Byla e2VP-675-743/2016
Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Odetai Gruodienei, atsakovės atstovei advokato padėjėjai Rūtai Januškaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi V. K. (iki santuokos – L.) prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo,

Nustatė

32013 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013 nuspręsta įpareigoti atsakovę V. L., a. k. ( - ) savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio Lazdijų r. ( - ), savininkų rašytinį sutikimą nesudėtingo I grupės statinio - 6,0 m x 2,20 m dydžio medžiu apkalto statybinio vagonėlio su pristatyta 4,0 m x 2,20 m dydžio medine pavėsine, statybai. Jeigu per nustatytą terminą atsakovė šio reikalavimo neįvykdys, per keturis mėnesius nuo šio termino pabaigos ji privalo savo lėšomis nugriauti šį savavališkai pastatytą statinį bei sutvarkyti statybvietę. Per teismo nustatytą keturių mėnesių terminą atsakovei neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti statinį, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovės patirtas išlaidas.

42014 m. lapkričio 18 d. ir 2015 m. gegužės 13 d. nutartimis V. K. prašymas dėl 2013 m. balandžio 3 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013 vykdymo atidėjimo patenkintas ir 2013 m. balandžio 3 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013, kuriuo nuspręsta įpareigoti atsakovę V. L., a. k. ( - ) savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio Lazdijų r. ( - ), nesudėtingo I grupės statinio - 6,0 m x 2,20 m dydžio medžiu apkalto statybinio vagonėlio su pristatyta 4,0 m x 2,20 m dydžio medine pavėsine, statybai, vykdymas atidėtas vieneriems metams ir trims mėnesiams.

52016 m. liepos 8 d. prašymu atsakovė prašo atidėti šio sprendimo vykdymą vieneriems metams, nurodo, kad per teismo nustatytą laikotarpį nesuspėjo įsiteisinti statybos, nes paaiškėjo, kad patvirtinus pagal 2015 m. kovo 5 d. sutartį parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, dabartinė pastato buvimo vieta nepatenka į projekte pažymėtą užstatymo zoną, todėl įteisinimas negalimas. Atsakovė bandė statinį įteisinti parengusi kadastrinių matavimų bylą ir pateikusi Deklaraciją apie statybos užbaigimą, tačiau šis jos prašymas nepatenkintas ir atsisakyta nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ir juos pakeisti. Esant tokiai situacijai, atsakovei beliko tik vėl parengti naują Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kuriame būtų patikslinta užstatymo zona ir ji būtų pažymėta atsakovės pirties buvimo vietoje. Atsakovė 2016 m. liepos 18 d. susitarė dėl naujo Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto parengimo ir kreipėsi dėl sąlygų projektavimui gauti. Pabaigti šiai procedūrai prašo nustatyti vienerių metų terminų.

6Ieškovės Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos atstovė prašo prašymą atmesti, kadangi atsakovė sprendimo nevykdo jau ilgą laiką, nėra pakankamai aktyvi, nepateikė įrodymų, kurie leistų sprendimo vykdymą atidėti, o savavališka statyba negali tęstis neapibrėžtą laiką. Ieškovės atstovė sutinka, kad atsakovei patikslinus Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte užstatymo teritoriją, statinio įteisinimas galimas.

7Civilinėje byloje Nr. e2-388-743/2015 esantis Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas patvirtina, kad atsakovė nuo 2014 m. lapkričio 28 d. yra įregistravusi ūkininko ūkį, o 2014 m. gruodžio 5 d. buvo pateikusi prašymą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl šio prašymo 2015 m. sausio 21 d. priėmė sprendimą ir išdavė planavimo sąlygas. Iš sutarties matyti, kad atsakovė 2015 m. kovo 5 d. sudarė susitarimą dėl šio projekto parengimo. Iš 2016 m. birželio 23 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus rašto Nr. 2D-9159-(14.24) matyti, kad svarstant galimybę šalims sudaryti taikos sutartį vykdymo procese, konstatuota, kad atsakovės pirties buvimo vieta pagal parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą nepatenka į jame pažymėtą užstatymo zoną. 2015 m. gegužės 10 d. Deklaracija apie statybos užbaigimą, paskirties pakeitimą bei 2016 m. gegužės 12 d. sprendimas Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo patvirtina ir tai, kad atsakovė siekė statinį įteisinti ir pagal statinio užbaigimo deklaraciją, tačiau ir šiuo būdu atsakovė statinio neįteisino. 2016 m. liepos 18 d. atsakovė susitarė dėl naujo Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto parengimo ir kreipėsi dėl sąlygų jam išdavimo.

8Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Nagrinėjamos bylos atveju, teismui priėmus sprendimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, savavališka statyba negali tęstis neapibrėžtą terminą, ji arba turi būti įteisinta ir taip netekti savavališkos statybos statuso arba pašalinta apskritai, priešingu atveju, sprendimas netektų prasmės. Tačiau pažymėtina ir tai, kad tiek Konstitucinis Teismas, tiek Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, jog sprendimas įpareigoti statytoją statomą statinį nugriauti yra proporcingas (adekvatus) padarytam pažeidimui ir atitinkantis siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus apginti pažeistas asmenų teises, išlaikyti teisingą visuomenės ir asmens interesų pusiausvyrą, užtikrinti aplinkos, saugomų teritorijų ir vertingų vietovių, kitų gamtos objektų apsaugą, tinkamą, racionalų teritorijų naudojimą, ir vertintinas kaip konstituciškai pagrįstas tik tuo atveju, kai atlikti statybos darbai toje vietoje yra apskritai negalimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti pašalinami tik nugriaunant statinį (Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarimas, Aukščiausiojo Teismo nutartis 3K-3-270/2012). Šiame kontekste pažymėtina, kad tiek sprendimo priėmimo metu 2013 m. balandžio 3 d., tiek atsakovei bandant statinį įteisinti, nekilo ir nekyla ginčas dėl to, kad ginčo statinį atsakovė gali įteisinti. Atliekant įteisinimo darbus, atsakovė turėjo atidalinti žemės sklypą iš bendrosios dalinės nuosavybės, dėl to sprendimas įsiteisėjo 2014 m. balandžio 2 d., turėjo atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus, įregistruoti žemės sklypą, įregistruoti ūkininko ūkį ir parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Visus šiuos veiksmus atsakovė nuosekliai atlikinėjo, tačiau paaiškėjo, kad ginčo statinys nepatenka į projekte pažymėtą užstatymo zoną, dėl ko atsakovė kreipėsi dėl naujo Kaimo plėtros ir žemėtvarkos projekto parengimo. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad ginčo statinio įteisinimo procesui turėjo įtakos ir trečiųjų asmenų veiksmai. Nors sutiktina, kad atsakovė galėjo būti aktyvesnė, rūpestingesnė, anksčiau pastebėti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ydas ir imtis priemonių joms pašalinti, tačiau likusi statybos įteisinimo procedūra nėra didelė, vykdant statybos įteisinimo procedūrą atsakovė investavo savo lėšas, todėl sprendimo nugriauti statinį vykdymas šioje stadijoje pažeistų protingumo ir sąžiningumo principą. Atidėjus sprendimo vykdymą atidėjimo nebus paneigtas pats sprendimas, šios statybos įteisinimo terminas nevaržo ir nepažeidžia jokių suinteresuotų asmenų interesų ir teisių, jų neapsunkina ir nepaneigia viešojo intereso svarbos, todėl pripažintina, kad vykdymo atidėjimas nepažeidžia proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principų. Įvertinus tai, teisėja sprendžia, kad atsakovės nurodyti argumentai pripažintini pakankamais konstatuoti, jog sprendimo dėl savavališkos statybos įvykdymas turi būti atidėtas jos prašomam laikotarpiui.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

10V. K. prašymą dėl 2013 m. balandžio 3 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013 vykdymo atidėjimo patenkinti.

112013 m. balandžio 3 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013, kuriuo nuspręsta įpareigoti atsakovę V. L., a. k. ( - ) savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio Lazdijų r. ( - ), nesudėtingo I grupės statinio - 6,0 m x 2,20 m dydžio medžiu apkalto statybinio vagonėlio su pristatyta 4,0 m x 2,20 m dydžio medine pavėsine, statybai, vykdymą atidėti vieneriems metams, termino pradžią skaičiuojant nuo anksčiau nustatyto termino pasibaigimo dienos.

122016 m. liepos 13 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – iki atsakovės prašymo dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo išsprendimo sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio Giedriaus Salicko žinioje esančioje vykdomojoje byloje Nr. 0182/15/00666, palikti galioti iki nutarties įsiteisėjimo.

13Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai