Byla 2A-1710/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-368-278/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raimista“ ieškinį atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Utenos melioracija“, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,Raimista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo ir prašė panaikinti atsakovo 2012 m. lapkričio 14 d. rašte įformintą konkurso komisijos sprendimą atmesti ieškovo ir jo jungtinės veiklos partnerio UAB „Tvirta“ pasiūlymą ir pasiūlymą grąžinti į viešąjį pirkimą, pirkimo objekto 3 ir 5 dalių apimtyje. Nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės administracija 2012 m. rugsėjo 17 d. paskelbė atvirą konkursą „Sniego valymas nuo seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“ 9 pirkimo objektams (pirkimo Nr. 127064). Pasiūlymą dėl konkurso 2, 3, 5, 8 ir 9 dalyse numatytų paslaugų teikimo, pateikė UAB „Raimista“ bei jos jungtinės veiklos partneris UAB „Tvirta“ ir nurodė, jog darbams pasitelks subrangovą UAB „Transporto mazgas“. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, nurodydamas, jog konkurso dalyvis nustatytu terminu nepatikslino pateiktų netikslių, neišsamių duomenų apie kvalifikaciją ir apie tai 2012 m. lapkričio 14 d. raštu Nr.VS-1819 informavo UAB „Tvirta“, o 2012 m. lapkričio 20 d. nurodė, jog atmetama ir UAB „Tvirta“ pretenzija. Ieškovo teigimu, perkančiajai organizacijai buvo pateiktos UAB „Transporto mazgas“ deklaracijos, patvirtinančios subrangovo atitikimą pirkimo dokumentų 3.2 lentelės 1-3 punktuose ir 6-7 punktuose nustatytiems reikalavimams, todėl pasiūlymas atmestas nepagrįstai. Pažymėjo, kad atsakovui buvo pateikti subrangovo UAB „Transporto mazgas“ kvalifikaciją grindžiantys kiti nei konkurso sąlygose reikalaujami, tačiau įstatymo nedraudžiami dokumentai. Nurodė, kad atsakovas, neįvertinęs pateiktų subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, formaliai konstatavo ieškovo ir jo jungtinės veiklos partnerio pasiūlymo neatitikimą konkurso sąlygoms ir jį atmetė. Be to, už numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymą yra atsakingas tiekėjas, o ne pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, todėl UAB „Transporto mazgas“ teiktinų paslaugų apimtis negalės įtakoti viešojo intereso apsaugos. Teigė, jog susirašinėjimo su perkančiąja organizacija eiga neduoda pagrindo konstatuoti, jog ieškovas su jungtinės veiklos partneriu buvo įpareigoti tikslinti subrangovo UAB „Transporto mazgas“ kvalifikaciją ir ją tikslino kelis kartus. Nurodė, kad kvalifikacijos reikšmė nekinta priklausomai nuo tą kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančių pateiktų dokumentų formos. Be to, perkančioji organizacija turi teisę tikrinti tiekėjo kvalifikacijos duomenis, o nustačius melagingų duomenų atvejį, taikyti sankcijas tiekėjui.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 18 d. sprendimu ieškinį patenkino, panaikino Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimą atmesti jungtinės veiklos partnerių UAB „Tvirta“ ir UAB „Raimista“ pasiūlymą atviro konkurso būdu vykdomam viešajam pirkimui „Sniego valymas nuo seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“ (pirkimo Nr. 127064) ir pasiūlymą grąžino į viešąjį pirkimą pirkimo objekto 3 ir 5 dalių apimtyje, priteisė iš atsakovo ieškovui 1 000 Lt žyminio mokesčio ir 3 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 4 000 Lt.

6Teismas konstatavo, kad teismų praktikoje yra konstatuojama, jog tiekėjui dokumentais įrodinėjant atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams, perkančioji organizacija neturi pagrindo reikalauti, jog dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti, todėl visi kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, išskyrus kai VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustato ribojimą jais vadovautis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Iš UAB „Tvirta“ ir UAB „Raimista“ pateikto pasiūlymo matyti, kad 2012 m. spalio 25 d. pasiūlyme buvo pateikta informacija, jog UAB „Transporto mazgas“ yra tiekėjų subrangovas, o iš nuorodos apie pateikiamus dokumentus matyti, jog atsakovui buvo pateikti tik subrangovo transporto priemonių dokumentai. Perkančioji organizacija 2012 m. spalio 31 d. bei 2012 m. lapkričio 8 d. raštais prašė UAB „Tvirta“ pateikti trūkstamus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Visgi tiekėjas nepateikė atsakovui konkurso sąlygose numatytų UAB „Transporto mazgas“ kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančių dokumentų, o teikė deklaracijas, kad bendrovė atitinka minėtus reikalavimus. 2012 m. spalio 31 d. raštu, siūlydamas pateikti, patikslinti teikiamus dokumentus, viešųjų pirkimų komisija konkrečiai dėl ieškovo subrangovo dokumentų patikslinimo nepasisakė ir tik 2012 m. lapkričio 8 d. raštu „Dėl kvalifikacijos tikrinimo“ pasiūlė pateikti pirkimo dokumentų 3.4, 3.5 punktuose numatytus dokumentus. Teismas konstatavo, jog pareiga įrodyti savo atitiktį viešojo pirkimo sąlygų reikalavimams, tenka tiekėjui, tačiau tai taip pat nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai įvertinti tiekėjų kvalifikaciją, laikantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų ir atsižvelgiant į viešųjų pirkimų tikslą, nustatytą VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje. Be to, VPĮ 33 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, jog jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą siejamas ne su duomenimis apie kvalifikaciją, kaip tokiais, o su kvalifikacijos turiniu. Kadangi tiekėjas teikė trūkstamus dokumentus kvalifikacijai pagrįsti, kurių turinys leido daryti išvadą apie subrangovo kvalifikacijos atitikti konkurso sąlygų reikalavimams, o atsakovui tuo abejojant, jo viešųjų pirkimų komisija turėjo teisę pati patikrinti jų pagrįstumą, teismas padarė išvadą, jog tiekėjo pasiūlymą atsakovas atmetė nepagrįstai. Sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali priimti tik tuo atveju jeigu pateiktos deklaracijos neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl subrangovo kvalifikacijos.

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti teismo sprendimą ir ieškovo reikalavimus atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje laikosi pozicijos, kad tinkamas teismo sprendimo motyvavimas yra svarbus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą įgyvendinimo aspektas. Sprendimo motyvuojamoje dalyje pateikti motyvai nepagrindžia teismo padarytų išvadų. Priešingai, yra patvirtinama, kad perkančiosios organizacijos pozicija, atmetant pasiūlymą, yra pagrįsta. Teismas teisingai konstatavo, jog nei viena pateiktų deklaracijų nėra grindžiama perkančiosios organizacijos reikalaujamais dokumentais, tačiau perkančioji organizacija neturi pagrindo reikalauti, jog dokumentas visiškai tiksliai atitiktu reikalaujamą formą, tačiau tiekėjo pateiktos subtiekėio sudarytos ir pasirašytos keturios deklaracijos nėra kompetentingų institucijų išduoti dokumentai ir, priešingai nei teigia teismas, juose nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių subtiekėjo atitikimą konkurso pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijai keliamiems reikalavimams, kurie leistų perkančiajai organizacijai spręsti, ar konkurso dalyvis yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Tai laikytina subjektyvia teikėjo pozicija, nuomone apie jo paties kvalifikaciją, kuri nėra pagrindžiama absoliučiai jokiu įrodymu.
  2. Akivaizdu, kad toks precedentas sukurtų situaciją, kai tiekėjas (subtiekėjas) gali tik deklaruoti savo atitiktį kvalifikacijai keliamiems reikalavimams, o perkančioji organizacija turi pati rinkti tiekėjo (subtiekėjo) kvalifikaciją patvirtinančius duomenis. Tokiu būdu, būtų pažeisti ne tik VPĮ 3 straipsnyje nustatyti lygiateisiškumo bei skaidrumo principai, kuomet tiekėjams, dalyvaujantiems tame pačiame viešajame pirkime, taikomi skirtingi reikalavimai, bet ir paneigta tiekėjo pareiga pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, šią pareigą visa apimtimi perkeliant perkančiajai organizacijai.
  3. VPĮ 34 straipsnio 4 dalis nurodo, kad tik tuo atveju, kai tiekėjas dėl pateisinamu priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiaiai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Atitinkamai formuojama ir teismų praktika - Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog tais atvejais, kai tiekėjo pateikti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai atitinka formalius konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau perkančiaiai organizacijai kyla itarimų, ar tiekėjas bus pajėgus kokybiškai įvykdyti sutartį, ji turi teisę papildomai aiškintis aplinkybes dėl tiekėjo pajėgumo tinkamai įvykdyti pirkimo sąlygas bet kokiu jai prieinamu teisėtu būdu (2005 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-263/2005). Iš ieškovo pasiūlyme pateiktų dviprasmiškų duomenų, t. y. pasiūlymo formoje (konkurso pirkimo dokumentų 1 priedas), jog subtiekėju (subrangovu) nurodytas UAB „Transporto mazgas“, o Jungtinės veiklos sutartyje Nr. 2012/10/26 nurodyta, kad darbus santykiu 40 proc. ir 60 proc. atliks UAB „Raimista“ ir UAB „Tvirta“, buvo neaišku, kokiais pagrindais konkurse dalyvaus UAB „Transporto mazgas“. Atsižvelgiant į tai, atsakovas pagrįstai 2012 m. spalio 31 d. rašte nepasisakė ir negalėjo pasisakyti dėl subrangovo UAB „Transporto mazgas“ duomenų patikslinimo. Gavęs atitinkamus konkurso dalyvio paaiškinimus dėl subtiekėjo (subrangovo) UAB „Transporto mazgas“ dalyvavimo konkurse bei nustatęs, kad konkurso tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė tik dalį subtiekėjo (subrangovo) kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, atsakovas 2012 m. lapkričio 8 d. papildomai paprašė ieškovo pateikti konkurso pirkimo dokumentų 3.4, 3.5 punktuose nustatytus dokumentus ir/ar duomenis, susijusius su subtiekėjo (subrangovo) UAB „Transporto mazgas“ kvalifikacija. Ieškovas nepateikė nei reikalaujamų dokumentų, nei kitų dokumentų, kuriuose būtų duomenys apie subtiekėjo (subrangovo) atitikimą kvalifikacijai keliamiems reikalavimams. Ieškovas būdamas pakankamai rūpestingas bei dažnai viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis tiekėjas turėjo ir galėjo įvertinti konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus bei pasirūpinti atitinkamų duomenų apie subtiekėjo (subrangovo) kvalifikaciją pateikimu, ypač po to, kai to buvo konkrečiai paprašyta.
  4. Dėl sudėtingumo byla nagrinėtina žodinio proceso tvarka.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Raimista“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo tokius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

  1. Perkančiajai organizacijai pateiktos UAB „Transporto mazgas“ deklaracijos skirtos patvirtinti subrangovo kvalifikacijos turėjimą. Jos tiesiogiai susijusios su perkančiosios organizacijos atitinkamais reikalavimais tiekėjų kvalifikacijai ir sąsajumo principo nepažeidė. VPĮ ir kiti teisės aktai nenustato ribojimo tiekėjams remtis deklaracijomis. Be to, deklaravimo viešuosiuose pirkimuose, kaip tokio, reikšmė patvirtinama eile VPĮ įtvirtintų deklaracijų formų (tiekėjo, tiekėjo sąžiningumo deklaracijos, rezervuotos teisės dalyvauti pirkime turėjimo, minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos ir kt.), kurias sudaro ir pasirašo tiekėjai.
  2. Teismo konstatuota VPĮ 33 straipsnio 4 dalies taikymo galimybė (kaip ir konstatuota perkančiosios organizacijos galimybė pareikalauti patikslinti pateiktus dokumentus, kurių ji pati negali gauti, arba svarstyti tiekėjo atitikimą visų konkurso sąlygų reikalavimams) yra paremta jau anksčiau minėtu VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtintu kvalifikacijos įrodinėjimo tikslo prioritetu, viešųjų pirkimų principais ir tikslais, todėl yra teisėta ir pagrįsta. Pažymėtina ir tai, kad apelianto cituojamos Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-263/2005 priėmimo metu galiojusios redakcijos VPĮ neįtvirtino jokios nuostatos, savo turiniu artimos/atitinkančios šiuo metu galiojančio VPĮ 33 straipsnio 4 dalį. Todėl teismų praktika, t. y. išvados teismo nutartyje, po kurios priėmimo iš esmės pasikeitė viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas, nėra nei korektiškos, nei aktualios nagrinėjamu atveju.
  3. Nepagrįsti apelianto teiginiai, jog perkančioji organizacija 2012 m. spalio 31 d. rašte negalėjo pasisakyti dėl subrangovo UAB „Transporto mazgas“ duomenų patikslinimo. Ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio perkančiajai organizacijai pateiktame konkursiniame pasiūlyme (pasiūlymo formoje) aiškiai buvo nurodyta, kad UAB „Transporto mazgas“ bus pasitelkiamas kaip subrangovas.
  4. Teismas nepasisakė ir nenagrinėjo galimo kvalifikacijos tikslinimo atvejų skaičiaus - teismas akcentavo negalimumą atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl kvalifikacijos duomenų nepatikslinimo tuo atveju, kai tiekėjas pateikia kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kurių turinys leidžia daryti išvadą apie subrangovo kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams, taip pat negalimumą atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl kvalifikacijos neatitikimo jos nepatikrinus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog jei tiekėjo atliktas kvalifikacijos duomenų patikslinimas perkančiajai organizacijai yra netinkamas dėl pirminės ir patikslintos informacijos turinio, perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymą dėl tiekėjo kvalifikacijos neatitikties iškeltiems reikalavimams, bet ne dėl kvalifikacijos duomenų nepatikslinimo, nes tiekėjas šį reikalavimą įvykdė. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2013).
  5. Ieškovas nesutinka su apelianto prašymu bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes apeliantas šiam prašymui pagrįsti nepateikė jokių svarių argumentų ir žodinio proceso apeliacinės instancijos teisme būtinumo pagrindų.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių.

13Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Apeliantas prašo bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.), taip pat įvertinusi šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis apeliacinio skundo nagrinėjimas, todėl nėra poreikio taikyti CPK 322 straipsnyje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines bylos aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 str. 1 d.).

15Iš UAB „Tvirta“ ir UAB „Raimista“ pateikto pasiūlymo matyti, kad UAB „Transporto mazgas“ yra tiekėjų subrangovas, atsakovui buvo pateikti šio subrangovo transporto priemonių dokumentai.

16Byloje nustatyta, kad atsakovas tiekėjams 3.2 punktu nustatė minimalius reikalavimus bei jų atitiktį pagrindžiančius dokumentus, kurie atitinka VPĮ 33 straipsnio 1 dalies bei 2 dalies 1, 3, 5, 6 punktuose nustatytus reikalavimus, o atitiktį jiems pagrindžiantys dokumentai atitinka VPĮ 33 straipsnio 3 dalies nuostatas. Atsakovas nustatė, jog tuo atveju jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, pirkimo dokumentų 3.2 punkto lentelės 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių pirkimo dokumentų 3.2 punkto lentelės 8, 9, 10 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (konkurso sąlygų 3.4 p.).

17Konkurso sąlygų 3.5 punkte nustatyta, kad kvalifikacija tikrinama ir tuo atveju, kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties (subtiekėjų), pajėgumais. Šių konkurso sąlygų nei ieškovas, nei kiti tiekėjai neskundė, jų paaiškinti neprašė.

18Atsižvelgdamas į minėtas konkurso sąlygas 2012 m. spalio 31 d. atsakovas nustatė terminą UAB ,,Tvirta“ iki 2012 m. lapkričio 2 d. pateikti informaciją apie tai, kokiais pagrindais bus pasitelkiama UAB ,,Transporto mazgas“ priklausanti specializuota technika; pareikalavo pateikti pirkimo dokumentuose nurodytus duomenis apie šią techniką bei patikslinti pateiktus ar pateikti trūkstamus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (1 t., 75 b. l.). UAB ,,Tvirta“ prašymu šis terminas buvo pratęstas iki 2012 m. lapkričio 7 d., o 2012 m. lapkričio 6 d. atsakovas buvo informuotas, kad UAB ,,Transporto mazgas“ bus pasitelkiamas darbams subrangos pagrindais (1 t. 77 b. l.). Gavęs minėtą paaiškinimą atsakovas 2012 m. lapkričio 8 d. raštu Nr.VS-1766 UAB ,,Tvirta“ nustatė terminą iki 2012 m. lapkričio 13 d. pateikti subrangovo UAB ,,Transporto mazgas“ kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kaip numatyta pirkimo dokumentų 3.4, 3.5 punktuose (t. 1, 79 b. l.). Perkančiajai organizacijai buvo pateikta 2012 m. spalio 14 d. Tiekėjo deklaracija, Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija bei kitos 4 deklaracijos, kurias yra pasirašęs UAB ,,Transporto mazgas“ vadovas (1 t., 80-85). Nei viena iš pateiktų deklaracijų nėra grindžiama perkančiosios organizacijos reikalaujamais dokumentais (Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, VĮ Registrų centro, VMI, VDSFV, Viešųjų pirkimų tarnybos ir kt. duomenimis), kaip nurodyta konkurso sąlygų 3.4, 3.5 punktuose. Atsakovas 2012 m. lapkričio 14 d. informavo UAB ,,Tvirta“, kad jo ir UAB ,,Raimista“ pasiūlymas atmetamas, nes perkančioji organizacija nustatė, jog konkurso dalyvis netinkamai patikslino, paaiškino subrangovo UAB ,,Transporto mazgas“ kvalifikaciją (1 t., 86 b. l.).

19VPĮ 32 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Prireikus tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tais ištekliais bus galima realiai pasinaudoti. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 str. 1-3 d.).

20VPĮ 32 straipsnio 6 dalis savo prasme yra imperatyvi teisės norma, kuria remiantis perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008). Kita vertus, pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, kildinamo iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją).

21Perkančioji organizacija tiek tiekėjo, tiek subtiekėjo kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti pirkimo sąlygose Nustatė pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba informacijos ir ryšiu departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar VĮ Registru centro Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; pateikti Valstybės įmones Registrų centro Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašą iš teismo sprendimo; pateikti VMI išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; pateikti Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Perkančioji organizacija taipogi nustatė, kad pasiūlymas bus atmetamas, jeigu konkurso dalyvis savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, ir perkančiajai organizacijai prašant per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino (arba netinkamai patikslino, paaiškino) pateiktų netikslių ar neišsamiu duomenų apie savo kvalifikaciją CVP IS priemonėmis arba patikslino, papildė, paaiškino ne CVP IS priemonėmis.

22Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovas neginčijo konkurso sąlygų, jų paaiškinti neprašė, dėl to sprendžiama, kad jis iš esmės sutiko, jog subtiekėjas UAB ,,Transporto mazgas“ turi atitikti konkurso sąlygų 3.4 punkte keliamus reikalavimus. Visgi tiekėjas, tikslindamas subrangovo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, perkančiajai organizacijai pateikė ne minėtus pirkimo dokumentuose kvalifikacijai pagrįsti nurodytus dokumentus, bet subrangovo pasirašytas laisvos formos deklaracijas, kuriose deklaravo subrangovo atitikimą pirkinio dokumentų atitinkamuose punktuose nustatytus reikalavimus, t. y dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu įvykdymo, taip pat, kad subrangovas, jo vadovas ar buhalteris neturi teistumo, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

23Kaip pagrįstai nurodė tiek ieškovas, tiek pirmosios instancijos teismas, tiekėjo kvalifikacijos duomenys privalo atitikti pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, tačiau kaip pagrindimą šiems reikalavimams tiekėjas gali pateikti ir kitus, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Kita vertus, pateikti kitus nei nurodyta pirkimo sąlygose dokumentus tiekėjas gali tik tada, jeigu yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių negali pateikti reikalaujamų dokumentų (VPĮ 32 str. 4 d.). Jeigu tiekėjas kvalifikacijai pagrįsti pateikia laisvos formos deklaracijas, nepagrisdamas priežasčių, dėl kurių negali pateikti reikalaujamų dokumentų, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija neturi pareigos pati rinkti minėtose deklaracijose nurodytų duomenų apie tiekėją (CPK 185 str.).

24Atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija sudarė ieškovui visas galimybes paaiškinti, papildyti dokumentus, susijusius su subtiekėjo kvalifikacija – 2012 m. lapkričio 8 d. kreipėsi į UAB ,,Tvirta“ (1 t., 79 b. l.) su prašymu pateikti subrangovo UAB ,,Transporto mazgas“ kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 3.4, 3.5 punktuose.

25Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatomis perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

26Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija sprendė, kad konkurso dalyvis netinkamai patikslino, paaiškino subrangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus (1 t., 86 b. l.), todėl teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad perkančioji organizacija, neturėdama jokio konkretaus paaiškinimo, kodėl nebuvo pateikti pirkimo dokumentuose nurodyti duomenys, turėjo pagrindą ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu atmesti.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, turi pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str.).

28Atsakovas apeliaciniame skunde pareiškė prašymą priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas atmestinas, kadangi į bylą nepateikti tokias išlaidas pagrindžiantys įrodymai (CPK 93 str., 98 str. 1 d.).

29Trečiasis asmuo UAB ,,Utenos melioracija“ pirmosios instancijos teisme taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir pateikė tokias išlaidas patvirtinančius įrodymus (1 t., 131, 133-134 b. l.). Patenkinus apeliacinį skundą ir įvertinus teisinį rezultatą trečiojo asmens atžvilgiu, šios išlaidos (2 420 Lt) iš ieškovo priteisiamos trečiojo asmens naudai.

30Atmetus ieškinį panaikinamos Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi (1 t., 198-99 b. l.) byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

32Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB ,,Raimista“ ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo UAB ,,Raimista“ (į. k. 284261570) trečiojo asmens UAB ,,Utenos melioracija“ (į. k. 183605665) naudai 2 420 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų) atstovavimo išlaidų.

34Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB ,,Raimista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Utenos... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 18 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas konstatavo, kad teismų praktikoje yra konstatuojama, jog tiekėjui... 7. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Raimista“ prašo jį... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 12. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 13. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš... 14. Apeliantas prašo bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.... 15. Iš UAB „Tvirta“ ir UAB „Raimista“ pateikto pasiūlymo matyti, kad UAB... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovas tiekėjams 3.2 punktu nustatė minimalius... 17. Konkurso sąlygų 3.5 punkte nustatyta, kad kvalifikacija tikrinama ir tuo... 18. Atsižvelgdamas į minėtas konkurso sąlygas 2012 m. spalio 31 d. atsakovas... 19. VPĮ 32 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti ar... 20. VPĮ 32 straipsnio 6 dalis savo prasme yra imperatyvi teisės norma, kuria... 21. Perkančioji organizacija tiek tiekėjo, tiek subtiekėjo kvalifikaciniams... 22. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovas neginčijo konkurso sąlygų, jų... 23. Kaip pagrįstai nurodė tiek ieškovas, tiek pirmosios instancijos teismas,... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija sudarė ieškovui visas... 25. Vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatomis perkančioji organizacija... 26. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija sprendė, kad konkurso dalyvis... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, turi pagrindą... 28. Atsakovas apeliaciniame skunde pareiškė prašymą priteisti iš ieškovo... 29. Trečiasis asmuo UAB ,,Utenos melioracija“ pirmosios instancijos teisme taip... 30. Atmetus ieškinį panaikinamos Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimą panaikinti ir... 33. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Raimista“ (į. k. 284261570) trečiojo asmens... 34. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi...