Byla B2-4677-798/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Express Logistics“ pareiškimą atsakovui UAB „Lodisa“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Express Logistcis“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Lodisa“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“. Nurodo, kad UAB „Lodisa“ yra nemoki, nes negali atsiskaityti su savo kreditoriais, neatsiskaito už paslaugas, skolos ieškovui neginčija, ją pripažįsta, tačiau nevykdo sandoriais prisiimtų įsipareigojimų.

4Atsiliepime dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lodisa“ nurodo, kad skolos ieškovui neginčija, kad atsakovo finansinė būklė yra sunki, įmonė neturi galimybės atsiskaityti su kitais kreditoriais, mano kad tokių galimybių neturės ir ateityje.

5Atsakovui UAB „Lodisa“ keltina bankroto byla.

6Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Nagrinėjamu atveju ieškovai prašo iškelti atsakovui bankroto bylą pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, t. y. kai įmonė yra nemoki. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas nustato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balanso įrašyto turto vertės.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas UAB „Lodisa“ neatsiskaito su įmonės kreditoriais. Pagal pateiktą UAB „Lodisa“ kreditorių sąrašą bendra skola kreditoriams sudaro 20 487,84 Lt (b. l. 27). Iš atsakovo UAB „Lodisa“ 2014-05-15 sudaryto balanso matyti, kad bendrovės turimas turtas 2013-07-01 - 2014-05-15 laikotarpiu sudaro 38 575 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 22 748 Lt sumą (b.l. 32). Iš 2014-05-15 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė praėjusiais finansiniais metais patyrė 39 384 Lt nuostolių (b.l. 33). Įvertinus tai, jog įmonė nevykdo finansinių įsipareigojimų įmonės kreditoriams, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija visą įmonės balanse įrašyto turto vertę, darytina išvada, kad UAB „Lodisa“ yra nemoki. Kadangi nėra pagrindo tikėtis, jog pagerės įmonės finansinė padėtis, todėl atsakovui UAB „Lodisa“ keltina bankroto byla, skirtinas administratorius.

9Ieškovas prašo UAB „Lodisa“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“, taip pat nagrinėjamoje byloje teikti UAB „Lodisa“ administravimo paslaugas pasisiūlė UAB „Geraldis“.

10Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1, 4 d.). Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. reikalavimą Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais nurodyta, jog tiek UAB „Forum regis“, tiek UAB „Geraldis“ atitinka reikalavimus, keliamiems bankroto administratoriui. Byloje yra pateiktos bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijos, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams.

11Nagrinėjamu atveju tik vienas byloje dalyvaujantis asmuo – ieškovas, kuris yra atsakovo vadovas bei savininkas (akcininkas), pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą. Jokie kiti suinteresuoti bankroto bylos atsakovui iškėlimu asmenys nepateikė prašymų dėl jų įtraukimo į šios bylos nagrinėjimą bei atitinkamai nepasiūlė bankroto administratorių kandidatūrų. Dėl to, pirmiausia, vertintina ieškovo pasiūlyta - UAB „Forum regis“ - kandidatūra (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-269/2014). Kaip minėta, ieškovo pasiūlytas administratorius UAB „Forum regis“ sutinka teikti bankroto administravimo paslaugas atsakovui, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos raštu „Dėl administratoriaus kandidatūros“ pranešė teismui, kad UAB „Forum regis“ atitinka ĮBĮ reikalavimus. Teismas taip pat nenustatė ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama bei pažymi, kad byloje nėra duomenų apie šio administratoriaus šališkumą. Atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių kitų byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų bei duomenų ieškovo pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumą, ir nustatęs, jog šis administratorius atitinka įstatymo leidėjo keliamus reikalavimus, tai UAB „Forum regis“ skirtinas atsakovo bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 1-2 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-356/2014). Kadangi bankrutuojančios UAB „Lodisa“ administratorium skiriamas UAB „Forum regis“, tai administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte (ĮBĮ 10 straipsnio 6 dalis).

12Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą UAB „Lodisa“ (į. k. 302490221, buveinės adresas Meistrų g. 8A, Vilnius).

15Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Forum regis“ (sąrašo eil. Nr. B-JA047, leidimo teikti administravimo paslaugas Nr. 107).

16Areštuoti visą UAB „Lodisa“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

18Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui informaciją apie kituose teismuose nagrinėjamas bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, taip pat baudžiamąsias bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditorių civiliniai ieškiniai, apie baudžiamosiose bylose areštuotą bankrutuojančios įmonės turtą, taip pat apie antstolių kontoras, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

19Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

20Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą su lėšų suma, kurią administratorius turės teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

22Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

23Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Express Logistcis“ prašo iškelti bankroto bylą UAB... 4. Atsiliepime dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lodisa“ nurodo, kad skolos... 5. Atsakovui UAB „Lodisa“ keltina bankroto byla.... 6. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalis numato,... 7. Nagrinėjamu atveju ieškovai prašo iškelti atsakovui bankroto bylą pagal... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas UAB... 9. Ieškovas prašo UAB „Lodisa“ bankroto administratoriumi paskirti UAB... 10. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos... 11. Nagrinėjamu atveju tik vienas byloje dalyvaujantis asmuo – ieškovas, kuris... 12. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 13. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,... 14. Iškelti bankroto bylą UAB „Lodisa“ (į. k. 302490221, buveinės adresas... 15. Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Forum regis“ (sąrašo eil. Nr.... 16. Areštuoti visą UAB „Lodisa“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei... 17. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui... 19. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 20. Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 21. Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti... 22. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 23. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...