Byla 2-2781-775/2015
Dėl antstolio S. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo GNSB Sodžius-10

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. J. skundą dėl antstolio S. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo GNSB Sodžius-10, ir

Nustatė

2R. J. 2014-12-12 kreipėsi į antstolį S. U. su skundu dėl 2014-11-25 patvarkymo dėl prašymo grąžinti atskaičiuotas lėšas iš netekto darbingumo pensijos netenkinimo. Nurodė, kad antstolio S. U. kontoroje vykdomas Kauno apylinkės teismo 2009-04-01 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-200/208 dėl 11 126,64 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjos išieškotojo GNSB Sodžius-10 naudai. 2013-09-17 surašytas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, patvarkymas išsiųstas į VSDFV Kauno skyrių. 2014-11-21 pareiškėja pateikė prašymą grąžinti neteisėtai išskaitytą netekto darbingumo pensiją, prašymas 2014-11-25 antstolio patvarkymu buvo atmestas. Pareiškėja skundžia pastarąjį patvarkymą, kadangi antstolis be pagrindo pareiškėjos gaunamą netekto darbingumo pensiją prilygina prie LR CPK 737 str. numatytų išmokų, R. J. gaunama netekto darbingumo pašalpa priskiriama prie socialinio draudimo pajamų ir išmokų (LR CPK 738 str.), kurių paskirtis – užtikrinti bent minimalų pragyvenimo lygį. Pareiškėja taip pat nurodė, jog teismai, nagrinėdami bylas, turi vadovautis teismų procesiniais sprendimais suformuotais precedentais.

3Antstolis S. U. 2014-12-16 patvarkymu netenkino R. J. skundo ir jį kartu su vykdomąja byla Nr. 0034/09/01101 persiuntė Kauno apylinkės teismui. Antstolis nurodė, jog pagal LR CPK 624 str. 2 d. 5 p. viena iš priverstinio vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ir kitų pajamų, LR CPK 737 str. nustato, kad išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančios pensijos. Įstatymai nedraudžia atlikti išskaitų iš netekto darbingumo pensijos. LR CPK 739 str. numatytas baigtinis sąrašas sumų, iš kurių negalima išieškoti, netekto darbingumo pensija šiame sąraše nėra nurodyta. Antstolis taip pat nurodė, kad netekto darbingumo pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo vadyba, tai nėra socialinė išmoka ar kompensacija, mokama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai, todėl netekto darbingumo pensija negali būti priskiriama prie socialinio draudimo pajamų ir išmokų, nurodytų LR CPK 738 str. Antstolis paaiškino, kad išskaitytos sumos pervestos išieškotojui, todėl antstolis neturi galimybės šių sumų grąžinti pareiškėjai. Antstolis prašė pareiškėjos R. J. skundą atmesti.

4Išieškotojas GNSB Sodžius-10 teismo nustatytu terminu atsiliepimo į skundą nepateikė, apie teisme iškeltą bylą suinteresuotas asmuo informuotas tinkamai (b. l. 14).

5Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

6Pareiškėjos skundas atmestinas.

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0034/09/01101 medžiagos nustatyta, jog 2009-04-01 Kauno miesto apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą byloje Nr. 2-200/2008 dėl 10 317,12 Lt skolos, 309,52 Lt žyminio mokesčio ir 500 Lt išlaidų už teisinę pagalbą išieškojimo iš skolininkės R. J. išieškotojo GNSB Sodžius-10 naudai (v. b. l. 2). 2009-05-26 patvarkymu antstolis priėmė vykdomąjį raštą vykdyti ir paragino skolininkę įvykdyti sprendimą (v. b. l. 4, 5). Sprendimo vykdymas skolininkės prašymu buvo atidėtas iki 2009-11-01 (v. b. l. 14). Iš pareiškėjos nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo išieškota dalis skolos (v. b. l. 19, 20, 22, 24, 30, 31). 2013-09-17 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S15356, kuriuo nurodė VSDFV Kauno skyriui iš R. J. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo dalies, viršijančios 1 MMA, ir 20 proc. nuo dalies, neviršijančios 1 MMA (v. b. l. 49). Iki 2014-10-31 iš viso iš skolininkės R. J. netekto darbingumo pensijos išskaityta 835,51 Lt (v. b. l. 67-69). 2014-11-20 skolininkė antstoliui pateikė prašymą grąžinti neteisėtai išskaitytą pensijos dalį, nes šių išmokų paskirtis – užtikrinti bent minimalų pragyvenimo lygį (v. b. l. 70). 2014-11-25 patvarkymu antstolis skolininkės prašymą atmetė, nurodė, jog išieškojimas negalimas tik iš laikino nedarbingumo pašalpos, nedarbo socialinio draudimo išmokų (v. b. l. 71).

8CPK 733 str. nustato, jog išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų, patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas patvarkymas, patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų turi būti nurodoma išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų ir davinių dydis, periodiškumas, kaip turi būti pasielgta su išskaitytais pinigais, darbdavio atsakomybė už antstolio reikalavimo nevykdymą ir kiti sprendimui vykdyti būtini nurodymai (CPK 733 str. 1 d., 2 d., 3 d.). Kaip nustatyta iš vykdomosios bylos medžiagos, 2013-09-17 antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, patvarkymas buvo išsiųstas VSDFV Kauno skyriui (v. b. l. 49). Patvarkyme antstolis nurodė, kokius veiksmus privalo atlikti VSDFV, kokio dydžio išskaitos turi būti atliktos ir jų periodiškumas.

9CPK 736 str. nustatyta, jog iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos, išskaitoma dvidešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK736 str. 1 d. 2 p.). Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 str. 2 d.). Minėtame 2013-09-17 patvarkyme tokios išskaitų dalys ir yra nurodytos antstolio (v. b. l. 49), nuo 2013-10-01 iki 2014-10-31 R. J. per mėnesį gaudavo 321,35 Lt netekto darbingumo pensiją (v. b. l. 67-69), kadangi ši suma neviršija Vyriausybės nustatytos MMA, kiekvieną mėnesį nuo šios sumos buvo nuskaičiuojama po 20 proc., t. y. po 64,27 Lt (v. b. l. 50-61, 63).

10CPK 737 str. nustato, jog išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančių pensijų (CPK 737 str. 7 p.). Iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo pašalpų, nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo (CPK 738 str.). Pareiškėja nurodo, jog jos gaunama netekto darbingumo pensija priskiriama prie LR CPK 738 str. nurodytų socialinio draudimo pajamų ir išmokų. Teismas su tokiais pareiškėjos argumentais nesutinka.

11Nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo sąlygas numato LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas, tuo tarpu netekto darbingumo pensija skiriama vadovaujantis LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu. Pastarojo įstatymo 4 str. nustatytos valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys, netekto darbingumo pensija yra viena iš jų (LR VSDPĮ 4 str. 1 d. 2 p.). Netekto darbingumo pensija priskiriama prie LR CPK 737 str. 7 p. numatytų pensijų, o ne prie 738 str. nurodytų laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo pašalpų ar nedarbo socialinio draudimo išmokų. Aukštesnės instancijos teismai ne kartą yra pažymėję, jog netekto darbingumo pensija prilygsta darbo užmokesčiui ir jokių ribojimų išieškoti iš šių pajamų įstatymas nenumato (2009-10-08 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje Nr. 2-1138/2009; 2012-04-23 Vilniaus apygardos teismo nutartis byloje Nr. 1K-299-495-2012; 2014-03-10 Vilniaus apygardos teismo nutartis byloje Nr. 2S-606-104/2014).

12Teismas taip pat nesutinka su pareiškėjos argumentais dėl kitų teismų suformuotų precedentų. Teismai, nagrinėdami bylas, turi vadovautis teismų procesiniais sprendimais suformuotais precedentais (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-03-28, 2007-10-24 nutarimai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008; kt.). Pažymėtina, jog skunde deklaratyviai minimos nutartys buvo priimtos esant kitokioms aplinkybėms nei šioje byloje, todėl šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog teismas nesivadovauja analogiškose bylose suformuotais teismų precedentais (2013-10-08 Kauno apygardos teismo nutartis byloje Nr. 2S-1677-657/2013).

13Įvertinus byloje esančius duomenis, vadovaujantis įstatymų nuostatomis, aukštesnės instancijos teismų išaiškinimais konstatuotina, kad antstolis tinkamai vykdė savo procesines pareigas ir išskaitos iš pareiškėjos gaunamų darbo užmokesčiui prilyginamų pajamų buvo atliekamos pagal įstatymo nuostatas, todėl pareiškėjos R. J. skundas netenkintinas, antstolio S. U. 2014-11-25 patvarkymas paliktinas galioti.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 443 str. 5 d., 513 str.,

Nutarė

15pareiškėjos R. J. skundą atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai