Byla 2-13813-122/2011
Dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, J. P., Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų, prašydama vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 panaikinti antstolės 2011-08-24 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2011-08-24 raginimą įvykdyti sprendimą, 2011-08-24 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, taip pat įpareigoti antstolę vykdomąją bylą nutraukti ir vykdomąjį raštą grąžinti J. P.. Nurodė, jog iš antstolės gautų dokumentų nustatė, kad išieškotojas J. P. 2011-08-23 pateikė antstolei Vidai Daugirdienei Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. I-611-764 dėl 96616,69 Lt išieškojimo. Antstolė paragino įvykdyti sprendimą geruoju, tačiau mano, jog antstolės raginimas yra neteisėtas. Teigė, kad teismo sprendimais priteistos teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo tvarka yra numatyta specialiame teisės akte, todėl ji vykdytina ne pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009-03-18 nutarime Nr. 194 „Dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė, jog šiuo aprašu turi būti vadovaujamasi, išmokant nesumokėtą darbo užmokesčio dalį teisėjams. Pažymėjo, jog tvarkos apraše yra detaliai reglamentuota visa darbo užmokesčio dalies išmokėjimo procedūra, kurią vykdo atitinkamos institucijos (Nacionalinė teismų administracija, teismai ir kt.). Todėl antstolė pateikto vykdomojo dokumento vykdyti negali. Paaiškino, kad antstolė nepagrįstai vykdomąjį dokumentą pateikė vykdymui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Administracinėje byloje, kurioje buvo priteista 96616,69 Lt dydžio suma, atsakove buvo patraukta Lietuvos valstybė, kurią atstovauja Vyriausybė, o pastaroji yra atstovaujama trijų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tarnautojų bylose dėl teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Tačiau atstovavimo teisminiuose procesuose negali būti tapatinamas su skolininko statusu išieškojimo procese ir išieškojimas negali būti būti nukreipiamas į atstovo turtą. Pažymėjo, jog antstolis R. K., vykdydamas teisėjams priteistų sumų išieškojimą, kreipėsi į teismą dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo, todėl ir antstolė Vida Daugirdienė turėtų kreiptis į teismą tokiu pačiu klausimu. Taip pat nurodė, jog antstolės siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas yra nepagrįstas, kadangi antstolė nepagrindė ir nepaaiškino patirtų papildomų vykdymo išlaidų pagrįstumo. Prašė visus skundo reikalavimus tenkinti.

3Suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepime į skundą nurodė, jog pareiškėjos reikalavimai yra nepagrįsti, ir prašė skundo netenkinti. Paaiškino, jog sprendimai administracinėse bylose pagal įstatymą yra vykdomi ne pagal Vyriausybės nutarimus, o antstolių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad įsiteisėję teismo sprendimai yra visiems privalomi ir ši įstatymo norma negali būti keičiama poįstatyminiais aktais. Teigė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-03-18 nutarimas Nr. 194 taikytinas tik tiems teisėjams, kuriems nesumokėta darbo užmokesčio dalis išmokama pagal įstatymą (nesikreipiant į teismą) bei tiems, kuriems dar nesuėję sprendimų vykdymo terminai ir neišduoti vykdomieji raštai, o įsiteisėję teismų sprendimai privalo būti vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka. Nurodė, jog raginimas įvykdyti sprendimą yra pateiktas tinkamam skolininkui ir pats raginimas atitinka įstatymo reikalavimus, todėl pareiškėjos reikalavimai yra visiškai nepagrįsti. Taip pat paminėjo, kad siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas yra teisėtas, o pareiškėja, užuot reikalavusi šį dokumentą panaikinti, galėjo susipažinti su vykdomąja byla ar prašyti antstolės papildomos informacijos apie jos turėtas vykdymo išlaidas.

4Suinteresuotas asmuo antstolė Vida Daugirdienė atsiliepime į skundą nurodė, jog su pareiškėjos reikalavimais nesutinka. Teigė, kad vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 atlieka griežtai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XLVII skyriaus taisykles bei Sprendimų vykdymo instrukciją. Pažymėjo, jog pareiškėjai pateikto raginimo vykdomojoje byloje nevykdymas pažeidžia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje įtvirtintus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Paaiškino, kad įsiteisėjusius teismo sprendimus privalo vykdyti visos valdžios institucijos, pareigūnai, tarnautojai ir t.t., o antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimai būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyti. Nurodė, kad vykdomojoje byloje pirminiai procesiniai dokumentai buvo išsiųsti visoms institucijoms, kurios galėtų ir turėtų spręsti dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo galimybės, todėl pareiškėjos nurodytas argumentas, kad raginimas yra pateiktas netinkamai institucijai, yra nepagrįstas. Pažymėjo, jog skundo pateikimas, o ne galimybių kuo operatyviau įvykdyti sprendimą ieškojimas, yra akivaizdus proceso vilkinimas. Pastebėjo, kad pareiškėja, užuot po procesinių dokumentų gavimo teikusi skundą dėl antstolės veiksmų, galėjo bendradarbiauti su antstole, teikti jai prašymus, paaiškinimus ir t.t. Teigė, kad pareiškėja nenurodė nei vieno motyvo, kokiu pagrindu vykdomasis dokumentas yra neteisėtai bei nepagrįstai priimtas vykdymui. Pažymėjo, kad pareiškėjai pateiktas siūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo atitinka visus įstatymo reikalavimus, paaiškindama, kad šis dokumentas pareiškėjai nesukelia jokių teisinių pasekmių – nesumokėjus antstolės nurodytų vykdymo išlaidų, jų teisėtumo klausimą spręs teismas. Prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjos reikalavimus tenkinti. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymas nurodo, jog Vyriausybė privalo nustatyti nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo teisėjams tvarką, o nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo teisėjams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-03-18 nutarimu Nr. 194, reglamentuoja teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimą pagal minėtą įstatymą ir nesumokėtos darbo užmokesčio dalies, priteistos įsiteisėjusiais teismo sprendimais, išmokėjimą. Dėl šios priežasties mano, jog pareiškėjos motyvai, kad teismo sprendimais priteistos teisėjams darbo užmokesčio dalies išmokėjimas turi būti vykdomas ne LietuvosRespublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, yra visiškai pagrįsti. Pažymėjo, jog išieškotojui J. P. yra priteistos sumos iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nebuvo įgaliota atstovauti valstybę, nagrinėjant J. P. administracinę bylą, todėl raginimas įvykdyti sprendimą negalėjo būti pateiktas šiai institucijai. Paaiškino, kad skolininke byloje yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, todėl būtent jai turi būti pateikti visi antstolės procesiniai dokumentai. Prašė skundo reikalavimus kaip teisėtus bei pagrįstus tenkinti.

6Skundas netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 str.).

7Svarbu paminėti, jog, vertinant antstolio veiksmų teisėtumą, atsižvelgtina į tai, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikosi savo pagrindinės pareigos - savo iniciatyva imasi visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padeda šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus (Civilinio proceso kodekso 634 str. 2 d.). Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgaliojimų (Civilinio proceso kodekso 583 str. 3 d.). Taip pat, vykdant vykdomuosius veiksmus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.

8Iš vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog suinteresuotas asmuo J. P. 2011-08-23 antstolei Vidai Daugirdienei pateikė vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-07-28 vykdomąjį raštą administracinėje byloje Nr. I-611-764/2008 dėl 96616,69 Lt sumos išieškojimo iš skolininkės Lietuvos Respublikos išieškotojui J. P. (vykd. b. l. 1-6). Antstolė pagal pateiktą vykdomąjį dokumentą užvedė vykdomąją bylą Nr. 0004/11/01495, 2011-08-24 surašydama patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykd. b. l. 8). 2011-08-24 antstolė surašė raginimą įvykdyti sprendimą, reikalaudama skolininkę įvykdyti teismo sprendimą (vykd. b. l. 10-11), bei 2011-08-24 surašė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (vykd. b. l. 12). Antstolė priimtus procesinius dokumentus pateikė Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (vykd. b. l. 8-12).

9Pažymėtina, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 d.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybės institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams ar juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Civilinio proceso kodekso 18 str.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.36 straipsnio 1 dalį Lietuvos valstybė yra civilinių santykių dalyvė lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Jai nėra suteikiama kokių nors privilegijų kaip civilinių santykių subjektui. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-07-28 išdavė vykdomąjį raštą dėl 96616,69 Lt nesumokėto darbo užmokesčio išieškojimo išieškotojo J. P. naudai iš skolininkės Lietuvos Respublikos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 51 straipsnio 4 dalis nurodo, jog valstybei teisme atstovauja Vyriausybė, įstatymų numatytais atvejais - Vyriausybės įgaliota arba kita institucija. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams atidėti. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrina aplinkybes, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje. Vadovaujantis byloje esančia medžiaga, darytina išvada, kad antstolei Vidai Daugirdienei priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą nebuvo įstatyme numatytų kliūčių, kadangi konstatuotina, jog pareiškėjos nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-03-18 nutarimas Nr. 194 (pakeistas 2009-09-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1100) iš esmės nustato tam tikrą darbo užmokesčio dalies išmokėjimo teisėjams tvarką, bet ne teismo sprendimų vykdymo tvarką. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjos nurodomas Lietuvos Vyriausybės nutarimas nepakeičia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos ir nesudaro kliūties priimti ir vykdyti išieškojimą pagal teismo sprendimą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo tvarką. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu yra prieštaravimų tarp šio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teismas vadovaujasi šio kodekso normomis, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas suteikia pirmenybę kitų įstatymų normoms. Vykdymo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalis, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnį vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, kurios reikalavimai, atliekant vykdymo veiksmus, privalomi visiems asmenims (Civilinio proceso kodekso 583 str. 2 d.). Teismas pažymi, jog specialios teisės normos, kuri reglamentuotų įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymo procesą dėl teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo ir kuriai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas suteiktų pirmenybę, nėra, todėl teismo sprendimas dėl darbo užmokesčio dalies išmokėjimo J. P. turi būti vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis, o ne Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-03-18 nutarime Nr. 194 (pakeistame 2009-09-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1100) nustatyta tvarka.

10Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis tuo, kad skolininkas negali vienašališkai nustatyti skolos mokėjimo tvarkos, o Lietuvos valstybė bei jos institucijos civiliniuose santykiuose dalyvauja lygiais pagrindais kaip ir kiti civilinių santykių dalyviai, konstatuotina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-09 nutarime Nr. 1100 nustatyta tam tikra užmokesčio dalies išmokėjimo teisėjams tvarka nėra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyta aplinkybė, dėl kurios antstolis negalėtų priimti vykdomojo dokumento priverstiniam vykdymui. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-07-28 išduotas vykdomasis raštas yra aiškus, atitinkantis jam keliamus reikalavimus (Civilinio proceso kodekso 648 str.), todėl antstolei nebuvo jokio pagrindo kreiptis į teismą dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo, kaip nurodo pareiškėja. Antstolė, nenustačiusi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, teisėtai bei pagrįstai 2011-08-24 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 bei išsiuntė skolininkei raginimą įvykdyti teismo sprendimą.

11Svarbu paminėti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-07-28 išduotame vykdomajame rašte dėl 96616,69 Lt išieškojimo J. P. naudai yra aiškiai nurodyta skolininkė – Lietuvos Respublika. Iš bylos medžiagos matyti, kad skundžiamas 2011-08-24 raginimas įvykdyti 2011-07-28 Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį raštą bei kiti antstolės priimti procesiniai dokumentai buvo adresuoti Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, o taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Pažymėtina, jog pareiškėja, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tarnautojas V. V., pati skunde nurodo, jog valstybę bylose dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (b. l. 3). Kaip minėta, valstybė yra juridinis asmuo, kuris įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas valstybės valdymo institucijas. Antstolės priimti procesiniai dokumentai, susiję su lėšų išieškojimu iš valstybės biudžeto, privalo būti perduodami vykdyti atitinkamai valstybės institucijai. Atsižvelgiant į tai, kad valstybei teisme atstovauja Vyriausybė, įstatymų numatytais atvejais – Vyriausybės įgaliota institucija (Civilinio proceso kodekso 51 str. 4 d.), o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-03-18 nutarime Nr. 194 dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija 2009 metais yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija, o nuo 2010 metų – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, konstatuotina, jog antstolei teisės aktais nėra įtvirtinta pareiga nustatyti instituciją, privalančią įvykdyti lėšų išieškojimą iš valstybės biudžeto. Todėl, vadovaujantis įstatymų nuostatomis bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (Civilinio proceso kodekso 3 str.), darytina išvada, jog antstolė, priimtus procesinius dokumentus vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 pateikusi Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių bei kitų teisės normų, taigi pareiškėjos išdėstyti argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

12Pareiškėja nurodė, kad raginime įvykdyti sprendimą yra nurodyta neteisinga išieškotina suma – prašoma išieškotojui sumokėti 96616,69 Lt sumą, tačiau išieškotojui J. P. 2009 ir 2010 metais jau buvo išmokėta 16818,07 Lt ir 16641,77 Lt sumos, todėl skolos likutis sudaro 63156,85 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 643 straipsnio 1 dalį skolininkas turi teisę dalyvauti pats ar per savo atstovus, atliekant vykdymo veiksmus. Pareiškėjai išaiškintina, kad ji turi procesinę teisę ir pareigą antstolei pateikti įrodymus, pagrindžiančius dalies priteistų sumų sumokėjimą išieškotojui, kad antstolė galėtų patikslinti išieškotiną sumą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-07-28 vykdomąjį raštą administracinėje byloje Nr. I-611-764/2008.

13Pareiškėja prašo panaikinti antstolės 2011-08-24 priimtą siūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, kadangi nesutinka su antstolės siūlyme nurodytomis mokėtinomis vykdymo išlaidomis. Teismas, išanalizavęs antstolės siūlyme nurodytų vykdymo išlaidų rūšis ir dydžius, ir atsižvelgdamas į vykdomojoje byloje esančią medžiagą, konstatuoja, jog antstolės nurodytos vykdymo išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, indeksuotos įstatymų nustatyta tvarka ir apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, todėl pareiškėjos nurodyti motyvai dėl neteisingo vykdymo išlaidų apskaičiavimo atmestini kaip nepagrįsti.

14Išsamiai, objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjus visas skundo aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjos skundas yra neteisėtas bei nepagrįstas, todėl netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 str.).

152011-09-12 nutartimi teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 (b. l. 13). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundas yra netenkintinas, nebėra pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms, todėl jos naikintinos (Civilinio proceso kodekso 150 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

17netenkinti pareiškėjos Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, skundo suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, J. P., Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų.

18Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti 2011-09-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - išieškojimo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 - ir vykdomąją bylą Nr. 0004/11/01495 grąžinti antstolei Vidai Daugirdienei.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Vidos Daugirdienės... 3. Suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepime į skundą nurodė,... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė Vida Daugirdienė atsiliepime į skundą... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimu į... 6. Skundas netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 str.).... 7. Svarbu paminėti, jog, vertinant antstolio veiksmų teisėtumą, atsižvelgtina... 8. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/01495 esančių rašytinių įrodymų... 9. Pažymėtina, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai (Lietuvos... 10. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis tuo, kad... 11. Svarbu paminėti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-07-28... 12. Pareiškėja nurodė, kad raginime įvykdyti sprendimą yra nurodyta neteisinga... 13. Pareiškėja prašo panaikinti antstolės 2011-08-24 priimtą siūlymą dėl... 14. Išsamiai, objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjus visas skundo aplinkybes,... 15. 2011-09-12 nutartimi teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones –... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 290, 291,... 17. netenkinti pareiškėjos Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos... 18. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti 2011-09-12 nutartimi taikytas laikinąsias... 19. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...