Byla 2-1677-254/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo, tiekėjo kvalifikacijos pripažinimo atitinkančia konkurso sąlygas

2Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sviremsta“ ieškinį atsakovei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Vilungė“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo, tiekėjo kvalifikacijos pripažinimo atitinkančia konkurso sąlygas ir

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti atsakovės 2013-02-21 sprendimą, kuriuo buvo atmestas jos pasiūlymas neteisėtu bei įvertinti ieškovės pateiktą pasiūlymą kaip atitinkantį konkurso sąlygas ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad vokai su pasiūlymais buvo atplėsti 2012-12-28 ir jai 2013-01-17 pranešta, kad UAB “Sviremsta” pripažinta konkurso laimėtoja bei nutarta su ja sudaryti pirkimo sutartį. Tačiau 2013-02-12 ir 2013-02-14 ieškovė gavo atsakovės raštus, kuriais buvo įpareigota patikslinti pasiūlymo informaciją dėl subrangovo kvalifikacijos 2012-12-28, bet ne konkurso sąlygose, kurios nebuvo pakeistos, nurodytai paskutinei pasiūlymo pateikimo dienai – 2012-12-12. Ieškovė 2013-02-13 ir 2013-02-19 raštais patikslino subrangovo kvalifikacinius duomenis ir laiko, kad jie turėjo būti vertinami konkurso sąlygose nurodytai datai – 2012-12-12. Be to, dublike nurodė, kad atsakovė ieškovei 2012-12-18 pateikė atsakymą į klausimą, kad laikys tinkama pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie subrangovą, senesnę nei 30 d. pasiūlymo pateikimo dieną, todėl ieškovė nesikreipė į subrangovę UAB “Osgita” dėl naujos pažymos apie jos atsiskaitymą su valstybiniu socialiniu draudimu. Be to, nurodė, kad subrangovo įsiskolinimas susidarė dėl valstybinių biudžetinių įstaigų vėlavimo atsiskaityti ir skola buvo likviduota 2013-01-07. Atsakovė net kelis kartus informavo ieškovę apie pirkimo sutarties sudarymo atidėjimą, tačiau nepateikė duomenų apie tiekėjus, kurie pateikė pretenzijas. Atsakovė turėjo palaikyti savo priimtą sprendimą, o ne siekti baigti pirkimo procedūras, nes mokesčių sumokėjimas pasiūlymo pateikimo dienai neįrodo, kad tiekėjas per visą pirkimo sutarties vykdymo laiką nebus skolingas. Dėl ieškovei nepalankaus pakartotino sprendimo priėmimo ji įžvelgia atsakovės veiksmuose skaidrumo principo pažeidimą.

4Atsakovė prašo atmesti ieškinį. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad konkurso sąlygose nustatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir 3 punkte nurodė, kad tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, o taip pat nurodė, kad tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas bus atmetamas. Šie minimalūs kvalifikacijos reikalavimai taikytini ir pasitelktiems subrangovams. Dokumentai, kurie patvirtintų šiuos reikalavimus, turėjo būti išduoti ne anksčiau kaip 30 d. iki pasiūlymų pateikimo dienos. Atsakovė nukėlė vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros datą iš 2012-12-12 9:00 val. į 2012-12-28 9:00 val. ir 2012-12-10 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informavo tiekėjus apie konkurso sąlygų pasikeitimus ir pagal Konkurso sąlygų 6.7 p. CVP IS 2012-12-12 papildomai buvo paskelbtas skelbimas. Ieškovės pasiūlymo kaina buvo mažiausia, todėl 2013-01-17 sprendimu ji buvo paskelbta laimėtoja. Po to viešųjų pirkimų komisijos nariams kilo abejonių ar ieškovės subrangovas UAB Osgita” atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir iš viešoje erdvėje prieinamos informacijos buvo nustatyta, kad ji buvo skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Ieškovė prie pasiūlymo pateikė VSD 2012-11-28 išduotą dokumentą, kad subrangovas įsiskolinimų neturi. Atsakovė 2013-02-12 ir pakartotinai 2013-02-14 kreipėsi į tiekėją patikslinti subrangovo duomenis pasiūlymų pateikimo dieną - 2013-02-28, tačiau to nepadarius, pasiūlymas buvo atmestas. Nurodė, kad atsakovei nėra reikšmingos įsiskolinimo atsiradimo priežastys, nes visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai. O tai, kad subrangovas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui atsiskaitė su VSDF, jau neturėjo reikšmės atsakovės sprendimui.

5Trečiasis asmuo UAB “Vilungė” prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad nors 2013-01-17 sprendimu ieškovė buvo paskelbta laimėtoja, tačiau 2013-02-05 sprendimu pirmasis sprendimas pagrįstai, nes ieškovės subrangovė UAB “Osgita” 2012-12-28 turėjo 13128,40 Lt įsiskolinimą VSDF, todėl tiekėjas neatitiko konkurso sąlygų dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

6Ieškinys atmetamas.

7Atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą “Žiežmarių bibliotekos pastato rangos darbai” (I t., b.l. 28-48, skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informcinėje sistemoje (toliau CVP IS) 2012-11-30, viešojo pirkimo Nr. 130310, toliau Konkursas). Konkursui taikomas VPĮ įstatymas (red. nuo 2012-10-01) ir atsakovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų atsakovės direktoriaus 2012-10-25 įsakymu Nr. V1-1044 (toliaus Taisyklės), nuostatos.

8Ieškovė nesutinka su atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2013-02-21 sprendimu Nr. 18 (I t., b.l. 18), apie kurį ji buvo informuota 2013-02-21 raštu Nr. (3.26-V8)-3-605 (I t., b.l. 9), kad jos pasiūlymas atmestas dėl to, kad tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų pirkimų dokumentų 3.1.2 punkte. Tiekėjo subrangovė UAB “Osgita” pasiūlymo pateikimo dienai buvo skolinga VSDF. Dėl šio sprendimo ieškovė 2013-03-07 pateikė pretenziją (I t., b.l. 25-27), kurios atsakovė netenkino (I t., b.l. 7-8).

9Pretenzijoje ieškovė nurodė, kad vadovavosi viešojo pirkimo konkurso sąlygų 4.11 ir 7.1 punktais, kuriuose nurodyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas ir vokų atplėšimo procedūra vyks 2012-12-12 9:00 val. Todėl visi tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai turėjo būti vertinami būtent šiai datai, nors ir CVP IS portale 2012-12-10 buvo patalpintas pranešimas, kad sąlygos bus tikslinamos, todėl pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2012-12-28 9:00 val., bet konkurso sąlygos nebuvo patikslintos. Pretenzijoje ieškovė taip pat nurodė, kad konkursą laimėjusios UAB „Vilungė” pasiūlymo kaina yra didesnė, negu ankstesnio tų pačių darbų pirkimo konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų kainos. Tuomet jie buvo atmesti dėl pasiūlytos per didelės kainos, todėl ieškovė suabejojo atsakovės pasirinkimu, kai jos pasiūlyta kaina buvo beveik 200000 Lt mažesnė už konkursą laimėjusio tiekėjo.

10Pagal CPK 4233 straipsnio 3 dalį, ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Ieškovo ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, susijusios su ginču dėl pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ir aplinkybėmis dėl ieškovės atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Aplinkybėmis, susijusiomis su pasiūlymo kaina, kurios buvo nurodytos kreipimesi, ieškinys negrindžiamas.

11Dėl pasiūlymo pateikimo galutinio termino

12

13Konkurso sąlygų 4.11 punkte nurodyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. gruodžio 12 d. 9:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. Pagal Konkurso sąlygų 6.3 punktą <...> aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakovė savo iniciatyva pasiūlymų galutinį terminą nukėlė į 2012-12-28 9:00 val. ir apie tai pranešė CVP IS priemonėmis 2012-12-10 pranešimu ir 2012-12-12 skelbimu dėl papildomos informacijos arba pataisos (I t., b.l. 86, 87-89). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 2 straipsnio 21 dalį, pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Ieškovė prie ieškinio pridėjo 2012-12-10 atsakovės pranešimą apie tai, kad pasiūlymų pateikimas nukeliamas į 2012-12-28 9:00 val, kuriame yra duomenimis apie tai, kad su juo ieškovė susipažino tą pačią dieną (I t., b.l. 13). Taip pat pridėjo 2012-12-12 skelbimą dėl papildomos informacijos arba pataisos (I t., b.l. 15-17). Todėl teismas, pasiremdamas ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvada (II t., b.l. 152) sprendžia, kad nors ir nebuvo paskelbta konkurso sąlygų aktuali redakcija, tačiau atsakovės savalaikiai ir tinkamomis priemonėmis (CVP IS) paskelbti kiti pirkimo dokumentai, su kuriais ieškovė susipažino, neduoda pagrindo išvadai, kad Konkurso sąlygos buvo neaiškios, dviprasmiškos, galėjusios suklaidinti ieškovę dėl galutinės pasiūlymų pateikimo datos - 2012-12-28, todėl šiuo aspektu jos ieškinys yra nepagrįstas.

14Dėl atsakovės atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

15Pagal Konkurso sąlygų dėl rangovų kvalifikacijos 1 lentelės 3.1.3 punktą, rangovas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija reikalavimus. Atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui rangovas turėjo įrodyti pateikęs perkančiajai organizacijai Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Konkurso sąlygų 3.2 punkte buvo nurodyta, kad subrangovų kvalifikacijai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir rangovui, numatyti minimalių kvalifikacinių reikalavimų 1 lentelės 1-4 punktuose. Ieškovė neginčija, kad tiekėjas turi atitikti Konkurso sąlygose numatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus būtent galutinę pasiūlymų pateikimo dieną ir tai atitinka teismų formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2009-06-23 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga, paskelbta biuletenyje „Teismų praktika“ Nr. 31, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1443/2013) bei institucijos, byloje teikiančios išvadas, paaiškinimus į užduodamus klausimus ( 2012-10-29). Nagrinėjamu atveju galutinis pasiūlymų pateikimo terminas – 2012-12-28 9: val., bet ne 2012-12-12 9:00 val. Ieškovė dublike pripažino, kad subrangovė UAB „Osgita“ galutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną turėjo įsiskolinimą VSDF, kurį likvidavo tik 2013-01-07, todėl neabejotinai ieškovės pasiūlymas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir pagrįstai buvo atmestas atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2013-02-21 nutarimu (protokolas Nr. 18).

16Teismas jau pirmiau atkreipė dėmesį į CPK CPK 4233 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl ieškinio pagrindo, todėl dublike nurodyta nauja aplinkybė, kad atsakovė suklaidino ieškovę savo 2012-12-18 CVP IS priemonėmis į klausimą: “atsižvelgiant į pratęstą konkurso pateikimo terminą - vienam iš mūsų subrangovų 2012-12-28 d. bus suėję daugiau nei 30 d. jo turimai Registrų centro išduotai pažymai; ar priimsite ją (2012-11-27 d.)“ pateiktu atsakymu: „kadangi pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeltas perkančiosios organizacijos iniciatyva, laikysime galiojančiomis pažymas, kurių galiojimas nepasibaigęs iki pirminio pasiūlymo pateikimo termino 2012-12-12 d.“. Pažymėtina, kad šia aplinkybe ieškovė negrindė savo kreipimosi, pareikšto išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka, taip pat ir ieškinio, todėl teismas nelaiko tai ieškinio pagrindą sudarančia aplinkybe. Tačiau siekiant teisingai išspręsti ginčą, teismas pasisako, kad šis atsakymas neturėjo suklaidinti kvalifikuoto ir atidaus tiekėjo, kuomet dokumento galiojimas nedaro įtakos tiekėjo turimai kvalifikacijai, o tik ją patvirtina. Nagrinėjamu atveju yra reikšminga ne dokumento galiojimo data, o aplinkybės, nurodytos jame, kurios turėjo pagrįsti subrangovo UAB “Osgita” atitikimą Konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 3 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Ieškovei buvo suteikta galimybė ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pateikti UAB “Osgita” kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, nes šį klausimą viešųjų pirkimų komisija sprendė dviejuose posėdžiuose 2013-02-11 ir 2013-02-14 (I t., b.l. 123, 124) ir apie nutarimus informavo ieškovę (I t., b.l. 21, 12).

17Teismas taip pat pasisako dėl aplinkybių, kuomet ieškinyje ieškovė nurodė, kad nepaisant to, jog atsakovė 2013-01-17 raštu pranešė ieškovei apie jos pripažinimą laimėtoja, vėliau pirkimo procedūros buvo tęsiamos ir 2013-02-21 raštu buvo informuota, kad jos pasiūlymas atmestas. Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-05-09 išvadose (II t., b.l. 160-163) nurodė, kad nei VPĮ, nei Konkurso sąlygose, nei Taisyklėse nenumatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Teismas sutinka su išvada, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindo taikyti teisminę praktiką, suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-02 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011, kurioje konstatuota, kad jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. Kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą. Pakartotinis visų tiekėjų pasiūlymų vertinimas, kaip toks (nevertinant jo turinio teisėtumo), nekvalifikuotinas viešųjų pirkimų principų pažeidimu. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad laimėtoju paskelbtas tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir gauti duomenys patvirtina, kad UAB „Osgita“ 2012-12-28 turėjo įsiskolinimą VSDF, ir jis nėra vienkartinio pobūdžio (I t., b.l. 90). Atsakovė suteikė galimybę ieškovei papildomai patvirtinti savo subrangovo kvalifikaciją ir sąžiningai konkuruoti su kitais tiekėjais, bet ieškovė to neįrodė. Ji taip pat neįrodė, kad atsakovės veiksmais buvo pažeisti jos teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl ieškinys atmetamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“,bylos Nr. 3K-3-425/2010).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų.

19

20Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovė pateikė rašytinius įrodymus apie tai, kad už atsiliepimą į ieškinį turėjo 1500 Lt išlaidų (I t., b.l. 93,94) ir 605 Lt už tripliką (I t., b.l. 170,171), todėl ieškinį atmetus, šios bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovės.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 4238 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Sviremsta” (juridinio asmens kodas 159426236, buveinės adresas Kaišiadorių m., Urėdijos g. 2) atsakovei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188773916, buveinės adresas Kaišiadorių m., Bažnyčio g. 4) 2105 (du tūkstančius vieną šimtą penkis) litus bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai