Byla e2-45578-994/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui (A. U.) A. U. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo A. U. 109,91 Eur skolą, 15,36 Eur palūkanas, 19,54 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2005-10-28 UAB „Omnitel“ ir A. U. sudarė GSM abonentų prašymą Nr. OM589387, pagal kurį UAB „Omnitel“ atsakovui suteikė įrangą, o atsakovas įsipareigojo už ją sumokėti.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovei viešo paskelbimo būdu 2015-11-09 (2015-11-09 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus procesinių dokumentų įteikti atsakovo žinomu buvimo vietos adresu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, jog UAB „Omnitel“ ir atsakovas A. U. 2005-10-28 UAB „Omnitel“ ir A. U. sudarė GSM abonentų prašymą Nr. OM589387, pagal kurį UAB „Omnitel“ atsakovui suteikė įrangą, o atsakovas įsipareigojo už ją sumokėti (e. b. l. 14-15). UAB „Omnitel“ savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, suteikė minėtas paslaugas (įrangą), tačiau atsakovas už suteiktą įrangą nesumokėjo ir liko skolingas 109,91 Eur (e. b. l. 1-3).

7Ieškovas UAB „Gelvora“ ir UAB „Omnitel“ 2012-12-18 sudarė skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TR-3700-12218/12-20-78, kurios pagrindu UAB „Omnitel“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovo mokėtinas sumas (e. b. l. 4-7, 11). Atsakovas apie reikalavimo teisių perleidimą buvo informuotas 2013-01-15 pranešimu (e. b. l. 16).

8Pagal CK 6.716 str. paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovas būtų sumokėjęs UAB „Omnitel“ už suteiktas paslaugas, byloje nėra.

9Iš tarp UAB „Omnitel“ ir ieškovo UAB „Gelvora“ 2005-10-28 sutarties Nr. TR3700-12218/12-20-78 bei jos priedų nustatyta, kad UAB „Omnitel“ ieškovui UAB „Gelvora“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą (e. b. l. 4-7, 11). Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 str. 1 d. nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu, siųstu paprastu laišku (e. b. l. 16). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 str. 7 d. nuostatas. Kadangi pagal 2012-12-28 reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius UAB „Omnitel“ reikalavimą perleido ieškovui UAB „Gelvora“ (naujajam kreditoriui), o atsakovas nesumokėjo už suteiktas paslaugas pirminiam kreditoriui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 109,91 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą (CK 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.567 str., 6.886 str.).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 15,36 Eur palūkanas. CK 6.37 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1. d.). Atsakovas neatsiskaitė su pradiniu kreditoriumi UAB „Omnitel“, o tarp UAB „Omnitel“ ir ieškovo UAB „Gelvora“ 2005-10-28 sudarytos sutarties Nr. TR3700-12218/12-20-78 bei jos priedų nustatyta, kad UAB „Omnitel“ ieškovui UAB „Gelvora“ perleido reikalavimo teisę į visas pradelstas gauti sumas, todėl ieškovo priskaičiuotos 15,36 Eur palūkanos yra pagrįstos ir priteistinos iš atsakovo.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti 19,54 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro darbo priemonės (vokas, vienpusis spausdinimas, popierius), registruotas pranešimas, paprasti pranešimai, skambučiai bei užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai (e. b. l. 12). Tokios išlaidos kaip darbo priemonės bei išlaidos, susijusios su darbuotojų darbu, negali būti vertinamos kaip būtent atsakovo skolos nesumokėjimu nulemtos ieškovo išlaidos. Vertinant nurodytų išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės komercinės veiklos rūšių bei šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, atsakovas, kaip vartotojas, sudarydamas paslaugų sutartį negalėjo protingai šių išlaidų numatyti (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-23 sprendimas už akių c. b. Nr. 2-2813-936/2013, 2013-01-23 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-3633-433/2013, 2013-02-05 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-4874-816/2013 ir kt.). Tokių išlaidų kaip pranešimų siuntimas, skambučiai, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrui, ieškovas nepagrindė (nepateikti išrašai iš minėtų registrų, duomenų teikimo sutartys, nepateikti pranešimų siuntimo įkainiai ir pan.), todėl ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo atmestinas ir kaip nepagrįstas.

12CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Ieškovas pareiškė ieškinį 144,81 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 125,27 Eur, t. y. 87 proc. (125,27 Eur * 100 proc. /144,81 Eur ) reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistina 13,00 Eur žyminio mokesčio suma (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, įm. kodas 125164834, iš atsakovo (A. U.) A. U., a. k. ( - ) 109,91 Eur (vieno šimto devynių eurų 91 ct) skolą, 15,36 Eur (penkiolikos eurų 36 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (125,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,00 Eur (trylikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo A. U.... 3. Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovei... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Byloje nustatyta, jog UAB „Omnitel“ ir atsakovas A. U. 2005-10-28 UAB... 7. Ieškovas UAB „Gelvora“ ir UAB „Omnitel“ 2012-12-18 sudarė skolų... 8. Pagal CK 6.716 str. paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas)... 9. Iš tarp UAB „Omnitel“ ir ieškovo UAB „Gelvora“ 2005-10-28 sutarties... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti 15,36 Eur palūkanas. CK 6.37 str. 1 d.... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti 19,54 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo... 12. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 13. Ieškovas pareiškė ieškinį 144,81 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, įm. kodas 125164834, iš atsakovo (A.... 18. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...