Byla Ik-1117-624/2011
Dėl nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Inos Kirkutienės ir Rositos Patackienės, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Moller Auto“ atstovei advokatei Evai Karsten, atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Živilei Kičaitei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Moller Auto“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Moller Auto“ skunde teismo prašo: 1) panaikinti 2010-02-25 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) nutarimą Nr. 1S-27 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešojo pirkimo konkursuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pratęsimo“; 2) panaikinti 2010-05-27 nutarimo Nr. 1S-87 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešojo pirkimo konkursuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pratęsimo“ rezoliucinės dalies 1 punktą; 3) panaikinti 2010-07-30 nutarimo Nr. 1S-144 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešojo pirkimo konkursuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo antraštės patikslinimo“ (b. l. 1-5).

3Pareiškėja 2011-01-20 pateiktame prašyme prašo sustabdyti administracinę bylą ir: 1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002-11-14 įsakymu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004-09-16 nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinta redakcija) 66 punkto nuostata „Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą nutraukti tyrimą, tyrimą atlikęs įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo raštu praneša apie priimtą nutarimą pareiškėjui ir ūkio subjektui, kuris įtariamas įstatymo pažeidimu“ ta apimtimi, kuria numatyta Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pareiga raštu pranešti ūkio subjektui, kuris įtariamas įstatymo pažeidimu, tik apie priimtą nutarimą nutraukti tyrimą, nenumatant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai pareigos įteikti ūkio subjektui, kuris įtariamas įstatymo pažeidimu, nutarimą (ar jo nuorašą) dėl tyrimo termino pratęsimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (199-03-23 įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) 37 str. 1 d; 2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002-11-14 įsakymu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004-09-14 nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinta redakcija) 102 punkto nuostata „valstybės tarnautojas Konkurencijos įstatyme ir šiame reglamente nustatytais atvejais išsiunčia administracijos sekretoriate patvirtintas nutarimo kopijas suinteresuotoms šalims, o jeigu nutarimo rezoliucinė dalis turi būti skelbiama „Valstybės žiniose“ ar jų priede „Informaciniai pranešimai“, įteikia nutarimo rezoliucinės dalies kopiją, lydraštį redakcijai ir kompiuterines laikmenas su įrašytu nutarimu atstovui spaudai“ ta apimtimi, kuria numatyta Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pareiga išsiųsti suinteresuotoms šalims kopijas tik tų nutarimų, kurie yra numatyti abiejuose teisės aktuose, t. y. tiek Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, tiek Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamente, neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1999-03-23 įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) 37 str. 1 d. (b. l. 112-117).

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė nesutiko su atsakovės prašymu nutraukti bylą, kadangi, nors ginčijami nutarimai yra procedūrinio pobūdžio, nenagrinėjant skundo dėl nutarimo, kuriuo pratęsiamas tyrimo terminas, būtų ribojama teisė skųstis ir atveju, kai Konkurencijos taryba, pratęsdama tyrimą, tai atlieka aiškiai be jokio pagrindo.

5Pateiktame atsiliepime atsakovė Konkurencijos taryba su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė bylą nutraukti, kadangi skundžiami nutarimai negali būti skundo dalyku, arba skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 86-92).

6Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė prašymą dėl bylos nutraukimo.

7Byla nutraukiama.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p. numato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Lietuvos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime nurodė, kad teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas. Iš Konstitucijos kylančios maksimos, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą. Nagrinėjamos bylos kontekste ypač aktualus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-12-09 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, išaiškinimas dėl suinteresuotų asmenų teisės skųsti LR konkurencijos tarybos nutarimus: <...“Pagal ABTĮ 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Nagrinėjamu atveju yra ginčijamas Tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus kaip vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis), tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Nors ir negalima teigti, kad Nutarimas pradėti tyrimą dėl Bendrovės veiksmų atitikties Reklamos įstatymo nuostatoms pareiškėjui išvis jokių teisinių pasekmių nesukuria, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Apeliacinės instancijos teismas palaiko Tarybos argumentus, pateiktus pirmosios instancijos teismui, jog Konkurencijos įstatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškinant Konkurencijos įstatymo normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Tarybos sprendimus arba Tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o Tarybos nutarimas dėl tyrimo pradėjimo teismui yra neskundžiamas. Taigi ginčijamas Nutarimas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti. Todėl byla, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, nes administraciniai teismai nesprendžia dėl viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, t. y. ne individualių administracinių aktų, teisėtumo ir pagrįstumo (ABTĮ 15 str.), ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu nutraukiama.“... >.

9Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analogišką praktiką dėl suinteresuotų asmenų teisės skųsti procedūrinio pobūdžio dokumentus formuoja ir kitokio pobūdžio ginčuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-06-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1111/2010).

10Nagrinėjamoje byloje pareiškėja UAB „Moller Auto“ skundžia atsakovės Konkurencijos tarybos nutarimus, kuriais tik pratęsiama ir tikslinama atliekama procedūra, kurios metu priimamas galutinis sprendimas, t. y. viešojo administravimo procedūros metu priimamus procedūrinio pobūdžio dokumentus, kurių teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio, todėl jie (ginčijami nutarimai) nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas.

11Pažymėtina, kad kaip matyti iš pateiktų rašytinių įrodymų, Konkurencijos taryba dėl tyrimo, kurio metu priimti ginčijami procedūrinio pobūdžio nutarimai, 2010-11-11 priėmė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36 str. 1 d. numatytą nutarimą (b. l. 62-79), pareiškėja ir kiti suinteresuoti asmenys, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, jį ginčija, todėl kaip tik šioje administracinėje byloje ar bylose ir turėtų būti vertinama, ar buvo padaryti procedūrinio pobūdžio pažeidimai, o jei padaryti – ar jie yra pagrindas naikinti ginčijamą nutarimą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.), kuris kaip tik ir sukuria pareiškėjai teisines pasekmes.

12Kadangi byla yra nutraukiama, atmetamas ir pareiškėjos UAB „Moller Auto“ prašymas kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 111 str. 2 d. 1 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str., 105-106, 149 str. 2 d.,

Nutarė

14administracinę bylą Nr. I-1117-624/2011 nutraukti.

15Atmesti pareiškėjos UAB „Moller Auto“ prašymą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai