Byla 2-4948-394/2013
Dėl antstolio Andriaus Liaškovo procesinių veiksmų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo procesinių veiksmų,

Nustatė

3Pareiškėjas prašo panaikinti 2013-04-24 antstolio Andriaus Liaškovo patvarkymo Nr. AN045457 dalį, kuria turto saugotoju paskirta UAB „ECAA Europe“ ir turto saugotoju paskirti UAB „Tikroji vaivorykštė“. Nurodo, kad pareiškėjas neturi galimybės užtikrinti muitinės sandėlyje adresu Žemaitės g. 96C, Šiaulių m., esančių prekių saugojimą, nes muitinės sandėlis priklauso kitam asmeniui – UAB „Tikroji vaivorykštė“, pareiškėjas negali besąlygiškai patekti į muitinės sandėlį, tam reikalingas patalpų savininko sutikimas, leidimas ir sąlygų sudarymas. Šiame sandėlyje saugomos ir kitų asmenų prekės, todėl pareiškėjas neturi patalpų raktų ir apsaugos kodo. Tarp pareiškėjo ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ 2013-03-19 yra sudaryta Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis, šioje sutartyje UAB „Tikroji vaivorykštė“ įgaliojimai ir funkcijos daug platesni, muitinės sandėlio savininkas įsipareigoja saugoti muitinės sandėlyje pareiškėjo perduotas prekes, todėl prekių saugotojų turėjo būti paskirta ši bendrovė.

4Pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundas pateiktas antstoliui Andriui Liaškovui 2013-05-21. Antstolis Andrius Liaškovas 2013-05-28 surašė patvarkymą, kuriuo pareiškėjo skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė Šiaulių apylinkės teismui. Nurodė, kad 2013-04-24 patvarkymu buvo panaikintas 2013-04-23 patvarkymas, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas perduoti aprašytą turtą saugoti išieškotojui, nes antstolis nusprendė, kad taip būtų buvusios suvaržytos skolininko teisės į areštuoto turto valdymą. 2013-04-24 patvarkymu turto saugotoju paskirtas skolininkas UAB „ECAA Europe“. Prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui, todėl antstolis, aprašyto turto saugotoju paskyręs turto savininką, nepažeidė jokių LR CPK normų. 2013-03-15 pareiškėjo direktorius buvo pateikęs antstoliui patalpų nuomos sutartį, iš kurios buvo matyti, kad pareiškėjas (patalpų nuomininkas) turi teisę nekliudomai apžiūrėti jam priklausantį turtą, esantį nuomojamose patalpose, tačiau tą pačią dieną paaiškino antstoliui, kad negali sudaryti galimybės patekti į sandėlio patalpas, nes tam reikalingas UAB „Tikroji vaivorykštė“ leidimas. 2013-03-18 antstolio kontoroje buvo gautas pranešimas, kad UAB „Tikroji vaivorykštė“ nutraukė sandėlio nuomos sutartį su pareiškėju. 2013-04-04 pareiškėjas pateikė antstoliui 2013-03-19 prekių saugojimo sutartį ir nurodė, kad sandėlyje esančio ir aprašyto turto saugotoju turėjo būti paskirtas UAB „Tikroji vaivorykštė“, tačiau šiuo atveju reikėtų vertinti ne sutarties pavadinimą, o jos turinį. Jeigu teismo nutartyje, kurios pagrindu vykdomas turto areštas, nenurodyta, kad uždraudžiamas ar apribojamas turto valdymas ir naudojimas, laikoma, kad taikomas tik draudimas disponuoti turtu. 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartimi yra taikomas draudimas disponuoti turtu, todėl antstolis negali iškreipti nutarties turinio ir peržengti nutartyje nustatytų apribojimų bei skirti turto saugotoju ne skolininką, o kitus asmenis. 2013-03-13 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi pareiškėjas yra įpareigotas veikti tik kartu su išieškotoju, tačiau sudarydamas Prekių saugojimo sutartį pareiškėjas veikė be išieškotojo žinios. Skolininkui 2013-05-20 raštu buvo išaiškinta, kad vykdomojoje byloje antstolis negali įpareigoti išieškotojo apmokėti skolininko pateiktą sąskaitą faktūrą už paslaugas, kurias pareiškėjas tariamai gavo iš trečiųjų asmenų. Turto saugotoju yra paskirtas skolininkas, skolininką ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ sieja sutartiniai nuomos santykiai, todėl antstolis neturi teisinio pagrindo įpareigoti išieškotoją apmokėti pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Pareiškėjo skundo motyvai, kad antstolis pats privalėjo apmokėti 2013-04-26 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0000425 yra teisiškai nepagrįsti ir vertintini kaip noras nepagrįstai praturtėti. Vadovaujantis LR CPK 88 str. 1 d. 8 p. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu patirtų išlaidų priteisimo pareiškėjas gali kreiptis į teismą. Kadangi pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, skųsdamas kiekvieną antstolio veiksmą, antstolis prašo skirti pareiškėjui baudą.

5Apie gautą pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo atlikto procesinio veiksmo ir jo nagrinėjimo vietą bei laiką pranešta pareiškėjui, suinteresuoto asmens (išieškotojo) atstovui ir antstoliui (23-25 b. l.).

6Skundas netenkintinas. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 matosi, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje vykdoma 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atsakovui UAB „ECAA Europe“, į. k. 302726974, priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir turtinių teisių arešto 1.429.133,59 Lt sumai, o šio turto nesant ar nepakankant, atsakovo piniginių lėšų arešto likusiai sumai, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą ieškinį, mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybės ir VSDFV biudžetams; ieškovas - East China Automobile Association LTD, kodas 080014, buveinė 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika. 2013-03-13 ši Vilniaus apygardos teismo nutartis priimta vykdyti antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje. Vykdydamas nutartį 2013-04-24 antstolis surašė skundžiamą patvarkymą Nr. AN045457, kuriuo panaikino savo 2013-04-23 patvarkymą ir areštuoto turto saugotoju paskyrė skolininką UAB „ECAA Europe“.

7LR Civilinio proceso kodekso 683 str. 1 d. numato, kad areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo, tačiau prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui, kurie atlieka saugotojo pareigas. Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matosi, kad antstolis surašė turto aprašą, kuriuo aprašė skolininko UAB „ECAA Europe“ kilnojamąjį turtą – prekes, esančias muitinės sandėlyje, esančiame Žemaitės g. 96C, Šiaulių m., ir turto saugotoju iš pradžių paskyrė skolininką, o 2013-04-23 patvarkymu, gavęs išieškotojo prašymą, pakeitė turto saugotoją iš skolininko UAB „ECAA Europe“ į East China Automobile Association LTD, t.y. turtą saugoti perdavė išieškotojui. Tačiau 2013-04-24 patvarkymu antstolis areštuoto turto saugotoju vėl paskyrė skolininką, motyvuodamas tuo, kad esant draudimui tik disponuoti turtu, perdavus turtą saugoti išieškotojui būtų suvaržytos skolininko teisės į turto valdymą. Pareiškėjas teigia, kad areštuotas turtas turi būti perduotas saugoti muitinės sandėlio patalpų savininkui, kadangi tarp pareiškėjo ir patalpų savininko UAB „Tikroji vaivorykštė“ sudaryta prekių saugojimo sutartis. Tačiau iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matosi, kad 2013-04-09 antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje jau buvo gautas skolininko skundas dėl areštuoto turto saugotojo ir kuriuo buvo prašoma pakeisti saugotoją, paskiriant UAB „Tikroji vaivorykštė“, tačiau antstolis 2013-04-18 patvarkymu šio skundo netenkino ir nurodė, kad tokiu atveju saugojimo išlaidos vykdymo procese būtų nepagrįstai didelės, nes UAB „Tikroji vaivorykštė“ įkainiai už prekių saugojimą yra dideli (už 45 dienas pateikta sąskaita – faktūra, viršijanti 19 000,00 Lt sumą), todėl skolininkui pasiūlyta ieškoti pigesnių areštuoto turto saugojimo būdų. LR CPK 683 str. 4 d. numato, kad saugotojas, jeigu jis nėra skolininkas, už saugojimą gauna atlyginimą, be to, jam atlyginamos faktiškai turėtos reikalingos turto saugojimo išlaidos, kartu atsižvelgiant į jo gautą naudą. Todėl teismas pritaria antstolio pozicijai, kad turi būti ieškoma pigesnių areštuoto turto saugojimo būdų, kad nebūtų nepagrįstai didinamos vykdymo išlaidos, už kurių pagrįstumą atsako antstolis (LR CPK 611 str. 5 d.). Iš teismui pateiktos prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties, sudarytos tarp pareiškėjo ir UAB „Tikroji vaivorykštė“, sąlygų matosi, kad muitinės sandėlio savininkas (UAB „Tikroji vaivorykštė“) yra įsipareigojęs sudaryti disponentui (UAB „ECAA Europe“) tinkamas sąlygas disponuoti muitinės sandėlyje laikomomis prekėmis, tinkamai įspėjus muitinės savininką, jas apžiūrėti, sudaryti sąlygas disponentui atlikti saugomų prekių tvarkymo operacijas, leisti paimti prekių pavyzdžius, vykdyti teisės aktų nustatytas muitinės sandėlio savininko prievoles, susijusias su disponento perduotomis saugoti prekėmis, išskyrus saugotojo prievoles, jeigu jas vykdo pats disponentas. Taigi iš sutarties sąlygų akivaizdžiai matyti, kad pareiškėjas turi galimybę vykdyti muitinės sandėlyje esančio areštuoto turto saugojimą, atitinkami suderinęs savo patekimo į patalpas ir kitus veiksmus su patalpų savininku, todėl jo teiginiai, kad jis negali atlikti prekių saugotojo funkcijų dėl to, kad muitinės sandėlis jam nepriklauso, atmestini. Netenkintinas ir antstolio prašymas nubausti pareiškėją už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi teismas skundą dėl antstolio veiksmų nagrinėja LR CPK 510 – 513 str. ribose, o LR CPK 510 str. 2 d. nenumato, kad atsisakydamas tenkinti skundą antstolis patvarkymu galėtų reikšti teismui savarankiškus prašymus, nes teismas, patenkinęs skundą, gali tik panaikinti skundžiamą veiksmą arba įpareigoti antstolį jį atlikti.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo naikinti 2013-04-24 antstolio Andriaus Liaškovo patvarkymo Nr. AN045457 dalies dėl turto saugotojo paskyrimo.

9Vadovaudamasi išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 6 p., 443 str. 1 d. ir 5 d., 510-513 str.,

Nutarė

10Pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundo dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų netenkinti.

11Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuoto asmens atstovui, antstoliui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai