Byla 2-773/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-3951-560/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Visagino savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-3951-560/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas R. M. individuali firma „Akordas“ 2009 m. balandžio 29 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Visagino savivaldybės administracijai, prašydama panaikinti atsakovo organizuoto supaprastinto atviro konkurso Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti proceso eigoje priimtą 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. (4.29)-1-1663, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų, 2009 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. (4.29)-1-1730, kuriuo ieškovo pretenzija pripažinta nepagrįsta, bei 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. (4.29)-1-1671, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, o taip pat prašė įpareigoti atsakovą toliau nagrinėti ieškovo pateiktą pasiūlymą.

4Galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti minėto konkurso procedūras, o taip pat uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su minimu pirkimu. Teigė, kad atsakovas šiurkščiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau VPĮ) įtvirtintas imperatyvias teisės normas bei ieškovo teises. Nurodė, jog nepritaikius šių priemonių, viešojo konkurso laimėtoju gali būti pripažintas kitas dalyvis, su kuriuo gali būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis, o tokiu atveju teisingumo įvykdymas šioje byloje pasidarytų gerokai sudėtingesnis arba neįmanomas.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi šį ieškovo prašymą patenkino. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovo teisėtų interesų gynimo požiūriu yra svarbi teisė prašyti uždrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, nes joms pasibaigus, tai yra sudarius pirkimo sutartį, ieškovo interesų teisminė gynyba pasidarytų nebeįmanoma, net tuo atveju, jeigu teismas priimtų ieškovui palankų sprendimą, kadangi būtų sunku grąžinti šalis į pradinę padėtį. Teismas laikė, jog šios aplinkybės suponuoja realią grėsmę, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, o tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str., 145 str. 1 d. 6 p., VPĮ 95 str. 3 d.). Atsižvelgiant į ieškovo prašymą ir siekiant nesukelti trukdymo, teismas minimas priemones taikė nepranešus atsakovui (CPK 148 str. 1 d.).

6Atskiruoju skundu atsakovas Visagino savivaldybės administracija prašo minėtą teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad skundžiama teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, nes minimas supaprastintas atviras konkursas buvo paskelbtas siekiant įgyvendinti vieną iš savarankiškų Vietos savivaldos įstatyme numatytų funkcijų, susijusių su savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymu, tiesimu ir saugaus eismo organizavimu, bei vadovaujantis Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicine programa, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1481. Konkursu perkami darbai, kuriais bus įrengta dalis - apie 345 m. ilgio centrinės pėstiesiems skirtos Sedulinos alėjos I mikrorajone - nuo Visagino g. iki Veteranų g., yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės bei savivaldybės biudžetų lėšų. Šiam projektui, kuris turi būti įgyvendintas iki 2012 m. birželio mėnesio, yra skiriama 5 000 000 Lt. Apeliantas teigia, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, darbų objektyviai nebus įmanoma atlikti iki 2010 m. rugsėjo mėnesio, todėl atsakovui nebebus skiriamas finansavimas šio projekto įgyvendinimui ir bus pažeistas viešasis interesas - Visagino miesto gyventojai praras galimybę turėti saugesnę pėsčiųjų alėją ir gražesnę miesto aplinką. Teismas, taikydamas šias laikinąsias priemones, neatsižvelgė į susiklosčiusią teismų praktiką ir be pagrindo neįvertino to, kad minima apsauga nėra adekvati siekiamiems tikslams, nes laiku neįgyvendinus šio projekto, atsakovas praras Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam projektui skiriamą finansavimą. Teismas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio trečiosios dalies reikalavimus.

7Atsiliepimu į atskirtąjį skundą ieškovas R. M. individuali firma „Akordas“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog neuždraudus atsakovui toliau vykdyti viešojo pirkimo procedūrų ir pasirašius sutartį, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje ne tik pasunkėtų, bet ir apskritai taptų niekinis, o teisingumo šioje byloje vykdymas - praktiškai bevertis. Be to, teismo sprendimo šioje byloje priėmimas turi įtakos ne tik ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams, bet ir viešajam interesui - viešųjų pirkimų tikslui optimaliai ir racionaliai naudojant viešąsias (valstybės/savivaldybės) lėšas perkančiajai organizacijai mažiausiomis sąnaudomis įsigyti tai, ko reikia, bei užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Atsakovas nurodė, jog, atsižvelgiant į VPĮ numatytus šios kategorijos ginčų išnagrinėjimo terminus, nėra pagrindo daryti prielaidą, kad per protingą terminą nebūtų sudaryta sutartis su vienu iš ginčo konkurse dalyvavusių tiekėjų, o projektas negalėtų būti užbaigtas iki nustatyto termino, tai yra 2012 m. birželio mėnesio pabaigos. Be to, pats atsakovas, kaip perkančioji organizacija, siekdamas sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, turėjo tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpius, todėl negali gintis projekto įgyvendinimo terminų eiga. Atsakovas taip pat turi teisę kreiptis į teismą su prašymu užtikrinti atsakovo nuostolių, galimų dėl šių priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, prašyti vieną priemonę pakeisti kita ar ją panaikinti (CPK 146, 150 str.). Ieškovo nuomone, atsakovo teiginiai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neigiamo poveikio viešajam interesui, trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams turi būti laikomi tik prielaidomis, nes jo pateikti dokumentai neįrodo aplinkybės, jog atsakovas, laiku neįgyvendinęs projekto, kuriam įgyvendinti buvo paskelbtas ginčo konkursas, praras Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam projektui skiriamą finansavimą ir dėl to nebegalės jo įgyvendinti (CPK 12 str., 111 str. 2 d. 4 p., 178 str.).

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Kaip žinoma, atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 230 str. 1 d.). Taigi apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

10Sprendžiant iš atsakovo atskirtajame skunde bei ieškovo atsiliepime į šį skundą išdėstytų argumentų, tarp šalių nėra ginčo dėl teisės normų, kurios taikytinos, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamos kategorijos civilinėse bylose, bei jų aiškinimo (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 6 p. ir 13 p., VPĮ 95 str. 3 d., 7 str. 2 d. 1 p.). Apeliantas, dėstydamas savo argumentus šiais klausimais, teisingai remiasi teismų praktika, suformuota Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse (2009 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-135/2009). Taip pat šalys yra vienodos nuomonės dėl to, kad ieškovo teisėtų interesų gynimo požiūriu yra svarbi teisė prašyti uždrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, kad šioje byloje nepatenkinus ieškovo prašymo bei nepritaikius paminėtų laikinųjų apsaugos priemonių, tai yra nesustabdžius minėto atsakovo vykdomo atviro konkurso procedūrų, teismo sprendimo, kuris būtų galimai palankus ieškovui pagal jo pareikštus ieškinio reikalavimus, įvykdymas byloje gali pasidaryti negalimas, nes apeliantas siekia, kad pirkimo procedūros tolimesnė eiga ir jos pabaigimas nebūtų susietas su teisme nagrinėjamu ginču ir būtų galima jį pabaigti bei sudaryti pirkimo sutartį. Kaip nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, pagal VPĮ 7 straipsnio antrosios dalies pirmąjį punktą pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis). Taigi tokiu atveju ieškovas nebegalėtų realizuoti galimu teismo sprendimu patvirtintos jo teisės dalyvauti šio viešo pirkimo procese. Šalys viena kitai neprieštarauja dėl to, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose, turi būti patikrinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-774/2008), taip pat ir dėl to, kad projektas, kurį įgyvendinant kilo nagrinėjamas ginčas, ir jo realizavimas yra tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu.

11Tačiau šalių pozicija yra priešinga dėl to, ar skundžiama teismo nutartimi pritaikius minimas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra pažeidžiamas apelianto suformuluotas viešasis interesas, o taip pat ekonomiškumo, proporcingumo bei interesų pusiausvyros principai.

12Siekiant atskleisti viešojo intereso sąvokos turinį, būtina remtis teismų praktika. Šiuo atveju galima remtis ir apelianto nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-774/2008) suformuluota nuostata, jog viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas ir bendrąja prasme reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas pagrįstai nurodo, jog esminis viešojo intereso aspektas yra viešųjų pirkimų tikslo įgyvendinimas, tai yra užtikrinimas, kad valstybės ar savivaldybės lėšos būtų panaudojamos optimaliai bei racionaliai, kad nebūtų ribojama sąžiningos konkurencijos laisvė, o tam taip pat turi reikšmės teismo sprendimo šioje byloje priėmimas bei jo įvykdymas.

13Taigi viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, o nagrinėjamu atveju, tai yra sprendžiant dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų pagrįstumo – faktinį pagrindą, kuriuo remiasi apeliantas ginčydamas teismo išvadų teisingumą (CPK 185 str.).

14Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad minimo projekto įgyvendinimas yra neatsiejamai susijęs su viešuoju interesu. Kaip minėta, savo teiginius, jog teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šį interesą, o taip pat ekonomiškumo, proporcingumo bei interesų pusiausvyros principus, daro žalą Visagino miesto visuomenei, neigiamą įtaką žmonių gerovei, trikdo tiesiogiai įstatymuose numatytą atsakovo veiklą ir turės įtakos jo turtiniams interesams, todėl skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta, apeliantas grindžia tuo, kad laiku nerealizavus projekto, kuriam yra paskelbtas konkursas, atsakovas praras Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam projektui skiriamą finansavimą ir nebegalės jo įgyvendinti. Apeliantas nurodo, jog šis projektas turi būti įgyvendintas iki 2012 m. birželio mėnesio, jam yra skiriama 5 000 000 Lt ir tam patvirtinti apeliacinės instancijos teismui pateikia Utenos regiono projektų sąrašą Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-91. Tačiau ieškovas, atsiliepdamas į apelianto argumentus teisingai nurodo, kad turint omenyje VPĮ įtvirtintus glaustus terminus šios kategorijos byloms išnagrinėti (VPĮ 95 str. 4 d.), o taip pat terminą, kuris yra nustatytas šiam projektui įgyvendinti, nėra pagrindo konstatuoti, jog yra reali grėsmė, kad jis nebus įgyvendintas ir taip bus pažeistas viešas interesas.

15Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, konstatuoja, kad apeliantas neįrodė atskirajame skunde išdėstytų argumentų (CPK 178 str.). Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio atsakovui kreiptis į teismą su prašymu pakeisti ar naikinti laikinąsias apsaugos priemones tuo atveju, jeigu bylos nagrinėjimo eigoje aplinkybės pasikeistų ir iškiltų grėsmė prarasti minimą finansavimą (CPK 146 str.).

16Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai