Byla 2A-84-492/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Petro Jaržemskio,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

4dalyvaujant ieškovo VĮ „Visagino energija“ atstovui Tomui Zaleckui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-101-531/08 pagal ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinį atsakovui VĮ „Visagino energija“ nepriklausomai profesinei sąjungai, trečiajam asmeniui S. J. dėl profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas VĮ „Visagino energija“ prašė panaikinti VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinės sąjungos 2007 m. lapkričio 28 d. nesutikimą skirti drausminę nuobaudą - pastabą darbuotojui S. J.. Nurodė, kad VĮ „Visagino energija“ administracija prašė atsakovo duoti išankstinį sutikimą skirti S. J. drausminę nuobaudą - pastabą dėl pareiginės instrukcijos ir vadovo nurodymų nevykdymo. Atsakovas 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimu atsisakė duoti išankstinį sutikimą drausminės nuobaudos skyrimui.

8Atsakovas VĮ „Visagino energija“ nepriklausoma profesinė sąjunga prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad S. J. yra nekaltas, todėl taikyti drausminę nuobaudą nėra jokio pagrindo.

9Tretysis asmuo S. J. prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad ieškovo prašymas skirti drausminę nuobaudą yra nepagrįstas.

10Visagino miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinį tenkino, panaikino VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinės sąjungos 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta duoti išankstinį sutikimą skirti S. J. drausminę nuobaudą - pastabą. Nustatė, kad S. J. yra VĮ „Visagino energija“ veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo narys. 2007 m. lapkričio 26 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą bei nurodė, jog darbuotojas S. J. netinkamai atliko savo pareigas, pažeidė pareiginę instrukciją, netinkamai kontroliuodamas ir priimdamas rangovų atliktus darbus. Atsakovas 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimu atsisakė duoti išankstinį sutikimą drausminės nuobaudos skyrimui, taip pat pateikė ieškovui VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinės sąjungos 2007 m. lapkričio 28 d. protokolo išrašą, kuriame buvo įtvirtintas nesutikimas skirti tarnybinę nuobaudą S. J.. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsisakymas, skirti tarnybinę nuobaudą buvo nemotyvuotas, buvo užkirstas kelias ieškovui spręsti darbuotojo drausminės atsakomybės klausimus. Teisė skirti drausmines nuobaudas bei spręsti dėl jų pagrįstumo yra išimtinė darbdavio kompetencija, o darbuotojas, nesutikdamas su jos paskyrimu, drausminę nuobaudą gali apskųsti ginčų nagrinėjimo tvarka. Teismas konstatavo, kad VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinės sąjungos sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis darbo sutarties šalių lygiateisiškumo principą.

11Atsakovas VĮ „Visagino energija“ nepriklausoma profesinė sąjunga prašė Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinės sąjungos tarybos posėdžio protokolas, kuriame yra išdėstyti nesutikimo skirti drausminę nuobaudą S. J. motyvai ir priežastys. Teismas nenurodė, kaip buvo pažeistos darbdavio teisės, neįvardijo pažeidimo pasekmių. Pažymėjo, jog profesinės sąjungos išskirtinė teisė spręsti dėl drausminių nuobaudų skyrimo įmonės renkamų profesinės sąjungos organų nariams yra įtvirtinta LR Darbo kodekse, Profesinių sąjungų įstatyme. Profesinės sąjungos sprendimo dėl drausminės nuobaudos skyrimo forma nėra reglamentuota teisės aktuose.

12Ieškovas VĮ „Visagino energija“ prašė Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, apelianto VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinės sąjungos apeliacinio skundo netenkinti. Nurodė, kad profesinės sąjungos nesutikimas skirti drausminę nuobaudą turi būti pagrįstas ir motyvuotas. Profesinei sąjungai formaliai atsisakius skirti drausminę nuobaudą, darbuotojas, kuris yra renkamojo profesinės sąjungos organo narys, lieka nenubaustas, nors ir pažeidė darbo drausmę. Profesinė sąjunga siekė ne tinkamo darbo drausmės įgyvendinimo įmonėje, o sudarė sąlygas darbuotojui nepagrįstai išvengti drausminės atsakomybės. Darbdaviui skyrus drausminę nuobaudą, darbuotojas turi teisę ginčyti nuobaudos skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą.

13Atsakovo VĮ „Visagino energija“ nepriklausomos profesinėssąjungos apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

14Ieškovas VĮ „Visagino energija“ 2007-11-26 kreipėsi į VĮ „Visagino energija“ nepriklausomą profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą skirti trečiajam asmeniui S. J. drausminę nuo baudą – pastabą dėl netinkamo pareigų atlikimo, vadovų nurodymų nevykdymo ir pareiginės instrukcijos pažeidimo, netinkamos rangovų atliktų darbų kontrolės ir priėmimo. Prašyme buvo nurodyta, kad su medžiaga drausminės nuobaudos skyrimui galima susipažinti VĮ „Visagino energija“ sekretoriate, darbo dienomis nuo 07.30 val. iki 16.30 val. (l. 7).

15Atsakovas VĮ „Visagino energija“ nepriklausoma profesinė sąjunga 2007-11-30 ieškovui pateikė tarybos 2007-11-28 posėdžio protokolo išrašą su nutarimu neduoti sutikimo skirti drausminę nuobaudą tarybos nariui S. J. (l. 20). Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atsakovas pateikė visą 2008-11-28 posėdžio protokolą, kuriame atsispindėjo klausimo dėl sutikimo skirti drausminę nuobaudą svarstymas (l. 47).

16Atsakovas apeliaciniame skunde teigė, kad pirmosios instancijos teismas nepriklausomos profsinės sąjungos atsisakymą duoti sutikimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo nepagrįstai pripažino nemotyvuotu, nes tiek pačiame protokole, tiek bylos nagrinėjimo metu atstovės N. R. paaiškinimuose buvo išdėstyti visi motyvai. Su tokiais apelianto teiginiais teisėjų kolegija nesutinka. Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 d. nustato, kad reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas skiriant drausminę nuobaudą darbuotojo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamajam nariui. Įstatymo nuostata, numatanti sutikimo gavimą skiriant drausminę nuobaudą profesinės sąjungos renkamajam nariui, turi būti suprantama kaip papildoma garantija tokiam darbuotojui ir pačiai profesinei sąjungai, kad asmenys, aktyviai dalyvaujantys profesinės sąjungos veikloje, neturėtų būti dėl to diskriminuojami ar kitaip ribojamos jų teisės tiesioginiame darbe. Minėta teisės norma nėra skirta riboti darbdavio teisę taikyti darbuotojams drausminę atsakomybę, kai nustatomas darbo drausmės pažeidimas. Taigi atsakovas – nepriklausoma profesinė sąjunga, spręsdamas dėl sutikimo taikyti drausminę atsakomybę trečiajam asmeniui, turėjo teisę susipažinti su visa medžiaga, kuria darbdavys grindžia savo prašymą, ir įvertinti, kokiais nustatytais faktais darbdavys remiasi, siekdamas taikyti drausminę atsakomybę, ar drausminės atsakomybės taikymas nėra kaip nors susijęs su trečiojo asmens dalyvavimu nepriklausomos profesinės sąjungos veikloje. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas įvertino, kad ieškovas drausminės atsakomybės taikymą pagrindė konkrečiais gamybinėje veikloje nustatytais faktais, nepriklausomai profesinei sąjungai buvo sudarytos visos galimybės susipažinti su parengta medžiaga. Atsisakydamas duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą atsakovas nepaneigė ieškovo pateiktų duomenų (t.y. nepateikė argumentų, kad nurodytų faktų nebuvo) ir nepateikė argumentų, kad drausminės atsakomybės taikymas būtų diskriminuojančio pobūdžio, t.y. būtų siekiama riboti trečiojo asmens teises dėl dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje ar kitaip siejamas su dalyvavimu šioje veikloje. Dėl šių aplinkybių atsisakymas duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą yra nepagrįstas, neteisėtai ribojantis darbdavio teises. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad teisė skirti drausmines nuobaudas, spręsti dėl jų pagrįstumo, yra išimtinė darbdavio kompetencija, o asmuo, nesutikdamas su drausminės nuobaudos skyrimu, ją gali skųsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka (DK 240-242 str.). Apelianto argumentas, kad nepriklausoma profesinė sąjunga turi išskirtinę teisę sutikti ar ne skirti drausminę nuobaudą įmonės renkamų profesinės sąjungos organų nariams, yra nepagrįstas, nes kiekvienos įstatyme numatytos teisės realizavimas neatsiejamas nuo konkrečiame įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimo ir neturi pažeisti visų konkrečiais (šiuo atveju darbo) teisiniais santykiais susijusių asmenų teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros.

17Remiantis aukščiau aptartais argumentais, apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti, Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 4 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai