktų, kurie buvo išnuomoti pagal nuomos sutartis, iki šiol naudoja pareiškėjas, kas leidžia teigti, jog nuomos sutartys, kurios buvo sudarytos prie pagrindinės, aukščiau minėtos sutarties, nėra nutrauktos.

14Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

15Atsiliepime (t. III, b. l. 85-86) pakartoja savo atsiliepimo pirmosios instancijos teismui argumentus.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Apeliacinis skundas tenkintinas.

19Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl centrinio registratoriaus sprendimų, kuriais panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. birželio 14 d. sprendimas Nr. RS-1358 ir 2010 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. RS-1382, ir tenkinti UAB „Dainavos energetika“ 2010 m. birželio 11 d. prašymas bei UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. birželio 14 d prašymas panaikinti žymas nekilnojamojo turto registre apie juridinius faktus – UAB „Dainavos energetika“ (nuomotojas) ir UAB „Ukmergės energija“ (dabar – UAB „Miesto energija“) (nuomininkas) 2001 m. sausio 17 d. turto nuomos sutartį Nr. 3 bei UAB „Ukmergės šiluma“ (nuomotojas) ir UAB „Ukmergės energija“ (dabar – UAB „Miesto energija“) (nuomininkas) 2001 m. sausio 2 d. turto nuomos sutartį Nr. 1 – teisėtumo ir pagrįstumo.

20Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Vadovaujantis to paties įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Atsižvelgiant į tai, tikrinamu atveju svarbu (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 str. 2 d. taikymo prasme) išsiaiškinti, ar trečiųjų suinteresuotų asmenų 2010 m. birželio 11 d. ir 2010 m. birželio 14 d. prašymai, adresuoti teritoriniam registratoriui, ir prie jų pridėti dokumentai tenkino Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, t. y. sudarė pagrindą viešojo administravimo veiksmams atlikti.

21Bylos duomenys rodo, jog ikiteisminėje šio ginčo nagrinėjimo stadijoje kilo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. 7-82, kuriuo nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukta 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis, teisinės reikšmės nuomos sutarčių Nr. 1 ir 3 pabaigai, klausimas. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, pripažinęs, kad civilinių sutarčių aiškinimas nėra jo kompetencijos dalykas, minėtus juridinius faktus atsisakė išregistruoti. Toks sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bylose dėl nekilnojamojo turto registro veiklos. 2011 m. birželio 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-2253/2011 šio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nėra įgaliotas spęsti dėl sandorių galiojimo civilinės teisės prasme. Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys ne ginčo tvarka gali būti pakeisti, įrašant naujus duomenis arba pakeičiant esančius, tik griežtai laikantis tokius pakeitimus įrodančių dokumentų, kurie yra išvardyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje (Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnis bei 23 straipsnio 2 ir 3 dalys). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, įrašydamas naujus registro duomenis arba pakeisdamas esamus, neturi teisės savarankiškai aiškinti ar interpretuoti pateiktų dokumentų, kurie numatyti minėto įstatymo 22 straipsnyje, turinio ir atitinkamai keisti duomenų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1816/2010).

222001 m. sausio 2 d. turto nuomos sutarties Nr. 1 ir 2001 m. sausio 17 d. turto nuomos sutarties Nr. 3, 9.3.1 punktai numato, kad šios sutartys pasibaigia prieš terminą, jeigu pasibaigia 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis (t. II, b. l. 141-151). Iš administracinės bylos proceso šalių paaiškinimų ir pateiktų dokumentų matyti, kad dėl 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališko nutraukimo vyksta ginčas bendrosios kompetencijos teisme (t. II, b. l. 86-116), kas, teisėjų kolegijos vertinimu, paneigia centrinio registratoriaus ir Vilniaus apygardos administracinio teismo išvadą, jog egzistuoja nuomos sutarčių 9.3.1 punktuose numatyta aplinkybė. Todėl kilus pagrįstoms abejonėms dėl nuomos sutarčių pasibaigimo, t. y. negavus pakankamų (akivaizdžių) šio fakto įrodymų, atsakovas neturėjo teisės keisti nekilnojamojo turto registro duomenų.

23Dėl paminėto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimas naikinamas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.) ir priimamas naujas sprendimas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ apeliacinį skundą tenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimą panaikinti.

27Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ skundą tenkinti – valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. 168 ir 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. 169 panaikinti.

28Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Miesto... 5. Skunde (t. I, b. l. 1-5) paaiškino, kad UAB „Dainavos energetika“ ir UAB... 6. Atsakovas VĮ Registrų centras su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį... 7. Atsiliepime (t. II, b. l. 71-72) paaiškino, kad registro tvarkytojas gali... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 8 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad centrinis registratorius nusprendė išregistruoti nuomos... 11. III.... 12. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 13. Apeliacinis skundas (t. III, b. l. 77-80) grindžiamas šiais pagrindiniais... 14. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą... 15. Atsiliepime (t. III, b. l. 85-86) pakartoja savo atsiliepimo pirmosios... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 19. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl centrinio registratoriaus sprendimų,... 20. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį,... 21. Bylos duomenys rodo, jog ikiteisminėje šio ginčo nagrinėjimo stadijoje kilo... 22. 2001 m. sausio 2 d. turto nuomos sutarties Nr. 1 ir 2001 m. sausio 17 d. turto... 23. Dėl paminėto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 8 d.... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ apeliacinį... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimą... 27. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ skundą... 28. Sprendimas neskundžiamas....