Byla 2-215-672/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, sekretoriaujant J. D., dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui A. K., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2Pareiškėjas V. K. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 2005 m. gegužės 13 d. mirus I. K., jis priėmė ir iki šiol valdo mirusiosios buvusios sutuoktinės turtą. Pareiškėjas nurodė, kad su I. K. susituokė Akmenės rajono apylinkės teismo 1995 m. liepos 21 d. sprendimu santuoka buvo nutraukta. Nuo tada jis su I. K. gyveno skyriumi, ryšių nebepalaikė, jų niekas nebesiejo. Ištuokos liudijimas jam nebuvo reikalingas, todėl niekur nesikreipė, manė, kad teismui nutraukus santuoką, sprendimui įsiteisėjus, santuoka ir yra laikoma nutraukta. Po santuokos nutraukimo jis gyveno vienas, 1996 m. jis nuosavybės teisėmis įgijo butą , kur nuolat ir šiuo metu gyvena. Norėdamas parduoti minėtą butą, išsiaiškino, kad negali to padaryti, nes butas pirktas civilinės metrikacijos skyriuje neįregistravus teismo sprendimo dėl jo ir I. K. santuokos nutraukimo, t.y. laikomas bendra sutuoktinių nuosavybe. Po santuokos nutraukimo jo buvusi sutuoktinė I. K. gyveno , jis - . Dėl įstatymų nežinojimo susidarė situacija, kad jis neturi galimybės disponuoti po santuokos nutraukimo savo lėšomis įsigytu butu. Savo teises gali apginti tik teismine tvarka nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad po buvusios sutuoktinės I. K. mirties jis priėmė ir nepertraukiamai valdo iki šiol aukščiau nurodytą butą. Vaikų su sutuoktine neturėjo, I. K. artimieji jokių pretenzijų į butą nereiškia, daugiau suinteresuotų asmenų nėra.

3Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti pareiškėjui nedalyvaujant (17 b. l.).

4Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 1995 m. liepos 21 d. sprendimu buvo nutraukta pareiškėjo ir dabar jau mirusios jo buvusios sutuoktinės I. K. santuoka, tačiau pareiškėjas santuokos nutraukimo neįregistravo civilinės metrikacijos įstaigoje, kaip to reikalauja įstatymas. Nutraukus santuoką, pareiškėjui ir jo buvusiai sutuoktinei gyvenant jau atskirai, pareiškėjas 1996 m. įgijo butą, kuriame nuolat ir gyveno, naudojosi šiuo turtu vienas pats, juo rūpinosi. Norėdamas parduoti šį jam priklausantį butą, pareiškėjas sužinojo, kad to padaryti negali, nes jo ir I. K. santuokos nutraukimas civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotas tik 2002-05-14, t. y. po to, kai jie faktiškai buvo nutraukę santuoką ir jis savo vardu buvo nupirkęs butą. Palaiko atstovaujamojo pareiškimą ir prašo nustatyto juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas, buvusiai sutuoktinei I. K. 2005-05-13 mirus, priėmė ir iki šiol valdo jos palikimą.

5Liudytojas A. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis ir pareiškėjas V. K. gyvena vienoje namo laiptinėje, yra kaimynai. V. K. į esantį jo kaimynystėje butą atsikraustė gyventi vienas, bute darė remontą. Jis niekada nėra matęs, kad bute gyventų kokia nors moteris. Pareiškėjas dirba tolimųjų reisų vairuotoju, į butą grįžta tik pailsėti. Kol V. K. būna išvykęs, bute niekas kitas negyveno ir negyvena. Kiek jam yra žinoma, pareiškėjas yra išsiskyręs, butą pirko jau nutraukus santuoką, vienas jame ir gyvena.

6Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodė, kad dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą, prašo spręsti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (23 b.l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Išklausius teismo posėdyje proceso dalyvių paaiškinimų, ištyrus byloje esančius dokumentus, matyti, kad V. K., gim. , ir I. R. (po santuokos sudarymo – K.), gim. , susituokė 1990 m. lapkričio 24 d. (3, 5 b. l.). 1995 m. liepos 21 d. Akmenės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-349-95 minėta santuoka buvo nutraukta (6 b. l.). Ištuokos liudijime AA Nr. 357801 nurodoma, kad V. K., asmens kodas ( - ), ir I. K., asmens kodas ( - ), santuoka nutraukta 2002 m. gegužės 14 d. (7 b. l.). I. K. mirė 2005 m. gegužės 13 d. (8 b. l.). Nuo 1997 m. rugpjūčio 21 d. iki mirties I. K. deklaruota gyvenamoji vieta buvo (9 b. l.). V. K. deklaruota gyvenamoji vieta nuo 1997 m. – (10 b. l.). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis vieno kambario butas , unikalus Nr. , nuo 1997 m. sausio 15 d. nuosavybės teise priklauso V. K. pagal 1996 m. lapkričio 8 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 1774 (11, 12 b. l.). Byloje pateikti mokėjimo dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo atstovo nurodytas aplinkybes, jog pareiškėjas, gyvendamas jam nuosavybės teise priklausančiame bute, juo rūpinosi, mokėjo su juo susijusius komunalinius mokesčius (mokėjimo pažymos ir kvitai pateikti prie bylos).

9Teismų praktikoje pripažįstama, kad palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises. Faktišku pradėjimu valdyti pripažįstami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės. Svarbu, kad iš įpėdinio aktyvių veiksmų būtų matyti, jog jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku: tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, palaiko jį tinkamos būklės ir pan. Taigi, asmuo, grindžiantis savo reikalavimus palikimo priėmimu faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis kaip įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo.

10Iš pareiškėjo, liudytojo paaiškinimų, pateiktų dokumentų, matyti, kad V. K. iki ir po sutuoktinės mirties faktiškai turtą, t. y. butą, valdė kaip vienintelis savininkas, juo naudojosi, prižiūrėjo, ten gyveno, darė remontus, mokėjo mokesčius. Suinteresuotas asmuo - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja, duomenų, kad valstybė būtų pradėjusi I. K. palikimo priėmimo procedūrą, nepateikta. Duomenų, kad juridinio fakto nustatymas pažeistų kitų galimai suinteresuotų asmenų interesus, nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į gausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje nurodoma, jog gyvenimas paveldimame būste po palikėjo mirties, gyvenamosios patalpos remontas ir kitokia jos priežiūra paprastai yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad įpėdinis faktiškai pradėjo valdyti palikimą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-08 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartį civilinėje byloje 3K-3-382/2010 ir kt.), įvertinus byloje ištirtų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo prašymas tenkintinas.

11Nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad V. K. po savo sutuoktinės I. K. mirties faktiniu valdymu priėmė jos palikimą, pradėjęs visą turtą faktiškai valdyti, rūpintis kaip savo turtu, t. y. faktinio valdymo būdu. Nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas reikalingas paveldėjimo teisei įregistruoti.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalis nustato, kad ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.11 straipsniu, 5.13 straipsniu, 5.50 straipsniu, 5.51 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 442 straipsnio 1 daleis 1 punktu, 443 straipsnio 6 dalimi, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

14Prašymą tenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K., asmens kodas ( - ), priėmė I. K., asmens kodas ( - ), mirusios 2005 m. gegužės 13 d., palikimą po jos mirties faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą.

16Nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas reikalingas paveldėjimo teisei įregistruoti.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai