Byla AS-556-285-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Junesta” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjų D. B. ir N. Š. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjos D. B. ir N. Š. (toliau – ir pareiškėjos) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamos panaikinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. (100)-11.55-23 „Dėl teritorijos, esančios tarp ( - ), detaliojo plano”; įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundus; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-167 ir įpareigoti atsakovą pakartoti detaliojo plano sprendinių patikrinimo procedūrą.

5Pareiškėjos skunde taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę: iki bus išspręstas ginčas teisme laikinai sustabdyti ginčijamo teisės akto - Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 galiojimą. Pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę motyvavo tuo, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Tokia rizika yra reali, nes patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės taryboje detalųjį planą, prasidės realios ir ženklios investicijos į detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą, kurių atlyginimo klausimas turės būti sprendžiamas, jei detaliojo plano tvirtinimo ir jo sprendinių įgyvendinimo procedūros vyks toliau; detalusis planas, dėl kurio pateikta skundžiama atsakovo išvada, remiasi teisės aktu, kurio teisėtumas yra tikrinamas teisme. Nepaskyrus reikalavimo užtikrinimo priemonės, susidarytų prielaidos tam, kad detaliojo plano sprendiniai būtų patvirtinti ginčytino teisės akto pagrindu; ištyrus parengto detaliojo plano sprendinių teisėtumą šioje stadijoje, susidarytų sąlygos tai padaryti koncentruotai ir ekonomiškai ir išvengti ginčų ateityje. Nepaskyrus reikalavimo užtikrinimo priemonės ir nesustabdžius Vilniaus apskrities viršininko administracijos patikrinimo akto galiojimo, detalusis planas bus patvirtintas ir plano organizatorius turės teisėtus lūkesčius tęsti investicijas, o pareiškėjos - kreipsis į teismą dėl detaliojo plano panaikinimo.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. balandžio 19 d. nutarties dalimi patenkino pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - laikinai sustabdė Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 galiojimą (toliau – ir ABTĮ) 71 str.).

8Teismas konstatavo, jog pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjų pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo bei į tai, kad patvirtinus detalųjį planą ir pradėjus statybos darbus, teismo sprendimo vykdymas, skundo patenkinimo atveju, pasunkėtų, padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, sustabdant ginčijamo teisės akto - Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 galiojimą.

9III.

10Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Junesta” (toliau – ir UAB ,,Junesta”) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria nutarta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 galiojimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Vilniaus apskrities viršininko administracijos patikrinimo aktas nesuteikia jokių teisių pradėti statybos darbus, tuo labiau patvirtinti detalųjį planą. Detalųjį planą tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba savo sprendimu, todėl ši institucija iš naujo peržiūri parengtą detaliojo plano projektą ir pati tvirtina (arba ne) detalųjį planą. Pats aktas neįpareigoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybą priimti teigiamą sprendimą (patvirtinti detalųjį planą), todėl akto galiojimas nesudaro išankstinio įvertinimo tvirtinti ar netvirtinti detalųjį planą.

122. Konkrečių statybų pradžią sąlygoja ne patikrinimo akto galiojimas, o parengto statinio techninio projekto patvirtinimas ir leidimo pradėti statybos darbus išdavimas.

133. Teismo nutartyje nepagrįstai pasisakoma, kad, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, skundo patenkinimo atveju, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų. Teismo nutartyje nepasisakoma, kuo pasunkėtų sprendimo vykdymas ir kaip tai yra susieta su nutartyje nurodytais detaliojo plano patvirtinimu ir statybų darbų pradžia.

144. Priimant teismo nutartį nebuvo atkreiptas dėmesys, kad pareiškėjos (pateikdamos su skundu net su byla nesusijusius įrodymus) kelia nepagrįstus reikalavimus ir tokiu būdu piktnaudžiauja teise. Pareiškėjų nurodyti motyvai, dėl ko reikia stabdyti patikrinimo akto galiojimą, yra paremti tik jų pačių spėliojimais, o ne faktinėmis aplinkybėmis ar teisiniais argumentais.

155. Nepagrįstas akto galiojimo sustabdymas pažeidžia UAB ,,Junesta” teises.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Kitose to paties straipsnio dalyse dėstomas reikalavimo užtikrinimo priemonių sąrašas, numatoma prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjimo tvarka, nutarties apskundimo galimybė, apsprendžiamas priimto sprendimo vykdymas bei tokio sprendimo atsisakymo vykdymo pasekmės, t. y. ABTĮ 71 straipsnyje įtvirtinamas reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas. Jo paskirtis – siekti realiai apginti besikreipusiųjų teisminės gynybos asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, jų naudai priėmus sprendimą. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertintas taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės tikslingumas, o teisinės abejonės, jei netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys visiškai negalimas, pakankamai pagrįstos. Proceso šalys šia teise, kaip ir kitomis joms suteiktomis teisėmis, privalo naudotis sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.).

20Pareiškėjos tarp kitų reikalavimų prašė panaikinti ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-167. Siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę: iki bus išspręstas ginčas teisme laikinai sustabdyti ginčijamo teisės akto - Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 galiojimą.

21Skundo reikalavimas aiškus. Nesutinkama su viešojo administravimo subjekto priimtu teisės aktu, kurio teisėtumas bei pagrįstumas ir bus nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme. Vilniaus apskrities viršininko administracijos patikrinimo akte pateikiama teigiama tikrinimo išvada, nenustačius teritorijų planavimo procedūros ir dokumento sprendinių neatitikimo Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams. Projektą pasiūlyta tvirtinti, įpareigojant užtikrinti insoliacijos trukmę (b.l. 16). Tiek iš Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. D1 - 200), tiek iš pačio teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto turinio matyti, kad šis aktas yra tik siūlymas, viena iš teisinių sąlygų kompetentingai institucijai tvirtinti teritorijos detalųjį planą. Detaliuosius planus (detalusis planas - teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos) tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius tarybos pavedimu. Tvirtinant detaliuosius planus turi būti patikrinta, ar detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų (išskyrus žemės reformos žemėtvarkos projektams, kurių sprendinius keičia detalieji planai) sprendiniams, kitiems teisės aktams (Teritorijų planavimo įstatymo 26 str.). Detalusis planas, o ne teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas, ir yra tas dokumentas, kuris suteikia galimybę tam tikrai ūkinei - komercinei veiklai. Savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius tarybos pavedimu, priimdami sprendimą dėl detalaus plano patvirtinimo, savarankiškai nepriklausomai nuo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte esančios teigiamos išvados sprendžia tvirtinti ar ne detalųjį planą. Pareiškėjų teiginys, esą nepaskyrus reikalavimo užtikrinimo priemonės ir nesustabdžius Vilniaus apskrities viršininko patikrinimo akto galiojimo detalusis planas bus patvirtintas, o pareiškėjai turės kreiptis į teismą dėl detaliojo plano panaikinimo, nukreiptas į ateitį, grindžiamas spėjimais. Tuo tarpu teismas, spręsdamas konkretų socialinį konfliktą turi remtis tomis aplinkybėmis, kurios jau yra įvykusios, žinomos. Būtent šios faktinės aplinkybės ir lemia konkrečių teisės normų pritaikymą.

22Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra argumentuotas. Laikinai nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo ir pareiškėjų atžvilgiu galimai priėmus teigiamą sprendimą, tokio sprendimo įvykdymas, liečiantis būtent Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 panaikinimą, nepasunkės arba nepasidarys negalimas.

23Dėl paminėtų argumentų ir priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nėra pagrįsta ir teisėta, todėl ši nutarties dalis naikintina.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Junesta” atskirąjį skundą patenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutarties dalį dėl laikino sustabdymo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto Nr. (100) -11. 81 – 167 galiojimo panaikinti. Pareiškėjų D. B., N. Š. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjos D. B. ir N. Š. (toliau – ir pareiškėjos) skundu kreipėsi į... 5. Pareiškėjos skunde taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. balandžio 19 d. nutarties... 8. Teismas konstatavo, jog pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba... 9. III.... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Junesta” (toliau... 11. 1. Vilniaus apskrities viršininko administracijos patikrinimo aktas nesuteikia... 12. 2. Konkrečių statybų pradžią sąlygoja ne patikrinimo akto galiojimas, o... 13. 3. Teismo nutartyje nepagrįstai pasisakoma, kad, netaikius reikalavimo... 14. 4. Priimant teismo nutartį nebuvo atkreiptas dėmesys, kad pareiškėjos... 15. 5. Nepagrįstas akto galiojimo sustabdymas pažeidžia UAB ,,Junesta” teises.... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 20. Pareiškėjos tarp kitų reikalavimų prašė panaikinti ir Vilniaus apskrities... 21. Skundo reikalavimas aiškus. Nesutinkama su viešojo administravimo subjekto... 22. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad prašomos reikalavimo užtikrinimo... 23. Dėl paminėtų argumentų ir priežasčių darytina 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 25. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Junesta”... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutarties... 27. Nutartis neskundžiama....