Byla 2YT-4347-615/2019
Dėl antstolio R. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolis R. B., valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos N. D. skundą dėl antstolio R. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolis R. B., valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

3Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose gautas pareiškėjos N. D. skundas dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Pareiškėja nesutinka su antstolio 2018 m. spalio 24 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimu Nr. S18-12215. Nurodė, kad pareiškėja nežino už ką nuo 2000 m. lapkričio 7 d. vykdomas išieškojimas. Kartu su patvarkymu nebuvo atsiųsta vykdomojo rašto kopija. Vykdomojo rašto kopiją gavo 2018 m. lapkričio 28 d atvykus į antstolio kontorą. Nuo 2015 m. už mažesnės kaip 100 Eur skolos išieškojimą antstoliui atlyginimas nepriklauso. Su UAB Medicinos banku sutartį dėl banko sąskaitos sudarė ( - ) Senatvės pensija paskirta nuo ( - ). Pareiškėja nebuvo dingusi, bet per 18 metų skola nebuvo išieškota. Pareiškėja sutinka palikti tik 18,78 Eur, o kitus išieškotus pinigus prašo grąžinti.

4Antstolis R. B. 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netekino ir persiuntė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams. Patvarkyme antstolis nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu priėmė vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2000 m. lapkričio 7 d. vykdomąjį raštą dėl 18,78 Eur skolos išieškojimo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai, atliko pirminius vykdymo veiksmus – užklausė tuo metu Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus, nekilnojamo turto, transporto priemonių registrus, gyventojų registro tarnybą, Sodrą, siekiant nustatyti skolininkės turtinę padėtį bei išieškojimo galimybes, skolininkei jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu išsiuntė pranešimą apie jos atžvilgiu pradėtą skolos išieškojimo procesą. 2008 m. rugsėjo 11 d. paskaičiuotos vykdymo išlaidos sudarė 69,80 Eur. 2018 m. spalio 24 d. perskaičiuotos vykdymo išlaidos sudarė 81,50 Eur. Tai, kad skolininkė pajamas iš VSDFV pradėjo gauti nuo 2013 m. rugsėjo 30 d., o išieškojimas į minėtas pajamas nukreiptas tik 2018 m. spalio 24 d., neturi įtakos susidariusių vykdymo išlaidų dydžiui, nes būtinosios vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu galiojantį ketvirčio vartotojų kainų indeksą, o kitos skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, indeksuojamos tokiu ketvirčio VKI, koks galioja skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. 2013 m. rugsėjo 30 d. galiojusio ketvirčio VKI, kuris vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis buvo 138,1, ir tuo metu SVI galiojančioje redakcijoje numatytus vykdymo išlaidų dydžius bei 2018 m. spalio 24 d. galiojusį ketvirčio VKI, kuris vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis buvo 109,1, (kadangi VKI yra mažesnis nei 110, vykdymo išlaidų indeksacija vykdoma nebuvo) ir tuo metu SVI galiojančioje redakcijoje numatytus vykdymo išlaidų dydžius, padaryta išvada, kad tiek papildomų vykdymo išlaidų suma, tiek atlygis antstoliui būtų tokie patys, kadangi abiejuose laikotarpiuose galiojančioje SVI redakcijoje 43.1. punkte numatyta, jog papildomos vykdymo išlaidos už atskirus veiksmus, pritaikius atitinkamą ketvirčio VKI, skolų išieškojimuose nuo 14,48 Eur iki 57,92 Eur negali viršyti 20 Eur (apribojimas netaikomas skaičiuojant pašto (kurjerių) ir banko paslaugų už išieškotų lėšų pervedimą išlaidas), o atlygis antstoliui, vadovaujantis atitinkamu laikotarpiu galiojančios SVI 1 lentelėje nurodytais vykdymo išlaidų dydžiais bei pritaikius atitinkamą ketvirčio VKI, už vykdomojo dokumento įvykdymą skolų išieškojimuose nuo 14,48 Eur iki 57,92 Eur yra 40 Eur. SVI 5 punkte įtvirtinta nuostata, kad išieškojimuose iki 100 eurų, atlygis antstoliui išieškomas tik tuo atveju jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų pateikimo į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, taikoma tik nuo 2017 m. rugsėjo 21 d., todėl ši nuostata negali būti taikoma skolų išieškojimams iki 100 Eur pradėtiems vykdyti dar 2008 metais.

5Civilinė byla dėl antstolio veiksmų nagrinėjame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

6Pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies

7Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad antstolio R. B. kontoroje yra vykdomas 2000 m. spalio 24 d. vykdomasis raštas dėl 18,78 Eur (64,83 Lt) žyminio mokesčio išieškojimo valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, naudai, kurio pagrindu pradėta vykdomoji byla Nr. ( - ). 2008 m. rugsėjo 11 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo aktu antstolis paskaičiavo 69,80 Eur (241,00 Lt) vykdymo išlaidas, kurias sudarė 17,45 Eur (60,25 Lt) bendrosios vykdymo išlaidos, 17,45 Eur (60,25 Lt) kitos vykdymo išlaidos už atliktus atskirus veiksmus ir 34,90 Eur (120,50 Lt) atlygis antstoliui (v. b. l. 2). 2018 m. spalio 24 d. patvarkymu antstolis paskaičiavo 81,50 Eur vykdymo išlaidas, kurias sudarė 17,45 Eur būtinos vykdymo išlaidos, 20 Eur papildomos vykdymo išlaidos už atskirus veiksmus, 4,05 Eur pašto (kurjerių) ir banko paslaugų už išieškotų lėšų pervedimą išlaidos ir 40 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 21–22). Pareiškėja (skolininkė) nesutikdama su antstolio vykdymo išlaidų paskaičiavimu padavė skundą dėl antstolio veiksmų. Antstolis pareiškėjos skundo netenkino ir jį persiuntė Kauno apylinkės teismui. Pareiškėja nesutinka su vykdymo išlaidų apskaičiavimu, kadangi vykdymo išlaidos nepagrįstos.

8Atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinis reglamentavimas paaiškinamas tuo, jog priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą (Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja per raginime nustatytą terminą skolos ir vykdymo išlaidų nesumokėjo. Atsižvelgiant į tai, kad neįvykdžius vykdomojo dokumento ir antstoliui pradėjus priverstinius vykdymo veiksmus, antstolis šioje vykdomojoje byloje įgijo teisę ir į antstolio atlyginimą už vykdomojo dokumento vykdymą.

9Vykdymo išlaidas, jų apmokėjimą ir išieškojimą iš skolininko reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609–611 straipsniai. CPK 609 straipsnio 1 dalis vykdymo išlaidas skirsto į tris pagrindines grupes: vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje; vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (CPK 609 straipsnio 2 dalis). Remiantis CPK 611 straipsnio 1 dalimi, vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos. CPK 611 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą.

10Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių duomenų matyti, kad 2008 m. rugsėjo 10 d. antstolis patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atliko pirminius vykdymo veiksmus: užklausė Gyventojų registrą, Nekilnojamojo turto registrą, Sodrą, Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus (v. b. l. 3, 5, 6, 9–10). 2017 m. balandžio 20 d. užklausė Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą dėl duomenų apie fiziniams asmenims paskirtas socialines išmokas gavimo, Kelių transporto priemonių registrą, Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registrą (v. b. l. 11–12, 14, 15, 16). 2018 m. gegužės 29 d. užklausė Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą dėl duomenų apie fiziniams asmenims paskirtas socialines išmokas gavimo ir nustatė pareiškėjos turimą banko sąskaitą (v. b. l. 17, 19). 2018 m. spalio 24 d. užklausta Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras (v. b. l. 20–21) antstolis nustatė, kad pareiškėjai (skolininkei) mokama senatvės pensija.

11Kasacinio teismo jurisprudencijoje, kuri reikšminga ir šioje byloje, yra pažymėta, kad kiekvienu atveju teismas privalo nustatyti, analizuoti ir vertinti konkrečios bylos aplinkybes ir dėl antstoliui priteistino atlyginimo dydžio spręsti siekdamas tiek skolininko, tiek antstolio teisėtų interesų pusiausvyros. Siekiant nustatyti konkretų atlyginimo dydį turi būti įvertintos faktinės bylos aplinkybės: skolininko pastangos atsiskaityti su išieškotoju iki priverstinio vykdymo pradėjimo, iki raginime nurodyto termino, ar skolininkas bendradarbiavo su antstoliu, išieškotojo ir antstolio veiksmai priverstinio vykdymo metu ir kt. Prieš sprendžiant apie konkretų atlyginimo dydį visų pirma turėtų būti nustatyta išieškotina ir išieškota suma, kurios pagal Sprendimų vykdymo instrukciją yra pagrindas atlyginimo dydžiui apskaičiuoti, tada pagal pateiktą išaiškinimą, atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes, spręsti, ar yra pagrindas šį atlyginimą sumažinti. Net ir pradėjus priverstinio vykdymo procesą, priklausomai nuo skolininko elgesio, skolininko patiriamų neigiamų padarinių mastas gali labai skirtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371-701/2016).

12CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad priverstinio vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (lot. už įgalinimų ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012). Todėl vykdymo procese privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai. Antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

13Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis vykdomojoje byloje nebuvo aktyvus, nedėjo visų pastangų, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Vykdomoji byla pradėta 2008 m. ir iki šios dienos nėra įvykdytas 18,78 Eur išieškojimas, nors kaip teisingai nurodo pareiškėja, ji nesislapstė nuo išieškojimo, o duomenis apie gaunamą pensiją antstolis galėjo gauti, tačiau antstolis šių duomenų netikrino. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis 2008 m. rugsėjo mėn. atliko pirminius vykdymo veiksmus (v. b. l. 3, 5, 6, 9–10) ir sekančius veiksmus atliko tik 2017 m. Pareiškėja nuo 2013 m. rugsėjo mėn. gauna senatvės pensiją, tačiau antstolis netikrino Sodros duomenų. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis 2017 m. balandžio 20 d. ir 2018 m. gegužės 29 d. užklausė Socialinės paramos šeimai sistemą tik dėl socialinių pašalpų (v. b. l. 12, 17). Sodra buvo užklausta tik 2018 m. spalio 24 d. (v. b. l. 19-20).

14Todėl šiuo atveju spręstina ar antstolio neaktyvumas vykdomojoje byloje turėjo įtakos vykdymo išlaidų padidėjimui. 2008 m. rugsėjo 11 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo aktu antstolis paskaičiavo 69,80 Eur (241,00 Lt) vykdymo išlaidas, kurias sudarė 17,45 Eur (60,25 Lt) bendrosios vykdymo išlaidos, 17,45 Eur (60,25 Lt) kitos vykdymo išlaidos už atliktus atskirus veiksmus ir 34,90 Eur (120,50 Lt) atlygis antstoliui (v. b. l. 2). 2018 m. spalio 24 d. patvarkymu antstolis paskaičiavo 81,50 Eur vykdymo išlaidas, kurias sudarė 17,45 Eur būtinos vykdymo išlaidos, 20 Eur papildomos vykdymo išlaidos už atskirus veiksmus, 4,05 Eur pašto (kurjerių) ir banko paslaugų už išieškotų lėšų pervedimą išlaidos ir 40 Eur atlygis antstoliui (v. b. l. 21–22). Lyginant antstolio abu vykdymo išlaidų paskaičiavimus, matyti, kad vykdymo išlaidos padidėjo 11,70 Eur.

15Antstolis nurodo, kad aplinkybė, jog skolininkė pajamas iš VSDFV pradėjo gauti nuo 2013 m. rugsėjo 30 d., o išieškojimas į minėtas pajamas nukreiptas tik 2018 m. spalio 24 d., neturi įtakos susidariusių vykdymo išlaidų dydžiui, nes būtinosios vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu galiojantį ketvirčio vartotojų kainų indeksą, o kitos skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, indeksuojamos tokiu ketvirčio VKI, koks galioja skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Teismas iš dalies sutinka su nurodytu antstolio argumentu dėl būtinųjų vykdymų išlaidų, kurios indeksuojamos taikant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu galiojantį ketvirčio vartotojų kainų indeksą, tačiau kitos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo veiksmų atlikimu, kurios indeksuojamos tokiu ketvirčio VKI, koks galioja skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą, todėl vėlesnis (uždelstas) vykdymo veiksmų atlikimas ir atitinkamai vykdymo veiksmų paskaičiavimas, turi įtakos išlaidų dydžiui, nes jos indeksuojamos ketvirčio VKI, koks galioja skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Pavyzdžiui – 2008 m. rugsėjo 11 d. vykdymo išlaidų paskaičiavime už 10 Lietuvos bankų užklausimų paskaičiuotos 10,48 Eur (36,20 Lt), o 2018 m. spalio 24 d. vykdymo išlaidų paskaičiavime už tuos pačius 10 Lietuvos bankų užklausimus (atliktus 2008 m.) paskaičiuota pagal tuo metu galiojantį indeksavimą – 12,00 Eur (41,43 Lt).

16Taip pat atlyginimas antstoliui, vadovaujantis atitinkamu laikotarpiu galiojančios SVI 1 lentelėje nurodytais vykdymo išlaidų dydžiais, už skolos nuo 14,48 Eur iki 57,92 Eur išieškojimą yra nurodytas 40 Eur atlyginimas antstoliui, o 2008 m. rugsėjo 11 d. (pirmojo vykdymo išlaidų paskaičiavimo metu) buvo paskaičiuota 34,90 Eur (120,50 Lt). Tuo tarpu SVI 2008 m. ir 2013 m. redakcijos metu buvo už ieškomą sumą nuo 10 iki 50 Lt – būtinosios vykdymo išlaidos 40 Lt (11,58 Eur), atlyginimas antstoliui 50 Lt (14,48 Eur). Kas neabejotinai patvirtina, kad antstolio neveikimas padidino vykdymo išlaidas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2018 m. paskaičiavime paskaičiuota 1,20 Eur už Valstybinio ginklų registro patikrinimą, duomenų apie tokio registro tikrinimą vykdomojoje byloje nėra. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, antstolio R. B. 2018 m. spalio 24 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimas Nr. S18-12215 naikintinas, antstolis įpareigotinas priimti naują vykdymo išlaidų paskaičiavimą pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. SVI galiojusioje redakcijoje numatytus vykdymo išlaidų dydžius.

17Pareiškėja skunde nurodo, kad nuo 2015 m. už mažesnės kaip 100 Eur skolos išieškojimą antstoliui atlyginimas nepriklauso. Su šiuo pareiškėjus skundu teismas nesutinka. Kaip teisingai patvarkyme nurodė antstolis, 2008 m. rugsėjo 10 d. priimant vykdyti 2000 m. lapkričio 7 d. vykdomąjį raštą, tokia nuostatą negaliojo, todėl negali būti taikoma skolų išieškojimams iki 100 Eur pradėtiems vykdyti dar 2008 m.

18Pareiškėja skunde taip pat nurodo, kad nežino už ką nuo 2000 m. lapkričio 7 d. vykdomas išieškojimas. Šis pareiškėjos argumentas atmetamas kaip nepagrįstas, nes 2008 m. rugsėjo 10 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2008 m. rugsėjo 11 d. pranešimas buvo siųsti pareiškėjai adresu ( - ), todėl apie pradėtą išieškojimą pareiškėjai buvo pranešta nustatyta tvarka.

19Įvertinus civilinėje byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad pareiškėjos skundas dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iš dalies pagrįstas.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 443 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsnio 3 dalimi, 513 straipsniu, 291 straipsniu,

Nutarė

21pareiškėjos N. D. skundą dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) tenkinti iš dalies.

22Panaikinti antstolio R. B. 2018 m. spalio 24 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S18-12215.

23Įpareigoti antstolį R. B. vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. ( - ) paskaičiuoti pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. galiojusios Sprendimų vykdymo instrukcijos redakcijoje numatytus vykdymo išlaidų dydžius.

24Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą... 3. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose gautas pareiškėjos N. D. skundas dėl... 4. Antstolis R. B. 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netekino ir... 5. Civilinė byla dėl antstolio veiksmų nagrinėjame Lietuvos Respublikos... 6. Pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies... 7. Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad antstolio R. B. kontoroje yra... 8. Atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinis... 9. Vykdymo išlaidas, jų apmokėjimą ir išieškojimą iš skolininko... 10. Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių duomenų matyti, kad 2008 m.... 11. Kasacinio teismo jurisprudencijoje, kuri reikšminga ir šioje byloje, yra... 12. CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva... 13. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis vykdomojoje byloje... 14. Todėl šiuo atveju spręstina ar antstolio neaktyvumas vykdomojoje byloje... 15. Antstolis nurodo, kad aplinkybė, jog skolininkė pajamas iš VSDFV pradėjo... 16. Taip pat atlyginimas antstoliui, vadovaujantis atitinkamu laikotarpiu... 17. Pareiškėja skunde nurodo, kad nuo 2015 m. už mažesnės kaip 100 Eur skolos... 18. Pareiškėja skunde taip pat nurodo, kad nežino už ką nuo 2000 m. lapkričio... 19. Įvertinus civilinėje byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 443 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, 153 straipsnio 2... 21. pareiškėjos N. D. skundą dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje... 22. Panaikinti antstolio R. B. 2018 m. spalio 24 d. vykdymo išlaidų... 23. Įpareigoti antstolį R. B. vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. ( - )... 24. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...