Byla P-123-624/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo izoliatoriaus, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. vasario 13 d. (spaudas ant voko) pateikė Šiaulių apygardos administraciniam teismui skundą, kurį 2015 m. kovo 4 d. (spaudas ant voko) patikslino, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus 100 000 Eur neturtinės žalos, taip pat atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (b. l. 2–5, 12–13).

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 10 d. nutartimi pareiškėjo patikslinto skundo dalį dėl neturtinės 100 000 Eur žalos priteisimo iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, dėl netinkamų kalinimo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 9 d. iki 2013 m. vasario 14 d. priėmė, o kitą patikslinto skundo dalį laikė nepaduotu (b. l. 15–17).

6Pareiškėjas V. K. 2015 kovo 24 d. (spaudas ant voko) Šiaulių apygardos administraciniam teismui įteikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 10 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjo patikslinto skundo dalis dėl neturtinės žalos priteisimo dėl galimai neteisėtų gydytojo, prokuroro, teisėjų ir kitų asmenų veiksmų laikyta nepaduota (b. l. 101–103).

7Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi V. K. atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir nurodė nutarčiai įsiteisėjus jį grąžinti pareiškėjui (b. l. 105).

8Teismas nutarė, kad atskirasis skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti.

9Pareiškėjas V. K. atskiruoju skundu, kurį papildė, prašė panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį (b. l. 109–112, 116, 120–121).

10II.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi (b. l. 127–129) pareiškėjo V. K. atskirojo skundo netenkino ir Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį paliko nepakeistą.

12Teismas nustatė, kad atskiruoju skundu ginčijama Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą kaip paduotą praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašant šio termino atnaujinti. Iš pareiškėjo atskirojo skundo matyti, jog jis išdėsto daugybę argumentų, kurie nėra susiję nei su atskiruoju skundu, nei su atskirojo skundo padavimo termino praleidimo aplinkybėmis, todėl teisėjų kolegija pabrėžė, jog šios bylos nagrinėjimo dalykas yra susijęs su Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutarties teisėtumu ir pagrįstumu, o dėl kitų pareiškėjo atskirajame skunde išdėstytų aplinkybių, kadangi jos nėra susijusios su nagrinėjamos bylos dalyku, teismas detaliau nepasisakė. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 150 straipsnio 2 dalimi. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju nebuvo pagrindo skirti žodinį bylos nagrinėjimą, todėl pareiškėjo atskirasis skundas nagrinėtas rašytinio proceso tvarka.

13Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskiruoju skundu siekė apskųsti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 10 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjo skundo atitinkama dalis laikyta nepaduota. Teismas vadovavosi ABTĮ 149 straipsnio 1, 2, 3 dalimi. Pareiškėjui atskiruoju skundu norima apskųsti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartis, kuri buvo priimta pareiškėjui nedalyvaujant, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo įteikta 2015 m. kovo 16 d. (b. l. 22), taigi paskutinė atskirojo skundo padavimo diena (7 dienos nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos) laikytina 2015 m. kovo 23 d. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos spaudas ant voko (b. l. 104) patvirtina, jog pareiškėjo atskirasis skundas buvo išsiųstas 2015 m. kovo 24 d., t. y. praleidus atskirojo skundo padavimo terminą. Nors pareiškėjo atskirajame skunde jo paruošimo data nurodyta 2015 m. kovo 21 d., taip pat pareiškėjas atskirajame skunde yra pažymėjęs, jog atskirasis skundas išsiųstas 2015 m. kovo 23 d., byloje esantis įrodymas, t. y. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos spaudas ant voko, kuriuo buvo siųstas pareiškėjo skundas, patvirtina, jog pareiškėjo atskirasis skundas teismui buvo išsiųstas 2015 m. kovo 24 d., t. y. praleidus atskirojo skundo padavimo terminą.

14Teismas atsižvelgė į ABTĮ 148 straipsnio bei 134 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-192/2008). Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nutarties, Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 27 d. nutartimi išaiškino pareiškėjo teisę pateikti teismui atskirąjį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki atskirojo skundo pateikimo dienos. Taigi tokiu būdu pirmosios instancijos teismas neužkirto kelio pareiškėjui pasinaudoti teise kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo ir suteikė pareiškėjui galimybę pateikti savo argumentus ir įrodymus, dėl kurių jis praleido septynių dienų terminą atskirajam skundui paduoti.

15Kadangi pirmosios instancijos teismas nustatė, jog terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas ir atskirajame skunde nebuvo prašoma jį atnaujinti, teismas, atsisakydamas priimti atskirąjį skundą, teisingai taikė ABTĮ normas, todėl naikinti skundžiamą teismo nutartį nebuvo teisinio pagrindo.

16III.

17Pareiškėjas V. K. 2015 m. rugpjūčio 28 d. (spaudas ant voko) pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo (b. l. 147–150), kuriuo prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1511-621/2015.

18Nurodo, kad Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2015 m. kovo 10 d. nutartimi, laikant dalį pareiškėjo skundo nepaduotu, buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir įstatymų saugomas interesas. Kad būtų apgintas viešasis interesas, apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai, būtina atnaujinti procesą administracinėje byloje. Vadovaujasi ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4, 5, 10 punktų nuostatomis.

19Teigia, jog tuoj po to, kai Šiaulių apygardos administracinis teismas nurodė, kad terminas nutarčiai apskųsti yra praleistas, jis su atskiruoju skundu pateikė teisėjui Ž. K. įrodymus, kad atskirąjį skundą išsiuntė 2015 m. kovo 23 d., nors spaudas ant voko 2015 m. kovo 24 d. Tvirtina, jog teisėjas turėjo patikėti, kad sakoma tiesa, o nepatikėdamas – išreiškė šališkumą. Nurodo, kad Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus viskas vilkinama, tol pažymos pateikiamos pavėluotai, todėl joms pateikti reikėjo daugiau laiko.

20Teigia, kad buvo pateikęs įrodymus, kad nutartį apskundė laiku ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartis neteisėta, nepagrįsta ir niekinė. Teisėjų kolegija buvo šališka, buvo galimybė teisėjus veikti iš šalies.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartyje nurodė, kad pareiškėjas praleisto terminą pirmosios instancijos teismo nutarčiai apskųsti, tačiau tai yra netiesa, teismas nepasisakė dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų. Mano, jog turėjo būti sprendžiama dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjo Ž. K. kompetencijos, V. S. jau turėjo būti nušalintas nuo teisėjo pareigų.

22Teisėjų kolegija konstatuoja:

23IV.

24Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės procedūra, kurios tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-159/2010). Įsiteisėjęs teismo baigiamasis aktas, kuriuo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P442-166/2011). Pažymėtina, jog proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimą byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95), 2002 m. liepos 25 d. sprendimą byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimą byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04). Analogiškos praktikos laikomasi ir nacionaliniuose teismuose (žr., pavyzdžiui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007, 2010 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose: 2010 m. spalio 15 d. Nr. P858-177/2010, 2011 m. rugsėjo 9 d. Nr. P438-134/2011, 2012 m. sausio 27 d. Nr. P63-44/2012 ir kt.).

25Pažymėtina, kad sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą yra tik patikrinama, ar nėra esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą byloje priimtus teismų procesinius sprendimus pripažinti neteisėtais ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje. Šių aplinkybių (proceso atnaujinimo pagrindų) buvimą turi pagrįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo. Jeigu toks asmuo nepateikia pakankamų argumentų, patvirtinančių įstatyme numatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose: 2011 m. liepos 15 d. Nr. P442-166/2011, 2013 m. kovo 8 d. nutartis Nr. P520-58/2013 ir kt.).

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjas V. K. prašyme atnaujinti procesą, užbaigtą Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 10 d. įsiteisėjusia nutartimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo dalį dėl neturtinės žalos, padarytos galimai neteisėtais gydytojo, prokuroro, teisėjų ir kitų asmenų veiksmais, priteisimo nurodo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 10 punktuose numatytus pagrindus.

27Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4 punktą, procesas gali būti atnaujinamas, jeigu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti nusikalstami šalių, kitų bylos proceso dalyvių ar jų atstovų veiksmai arba nusikalstamos teisėjų veikos, padaryti nagrinėjant šią bylą; pagal 5 punktą – jeigu panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti tą sprendimą, nutarimą ar nutartį; pagal 10 punktą – jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

28Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo išaiškinimus (žr. pvz. 2011 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P442-166/2011), procesas administracinėje byloje atnaujinamas tik tuomet, jeigu prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo pateikia pakankamai argumentų, patvirtinančių ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje išvardytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą. ABTĮ 157 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti motyvuotas. Taigi nustatyti pagrindai bei reikalavimai prašymo turiniui įpareigoja asmenį, paduodantį prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašymą pagrįsti ir pateikti konkrečius argumentus (įrodymus), patvirtinančius minėtų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą, priešingu atveju procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 str. 1 d.), nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nenagrinėja abstraktaus pobūdžio prašymų (pvz., 2013 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-38/2013).

29Šiuo atveju, nors pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 10 punktų nuostatas, prašyme nenurodė aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų, kad šiuo atveju yra pagrindas atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose numatytais pagrindais, taip pat argumentų dėl materialinės teisės normų, kurias taikant buvo padarytas pažeidimas, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą nutartį.

30Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo prašyme nepateikė jokių konkrečių argumentų, pagrindžiančių, jog procesas, užbaigtas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 10 d. įsiteisėjusia nutartimi, turi būti atnaujinamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4, 5, 10 punktuose numatytais pagrindais, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas, o procesas administracinėje byloje neatnaujintinas (ABTĮ 159 str. 1 d.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo V. K. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje atmesti.

33Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1511-621/2015, užbaigtoje Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo dalį dėl neturtinės žalos, padarytos galimai neteisėtais gydytojo, prokuroro, teisėjų ir kitų asmenų veiksmais, priteisimo.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. vasario 13 d.... 5. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 10 d. nutartimi... 6. Pareiškėjas V. K. 2015 kovo 24 d. (spaudas ant voko) Šiaulių apygardos... 7. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi V. K.... 8. Teismas nutarė, kad atskirasis skundas paduotas praleidus jam paduoti... 9. Pareiškėjas V. K. atskiruoju skundu, kurį papildė, prašė panaikinti... 10. II.... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi... 12. Teismas nustatė, kad atskiruoju skundu ginčijama Šiaulių apygardos... 13. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskiruoju skundu siekė apskųsti Šiaulių... 14. Teismas atsižvelgė į ABTĮ 148 straipsnio bei 134 straipsnio 3 dalies 1... 15. Kadangi pirmosios instancijos teismas nustatė, jog terminas atskirajam skundui... 16. III.... 17. Pareiškėjas V. K. 2015 m. rugpjūčio 28 d. (spaudas ant voko) pateikė... 18. Nurodo, kad Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2015 m. kovo 10 d.... 19. Teigia, jog tuoj po to, kai Šiaulių apygardos administracinis teismas... 20. Teigia, kad buvo pateikęs įrodymus, kad nutartį apskundė laiku ir Lietuvos... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartyje... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 23. IV.... 24. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių... 25. Pažymėtina, kad sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą yra tik... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas V. K. prašyme atnaujinti procesą,... 27. Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4 punktą, procesas gali būti... 28. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Lietuvos vyriausiasis administracinio... 29. Šiuo atveju, nors pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė... 30. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo prašyme nepateikė jokių konkrečių... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjo V. K. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje... 33. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1511-621/2015,... 34. Nutartis neskundžiama....