Byla P-822-258-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. P. ir V. P. prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. AS-261-279/2009 pagal pareiškėjų D. P. ir V. P. skundą atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjų D. P. ir V. P. (toliau – ir pareiškėjai) skundą atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus kaip neteismingą administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį paliko nepakeistą. Kolegija pažymėjo, kad Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl bylų teismingumo ne kartą pabrėžusi, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis (žr. pvz., Specialios teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 3 d. nutartis byloje A. M. R. v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas; 2007 m. vasario 28 d. nutartis byloje P. N. v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija). Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, nagrinėtini administraciniame teisme, o ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

7Kolegija nustatė, kad pareiškėjai siekė nugriauti savavališkai pastatytą pavėsinę, esančią Avirės gatvėje, Druskininkuose. Konstatavo, kad ginčas yra susijęs su statinio statybos taisyklių pažeidimais, kurių pasekmes numato civilinio kodekso 4.103 straipsnis. Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. gegužės 6 d. nutartyje, priimtoje byloje UAB „Švyturys-Utenos alus“ v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, 2006 m. liepos 10 d. nutartyje priimtoje byloje O.V. v. Panevėžio apskrities viršininko administracija, 2007 m. spalio 24 d. nutartyje, priimtoje byloje R.V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, yra pasisakiusi, kad ginčai, kylantys iš civilinio teisinio pobūdžio normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimų pašalinimo teisinių santykių nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. Kolegija sutiko, kad skundžiamas Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 6 d. atsisakymas kreiptis į teismą dėl pastatytos pavėsinės Avirės gatvėje, Druskininkuose, nugriovimo yra administracinio pobūdžio. Toks ginčo pobūdis sudaro pagrindą taikyti absorbcijos taisyklę ir konstatuoti, jog pareiškėjų keliamas ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė nei administracinio teismo.

8II.

9Pareiškėjai D. P. ir V. P. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. AS-261-279/2009 Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu. Prašyme teigia, kad teismas, priimdamas nutartį Nr. AS-261-279/2009 administracinėje byloje nukrypo nuo suformuotos administracinių teismų praktikos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, priimtoje adm. byloje Nr. AS-822-259/2009 konstatuota, kad iškilus abejonėms dėl bylos rašinio teismingumo, pirmosios instancijos teismas turėjo kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją teismingumo klausimui spręsti. Analogiška nuostata išreikšta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtoje nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2008. Be to, teismo atsisakymas priimti skundą kilus abejonėms dėl bylos rūšinio teismingumo prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-03-28 nutarimui bei Teismų įstatymo nuostatoms.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Prašymas netenkinamas.

13Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 dalį procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytas proceso atnaujinimo pagrindas galėtų būti taikomas tada, kai teismas analogiškose bylose yra priėmęs skirtingus sprendimus, kuriose tos pačios teisės normos yra aiškinamos skirtingai, prieštaringai.

14Prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, suinteresuotas asmuo turi pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog administracinių teismų praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda, byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra nukrypta nuo vieningos administracinių teismų praktikos arba teismų praktika formuojama klaidinga linkme. O. B. tokių įrodymų nepateikė. Paminėtos bylos nėra analogiškos nagrinėjamai bylai, nes skiriasi bylų faktinės aplinkybės. Pabrėžtina, kad minėtose nutartyse konstatuota, kad iškilus abejonėms dėl bylos rūšinio teismingumo, pirmosios instancijos teismas turi kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją. Nagrinėjamu atveju tokių abejonių nekilo. Todėl prašymas atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą taip pat yra nepagrįstas.

15Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, kad pareiškėjų D. ir V. P. prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl atmestinas, o procesą administracinio teisės pažeidimo byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

16Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

17D. P. ir V. P. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

18Neatnaujinti proceso administracinėje byloje Nr. AS-261-279/2009.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai