Byla 2A-908/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-156-450/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Sapiegos ligoninė ir uždarajai akcinei bendrovei „Smulkus urmas“ dėl viešojo pirkimo paslaugų sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti VšĮ Sapiegos ligoninės ir UAB „Smulkus urmas“ 2010-03-02 paslaugų teikimo sutartį Nr. 10-20 negaliojančia ab initio ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad VšĮ Sapiegos ligoninė paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 83668). Perkančioji organizacija pirkimą atliko elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Konkurse dalyvavo tiekėjas UAB „P. Dussmann UAB“ (šiuo metu pavadinimas pakeistas į UAB „Dussmann Service“), ir UAB „Smulkus urmas“. Perkančioji organizacija 2010-02-04 raštu informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas, nes nepateiktas pirkimo dokumentų 3.1 punkto 2 lentelės 3 dalyje nurodytų pažymėjimų tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą ir tuo pažeistas pirkimo dokumentų 5.9 punktas bei techninės specifikacijos 8 punktas; nepateiktas už pasiūlymą atsakingo asmens ir pasiūlymą pasirašiusio elektroniniu parašu asmens įgalinimus patvirtinantis dokumentas. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu pateikė pretenziją. Perkančioji ganizacija 2010-02-17 raštu Nr. R-l.15-253 ją atmetė, kaip nepagrįstą ir 2010-03-02 sudarė paslaugų pirkimo sutartį Nr. 10-20 su atsakovu UAB „Smulkus urmas“. Viešųjų pirkimų tarnyba, į kurią kreipėsi ieškovas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu konstatavo, kad sutartis sudaryta pažeidžiant VPĮ reikalavimus ir įpareigojo VšĮ Sapiegos ligoninę sutartį nutraukti, tačiau šis įpareigojimas nebuvo įvykdytas. Ieškovas nurodė, kad sudaryta sutartis pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus, nes jis yra suinteresuotas viešojo pirkimo sutarties sudarymu. Sutartis buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias VPĮ įstatymo nuostatas. Pirkimo sąlygų 5.9 punkte buvo įtvirtinta nuostata, kad jei dokumentai yra išduoti kita kalba, nei reikalaujama kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas. Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino, kad ši konkurso sąlyga buvo neaiški, nes nebuvo nurodyta, kokie dokumentų patvirtinimai bus priimti. Atmetant ieškovo pasiūlymą buvo neužtikrinta taisyklių 23 nuostata, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, išsamūs, be dviprasmybių. Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas reikalavimas pasirašyti pasiūlymą elektroniniu parašu. Tokiu būdu perkančioji organizacija atmesdama ieškovo pasiūlymą, neužtikrino taisyklių 49 punkto nuostatų ir pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus, reglamentuojančius, kad jei dalyvis pateikė netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Dėl nurodytų motyvų, ieškovas turi reikalavimo teisę dėl ginčo sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovo pasiūlymas perkančiosios organizacijos buvo atmestas išimtinai dėl pačios perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų, t. y. parengtų pirkimo dokumentų netikslumų, perkančiosios organizacijos padarytų procedūrinių pažeidimų, tuo tarpu ieškovo pasiūlyta perkančiajai organizacijai paslaugų kaina, buvo net 22,3 proc. mažesnė už atsakovo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlytą kainą. Ieškovas nurodė, kad pirkimo sąlygų 14 skyriaus „Pirkimo sutarties sąlygos“ 14.4 punkte buvo nurodytas reikalavimas, prieš pasirašant sutartį konkurso laimėtojas privalo pateikti galiojantį civilinės atsakomybės draudimo polisą ne mažesnei kaip 1 milijono litų sumai. Šis reikalavimas buvo nustatytas ir ginčo sutarties 3.13 punkte. Tačiau atsakovo UAB „Smulkus urmas“ pateiktame bendrosios civilinės atsakomybės draudimo polise 230 0001379/2009 nebuvo nurodyta, kad draudžiamos maisto gamybos ir pristatymo į VšĮ „Sapiegos ligoninė“ paslaugos. Ieškovo nuomone, UAB „Smulkus urmas“ pateikė draudimo polisą neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, o perkančioji organizacija, priimdama iš UAB „Smulkus urmas“ pirkimo dokumentų neatitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir sudarydama su juo ginčo sutartį, pažeidė imperatyvias pirkimo dokumentų 14.4 punkto ir VPĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostatas. VPĮ 18 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas bendrasis draudimas (imperatyvi nuostata) keisti viešojo pirkimo sutarties sąlygas jos galiojimo metu. Tai galima padaryti tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimą. Ginčo sutarties 9.9 punkte įtvirtinta, kad sutarties galiojimo laikotarpiu sutarties sąlygos gali būti keičiamos pasikeitus aplinkybėms: 9.9.1 tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo; 9.9.2 tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji šalis pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti. Aptariamos nuostatos turinys patvirtina, kad šalys sulygo dėl ginčo sutarties pakeitimo jos galiojimo laikotarpiu priklausomai nuo atsirandančių aplinkybių. Tokia ginčo sutarties keitimo galimybė nebuvo numatyta pirkimo dokumentuose. Taigi, sudaryta ginčo sutartis prieštarauja imperatyviai VPĮ 18 straipsnio 8 daliai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino. Pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo 2010-03-02 VšĮ Sapiegos ligoninės ir UAB „Smulkus urmas“ paslaugų pirkimo sutartį Nr. 10-20. Priteisė iš atsakovo VšĮ Sapiegos ligoninės ieškovui UAB „Dussmann Service“ 12 261,72 Lt bylinėjimosi išlaidų bei valstybei 65,35 Lt pašto išlaidų. Teismas nurodė, kad ieškovas nėra įgalintas ginti viešąjį interesą, tačiau, jis, kaip konkurse dalyvavęs tiekėjas, tikėjosi sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir tokiu būdu, jis laikydamas, jog perkančioji organizacija pažeidė jo teises, CPK 5 straipsnio pagrindu turi teisę kreiptis į teismą kaip asmuo, kuris mano, jog jo pažeista teisė turi būti apginta. Teismas pažymėjo, jog pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą pirkimas pasibaigia sutarties sudarymu, tokiu būdu ieškovo argumentas, jog pripažinus sutartį negaliojančia, ieškovas galės konkuruoti dėl naujos sutarties sudarymo naujame konkurse, visiškai pagrįsta. Aplinkybė, kad ieškovas nepateikė ieškinio per VPĮ 95 straipsnio numatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą ir neginčijo perkančiosios organizacijos sprendimų yra jo paties pasirinkimas vienokiu ar kitokiu būdu ginti, jo tariamai pažeistas teises, todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas, kaip konkurso dalyvis, turi suinteresuotumą ginčyti sutartį. Kadangi ieškovas pareiškė ieškinį prašydamas pripažinti paslaugų pirkimo sutartį negaliojančia nuo pat jos sudarymo momento, šiai sutarčiai ginčyti taikytinas CK 1.125 strapsnio 1 dalyje numatytas bendras 10 metų ieškinio senaties terminas. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-501/2010. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl ydingos tokios praktikos formavimo, nes vykęs viešasis pirkimas nebuvo susijęs su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimu ir negali būti analizuojamos aplinkybės apie galimą tokių lėšų grąžinimą. Be to, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės.

8Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus dėl atmesto ieškovo pasiūlymo, padarė išvadą, kad tiekėjo pasiūlymas toje dalyje, jog jis pateikė pirkimo dokumentų 3.1 p. 2 lentelės 3 d. nurodytą pažymėjimą užsienio kalba be tinkamai patvirtinto vertimo į lietuvių kalbą, neatitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos 8 p. reikalavimų dėl tinkamos taros maisto transportavimui ir perkančioji organizacija teisėtai tokį pasiūlymą atmetė. Atmetus šio tiekėjo pasiūlymą, buvo sudaryta preliminari eilė, kurioje nurodytas atsakovas UAB „Smulkus urmas“, tokiu atveju perkančioji organizacija teisėtai jį nustatė konkurso laimėtoju ir nebuvo pažeistas konkurso sąlygų 10.1 p. reikalavimas, jog perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, tuo pačiu teismas laikė, jog nebuvo ir pažeistas pagrindinis viešojo pirkimo tikslas - sudaryti viešojo pirkimo sutartį, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Teismas pažymėjo, jog konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo pateikti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą elektroniniu parašu, tokiu atveju perkančiajai organizacijai kilus klausimų dėl pasirašusio asmens įgalinimų pasirašyti pasiūlymą, ji turėjo teisę (kartu ir pareigą) kreiptis į tiekėją ir prašyti jo paaiškinti, patikslinti pateiktą informaciją (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis).

9Teismas vertindamas atsakovo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą nurodė, kad konkurso sąlygų 14.4 p. buvo aiškiai nurodytas reikalavimas dėl draudimo apsaugos pateikimo, šį reikalavimą atsakovas, kaip konkurso tiekėjas suprato, nes prie savo pasiūlymo pateikė draudimo polisą, tačiau jis neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, nes jame nebuvo nurodyta, jog draudimo apsauga galioja būtent perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad pagal VŠĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatas, pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, ir esant aiškiai konkurso sąlygai dėl draudimo apsaugos, teismas pripažino pagrįstais ieškovo argumentus, jog šiuo atveju sudarant viešojo pirkimo sutartį, buvo padaryti imperatyvių viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai, lygiateisiškumo principo pažeidimas (VPĮ 3 straipsnio), nes VPĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatos draudžia sutarčių pakeitimus. Šiuo atveju VPĮ 18 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, priimdama iš UAB „Smulkus urmas“ pirkimo dokumentų neatitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą, sudarydama su juo sutartį, pažeidė imperatyvias pirkimo dokumentų 14.4 punkto ir VPĮ 18 str. 2 dalies nuostatas. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, jog byloje pateiktas draudimo kompanijos „Seesam“ draudimo sutarties papildymas (b.l.203, t.1) kelia abejonių dėl jo tikslumo, nes šiame papildyme nenurodyta data, kada jis išrašytas, todėl iš viso neaišku, kada draudikas jį išdavė ir jame nėra nurodyta, jog draudimo apsauga vykdoma pagal draudimo sutartį Nr. 230 0001379/2009 galioja nuo 2010-03-02, adresu VšĮ Sapiegos ligoninė, Antakalnio g. 17, Vilniuje. Tokiu būdu, konkurso metu tokios draudimo apsaugos pagal draudimo sutartį atsakovas UAB „Smulkus urmas“ neturėjo. VPĮ nuostatos, pagal kurias sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, yra imperatyvaus pobūdžio ir joms pieštaraujančios viešojo pirkimo sutarties sąlygos yra niekinės ir negaliojančios. Tokiu būdu tarp perkančiosios organizacijos VšĮ Sapiegos ligoninė ir konkurso laimėtojo UAB „Smulkus urmas“ 2010-03-02 sudaryta paslaugų pirkimo sutartis Nr.10-20 (b.l.107-116,t.1) pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Teismas, atsižvelgiant į tai, kad pagal šią sutartį buvo perkamos pacientų maitinimo paslaugos, konstatavo, kad restitucija toms paslaugoms, kurios buvo teiktos, netaikytina, kadangi pacientų maitinimas nepertraukiamas procesas, vykstantis kasdieną ir negalima grąžinti į pradinę padėtį to, kas jau įvykdyta. Nors atsakovais yra pripažinti abi sutarties šalys, tačiau sprendimą sudaryti sutartį ir pakviesti konkurso laimėtoją pasirašyti sutartį padarė perkančioji organizacija VšĮ Sapiegos ligoninė, todėl būtent šis atsakovas patenkinus ieškinį ir pripažinus sutartį negaliojančia, turi atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, kad ieškovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma advokato pagalbai apmokėti yra aiškiai per didelė ir neatitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, todėl prašomą priteisti atstovavimo išlaidų sumą teismas sumažino per pusę, iki 4 322,72 Lt. Priteisiant tokią sumą, teismas įvertino civilinės bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų skaičių ir apimtį, juose keliamų teisinių argumentų kiekį ir t.t., teismo posėdžių skaičių (CPK 98 straipsnis). Taip pat iš atsakovo VšĮ Sapiegos ligoninės valstybei priteisė 63,35 Lt pašto išlaidas (CPK 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Smulkus urmas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas padarė esminį procesinės teisės normų pažeidimą (CPK 329 straipsnis) netinkamai ištyręs ir įvertinęs esminę reikšmę bylos tinkamam išnagrinėjimui turėjusį įrodymą – draudimo sutarties papildymą (b.l. 203, t.1). Šio įrodymo tinkamas įvertinimas būtų lėmęs priešingą teismo sprendimą, tai yra nebūtų buvusi panaikinta ginčijama paslaugų sutartis. Draudimo papildymo pateikimas paslaugų sutarties sudarymo metu atitiko konkurso sąlygų 14.4 p.1 nuostatas. Teismas neatskleidė sąvokos „prieš pasirašant sutartį“ esmės, nepasisakė kada pagal teisę yra laikoma, jog sutartis yra sudaryta, ir kokią reikšmę sutarties sudarymo faktui turi sutarties pasirašymas, taip pat nepasisakė, kaip sutarties sudarymo procese yra aiškinama dokumentų pateikimo „pasirašant sutartį“, aplinkybė. Apeliantas ir atsakovas ligoninė nuosekliai viso proceso metu laikėsi pozicijos, jog paslaugų sutartis tarp atsakovų buvo sudaryta apeliantui pateikus atsakovui ligoninei visus konkurso sąlygų reikalaujamus dokumentus, taip pat ir draudimo apsaugos dokumentus. Atsakovai laikosi pozicijos, jog „pasirašant sutartį“ buvo pateiktas ir draudimo papildymas, nes prieš pasirašant sutartį patikrinami visi dokumentai. Tuo tarpu teismas padarė išvadą, kad draudimo papildymas buvo pateiktas vėliau, nei pasirašyta sutartis.

132. Paslaugų sutarties sudarymo metu draudimo polisas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus ir suteikė reikiamą draudiminę apsaugą. Teismo nuomone, atsakovo civilinės atsakomybės draudimo polisas neužtikrino atsakovo civilinės atsakomybės patalpoms apdraudimo, kuriose turėjo būti vykdoma maitinimo paslaugų teikimo sutartis ir nepagrįstai padarė išvadą, jog sutartis buvo sudaryta pažeidžiant konkurso sąlygų 14.4 punktą. Apelianto nuomone, teismas netinkamai aiškino teisę sutapatindamas draudiminį teisinį santykį ir jo turinį (CK 6.154 straipsnio 1 dalis, 6.987 straipsnis) (teikiamą draudimo apsaugą) tik su draudimo poliso (b.l. 110 t.1) turiniu (CK 6.991 straipsnis), neįvertindamas draudimo papildymo turinio reikšmės. Draudimo sutarties papildymas (b.l. 203, t.1), kuris atsakovui ligoninei buvo pateiktas sudarant paslaugų sutartį, yra draudimo poliso (b.l. 110 t.1) papildymas (tai nurodyta ir pačiame sutarties papildyme). Vadinasi, sąvoka „draudimo polisas“ šio ginčo kontekste reiškia ir draudimo polisą (b.l. 110 t.1), ir draudimo sutarties papildymą (b.l. 203 t.1), ir šiuos du atskirus popieriaus lapus reikia laikyti vienu draudimo polisu, viena rašytine draudimo teisinių santykių forma. Draudimo šalys papildydamos draudimo polisą, draudimo papildymu akivaizdžiai siekė išplėsti apelianto civilinės atsakomybės draudimo ribas dar dviem konkrečiom patalpom (Vilniaus Licėjaus valgyklai ir Sapiegos Ligoninės patalpoms). Konkurso sąlygose nėra reikalavimo, jog draudimo polisas būtų surašytas ant vieno lapo. Iš šių aplinkybių seka išvada, jog „draudimo poliso“ samprata šio ginčo kontekste apima du, ant atskirų lapų surašytus dokumentus, bet esančius vieno teisinio santykio rašytine forma, todėl neteisėta ir nepagrįsta teismo išvada, jog sutarties sudarymo metu apeliantas neturėjo konkurso sąlygų 14.4 punkte apibrėžtos draudiminės apsaugos. Draudimo papildyme nurodyta, kad draudėjo UAB „Smulkus urmas“ apdrausto, pagal draudimo sutartį Nr. 2300001379/2009, draudimo apsauga dėl vykdomos veiklos galioja nuo 2010-03-02 Vilniaus licėjaus valgykloje ir VšĮ Sapiegos ligoninėje, todėl sutartiniai draudimo teisiniai santykiai tarp apelianto ir UAB „Seesam Lietuva“ ligoninės patalpoms galiojo nuo 2010-03-02, 00 val. 00 minučių. Taigi, draudiminė apsauga akivaizdžiai galiojo dar iki pasirašant ginčo paslaugų sutartį.

143. Teismo teiginiai, jog konkurso metu negaliojo draudiminė apsauga, prieštarauja VPĮ 7 straipsnio įtvirtintiems konkurso pabaigos pagrindams. Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalį aplinkybė „pasirašant sutartį“ nėra konkurso pasibaigimo pagrindas. VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktas nurodo, jog konkursas laikomas pasibaigusiu nuo sutarties sudarymo momento. Taigi, draudimo poliso ir papildymo pateikimas paslaugų sutarties pasirašymo procedūrų metu reiškia, jog dokumentai buvo pateikti laiku, t.y. konkurso metu, nes pasirašant sutartį konkursas nebuvo laikomas pasibaigęs paslaugų sutarties sudarymu ar kitu VPĮ 7 straipsnio 3 dalyje nurodytu pagrindu.

154. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą taikyti ieškinio senatį. Ieškovas nepateikdamas teismui ieškinio dėl pretenzijos ginčijimo, netiesiogiai pripažino 2010-02-17 dienos perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pretenziją ir sprendime nurodytus motyvus. Neskundus pretenzijos VPĮ 95 straipsnio nustatyta tvarka, pateikiant ieškinį dėl tariamai neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, ieškovo reikalavimai, keliami ieškinyje, kurie susiję su perkančiosios organizacijos veiksmais dėl konkurso procedūrų ir konkurso sąlygų teisėtumo, privalo teismo būti visiškai atmesti, nes jiems yra praleistas ieškinio senaties terminas, nurodytas VPĮ 95 straipsnyje, o atsakovai reikalauja jį taikyti. Ieškovui neapskundus atsakovo VšĮ Sapiegos ligoninės sprendimo atmesti pretenziją taip, kaip numatyta VPĮ V skyriuje, susiklostė teisinė situacija, kai atsakovas ligoninė buvo įsitikinęs, jog jo sprendimas - netenkinti pretenzijos, įgijo išspręsto ginčo teisinį pobūdį (res iudicata) ir, jog ieškovas toliau nebekels tų pačių klausimų iš naujo, apeinant privalomą ieškinio savalaikišką (VPĮ 95 straipsnio 1 dalis) pareiškimą. Kadangi atsakovas ligoninė pagrįstai manė esą šis klausimas jau išspręstas, su apeliantu ir buvo sudaryta paslaugų sutartis.

165. Ieškovas imituoja savo pažeistas teises ir piktnaudžiauja teise, nes jo pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas dėl akivaizdžių trūkumų. Neteisėtai nuginčijus paslaugų sutartį, ieškovas vis tiek negalėtų pretenduoti į jos sudarymą, nes jo pasiūlymas buvo padarytas ne pagal konkurso ir VPĮ reikalavimus, o atsakovui VšĮ Sapiegos ligoninei toks nekvalifikuotas tiekėjas nėra reikalingas, nes jo paslaugos yra nepatikimos konkurso sąlygų atžvilgiu.

176. Teismui, konstatavus tariamus pažeidimus konkurso procedūros turi būti grąžinamos į tą stadiją, kurioje įvyko pažeidimas. Iš priimto teismo sprendimo neaišku, kokias pareigas atsakovas VšĮ Sapiegos ligininė pažeidė ir į kokią stadiją pirkimo procedūra turi būti grąžinama, nes teismas sutartį pripažino negaliojančia esą dėl to, jog nebuvo garantuota draudiminė apsauga. Kadangi iš tikrųjų ši apsauga buvo ir prieš pasirašant sutartį buvo pateikti visi dokumentai, tai akivaizdu, jog nebeįmanoma grįžti į jokią konkurso stadiją, nes ši pareiga buvo tinkamai įvykdyta.

187. Teismas pažeidė viešųjų pirkimų teismų praktikoje suformuotą draudimą naikinti konkurso rezultatus dėl formalių pažeidimų.

19Atsliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VŠĮ Sapiegos ligoninė prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti (2t., b.l.170-171).

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Dussmann Service“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. Konkurso sąlygų 14.4 punkte buvo įtvirtintas reikalavimas „Prieš pasirašant sutartį konkurso laimėtojas privalo pateikti galiojantį civilinės atsakomybės draudimo polisą ne mažesnei kaip 1 milijono litų sumai“. Vertinant atsakovo UAB „Smulkus urmas“ pateiktus dokumentus dėl šios konkurso sąlygos įvykdymo, svarbu įvertinti (1) dokumentų pateikimo momentą; (2) reikalaujamos draudiminės apsaugos galiojimą. Teismas pagrįstai nurodė ir atsižvelgė, kad pateiktame draudimo sutarties papildyme nėra nurodyta jo sudarymo ir galiojimo data. Kadangi dokumentas turi esminių turinio trūkumų, teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas neįrodė aplinkybės, kad draudimo sutarties papildymas buvo sudarytas ir pateiktas perkančiajai organizacijai dar prieš pasirašant paslaugų pirkimo sutartį. Aplinkybę, kad draudimo poliso papildymas buvo sudarytas ir/ar pateiktas vėliau, nei buvo pasirašyta paslaugų pirkimo sutartis, įrodė byloje pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. kovo mėn. atlikto įvertinimo išvada, iš kurios akivaizdu, kad atsakovas VšĮ Sapiegos ligoninė, 2010-03-10 pateikdama dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai įvertinimui, pateikė tik atsakovo UAB „Smulkus urmas“ sudarant paslaugų pirkimo sutartį pateiktą draudimo polisą ir nepateikė jokio draudimo sutarties papildymo. Viešųjų pirkimų tarnyba įvertinimo išvadoje konstatavo, kad perkančioji organizacija neturėjo priimti netinkamo poliso ir negalėjo sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Tik konstatavus VPĮ pažeidimą, atsakovas VšĮ Sapiegos ligoninė pirmą kartą nurodė apie draudimo sutarties papildymo egzistavimą. Draudimo sutarties papildymas buvo pateiktas Viešųjų pirkimų tarnybai tik 2010-04-13 kartu su VšĮ Sapiegos ligoninės atsakymu dėl vertinimo išvados. Nors teismas nepripažino Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvados oficialiu rašytiniu įrodymu, teismas pagrįstai rėmėsi šiuo įrodymu padarydamas išvadą apie tikimybę, kad draudimo poliso papildymas neegzistavo Viešųjų pirkimų tarnybos atlikto vertinimo metu ir tuo pačiu nebuvo pateiktas perkančiajai organizacijai pagal konkurso sąlygų 14.4 punkto reikalavimus (t.y. prieš pasirašant paslaugų pirkimo sutartį). Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus apie tikėtiną draudimo sutarties papildymo sudarymo laiką ir pateikimo atsakovui VšĮ Sapiegos ligoninei momentą, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad prieš pasirašant paslaugų pirkimo sutartį atsakovas UAB „Smulkus urmas“ pateikė atsakovui VšĮ Sapiegos ligoninei tik draudimo polisą (be draudimo sutarties papildymo). Byloje nėra ginčo, ar byloje pateikti atskiri dokumentai - draudimo polisas ir draudimo sutarties papildymas - savo turiniu laikytini vienu dokumentu. Šalių ginčas yra susijęs su tuo, ar reikalaujamos draudimo apsaugos galiojimą įrodantį dokumentą atsakovas UAB „Smulkus urmas“ pateikė atsakovui VšĮ Sapiegos ligoninė prieš pasirašant paslaugų pirkimo sutartį.

222. Teismas pagrįstai laikė neįrodyta aplinkybę, kad draudimo sutarties papildymas buvo pateiktas konkurso sąlygų 14.4 punkte nustatytu momentu (prieš pasirašant paslaugų pirkimo sutartį), todėl atsakovo UAB „Smulkus urmas“ samprotavimai apie draudimo apsaugos galiojimą nuo 2010-03-02 00.00 val., kai tuo tarpu paslaugų pirkimo sutartis neva galėjo būti sudaryta anksčiausiai 8.00 val., yra nepagrįsti, kadangi jie neįrodo, kada draudimo sutarties papildymas buvo sudarytas ir pateiktas perkančiajai organizacijai.

233. Teismas pagrįstai pripažino, kad sudarytos paslaugų pirkimo sutarties galiojimas, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Atsakovas UAB „Smulkus urmas“ pateikė neatitinkantį konkurso sąlygų 14.4 punkto sutarties įvykdymo užtikrinimą, o atsakovas VšĮ Sapiegos ligoninė neteisėtai jį priėmė, nors turėjo pripažinti, jog atsakovas UAB „Smulkus urmas”, nepateikdamas reikalaujamo sutarties įvykdymo užtikrinimo, atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, prieštaraujančios viešojo pirkimo sutarties sąlygos yra niekinės ir negaliojančios. VPĮ 18 straipsnio 8 dalis - draudžia viešojo pirkimo sutarčių pakeitimus, išskyrus išimtinius VPĮ nurodytus atvejus. Buvo pažeistas VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas lygiateisiškumo principas.

244. Teismas pagrįstai konstatvo, kad ieškovas turi teisę į teisminę gynybą ir gali reikalauti konkurse sudarytos paslaugų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nes reikalavimams dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia pagal konkursui taikomą VPĮ redakciją (galiojusią iki 2010-03-02) taikomas 10 metų ieškinio senaties terminas. Teismas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio mėn. 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-501/2010, kurioje Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja ginčų dėl sudarytų pirkimo sutarčių, nenustato ieškinio senaties termino šiems ginčams.

255. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika c. b. Nr. 3K-3-425/2010 ir nurodo, kad iš teismo sprendimo neaišku, į kurią konkurso stadiją turi būti grįžtama. Ieškovo manymu, sprendimas sukelia aiškias teisines pasekmes. Iš sprendimo ir VPĮ normų teisinės analizės akivaizdu, kad įsiteisėjus sprendimui dėl sudarytos paslaugų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia dėl to, kad apeliantas nepateikė pagal konkurso sąlygų 14.4 punktą reikalaujamo dokumento - draudimo poliso, įrodančio civilinės atsakomybės draudimo atsakovo VšĮ Sapiegos ligoninės adresu vykdomai veiklai galiojimo - šalys grąžinamos į pirkimo stadiją, buvusią iki pažeidimo. Perkančioji organizacija savo sprendimu turėtų pripažinti, kad apeliantas atsisakė sudaryti viešojo pirkimo sutartį konkurse (VPĮ 18 straipsnio 2 dalis). Kadangi nustatytoje pasiūlymų eilėje nebuvo kitų pasiūlymų, išskyrus apelianto, pirkimas bus laikomas pasibaigusiu vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 6 punktu (visi tiekėjai atsisakė sudaryti pirkimo sutartį). Tuo remdamasi perkančioji organizacija, esant neabejotinam ir nuolatiniam poreikiui įsigyti ligonių maitinimo paslaugas, turės skelbti naują viešąjį pirkimą.

266. Teismas pagrįstai laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos, pagal kurią perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos.

27IV. Apeliacinio teismo argumentai

28Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis).

29Kolegijos nuomone, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnis).

30Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą - sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose.

31Nagrinėjamu atveju apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia iš esmės dviem argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog atsakovas UAB „Smulkus urmas“ konkurso metu neturėjo tinkamos draudimo apsaugos, ir, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą taikyti ieškinio senatį.

32Dėl draudiminės apsaugos galiojimo

33Byloje nustatyta, kad konkurso sąlygų 14.4 punkte ir paslaugų pirkimo sutarties 3.13 punkte buvo nustatytas reikalavimas, kad prieš pasirašant sutartį, konkurso laimėtojas privalo pateikti galiojantį civilinės atsakomybės draudimo polisą ne mažesnei kaip 1 milijono litų sumai. Draudimo sutarties sudarymą patvirtina draudimo liudijimas (polisas) (LR draudimo įstatymo 2 str. 19 p.). Draudimo polise nurodomos pagrindinės draudimo sutarties sąlygos. Jos gali būti detalizuojamos, taip pat papildomos atitinkamos rūšies draudimo taisyklėse, kurios yra sudėtinė draudimo sutarties dalis. Teismų praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo polise nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, draudimo sutarties įsigaliojimas, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB „Smulkus urmas“ perkančiąjai organizacijai pateikė draudimo bendrovės „Seesam“ bendrosios civilinės atsakomybės draudimo polisą Nr. 230 0001379/2009, iš kurio turinio matyti, kad draudimo polise Nr. 230 0001379/2009 nėra nurodyta, kad draudžiamos ir maisto gamybos ir pristatymo į VšĮ Sapiegos ligoninė, adresu Antakalnio g. 17, Vilniuje, paslaugos. Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. kovo mėn. atlikto vertinimo išvadoje taip pat konstatuota, kad UAB „Smulkus urmas“ pateiktame bendrosios civilinės atsakomybės draudimo polise Nr. 230 0001379/2009 nėra nurodyta, kad draudžiamos maisto gamybos ir pristatymo į VšĮ Sapiegos ligoninė, adresu Antakalnio g. 17, Vilniuje, paslaugos, todėl perkančioji organizacija neturėjo priimti poliso ir negalėjo sudaryti sutarties. Ši išvada buvo surašyta ištyrus ir atlikus vertinimą pagal atsakovo VšĮ Sapiegos ligoninės pateiktus viešojo pirkimo dokumentus. Atsakovai su atsiliepimais į ieškinį teismui pateikė draudimo poliso papildymą, kuriame nurodyta, jog nuo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo dienos (2010-03-02), draudiminė apsauga galioja ir VšĮ Sapiegos ligoninės adresu, tačiau pateiktame draudimo sutarties papildyme nėra nurodyta jo sudarymo ir galiojimo data. Taigi, įvertinus aplinkybę, jog atsakovas VšĮ Sapiegos ligoninė pirmą kartą apie draudimo sutarties papildymo egzistavimą nurodė tik Viešųjų pirkimų tarnybai konstatavus VPĮ pažeidimą, draudimo sutarties priedas pateiktas tik tuomet, kai ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, ir pats dokumentas, t.y., draudimo sutarties papildymas turi esminių turinio trūkumų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantas neįrodė aplinkybės, kad draudimo sutarties papildymas buvo sudarytas ir pateiktas perkančiajai organizacijai dar prieš pasirašant paslaugų pirkimo sutartį. Nagrinėjamu atveju iš įrodymų visumos labiau tikėtina, jog sudarant paslaugų pirkimo sutartį draudiminės apsaugos, galiojusios ir VšĮ Sapiegos ligoninės adresu, nebuvo.

34Dėl ieškinio senaties termino

35Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senaties socialinė paskirtis – garantuoti turtinių santykių stabilumą, aiškumą, teisėtų interesų apsaugą ir gynimą nuo kitų asmenų nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų, skatinti operatyviau ginti teises bei kontroliuoti įsipareigojimų vykdymą. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino taikymo, t. y. ar šis terminas praleistas, ar atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį – pagrįstas, privalo nustatyti ieškinio senaties pradžią ir pabaigą, išsiaiškinti ar nebuvo šį terminą sustabdančių ar nutraukiančių aplinkybių (CK 1.126, 1.127, 1.129, 1.130 straipsniai). Nors ieškinio senaties termino pabaigos iki ieškinio pareiškimo konstatavimas – pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str.), tačiau CK 1.131 straipsnio 2 dalis įpareigoja teismą svarstyti ir dėl ieškinio senaties termino praleistų priežasčių, vertinti jų (priežasčių) svarbą, spręsti dėl galimybės atnaujinti šį terminą ir ginti pažeistą teisę. Ieškinio senaties terminas susijęs su asmens galimybių apginti savo pažeistas teises ribojimu, todėl, siekiant užtikrinti visokeriopą ir efektyvią pažeistų subjektinių teisių teisminę gynybą, itin svarbu ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas taikyti tinkamai ir tiksliai.

36CK 1.125 straipsnio 3 dalyje nustatytas sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas reikalavimams, atsirandantiems iš konkurso rezultatų. Ginčijama sutartis – supaprastinto atviro konkurso (Nr. 83668) pasekmė. VPĮ V skyriuje (ginčų nagrinėjimas, taikinimas, žalos atlyginimas) nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka, kuria turi teisę pasinaudoti tiekėjas, pareikšdamas pretenziją perkančiajai organizacijai dėl jos veiksmų, kurie pažeidžia ar gali pažeisti tiekėjo teisėtus interesus. Numatyta ir tai, kad nepatenkinus pretenzijos ar jos neišnagrinėjus, tiekėjas įgyja teisę kreiptis į teismą. Pretenzijai pateikti, ją nagrinėti, apskųsti dėl jos priimtą ar nepriimtą perkančiosios organizacijos sprendimą teismui, numatyti sutrumpinti terminai – pretenzija perkančiajai organizacijai pateikiama per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, ir per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Sprendimas dėl išnagrinėtos ar neišnagrinėtos pretenzijos gali būti skundžiamas teismui paduodant ieškinį per 15 dienų. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėti terminai ir tokia tiekėjo tiesė taikytina tik iki pirkimo sutarties sutarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Todėl šie terminai nagrinėjamam ginčui netaikytini. Pagal VPĮ 94 straipsnio 4 dalį (2010-03-02 galiojusios redakcijos), tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Nagrinėjamu atveju ginčo sutartis sudaryta 2010-03-02, o ieškinys teismui pateiktas – 2010-06-28. Taigi, 6 mėnesių ieškinio senaties terminas šiuo atveju nėra praleistas.

37Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais nepaneigtos pirmosios instancijos teismo išvados, todėl nėra teisnio pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija iš atsakovo UAB „Smulkus urmas“ ieškovui UAB „Dussmann Service“ priteisia bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnis). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB „Dussmann Service“ 3 811,50 Lt atstovavimo išlaidų. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Rekomendacijomis, atsižvelgdama į šios bylos sudėtingumą, laiko ir darbo sąnaudas, sprendžia, kad būtų teisinga, protinga ir sąžininga sumažinti priteistiną iš ieškovo trečiajam asmeniui advokato pagalbos išlaidų dydį iki 2 000 Lt.

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti ieškovui UAB „Dussmann Service“ į.k. 111617783 iš atsakovo UAB „Smulkus urmas“ į.k. 221412030 2000 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti VšĮ... 5. Ieškovas nurodė, kad VšĮ Sapiegos ligoninė paskelbė supaprastintą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino.... 8. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus dėl atmesto ieškovo pasiūlymo,... 9. Teismas vertindamas atsakovo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą nurodė, kad... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Smulkus urmas“ prašo Vilniaus apygardos... 12. 1. Teismas padarė esminį procesinės teisės normų pažeidimą (CPK 329... 13. 2. Paslaugų sutarties sudarymo metu draudimo polisas atitiko konkurso sąlygų... 14. 3. Teismo teiginiai, jog konkurso metu negaliojo draudiminė apsauga,... 15. 4. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą taikyti ieškinio senatį.... 16. 5. Ieškovas imituoja savo pažeistas teises ir piktnaudžiauja teise, nes jo... 17. 6. Teismui, konstatavus tariamus pažeidimus konkurso procedūros turi būti... 18. 7. Teismas pažeidė viešųjų pirkimų teismų praktikoje suformuotą... 19. Atsliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VŠĮ Sapiegos ligoninė prašo... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Dussmann Service“ prašo... 21. 1. Konkurso sąlygų 14.4 punkte buvo įtvirtintas reikalavimas „Prieš... 22. 2. Teismas pagrįstai laikė neįrodyta aplinkybę, kad draudimo sutarties... 23. 3. Teismas pagrįstai pripažino, kad sudarytos paslaugų pirkimo sutarties... 24. 4. Teismas pagrįstai konstatvo, kad ieškovas turi teisę į teisminę gynybą... 25. 5. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika c. b. Nr.... 26. 6. Teismas pagrįstai laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos... 27. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 28. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 29. Kolegijos nuomone, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė... 30. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai... 31. Nagrinėjamu atveju apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą... 32. Dėl draudiminės apsaugos galiojimo... 33. Byloje nustatyta, kad konkurso sąlygų 14.4 punkte ir paslaugų pirkimo... 34. Dėl ieškinio senaties termino... 35. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per... 36. CK 1.125 straipsnio 3 dalyje nustatytas sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio... 37. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija iš atsakovo UAB „Smulkus... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 42. Priteisti ieškovui UAB „Dussmann Service“ į.k. 111617783 iš atsakovo UAB...