Byla eA2-224-750/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal pareiškėjų J. J. ir A. J. prašymą suinteresuotiems asmenims L. B., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, Šilutės rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015 pagal pareiškėjos L. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, Šilutės rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjai J. J. ir A. J. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015, atnaujinus procesą, įtraukti pareiškėjus suinteresuotais asmenimis į civilinės bylos nagrinėjimą bei panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-12-22 teismo sprendimą minėtoje civilinėje byloje ir priimti naują sprendimą - L. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti ir priteisti iš L. B. visas pareiškėjų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Prašyme nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015 tenkino pareiškėjos L. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo ir daiktinių teisių registravimo tikslu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. B. nuosavybės teise priklausančiame 0,0500 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), yra išlikę priestato prie pastato – tvarto, unikalus Nr. ( - ), pamatai, unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjai mano, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-12-22 sprendimu buvo nuspręsta dėl jų materialiųjų teisių ir pareigų, kadangi pareiškėjai nebuvo įtraukti į bylos nagrinėjimą. Pareiškėjai nurodo, kad jie yra žemės sklypo ir namo, esančių adresu: ( - ), bendrasavininkiai. Juridinis faktas buvo nustatytas dėl gretimame žemės sklype, adresu: ( - ), priklausančiame L. B., buvusių pamatų. L. B. priklausančiame žemės sklype vyksta statybos darbai, yra nugriautas ir iš naujo pastatytas pastatas – tvartas, unikalus Nr. ( - ), o prie jo yra statomas medinių konstrukcijų priestatas, kuris statomas arčiau nei 3 m atstumu iki pareiškėjams priklausančio žemės sklypo ribos. Dėl šių statybų Šilutės rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. e2-2840-750/2016 pagal pareiškėjų ieškinį atsakovams L. B. ir Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo.

4Pareiškėjai nurodo, kad Šilutės rajono apylinkės teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-2659-733/2015 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo neįtraukus juos suinteresuotais asmenimis jie negalėjo pateikti savo pozicijos dėl pamatų egzistavimo L. B. priklausančiame žemės sklype, adresu: ( - ), tai sudaro pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015 CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu.

5Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas pateikė teismui atsiliepimą į prašymą, nurodo kad 2016-11-28 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis L. B. pagal 2015-12-22 apylinkės teismo sprendimą Nr. e2-2659-733/2015 nuo 2016-02-08 įregistruoti kiti inžineriniai statiniai - pamatai, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - ), kurių plotas yra 3.46 kv.m. Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str.). Tokia registro duomenų teisinio statuso prezumpcija yra įtvirtinta ir Civilinio kodekso 4.262 str. Prašo pareiškėjų prašymą spręsti teismo nuožiūrą.

6Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė teismui atsiliepimą į prašymą, kuriuo nesutiko su pareiškėjų prašymu ir prašo teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismo sprendimas prašomame atnaujinti procese nesukūrė pareiškėjams kokias nors materialiąsias teises ir pareigas, nebuvo pažeistos pareiškėjų teisės ar įstatymo saugomi interesai. Daiktinių teisių registravimo tikslu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog L. B., nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), yra išlikę priestato prie pastato - tvarto, pamatai, niekaip nesukuria pareiškėjams teisių ir pareigų bei nesukelia jiems jokių neigiamų pasekmių.

7Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius pateikė teismui atsiliepimą į prašymą, nurodo, kad pastatas - tvartas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), yra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė - ūkinis pastatas, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - ( - )). 0,0500 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), sutampa su kultūros vertybei priskirtos teritorijos ribomis. Šilutės rajono apylinkės teismo nustatytos faktinės aplinkybės civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015, bei tai, kad buvo remtasi UAB „Klaipėdos projektas" 2010 m. parengta Istorinė pažyma, leidžia daryti išvadą, kad yra išlikę priestato prie ūkinio pastato pamatai. Prašo pareiškėjų prašymą spręsti teismo nuožiūra.

8Suinteresuotas asmuo L. B. pateikė teismui atsiliepimą į prašymą, kuriuo nesutiko su pareiškėjų prašymu ir prašo teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2015-12-22 teismo sprendimu buvo išspręstas daiktinių teisių į išlikusius pamatus registravimo klausimas, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nebuvo ginčo objekto, o daiktinių teisių šiuo atveju nuosavybės teisių registravimas ( ir apskritai turėjimas) yra susijęs tik su L. B. interesais ir teisėmis, todėl prašymą teikiantys asmenys neturi jokių teisių į pareiškimo objektą, t.y. pamatus. 2015-12-22 priimtas teismo sprendimas objektyviai neturi įtakos pareiškėjų teisėms, bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, su L. B. sklypu besiribojančio sklypo savininkai (pareiškėjai) neturi būti įtraukiami į bylą suinteresuotais asmenimis, nes pareiškimo objektas t.y. pamatai yra išimtinai tik L. B. sklype t.y. su prašymą teikiančių asmenų žemės sklypu niekaip nesusiję. 2015-12-22 teismo sprendimo priėmimo momentu L. B. nebuvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, todėl prašymą teikiančių asmenų teisė nesutikti, kad arčiau negu trys metrai iki jų sklypo ribos būtų statomi statiniai, negalėjo būti pažeista. Prašymą teikiančių asmenų materialinės teisės ir pareigas įtakoja L. B. išduotas statybos leidimas, o ne juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas daiktinių teisių registravimo tikslu.

9Prašymas atmestinas.

10Konstitucinė teisė į teisminę gynybą garantuoja suinteresuotam asmeniui teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, reikalaujant apginti pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą (Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.). Ši teisė apima ne tik galimybę teikti teismui ieškinį (pareiškimą), apeliacinį (atskirąjį) ir kasacinį skundą, bet ir suinteresuoto asmens teisę prašyti teismo atnaujinti procesą byloje, kurio sprendimas yra įsiteisėjęs (CPK XVIII skyrius).

11Proceso atnaujinimo institutas leidžia užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų faktinių ar teisinių klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka. Spręsdamas šį klausimą, teismas neturi vadovautis vien formaliais argumentais, o privalo remtis teisės normose įtvirtintais sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 1 dalis, CK 1.5 straipsnis). Nagrinėjant tokio pobūdžio prašymus svarbu išsiaiškinti tris dalykus:

121) ar yra bent vienas iš CPK 366 str. 1 d. nurodytų pagrindų atnaujinti procesą;

132) jeigu toks pagrindas yra, ar jis turėjo įtakos priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, kiek jis reikšmingas pačiam procesui.

143) ar nėra praleistas CPK 368 str. nustatytas prašymo padavimo terminas, ar nėra pagrindo šio termino atnaujinti.

15Esant bent vienam iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, jog dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių byloje priimti teismų sprendimai gali būti neteisėti. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant išaiškinti, ar jis leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu. Proceso atnaujinimo institutas negali būti priemonė bylą išspręsti kitaip, nors prieš tai byla buvo išnagrinėta teisingai.

16Pareiškėjai prašydami atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015 vadovaujasi CPK 366 str. 1 d. 7 p. Pagal CPK 366 str. 1 d. 7 p. procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Kasacinio teismo išaiškinta, kad procesui šiuo pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Swedbank“ prašymą atnaujinti procesą, bylos Nr. 3K-3-42/2010; kt.). Prašyme atnaujinti procesą nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie pažeisti, jo neįtraukus į procesą, taip pat pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.

17Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015 tenkino L. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. B. nuosavybės teise priklausančiame 0,0500 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), yra išlikę priestato prie pastato – tvarto, unikalus Nr. ( - ), pamatai, unikalus Nr. ( - ). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas daiktinių teisių registravimo tikslu. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-12-22 sprendimas pareiškėjams J. J. ir A. J. nesukūrė teisių ar pareigų, bei šiuo teismo sprendimu nepažeistos jų teisės ar įstatymo saugomi interesai. Nustatyta, kad pareiškėjų sklypas ribojasi su L. B. žemės sklypu, kuriame teismo sprendimu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jos žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), yra išlikę priestato prie pastato – tvarto pamatai, nesusiję su pareiškėjų žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ). Minėti pamatai yra tik L. B. žemės sklype ir pareiškėjai į juos neturi jokių teisių. Atsižvelgiant į tai pareiškėjų prašymas atnaujinti procesą ir įtraukti pareiškėjus suinteresuotais asmenimis Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu atmestinas.

18Teismas nepasisako dėl pareiškėjų nurodytų aplinkybių apie statomo priestato arčiau 3 metrai iki jiems priklausančio žemės sklypo ribos, kadangi dėl šių statybų Šilutės rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. e2-168-750/2017 pagal pareiškėjų ieškinį atsakovams L. B. ir Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nesant pagrindui dėl proceso atnaujinimo ir teismui nenustačius, jog yra pagrindas manyti, jog Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015 pažeistos pareiškėjų materialinės teisės ir pareigos, todėl atmestinas pareiškėjų prašymas atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 370 str. 3d., 374 str.,290 – 291 str.,

Nutarė

21Atmesti pareiškėjų J. J. ir A. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-2659-733/2015.

22Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tais pačiais pagrindais yra negalimas.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, rašytinio... 2. Pareiškėjai J. J. ir A. J. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 3. Prašyme nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-12-22 sprendimu... 4. Pareiškėjai nurodo, kad Šilutės rajono apylinkės teisme nagrinėjant... 5. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas pateikė teismui... 6. Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė... 7. Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 8. Suinteresuotas asmuo L. B. pateikė teismui atsiliepimą į prašymą, kuriuo... 9. Prašymas atmestinas.... 10. Konstitucinė teisė į teisminę gynybą garantuoja suinteresuotam asmeniui... 11. Proceso atnaujinimo institutas leidžia užtikrinti, kad nebūtų palikti... 12. 1) ar yra bent vienas iš CPK 366 str. 1 d. nurodytų pagrindų atnaujinti... 13. 2) jeigu toks pagrindas yra, ar jis turėjo įtakos priimto teismo procesinio... 14. 3) ar nėra praleistas CPK 368 str. nustatytas prašymo padavimo terminas, ar... 15. Esant bent vienam iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų procesas... 16. Pareiškėjai prašydami atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 17. Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 18. Teismas nepasisako dėl pareiškėjų nurodytų aplinkybių apie statomo... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nesant pagrindui dėl proceso... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 370 str. 3d., 374 str.,290 – 291 str.,... 21. Atmesti pareiškėjų J. J. ir A. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo... 22. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tais pačiais pagrindais yra... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...