Byla 2-3518-430/2014
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaras R. K., Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos J. V. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaras R. K., Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl notaro veiksmų, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaro R. K. 2013-01-25 vykdomąjį įrašą Nr. 1-568, priteisti solidariai iš suinteresuotų asmenų pareiškėjos naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-05-29 būsto kreditavimo sutarties pagrindu bankas refinansavo namo statybos paskolą ir papildomai suteikė paskolos statybų užbaigimui pagal kredito sutartį, t.y. paskola viso sudarė 121640,00 EUR. Refinansavus pradinę paskolą ir papildomai suteikus paskolą grąžinimo užtikrinimui buvo iš naujo įkeista pareiškėjai priklausanti sklypo dalis su namu. 2011-11-11 paskola buvo dar kartą refinansuota, keičiant paskolos sumą ir ją padidinant iki 137500,00 EUR, buvo padaryti atitinkami pakeitimai hipotekos lakšte. 2013-02-08 iš notaro pareiškėja gavo 2013-01-28 pranešią Nr. 160/2013, kuriuo informavo, kad pagal kreditoriaus prašymą 2013-01-25 notaras išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 1-568 dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš pareiškėjos. Kreditorius 2013-05-15 raštu informavo, jog 2012-11-13 pranešimu, kurio pareiškėja nėra gavusi, nutraukė kredito sutartį dėl 1033,60 EUR susikaupusio įsiskolinimo dėl laiku nesumokėtų palūkanų ir 2012-12-04 kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Notaras vykdomąjį įrašą išdavė neteisėtai. Nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tais atvejais, kai sutarties sąlygos, nustatančios kreditoriaus teisės nutraukti sutartį dėl termino praleidimo įgyvendinimo pagrindus ir tvarką, pripažįstamos nesąžiningomis, hipotekos teisėjas (šiai dienai notaras) privalo atsižvelgti į teisinį reguliavimą, spręsdamas klausimą dėl priverstinio išieškojimo pagrindų. Notaras šių veiksmų neatliko. Pradelsta prievolė sudarė apie 1/137 kredito dalį ir tai buvo ne kredito uždelsimas, bet palūkanų uždelsimas. Jei notaras būtų įvertinęs šias aplinkybes, tai jis privalėjo atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą, konstatuodamas, kad nebuvo teisėtų pagrindų nutraukti sutartį, todėl nėra pagrindo pradėti priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto procedūros. Notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti, atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis. Notaras privalo patikrinti duomenų atitiktį ir už juos atsako. Taip pat notaras pareiškėjai neatsiuntė pranešimo su siūlymu sumokėti skolą, todėl pareiškėja neturėjo galimybės pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo (b.l. 1-3).

3Teisme gautas suinteresuoto asmens Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaro R. K. atsiliepimas į pareiškėjos skundą dėl notarinių veiksmų, kuriame nurodyta, kad įsigaliojus 2012-07-01 hipotekos bei įkeitimo santykių teisinio reguliavimo pakeitimams, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurios ištraukas cituoja pareiškėja, negali būti remiamasi ir bet kurie skundo argumentai, paremti šiais motyvais, yra atmestini. Nurodė, jog skundžiamas vykdomasis įrašas buvo atliktas laikantis Civilinio kodekso (toliau – CK), Notariato įstatymo bei kitų teisės aktų reglamentuotos procedūros. Notaras, gavęs kreditoriaus prašymą, patikrino duomenys hipotekos registre, sutikrino, ar hipotekos registre užfiksuoti duomenys atitinka kreditoriaus prašyme nurodytus duomenis. Ar kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys teisingi ir atitinka tikrovę notaras netikrina. Už šių duomenų teisingumą atsakingas kreditorius. Kadangi jokių neatitikimų tarp kreditoriaus prašyme nurodytų duomenų ir hipotekos registre užfiksuotų duomenų nebuvo, pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas. Pareiškėjai pranešimas buvo išsiųstas ne tik hipotekos sandoryje nurodytu adresu, bet ir kitu kreditoriaus nurodytu papildomu adresu. Ta aplinkybė, kad pareiškėja, kaip teigia, negavo pranešimo, jokios reikšmės vykdomojo įrašo išdavimo procedūrai nedaro. Pažymėjo, kad kreditorius kredito sutartį nutraukė ir pateikė notarui tiek pranešimo apie sutarties nutraukimą kopiją, tiek registruotos siuntos siuntimą įrodančio dokumento kopiją. Teismo prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 37-38).

4Teisme gautas suinteresuoto asmens Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, atsiliepimas į pareiškėjos skundą dėl notarinių veiksmų, kuriame nurodyta, kad bankas ir pareiškėja 2008-05-29 sudarė būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu pareiškėjai buvo suteiktas kreditas paskolos iš AB SEB banko refinansavimui pagal 2005-05-05 Kredito sutartį Nr. ( - ) ir priklausinių statybai. Iš viso buvo suteiktas 121640,00 EUR kreditas. Pagal Kredito sutartį pareiškėja įsipareigojo grąžinti kreditą pagal nustatytą mokėjimo grafiką mokėti kredito įmokas ir palūkanas. Bei vykdyti kitus įsipareigojimus pagal sutartį. Pareiškėja savo prievolių įvykdymo užtikrinimui banko naudai įkeitė nekilnojamąjį turtą. Nuo 2011-09-25 pareiškėja pažeidė mokėjimo prievoles bankui, t.y. nemokėjo kredito įmokų ir palūkanų pagal Kredito sutartį. 2012-11-11 bankas su skolininke sudarė papildomą susitarimą prie Kredito sutarties, kuriuo šalys nustatė kredito sumą lygią 137500,00 EUR, be to bankas sutiko pareiškėjai atidėti dalies kredito įmokų mokėjimo terminą iki 2012-10-25. Tačiau pareiškėja pažeidė mokėjimo prievoles pagal Kredito sutartį ir Papildomą susitarimą bei nevykdė įsipareigojimų bankui nuo 2012-05-25. 2012-11-13 bankas pateikė pareiškėjai pranešimą apie sutarties nutraukimą. Nuo 2012-11-28 bankas vienašališkai nutraukė Kredito sutartį. Kredito sutartis buvo nutraukta po šešių iš eilės mėnesių nemokėjimo. 2012-12-04 bankas kreipėsi į notarą su prašymu dėl vykdomojo įrašo atlikimo ir pareiškėjos skolos išieškojimo kreditoriaus naudai iš įkeisto turto. 2012-01-25 buvo išduotas vykdomais įrašas Nr. 1-568. 2013-02-06 buvo priimtas antstolio patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nurodė, kad įstatymas nenumato notarui vertinti kredito sutarties sąlygas ir kredito sutarties nutraukimo teisėtumą. Sutarties nutraukimo teisėtumas nenagrinėtinas šioje byloje, tačiau pažymėjo, kad kreditorius turėjo teisę vienašališkai nutraukti kredito sutartį. Bankas kaip sąžininga kredito sutarties šalis siųsdamas pranešimą skolininkei laikėsi kredito sutarties ir įstatymų nustatytos tvarkos ir pareigą pateikti pranešimą apie nutraukimą atliko tinkamai. Kreditorius pateikė notarui įrodymą, kad Kredito sutarties nutraukimas buvo atliktas laikantis sutartinių ir įstatymuose nustatytų taisyklių. Notaras tinkamai atliko visas įstatyme įtvirtintas pareigas dėl kreditoriaus pateiktų duomenų patikrinimo bei išsiuntė pranešimą pareiškėjai. Teismo prašo skundą atmesti, kadangi jis yra nepagrįstas ir priteisti banko naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 51-58).

5Dalyvaujantis byloje asmenys apie teismo posėdį informuoti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje, 153 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

6Skundas atmestinas.

7Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja ir Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, kuris perleido reikalavimo teises suinteresuotam asmeniui Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (b.l. 160-165), 2008-05-29 sudarė būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu pareiškėjai buvo suteiktas kreditas paskolos iš AB SEB banko refinansavimui pagal 2005-05-05 Kredito sutartį Nr. ( - ) ir priklausinių statybai. Iš viso buvo suteiktas 121640,00 EUR kreditas. 2011-11-11 bankas su pareiškėja sudarė papildomą susitarimą Nr. ( - ) prie Kredito sutarties, kuriuo šalys nustatė kredito sumą lygią 137500,00 EUR, be to bankas sutiko pareiškėjai atidėti dalies kredito įmokų mokėjimo terminą iki 2012-10-25 (b.l. 7-12, 13-14). Tinkamas įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto – 134,20 kv.m. ploto gyvenamojo namo, unikalus N. ( - ), esančio ( - ), Klaipėdos raj. bei ½ dalies 0,2500 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Klaipėdos raj., hipoteka, hipotekos identifikavimo kodas ( - ) (su vėlesniais pakeitimais) (b.l. 39-45). Kredito sutartis 2012-11-28 buvo nutraukta (2012-11-13 pranešimas Nr. OUT-25628, b.l. 64). Bankas 2012-12-04 kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo (b.l. 49). Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaras R. K. 2013-01-25 atliko vykdomąjį įrašą Nr. 1-568 (b.l. 46).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CPK XXXVI skyriaus nuostatos, nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos užtikrinti hipotekos institutą sudarančių materialiosios teisės normų, suteikiančių hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, įgyvendinimą – hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. AB DnB NORD bankas, bylos Nr. 3K-7-272/2011). Nuo 2012-07-01 pasikeitus įstatyminiam reglamentavimui dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, notaras, gavęs kreditoriaus pareiškimą, atlieka vykdomuosius įrašus. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnyje yra išvardinti notarų atliekami notariniai veiksmai, kurių vienas iš jų yra vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą išdavimas. Byloje nagrinėjamu atveju pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaro R. K. 2013-01-25 vykdomąjį įrašą Nr. 1-568, t.y. pripažinti notaro veiksmus, išduodant vykdomąjį įrašą, neteisėtais.

9Skunde pareiškėja nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-06-15 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011 yra išaiškinęs, jog tais atvejais, kai sutarties sąlygos, nustatančios kreditoriaus teisės nutraukti sutartį dėl termino praleidimo įgyvendinimo pagrindus ir tvarką, pripažįstamos nesąžiningomis, hipotekos teisėjas (šiai dienai notaras) privalo atsižvelgti į teisinį reguliavimą, spręsdamas klausimą dėl priverstinio išieškojimo pagrindų ir jei notaras būtų įvertinęs visas aplinkybes, tai jis privalėjo atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą, konstatuodamas, kad nebuvo teisėtų pagrindų nutraukti sutartį, todėl nėra pagrindo pradėti priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto procedūros. Kaip jau buvo minėta, kad nuo 2012-07-01 pasikeitus įstatyminiam reglamentavimui dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, t.y. įsigaliojus CK, Notariato įstatymo bei CPK pakeitimams, buvo pakeista ne tik institucija, atliekanti vykdomąjį įrašą priverstinio išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto atveju, bet keičiamos ir tokio proceso atlikimo taisyklės. Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144, 10 punkte nustatyta, kad notaras patikrina aprašo 7 punkte nustatytus duomenis, t.y. ar prašymą atlikti vykdomąjį įrašą pateikia asmuo, kuris yra kreditorius; ar kreditoriaus prašyme atlikti vykdomąjį įrašą nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis; ar pasibaigęs hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės įvykdymo terminas. Tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, – ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar hipotekos (įkeitimo) sandoryje. Taigi, notaras tikrina hipotekos registro duomenų atitikimą kreditoriaus pareiškime nurodytiems duomenims, tačiau nenagrinėja ginčų dėl teisės, t.y. teisės aktuose nėra numatyta pareiga notarui vertinti Kredito sutarties sąlygas ir Kredito sutarties nutraukimo teisėtumą. Pažymėtina ir tai, kad Klaipėdos rajono apylankės teismas 2014-04-23 sprendimu ieškovės J. V. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, dėl nepagrįsto Kredito sutarties nutraukimo atmetė, o Klaipėdos apygardos teismas 2014-11-06 nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2A-1265-524/2014, Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą pakeitė iš dalies ir atsakovui iš ieškovės priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą sumažino iki 3617,90 Lt, kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys).

10Pareiškėja remiasi ir ta aplinkybe, kad notaras, jos manymu, nepagrįstai išdavė vykdomąjį įrašą, nepranešęs skolininkui ir negavus skolininko duomenų dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo, t.y. notaras pareiškėjai neatsiuntė pranešimo su siūlymu sumokėti skolą ir pareiškėja neturėjo galimybės pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Pagal notaro kartu su atsiliepimu pateiktus dokumentus nustatyta, kad notaras 2012-12-27 pranešimą pareiškėjai Nr. 1778/2012 išsiuntė ne tik Hipotekos sandoryje, nurodytu adresu Klaipėdos raj. sav., ( - ), kurį skunde nurodė ir pati pareiškėja, bet ir kitu kreditoriaus nurodytu papildomu adresu ( - ), Klaipėda. Minėto pranešimo išsiuntimą patvirtiną į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, o būtent 2012-12-27 pranešimo skolininkui ir įkaito davėjui kopija, Lietuvos pašto darbuotojos Ž. M. 2012-12-28 išrašyto išsiųstų registruotų laiškų sąrašo kopija (b.l. 47, 48). Be to, Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM duomenų bazės duomenimis pareiškėjos J. V. deklaruota gyvenamoji vieta yra adresu Klaipėdos raj. sav., ( - ) (b.l. 181). Pažymėtina ir tai, kad skunde pareiškėja nurodė, kad iš notaro vykdomojo įrašo kopiją gavo 2013-02-08 (b.l. 1), todėl konstatuotina, kad vykdomojo įrašo kopija skolininkui įteikta. Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144 (toliau – Aprašas), 10 punkte nustatyta, kad notaras, patikrinęs aprašo 7 punkte nustatytus duomenis, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui ir įkaito davėjui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Pranešimas skolininkams siunčiamas registruotu laišku hipotekos (įkeitimo) sandoryje nurodytu skolininko gyvenamosios vietos (buveinės) adresu. Taigi, byloje nagrinėjamu atveju, pranešimas pareiškėjai buvo išsiųstas tinkamai, asmeniškas pranešimo skolininkei įteikimas ir skolininkės pozicijos dėl kreditoriaus pareiškimo pagrįstumo gavimas nėra privalomas, o vykdomasis įrašas buvo atliktas 2013-01-25, t.y. praėjus prieštaravimams dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų nepagrįstumo pateikimo teisės aktų nustatytam terminui.

11Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl pranešimų įteikimo vykdant priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto pažymėjo, kad negali būti pateisinamas sutarties šalies elgesys, kai šalis vengia priimti sutarta tvarka siunčiamą pranešimą, nepranešusi pakeičia gyvenamąją vietą, neinformavusi kitos šalies ilgam laikui išvyksta ir pan. Įstatyme konkretizuota šalių sąžiningumo ir bendradarbiavimo pareiga nustatant, kad fizinis asmuo privalo raštu pranešti kreditoriams apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jeigu asmuo šios pareigos neįvykdo, kreditoriai turi teisę siųsti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus paskutinėje jiems žinomoje asmens gyvenamojoje vietoje (CK 2.17 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, Civiliniame kodekse įtvirtinta prezumpcija, nustatanti, kad pranešimas tapo žinomas adresatui tuo momentu, kai jis pasiekė adresato gyvenamąją ar verslo vietą (buveinę), išskyrus atvejus, kai adresatas įrodo, kad ne dėl jo ar ne dėl jo darbuotojų kaltės jam nebuvo įmanoma gauti tokį pranešimą (CK 6.166 straipsnis)“ (2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2009).

12Taip pat pareiškėja skunde nurodė, kad notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti, atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, tačiau to notaras neatliko. Notaras privalo patikrinti duomenų atitiktį ir už juos atsako.

13Kaip jau buvo minėta, Aprašo 10 punkte nustatyta, kad notaras patikrina aprašo 7 punkte nustatytus duomenis, t.y. ar prašymą atlikti vykdomąjį įrašą pateikia asmuo, kuris yra kreditorius; ar kreditoriaus prašyme atlikti vykdomąjį įrašą nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis; ar pasibaigęs hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės įvykdymo terminas. Tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, – ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar hipotekos (įkeitimo) sandoryje. Hipotekos registro duomenimis (sutartinės hipotekos identifikavimo kodas ( - )) kreditorius yra nurodytas Nordea Bank Finland Plc, nurodyta skolininkė J. V., sutartine hipoteka užtikrinta prievolė: 2008-05-29 Būsto kreditavimo sutartis Nr. ( - ) kredito sutartis su esamais ir būsimais jos pakeitimais, prievolės dydis nurodytas 121640,00 EUR (b.l. 182-183). 2011-12-07 atliktas sutartinės hipotekos pakeitimas (identifikavimo kodas 03120110009032) ir prievolės dydis nurodytas 137500,00 EUR (b.l. 185). Iš kreditoriaus notarui pateikto 2012-12-04 prašymo Nr. OUT-27186 atlikti vykdomąjį įrašą matyti, kad kreditorius vadovaudamasis Kredito sutarties bendrosios dalies 11.1 punktu (b.l. 69), nuo 2012-11-28 vienašališkai nutraukė Kredito sutartį. Pažymėtina, kad CK 4.192 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog už prašyme atlikti vykdomąjį įrašą nurodytų duomenų teisingumą atsako hipotekos kreditorius. Iš prie Nordea Bank Finland Plc (AB) atsiliepimo į skundą pateiktų įrodymų matyti, jog bankas skolininkei siuntė pranešimą apie sutarties nutraukimą, kuriame buvo nurodyta, kad skolininkei nesumokėjus visų priklausančių mokėjimų pagal sutartį, Kredito sutartis nuo 2012-11-28 bus vienašališkai nutraukta, registruotu paštu Hipotekos lakšte nurodytu skolininkės gyvenamuoju adresu Klaipėdos raj. sav., ( - ) bei papildomu adresu ( - ), Klaipėda (b.l. 64-68). Pažymėtina, kad banko pranešime buvo nustatomas terminas įsipareigojimams pagal sutartį įvykdyti bei informacija apie skolos negrąžinimo pasekmes, įskaitant vienašališką Kredito sutarties nutraukimą prieš joje numatytus terminus. CK 6.166 straipsnyje įtvirtinta prezumpcija, nustatanti, kad pranešimas tapo žinomas nuo to momento, kai jis pasiekė adresato gyvenamąją vietą ar verslo vietą, išskyrus atvejus, kai adresatas įrodo, kad ne dėl jo kaltės jam nebuvo įmanoma gauti tokį pranešimą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pranešimas apie vienašališką kredito sutarties nutraukimą pareiškėjai buvo įteiktas. Taigi, notaras, turėdama hipotekos registro duomenis, išviešinusius skolininko įsipareigojimą, pagrįstai išdavė vykdomąjį įrašą, nes kreditoriaus prašyme atlikti vykdomąjį įrašą (b.l. 69-70) nurodyti duomenys atitiko Hipotekos registre nurodytus duomenis.

14Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad notaras, būdamas valstybės įgaliotu asmeniu, tinkamai vykdė jam LR Notariato įstatymo 1 straipsniu pavestas pareigas, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti notaro veiksmus neteisėtais.

15Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, pateikė teismui prašymą dėl 1415,70 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos (b.l. 94-95). CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba, byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (2006-04-26 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006). Atsižvelgiant į tai, kad skundas atmestas, iš pareiškėjos suinteresuoto asmens Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Suinteresuotas asmuo pateikė įrodymus, patvirtinančius 1415,70 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas turėjimą (skundo teisinė analizė, atsiliepimo į skundą parengimas). Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Įvertinus parengtų procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimas į skundą), pačios bylos apimtį (1 tomas); į tai, kad byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka, nekviečiant į proceso dalyvių į teismo posėdį, į tai, kad advokato kontora yra tame pačiame mieste, kur nagrinėjama byla, byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis, bylinėjimosi išlaidos mažintinos. Teismas, vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas patirtas teisinei pagalbai apmokėti mažina iki 700,00 Lt.

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-07 nutartimi, tenkinant pareiškėjos prašymą, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00175. Kadangi pareiškėjos skundas atmestinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-07 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 149 straipsnis).

17Vadovaujantis CPK 92 straipsniu iš pareiškėjos priteistina 34,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

18Vadovaudamasis CPK 513 straipsniu, 290-292 straipsniais teismas:

Nutarė

19skundą dėl notaro veiksmų atmesti.

20Priteisti iš pareiškėjos J. V., a.k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, j.a.k. 303252632, naudai 700,00 Lt (septynis šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš pareiškėjos J. V., a.k. ( - ) valstybės naudai 34,31 Lt (trisdešimt keturis Lt 31 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

22Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-07 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese antstolio J. P. vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00175 dėl išieškojimo iš J. V. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl notaro veiksmų, kuriuo prašo... 3. Teisme gautas suinteresuoto asmens Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaro... 4. Teisme gautas suinteresuoto asmens Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank... 5. Dalyvaujantis byloje asmenys apie teismo posėdį informuoti Civilinio proceso... 6. Skundas atmestinas.... 7. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja ir Nordea Bank Finland Plc,... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CPK XXXVI skyriaus... 9. Skunde pareiškėja nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-06-15... 10. Pareiškėja remiasi ir ta aplinkybe, kad notaras, jos manymu, nepagrįstai... 11. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas... 12. Taip pat pareiškėja skunde nurodė, kad notaras atlieka vykdomąjį įrašą... 13. Kaip jau buvo minėta, Aprašo 10 punkte nustatyta, kad notaras patikrina... 14. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad notaras, būdamas valstybės... 15. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-07 nutartimi, tenkinant pareiškėjos... 17. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu iš pareiškėjos priteistina 34,31 Lt... 18. Vadovaudamasis CPK 513 straipsniu, 290-292 straipsniais teismas:... 19. skundą dėl notaro veiksmų atmesti.... 20. Priteisti iš pareiškėjos J. V., a.k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank... 21. Priteisti iš pareiškėjos J. V., a.k. ( - ) valstybės naudai 34,31 Lt... 22. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-07 nutartimi taikytą... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...