Byla 2-135/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-1782-555/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu. Nurodė, kad dalyvavo atsakovo skelbtame daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos rangos darbų konkurse, tačiau atsakovas 2008 m. spalio 22 d. sprendimu ieškovo konkursinį pasiūlymą atmetė ir sudarė preliminarią konkursinę eilę, o 2008 m. spalio 27 d. sprendimu atmetė ir ieškovo pretenziją. Ieškovo nuomone, šie atsakovo sprendimai neteisėti, todėl ieškiniu prašė juos panaikinti.

4Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti minėto daugiaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo rangos darbų pirkimo viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nurodė, kad atsakovui sudarius pirkimo sutartį su kitu konkurso dalyviu, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas ir ieškovo pažeistų teisių atkūrimas būtų ribojamas atsakovo jau sudarytos sutarties. Be to, ieškovo nuomone, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų įgyvendintas ekonomiškumo principas bei išsaugota bylos šalių interesų pusiausvyra.

5Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi šį prašymą patenkino: sustabdė ginčo viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Dėl šios teismo nutarties atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą atmesti. Atsakovas nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 548 „Dėl socialinio būsto fondo plėtros 2008-2010 metų programos patvirtinimo“ patvirtino Socialinio būsto fondo plėtros 2008-2010 metų programą, kurios 2 punktu yra patvirtintas Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto asignavimų socialinio būsto fondui plėtoti paskirstymas savivaldybėms ir Kauno miesto savivaldybei 2008 metais numatyta skirti 4 900 000 Lt iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Be to, Vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 105 „Dėl valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“ numatyta Kauno miesto savivaldybės investiciniam projektui „Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas" 2008 metais skirti 1 500 000 Lt iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Kauno miesto savivaldybei 2008 metais nepanaudojus skirtų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, yra reali galimybė, kad kitais ir vėlesniais metais iš valstybės biudžeto nebus skirtos lėšos šiems investiciniams projektams. Dėl to, atsakovas teigė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeidžia ne tik atsakovo, bet ir viešąjį interesą - galimybę asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą, apsirūpinti būstu, taip pat galimybę aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių šeimoms. Atsakovo nuomone, teismas vertino ir gynė tik ieškovo interesus, neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poveikį atsakovo interesams, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus.

6Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 3 d. nutartimi panaikino minėtą teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Teismas nurodė, jog sutinka su atskiruoju skundu, ir sprendė, kad yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti atskirojo skundo motyvais (CPK 334 str. 2 d. 1 p., 144 str.). Grįsdamas šį sprendimą, teismas nurodė, jog ginčas kilęs dėl atsakovo vykdomo daugiabučio gyvenamojo namo rangos darbų supaprastinto atviro konkurso, o šių darbų atlikimas yra tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu. Teismas sprendė, kad sustabdžius rangos darbus, yra reali rizika, kad nebus galimybės 2008 metais įvykdyti darbų už 6 400 000 Lt ir nebus įsisavinti iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirti asignavimai.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ prašo šią teismo nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir atmesti atsakovo atskirąjį skundą dėl teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutarties. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą. Pirma, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio ketvirtąją dalį, ieškinys ar apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo dienos, todėl nesuprantama, kaip trejetą mėnesių vyksiantis bylos nagrinėjimas gali pakenkti viešajam interesui. Antra, šiuo konkrečiu atveju ir esant dabartinei valstybės ekonominei būklei, lėšų racionalaus panaudojimo principas yra kur kas svarbesnis bei labiau atitinka viešojo intereso sąvoką nei mažos visuomenės dalies teisės į socialinį būstą suvaržymas trims mėnesiams. Neracionalus valstybės lėšų panaudojimas parsireikštų tuo, kad nestabdžius viešojo pirkimo procedūrų atsakovas pasirašytų sutartį su galimai neteisėtu viešojo pirkimo laimėtoju, kuris atliktų darbus ir gautų už tai atlyginimą, o ieškovas kreiptųsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo, dėl ko valstybės biudžetas už perkamą paslaugą sumokėtų dvigubai daugiau.
  2. Nagrinėjamu atveju yra visi teisiniai ir faktiniai pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų netaikus atsakovas pasirašys rangos darbų sutartį su tariamu konkurso laimėtoju, o ieškinys neteks svarbos šio viešojo pirkimo konkurso atžvilgiu. Ieškovas tik įgys teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.
  3. Neduoda pagrindo naikinti laikinąsias apsaugos priemones argumentas, jog nebus įsisavinti iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirti asignavimai. Šis skundas paduodamas iki 2008 metų pabaigos likus 16 dienų, todėl akivaizdu, jog tam, kad atsakovas nesugebės įsisavinti ginčo objekto rangos darbams skirtų lėšų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebeturi jokios reikšmės.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Teigia, kad teismas pagrįstai nurodė, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia realią riziką, kad nebus įsisavinti biudžeto asignavimai. Be to, šiuo metu iškyla grėsmė ir viso projekto vykdymui, nes visiems darbams atlikti yra numatytas galutinis terminas 2009 m. gruodžio 30 d. Atsakovo nuomone, teismas pagrįstai konstatavo, jog vykdomo projekto sustabdymas pažeistų viešąjį interesą, nes ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – konkurso procedūrų sustabdymas – yra neproporcinga siekiamiems tikslams, pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą, prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (-ų) asmens (-ų) teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

11Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti jo privalomumą. Atsižvelgiant į tai, sprendžiant klausimą dėl tokių priemonių taikymo turi būti įvertinamas pareikšto reikalavimo dydis ir pobūdis bei atsakovo galimybės patenkinti tokį reikalavimą tuo atveju, jei teismo sprendimas būtų palankus ieškovui. Minėtos priemonės taikomos siekiant apsaugoti teisėtus ieškovo interesus, tačiau ši apsauga turi būti adekvati siekiamiems tikslams ir nelemti neproporcingai didelių nuostolių atsakovui, neturi pernelyg trikdyti jo veiklos bei nepažeisti trečiųjų asmens teisių bei teisėtų interesų ar viešojo intereso, nes pareikšto ieškinio pagrįstumas bei teisėtumas dar nėra įvertinti.

12Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas nesutinka su atsakovo priimtais sprendimais, kuriais buvo atmestas ieškovo konkursui pateiktas pasiūlymas bei pretenzija. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė sustabdyti daugiaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo rangos darbų pirkimo viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas, pritaikęs tokias priemones, skundžiama nutartimi patenkino atsakovo atskirąjį skundą ir jas panaikino, nes sprendė, jog ginčo konkurso objektu esančių darbų atlikimas yra tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu, o pirkimo stabdymas pažeistų šį interesą. Be to, sustabdžius rangos darbus, yra reali rizika, kad nebus įsisavinti iš valstybės biudžeto skirti asignavimai. Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, nurodo, jog nepagrįstai teismas sprendė dėl viešojo intereso pažeidimo, nes yra visi faktiniai bei teisiniai pagrindai taikyti minėtas priemones, be to, jų taikymas neįtakos asignavimų pasisavinimo.

13Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodyti argumentai neduoda pakankamo pagrindo keisti ar naikinti iš esmės pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 185 str.).

14Pirma, ginčydamas teismo išvadą, jog minėto konkurso sustabdymas pažeidžia viešąjį interesą, apeliantas nurodo, kad esant dabartinei valstybės ekonominei būklei, viešąjį interesą labiau atitiktų lėšų racionalaus panaudojimo principas, kuris būtų pažeistas nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, nes tokiu atveju atsakovas pasirašytų sutartį su galimai neteisėtu viešojo pirkimo laimėtoju, kuris atliktų darbus ir gautų už tai atlyginimą, o ieškovas kreiptųsi į teismą dėl nuostolių atlyginimo, dėl ko valstybės biudžetas už perkamą paslaugą sumokėtų dvigubai daugiau.

15Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto teiginius. Teisingai nurodoma, jog nesustabdžius šių procedūrų, atsakovas gali sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju, kuris vėliau, išnagrinėjus šį ginčą iš esmės, būtų pripažintas neteisėtu laimėtoju ir ieškovas įgytų teisę kreiptis į teismą dėl turėtų nuostolių atlyginimo. Tačiau, kaip žinoma, CPK nereikalauja, kad sprendžiant šį klausimą būtų įvertintas ieškinio pagrįstumas, nes vertinama tik ta aplinkybė, ar yra grėsmė, jog nepritaikius tam tikrų priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu, taip pat, kaip minėta, sprendžiama, ar prašomos taikyti priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams (CPK 144 str.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovo prašomos pritaikyti priemonės yra pernelyg skausmingos ir gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius viešajam interesui. Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, nepateikė tai paneigiančių įrodymų, nenurodė naujų reikšmingų aplinkybių, o tik kitaip aiškinio viešojo intereso sampratą, tačiau toks aiškinimas neduoda pagrindo kitaip vertinti susidariusią situaciją. Aplinkybė, kad bus sudaryta sutartis su neteisėtu laimėtoju, iš tiesų yra galima, tačiau būtent tokiais atvejais įstatymai suteikia teisę kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. Taip yra išlaikoma šalių interesų pusiausvyra bei kartu nepažeidžiamas viešasis interesas, nepažeidžiami teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principai (CK 1.5 str.).

16Atsižvelgiant į tai atmestini ir apelianto argumentai, jog nagrinėjamu atveju yra visi teisiniai ir faktiniai pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nors, kaip minėta, apeliantas teisingai nurodo, jog gali taip atsitikti, kad ieškinio patenkinimo atveju jis turės tik teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, tačiau tai nėra absoliutus bei imperatyvus pagrindas taikyti minėtas priemones ir nepaneigia būtinybės išsaugoti minėtą šalių interesų pusiausvyrą bei netaikyti per daug atsakovui ar viešajam interesui skausmingų laikinųjų apsaugos priemonių.

17Apeliantas taip pat teisingai nurodė, jog pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio ketvirtąją dalį, ieškinys ar apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo dienos. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, tai taip pat nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, nebus pažeistas viešasis interesas. Ginčai, kylantys iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, yra susiję su sudėtingų klausimų nagrinėjimu, įvairiomis teisės normų aiškinimo bei taikymo problemomis, teismų sprendimai skundžiami apeliacine bei kasacine tvarka, taip pat skundžiamos tarpinės bylą nagrinėjančių teismų nutartys. Dėl to aplinkybė, kad įstatymas reglamentuoja bylos išnagrinėjimo terminą, neduoda pagrindo laikyti, jog pirkimo procedūros sustabdymas nepažeis viešojo intereso.

18Antra, kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismas tikrina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą (CPK 301 str.). Sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė teisės normas ir ar, remdamasis jo turėtais duomenimis bei pateiktais įrodymais, priėmė pagrįstą sprendimą. Nagrinėjamu atveju apeliantas, nesutikdamas su teismo nutartimi panaikinti pritaikytas priemones bei joje išdėstytais argumentais dėl pavojaus, jog pritaikius minėtas priemones nebus įsisavinti biudžeto skirti asignavimai, nurodo, kad skundas paduodamas iki 2008 metų pabaigos likus 16 dienų, todėl, apelianto nuomone, atsakovas ir taip nesugebės įsisavinti ginčo objekto rangos darbams skirtų lėšų, o taikytos laikinosios apsaugos priemonės tam neturės jokios įtakos.

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie apelianto teiginiai taip pat nėra pakankamas pagrindas tenkinti skundą. Kaip žinoma, pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą, kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Atsakovas, prašydamas panaikinti teismo taikytas priemones, nurodė konkrečius Vyriausybės nutarimus, kurie patvirtina jo teiginius, jog ginčo viešojo pirkimo objektui finansuoti yra skirta biudžeto lėšų, jog yra jų įsisavinimo terminai ir pan. Teismas, įvertinęs šiuos argumentus, sprendė, jog tai sudaro pagrindą panaikinti taikytas priemones, siekiant apsaugoti viešą interesą bei išlaikyti ginčo šalių interesų pusiausvyrą. Tuo tarpu ieškovas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių jo teiginius dėl lėšų neįsisavinimo pagrindžiančių įrodymų. Be to, jis neprašė ir išreikalauti reikalingus tokio pobūdžio dokumentus. Taigi, apelianto teiginiai yra grindžiami tik prielaidomis, kas nesudaro pagrindo kitaip vertinti situacijos, nei tai darė pirmosios instancijos teismas (CPK 185 str.).

20Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ kreipėsi... 4. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi šį prašymą... 6. Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 3 d. nutartimi panaikino minėtą... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 11. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo... 12. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo... 13. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodyti argumentai neduoda... 14. Pirma, ginčydamas teismo išvadą, jog minėto konkurso sustabdymas... 15. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto teiginius. Teisingai nurodoma, jog... 16. Atsižvelgiant į tai atmestini ir apelianto argumentai, jog nagrinėjamu... 17. Apeliantas taip pat teisingai nurodė, jog pagal Viešųjų pirkimų įstatymo... 18. Antra, kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismas tikrina skundžiamos... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie apelianto teiginiai taip pat nėra... 20. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 22. Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....