Byla e2-388-743/2015
Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei D. G., atsakovės atstovei advokato padėjėjai Rūtai Januškaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi V. K. (iki santuokos – L.) prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo,

Nustatė

32013 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013 nuspręsta įpareigoti atsakovę V. L., a. k. (duomenys neskelbtini) savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio ( - ), savininkų rašytinį sutikimą nesudėtingo I grupės statinio - 6,0 m x 2,20 m dydžio medžiu apkalto statybinio vagonėlio su pristatyta 4,0 m x 2,20 m dydžio medine pavėsine, statybai. Jeigu per nustatytą terminą atsakovė šio reikalavimo neįvykdys, per keturis mėnesius nuo šio termino pabaigos ji privalo savo lėšomis nugriauti šį savavališkai pastatytą statinį bei sutvarkyti statybvietę. Per teismo nustatytą keturių mėnesių terminą atsakovei neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti statinį, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovės patirtas išlaidas.

42014 m. lapkričio 18 d. nutartimi V. K. prašymas dėl 2013 m. balandžio 3 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013 vykdymo atidėjimo patenkintas ir 2013 m. balandžio 3 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013, kuriuo nuspręsta įpareigoti atsakovę V. L., a. k. (duomenys neskelbtini) savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio ( - ), nesudėtingo I grupės statinio - 6,0 m x 2,20 m dydžio medžiu apkalto statybinio vagonėlio su pristatyta 4,0 m x 2,20 m dydžio medine pavėsine, statybai, vykdymas atidėtas trims mėnesiams.

5Pateiktu prašymu atsakovė prašo atidėti šio sprendimo vykdymą, nurodo, kad per teismo nustatytą laikotarpį nesuspėjo įsiteisinti statybos, nes paaiškėjo, kad būtina patvirtinti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kuris šiuo metu yra parengtas, tačiau nėra pateiktas svarstyti. Pabaigti šiai procedūrai prašo nustatyti vienerių metų terminų, kadangi svarstymo procedūra gali užtrukti apie 6 mėnesius.

6Ieškovės Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos atstovė iš esmės prašymui neprieštarauja, kadangi yra galimybė įteisinti atsakovės statybą, tačiau nurodo, kad ieškovė yra pateikusi vykdomąjį raštą vykdymui, o pradėjus vykdymo procesą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnis negali būti taikomas, atsakovė turėtų susitarti su išieškotoja ir šį klausimą spręsti CPK 625 – 627 straipsnių nustatyta tvarka.

7Trečiasis asmuo – Lazdijų rajono savivaldybės administracija į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta.

8Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas patvirtina, kad atsakovė nuo 2014 m. lapkričio 28 d. yra įregistravusi ūkininko ūkį. 2014 m. gruodžio 5 d. ji pateikė prašymą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl šio prašymo 2015 m. sausio 21 d. priėmė sprendimą ir išdavė planavimo sąlygas. Iš sutarties matyti, kad atsakovė 2015 m. kovo 5 d. sudarė susitarimą dėl projekto parengimo. Iš atsakovės atstovės paaiškinimų matyti, kad projektas yra parengtas, likusi jo svarstymo procedūra. Pažymėtina ir tai, kad atsakovės veiksmų apimčiai įtakos turėjo ir teismo sprendimai dėl atsakovei priklausančio žemės sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, kuris įsiteisėjo tik 2014 m. balandžio 2 d.

9Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-903/2001; Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1113/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

10Nagrinėjamos bylos atveju, teismui priėmus sprendimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, savavališka statyba negali tęstis neapibrėžtą terminą, ji arba turi būti įteisinta ir taip netekti savavališkos statybos statuso arba pašalinta apskritai, priešingu atveju, sprendimas netektų prasmės.

11Vertinant byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad savavališkos statybos įteisinimui nustatyta griežta tvarka, kurios palaipsniui turi būti laikomasi, t.y. negalima atlikto kito įteisinimo etapo, neatlikus ankstesnio, atskiri veiksmai užtrunka pakankamai ilgą laiką (kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo, svarstymo, tvirtinimo procedūros). Atsakovės veiksmai siekiant sklypo atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės su kitais bendraturčiais, jo įregistravimo viešajame registre kaip atskiro turto, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo sąlygų išdavimo ir jo rengimo procedūros buvo sistemingi ir nuolatiniai. Aptarti dokumentai patvirtina, kad atsakovės veiksmams, įteisinant savavališką statybą įtakos turėjo trečiųjų asmenų veiksmai, kurie apribojo atsakovės galimybes savo nuožiūra atlikti įteisinimo veiksmus. Atsakovei likusi statybos įteisinimo procedūra nėra didelė, vykdant statybos įteisinimo procedūrą atsakovė investavo savo lėšas, todėl sprendimo nugriauti statinį vykdymas šioje stadijoje pažeistų protingumo principą, esant šioms aplinkybėms, dėl sprendimo vykdymo atidėjimo nebus sumenkintas pats sprendimas, teismo sprendimu yra pripažinta, kad, apskritai, atsakovės sklype statyba yra galima, šios statybos įteisinimo terminas nevaržo ir nepažeidžia jokių suinteresuotų asmenų interesų ir teisių, jų neapsunkina ir nepaneigia viešojo intereso svarbos, nepažeidžia proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principų. Įvertinus tai, teisėja sprendžia, kad atsakovės nurodyti argumentai pripažintini pakankamais konstatuoti, jog sprendimo dėl savavališkos statybos įvykdymas turi būti atidėtas jos prašomam laikotarpiui.

12Ieškovės atstovės argumentai, kad pradėjus vykdymo procesą CPK 284 straipsnio taikymas negalimas, dėl to šalys gali tartis tik vykdymo procese CPK 625 – 627 straipsnių nustatyta tvarka, atmestini kaip nepagrįsti, nes CPK 284 straipsnis nenustato jokių jo taikymo apribojimų proceso stadijos atžvilgiu.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. spalio 16 d. ieškovei išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-24-743/2013vykdyti teismo sprendimą priverstinai, nes iki 2014 m. spalio 16 d., 2014 m. lapkričio 18 d. nutartimi nustatytu terminu įvykdyti sprendimą, atsakovė to nepadarė. Iš šalių paaiškinimų, 2015 m. kovo 30 d. antstolio Giedriaus Salicko patvarkymo kopijos matyti, kad pagal išduotą vykdomąjį raštą pradėta 2013 balandžio 3 d. sprendimo vykdymo procedūra. Įvertinus tai, kad atsakovės prašymą patenkinus ir nustačius papildomą terminą minėtam sprendimui įvykdyti, šiuo metu šio sprendimo vykdymas negalimas, todėl vykdomasis dokumentas panaikintinas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

15V. K. prašymą dėl 2013 m. balandžio 3 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013 vykdymo atidėjimo patenkinti.

162013 m. balandžio 3 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013, kuriuo nuspręsta įpareigoti atsakovę V. L., a. k. (duomenys neskelbtini) savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio ( - ), nesudėtingo I grupės statinio - 6,0 m x 2,20 m dydžio medžiu apkalto statybinio vagonėlio su pristatyta 4,0 m x 2,20 m dydžio medine pavėsine, statybai, vykdymą atidėti vieneriems metams, termino pradžią skaičiuojant nuo anksčiau nustatyto termino pasibaigimo dienos.

172015 m. balandžio 21 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – iki atsakovės prašymo dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo išsprendimo sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio Giedriaus Salicko žinioje esančioje vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), palikti galioti iki nutarties įsiteisėjimo.

18Vykdomąjį dokumentą – vykdomąjį raštą, išduotą Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 16 d. Nr. 2-24-743/2013, panaikinti nutarčiai įsiteisėjus.

19Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi V. K. (iki santuokos – L.)... 3. 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-24-743/2013... 4. 2014 m. lapkričio 18 d. nutartimi V. K. prašymas dėl 2013 m. balandžio 3 d.... 5. Pateiktu prašymu atsakovė prašo atidėti šio sprendimo vykdymą, nurodo,... 6. Ieškovės Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos atstovė iš... 7. Trečiasis asmuo – Lazdijų rajono savivaldybės administracija į teismo... 8. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas patvirtina, kad atsakovė nuo 2014... 9. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,... 10. Nagrinėjamos bylos atveju, teismui priėmus sprendimą pašalinti... 11. Vertinant byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad savavališkos... 12. Ieškovės atstovės argumentai, kad pradėjus vykdymo procesą CPK 284... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. spalio 16 d. ieškovei išduotas... 14. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,... 15. V. K. prašymą dėl 2013 m. balandžio 3 d. teismo sprendimo civilinėje... 16. 2013 m. balandžio 3 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje... 17. 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę –... 18. Vykdomąjį dokumentą – vykdomąjį raštą, išduotą Lazdijų rajono... 19. Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno...