Byla A2-1656-512/2014
Dėl leidimo įvaikinti, viešame teismo posėdyje pagal pareiškėjo I. U. H. prašymą dėl proceso atnaujinimo, išvadą byloje teikiančios institucijos- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant S. J., dalyvaujant R. J., A. J., jos atstovei advokatei L. B., institucijos atstovei V. G., civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. J. prašymą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybai ir A. J. dėl leidimo įvaikinti, viešame teismo posėdyje pagal pareiškėjo I. U. H. prašymą dėl proceso atnaujinimo, išvadą byloje teikiančios institucijos- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. P2-12975-740/2009 pagal pareiškėjo R. J. prašymą suinteresuotiems asmenims A. J. ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl leidimo įvaikinti bei 2009-09-16 priimtas sprendimas, kuriuo nuspręsta leisti pareiškėjui R. J. įvaikinti V. V., pripažinti R. J. V. V. tėvu, o V. V. –R. J. dukra, pakeisti V. V. pavardę į pavardę „J.“.

3Pareiškėjas I. U. H. 2013-12-20 pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. P2-12975-740/2009, priimti naują sprendimą, kuriuo R. J. prašymo dėl leidimo įvaikinti netenkinti. Pareiškėjas I. U. H. nurodo, jog teismas nusprendė dėl neįtraukto dalyvauti į bylos nagrinėjimą jo, kaip V. J. biologinio tėvo, teisių ir pareigų, teismo sprendimas buvo priimtas be rašytinio biologinio tėvo sutikimo, teismas priimdamas sprendimą civilinėje byloje Nr. P2-12975-740/2009 netinkamai pritaikė materialinės teisės normas. Prašo atnaujinti procesą LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir 9 punkto pagrindu. Prašyme pateiktas prašymas atnaujinti terminą paduoti prašymui dėl proceso civilinėje byloje Nr. P2-12975-740/2009 atnaujinimo. Nurodo, jog apie priimtą 2009-09-16 sprendimą civilinėje byloje Nr. P2-12975-740/2009 sužinojo tik 2013-08-13 iš gauto A. J. atsiliepimo į I. U. H. ieškinį, CPK 368 straipsnyje nurodytas terminas praleistas nežymiai.

4Suinteresuotas asmuo A. J. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo I. U. H. prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriame nurodė, kad su prašymu nesutinka, prašė jo netenkinti, kadangi I. U. H. prašymą teismui pateikė praleidęs CPK 368 straipsnyje nustatytą terminą, be to, CPK 366 straipsnio pagrindų procesui atnaujinti nėra. I. U. H. duomenys vaiko gimimo įraše įrašyti nebuvo, todėl jo atžvilgiu negali būti taikoma CK 3.212 straipsnio nuostata dėl jo rašytinio sutikimo, nes biologinė vaiko tėvystė nebuvo pripažinta administracine arba nustatyta teismine tvarka. I. U. H. jau nuo 2006 metų žinojo, kad Lietuvoje Ispanijos įrašas negalioja, kad būtina pripažinti tėvystę pagal galiojusius Lietuvos Respublikos reikalavimus. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. jam yra žinoma, jog nepilnametė V. yra įvaikinta.

5Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog su prašymu dėl proceso atnaujinimo nesutinka. CPK 368 straipsnyje nurodytas terminas paduoti prašymui yra praleistas, nuo faktinio sužinojimo apie vaiko įvaikinimą iki prašymo teismui padavimo praėjo 16 mėnesių. 2012 m. rugpjūčio mėn. I. U. H. buvo atvykęs į Vaiko teisių apsaugos skyrių, norėdamas gauti informaciją apie V. V.. Skyriaus vedėjo pavaduotoja V. G. informavo jam, jog vaiką įvaikino jos motinos sutuoktinis R. J..

6Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog pareiškėjo I. U. H. prašymas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas. I. U. H. nuo 2009 m. žinojo, kad V. V. gimimo liudijime jis nebuvo įrašytas vaiko tėvu. 2009-08-20 raštu Vaiko teisių apsaugos tarnyba informavo pareiškėją, kad vaiko gimimo liudijime duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti bei pasiūlė įstatymo nustatyta tvarka pripažinti tėvystę arba kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo. Iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-16 sprendimo priėmimo dėl V. įvaikinimo, mergaitė buvo galimas įvaikinti vaikas, nes jos kilmė iš tėvo pusės nebuvo nustatyta, todėl mergaitės galimo biologinio tėvo sutikimas dėl jos įvaikinimo nebuvo reikalingas. Įsiteisėjus 2009-09-16 sprendimui dėl įvaikinimo buvo panaikinti bet kokie nepilnametės ryšiai, t.y. tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos su biologine šeima iš tėvo pusės. Tarnyba nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad terminas procesui atnaujinti praleistas nežymiai ar dėl objektyvių priežasčių.

7R. J. atsiliepimo į pateiktą prašymą dėl proceso atnaujinimo nepateikė.

8Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo A. J. su prašymu nesutiko, paaiškino atsiliepime išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad vaikui yra jau 9 metai, tėvu laiko R. J., nors santuoka su R. J. nutraukta, tačiau jis su vaiku bendrauja, jį išlaiko.

9Suinteresuoto asmens A. J. atstovė prašo prašymo netenkinti, nes praleistas įstatymo nustatytas terminas, be to nėra jokių atnaujinimo pagrindų.

10Suinteresuotas asmuo R. J. paaiškino, kad mergaitė jį pamilo kaip tėvą, įvaikinimas įvyko pagal nustatytą Lietuvoje tvarką, nutraukus santuoką su A. J. toliau bendrauja su mergaite.

11Institucijos atstovė paaiškino, kad su pareiškėju 2006 m. susirašinėjo, jam paaiškinta buvo, kad vaiko gimimo liudijime jis nėra įrašytas vaiko tėvu, pasiūlyta kreiptis dėl tėvystės pripažinimo ar nustatymo, po įvaikinimo jis buvo atėjęs į tarnybą, tuomet jam pasakė, kad mergaitė yra įvaikinta.

12Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant

13Pareiškėjas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai.

14Prašymas netenkintinas.

15Proceso atnaujinimas yra išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Proceso atnaujinimas byloje yra įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties peržiūrėjimo procesinė galimybė, atliekama Lietuvos Respublikos CPK XVIII skyriaus normų nustatyta tvarka ir sąlygomis tada, kai nelieka galimybės patikrinti konkretų teismo procesinį sprendimą teismų instancine tvarka. Kiekvienas teismo sprendimas turi būti teisingas. Pagrindinė šio reikalavimo įgyvendinimo sąlyga – teisingai nustatytos ir ištirtos bylos aplinkybės, tinkamai taikytos teisės normos. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti galimo neteisėto įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinių pasekmių ir taip įvykdyti teisingumą.

16Teismas gali nutartimi atnaujinti procesą tik nustatęs, jog yra paduotas nepraleidus įstatymo nustatyto termino ir yra pagrįstas CPK 366 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintais pagrindais (CPK 368 straipsnio 1 dalis, 370 straipsnis). Pažymėtina, jog nustatyto termino tokiam prašymui paduoti praleidimas sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

17Proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjas I. U. H. nurodo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir 9 punktą, kurie numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialių teisių ir pareigų bei jei teismo sprendime padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant sprendimą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

18Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad V. J. 2005-05-12 Lietuvos Respublikos išduotame gimimo liudijime įrašyti duomenys tik apie vaiko motiną. Kadangi tėvai buvo nesusituokę ir nebuvo pateiktas įstatymu nustatyta tvarka patvirtintas vaiko tėvo pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, vadovaujantis tuo metu galiojančių Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 129, 16 p. 2 d., 23 p. ir 24.4 p., duomenys apie biologinį tėvą nebuvo įrašyti. 2009-09-16 sprendimu R. J. leista įvaikinti V. V., pakeičiant jos pavardę į J..

19CPK 368 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Sistemiškai aiškinant CPK 73 straipsnio 3 dalies, 78 straipsnio, 368 straipsnio nuostatas, atnaujinamojo trijų mėnesių termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti pradžia siejama su subjektyviu prašymą paduodančio asmens sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias pagrindą procesui atnaujinti, momentu.

20Pareiškėjas prašyme nurodo, kad apie priimtą 2009-09-16 sprendimą civilinėje byloje Nr. P2-12975-740/2009 sužinojo tik 2013-08-13 iš gauto A. J. atsiliepimo į I. U. H. ieškinį (civilinė byla Nr. N2-7205-676/2013, naujas bylos Nr. N2-67-676/2014). Nustatyta, kad pareiškėjas dar 2006 m. elektroniniu paštu susirašinėjo su Klaipėdos miesto vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotoja V. G.. Nuo 2009 metų turėjo Lietuvoje atstovą profesionalų teisininką- advokatą (advokatę L. R., vėliau nuo 2012 m. advokato padėjėją S. G.), pareiškėjui buvo žinomos aplinkybės, kad nepilnamečio vaiko V. V. (dabar J.) gimimo liudijime, išduotame Lietuvoje 2005 m., jis nėra nurodytas kaip vaiko tėvas. Be to, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento Vaikų teisų apsaugos skyrius 2009-08-20 raštu Nr. (24.32)-VT4-1521 pareiškėjui I. U. H. pasiūlė pripažinti tėvystę ar kreiptis dėl tėvystės nustatymo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius savo išvadoje nurodė, jog 2012 m. rugpjūčio mėnesį pareiškėjui atvykus į skyrių buvo informuota, jog V. yra įvaikinta. Teismo posėdžio metu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodytas aplinkybes patvirtino. Taigi, jau 2012 m. rugpjūčio mėn. pareiškėjui buvo žinoma, kad mergaitė yra įvaikinta. Pareiškėjas nenurodo, jokių esminių aplinkybių ir tai pagrindžiančių įrodymų, kodėl nedelsiant nesikreipė į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje.

21Pareiškėjas savo pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo pripažįsta, jog yra praleidęs terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, tačiau teigia, kad CPK 368 straipsnyje nurodytas terminas praleistas nežymiai, kadangi terminą skaičiuoja nuo 2013-08-13. Su tokiais argumentai teismas nesutinka, kadangi kaip jau buvo minėta, pareiškėjui jau 2012 m. rugpjūčio mėnesį buvo žinomos aplinkybės apie įvaikinimą. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas nėra naikinamasis, todėl pareiškėjas dėl svarbios priežasties praleidęs terminą, gali prašyti jį atnaujinti (CPK 78 straipsnis). Pareiškėjo prašymas atnaujinti terminą yra nemotyvuotas, pareiškėjas prašydamas atnaujinti terminą paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. P2-12975-740/2009 nenurodo aplinkybių, kodėl terminas buvo praleistas ir nepateikia įrodymų, pagrindžiančių termino praleidimo priežastis. Pareiškėjas jau 2009 m. žinodamas, kad jis gimimo liudijime nėra įrašytas vaiko tėvu, delsė, nesiėmė aktyvių veiksmų, nepasinaudojo galimybe, kaip jam buvo pasiūlyta, pripažinti tėvyste ar kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo ir tik 2013-05-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nustatymo (civilinė byla Nr. N2-67-676/2014) bei 2013-12-20 padavė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. P2-12975-740/2009. Pažymėtina, jog civilinė byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą yra įvaikinimo byla, susijusi su nepilnamečiu vaiku, kuriam yra devyni metai, daugiau nei keturi metai yra įvaikintas kito asmens -R. J., kurį laiko savo tėvu. Tiek A. J., tiek R. J. teismo posėdžio metu parodė, jog R. J., nors ir santuoka su A. J. nutraukta, tačiau su vaiku palaiko ryšius, bendrauja. Proceso atnaujinimas tokioje byloje reikštų atsiradusį teisinį neapibrėžtumą, susiklosčiusių teisinių santykių nestabilumą, kurie įtakotų nepilnametį vaiką.

22CK 3.227 straipsnyje reglamentuotos įvaikinimo pasekmės. CK 3.227 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, jog įvaikinimu panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę. Tai gi, įsiteisėjus 2009-09-16 sprendimui dėl įvaikinimo buvo panaikintos nepilnametės V. J. su biologiniu tėvu tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad praleistas CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas, vadovaujantis prioritetiniais nepilnamečių vaikų teisių apsaugos ir gynimo, teisinio apibrėžtumo, teisinių santykių stabilumo principais, pareiškėjui nenurodžius jokių esminių aplinkybių, dėl kurių buvo praleistas CPK 368 straipsnyje nurodytas terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti, nesant prie prašymo jokių įrodymų, reikšmingų sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, nenustačius pagrindų procesui atnaujinti, pareiškėjo I. U. H. prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 370 straipsniu, teismas

Nutarė

25prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

26Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr.... 3. Pareiškėjas I. U. H. 2013-12-20 pateikė teismui prašymą atnaujinti... 4. Suinteresuotas asmuo A. J. pateikė atsiliepimą į... 5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės... 7. R. J. atsiliepimo į pateiktą prašymą dėl proceso... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo A. J. su... 9. Suinteresuoto asmens A. J. atstovė prašo prašymo... 10. Suinteresuotas asmuo R. J. paaiškino, kad mergaitė jį... 11. Institucijos atstovė paaiškino, kad su pareiškėju 2006 m. susirašinėjo,... 12. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės... 13. Pareiškėjas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 14. Prašymas netenkintinas.... 15. Proceso atnaujinimas yra išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar... 16. Teismas gali nutartimi atnaujinti procesą tik nustatęs,... 17. Proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjas I. U. H. nurodo CPK 366 straipsnio 1... 18. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 19. CPK 368 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad prašymas atnaujinti procesą... 20. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad apie priimtą 2009-09-16 sprendimą... 21. Pareiškėjas savo pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo pripažįsta,... 22. CK 3.227 straipsnyje reglamentuotos įvaikinimo pasekmės. CK 3.227 straipsnio... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad praleistas CPK 368... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 25. prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.... 26. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...