Byla I-4597-580/2015
Dėl sprendimo pakeitimo ir įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Mefodijos Povilaitienės ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui Dariui Karveliui, atsakovo atstovei Gitanai Grudzinskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „VAATC“ skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo pakeitimo ir įsakymo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „VAATC“ (toliau – ir Bendrovė) prašo pakeisti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2014-07-23 sprendimą Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2014-05-29 įsakymą Nr. T1-106 (toliau – ir Įsakymas) panaikinti.

4Paaiškino, kad Bendrovė įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis remiamą projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas). Vykdant 2005-12-07 rangos sutartį Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ (toliau – Rangos sutartis), atsiradus būtinybei atlikti papildomus darbus, buvo priimti sutarties pakeitimų orderiai Nr. 32, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 45, Nr. 46, Nr. 47 (toliau visi kartu – pakeitimų orderiai).

5Atsakovas, 2013-05-14 atlikęs pažeidimo tyrimą, 2013-05-15 priėmė įsakymą Nr. T1-82 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“. Šiame įsakyme nurodyta, kad projekto vykdytojas, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – kaip užsakovas patvirtino pakeitimo orderius, kurie buvo nepakankamai pagrįsti ar nebūtini projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti, taip pažeisdamas Europos Sąjungos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 (toliau – Reglamentas Nr. 16/2003) 4 straipsnį, 22 straipsnio 1 ir 2 dalis. Taip pat buvo pažeistos ilgalaikio turto apskaitos ir nuotekų ir paviršinio vandens surinkimo sistemos įrengimo (priežiūros rodiklis) taisyklės. Nurodyta, kad projekto galutinis paramos gavėjas privalo grąžinti 212 884, 42 Lt Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšų.

6Agentūra 2013-05-28 įsakymu Nr. T1-89 „Dėl įsakymo „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ Nr. T1-82 patikslinimo“ patikslino 2013-05-15 įsakymą Nr. T1-82 nustatydama, kad netinkamai buvo finansuotos Projektui įgyvendinti skirtos lėšos ir pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 114 424,38 Lt bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą 13 138,38 Lt pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Atsakovo 2013-06-12 įsakymu Nr. T1-97 „Dėl įsakymo „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ Nr. T1-89 patikslinimo“ buvo patikslintas 2013-05-28 įsakymas Nr. T1-89 nustatant, kad netinkamai buvo finansuotos projektui įgyvendinti skirtos lėšos ir UAB „VAATC“ buvo įpareigota grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 82 083,03 Lt bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą 9 425,19 Lt PVM. Minėtas įsakymas buvo priimtas Valstybės kontrolei atsisakius pastebėjimo Nr. 16 dėl išlaidų, patirtų viršijant Europos Komisijos sprendime Nr. C(2012)544 nurodytą priežiūros rodiklį nuotekų ir paviršinio vandens surinkimo sistemos įrengimui. Atsakovas 2014-05-29 priėmė įsakymą Nr. T1-106, kuriuo pakeitė 2013-06-12 įsakymą Nr. T1-97 ir nurodė, kad galutinis paramos gavėjas privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 75 406,17 Lt bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą 8 657,43 Lt sumą. Pagal 2013-05-14 išvadą galima suprasti, kad šiuo įsakymu pripažįstama, jog lėšos dėl ilgalaikio turto apskaitos buvo panaudotos teisėtai. Komisija pareiškėjo skundą dėl įsakymo panaikinimo atmetė.

7Pažymėjo, kad Įsakymo priėmimą pagrindžiantys motyvai gali būti išdėstyti tik 2014-05-28 išvadoje „Dėl projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 Rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ išlaidų tinkamumo“ (toliau – 2014-05-28 išvada), nes ankstesnieji įsakymai ir jų išvados nesukelia teisinių pasekmių, tačiau 2014-05-28 išvadose tik pateikiamos nuorodos į ankstesnių įsakymų išvadas. Komisija neaptarė šio atsakovo teisinių argumentų prieštaringumo, nepastebėjo, kad Įsakymo motyvuojamoji dalis yra neišsami ir pagrįsta išvadomis, kurios negalioja. Atkreipė dėmesį, kad pirmasis įsakymas Nr. T1-82 buvo priimtas 2013-05-15, o jo motyvuojamąja dalimi laikytina 2013-05-14 išvada, todėl Agentūros 2013-06-28 rašte Nr. APVA-2043, kuriame buvo pateiktas atsakymas į UAB „VAATC“ 2013-06-05 pretenziją, išdėstyti motyvai negalėjo būti laikomi sudėtine minėto įsakymo dalimi.

8Įsakyme konstatuota, kad pareiškėjo kaltė dėl Reglamento 16/2003 pažeidimo. 2013-05-14 išvadose nurodoma, kad Bendrovė išlaidų būtinumo nepagrindė. Komisija Įsakymo teisėtumą sieja ir su kaltais statybos darbų rangovo veiksmais, nors ji neturi viešojo administravimo subjekto kompetencijos ir negali konstatuoti aplinkybių, kurios nebuvo nustatytos individualiame administraciniame akte. Nagrinėjant pakeitimų orderių sudarymą, nėra svarbus statybos santykių dalyvių kaltės klausimas, nes inžinierius pagal Rangos sutarties 13.1 punktą, turėjo teisę priimti sprendimą dėl papildomų darbų atlikimo, jei šie darbai esminiai projekto įgyvendinimui, t. y. nenurodoma sąlyga, jog kuris nors projekto vykdyme dalyvavęs subjektas turėjo numatyti.

9Komisija neatkreipė dėmesio į Rangos sutarties 13.1 punkto nuostatas, pagal kurį inžinierius, prieš išduodamas perėmimo pažymą, gali bet kuriuo metu atlikti pakeitimus, davęs nurodymą arba paprašęs rangovo pateikti pasiūlymą. Inžinieriaus iniciatyva galėjo būti atliktas bet kuris darbas, jei jis projektui buvo būtinas. Pagrindžiant pakeitimų orderių priėmimo būtinumą, buvo vadovautasi teisės aktais, darbų reikalingumu objekto eksploatacijai. Įsakymas priimtas nesant pakankamai įrodymų, kad atlikti darbai yra esminiai, o ne pagrindus, jog šie darbai nėra būtini. Įrodyti pažeidimą turi tai konstatavęs subjektas ir negali įrodinėjimo naštos perkelti pareiškėjui. Komisija pati vertino specialiųjų žinių reikalaujančias faktines aplinkybes. Ji išsamiai neišnagrinėjo pateikto skundo, objektyviai ir visapusiškai nenustatė reikšmingų aplinkybių, tinkamai nepagrindė savo sprendimo, neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus.

102014-05-28 išvadoje nurodyta, kad ji pagrįsta 2013-05-14 atliktu įtariamo pažeidimo tyrimu. Nors 2014-05-28 išvadoje nenurodyta, tačiau reikia numanyti, kad jos pagrindas yra 2013-05-14 išvada „Dėl projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 Rangos sutarties Nr. A/2005/V08 Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ išlaidų tinkamumo“ (toliau – 2013-05-14 išvada). 2013-05-14 išvada pagrįsta L. K. 2013-04-25 tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad Valstybės kontrolės pareigūnai 2013-04-18 pateikė projekto Nr. 2002/LT/16P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ audito ataskaitos projektą. Šiame projekte pateikta negalutinė Valstybės kontrolės pareigūnų nuomonė dėl Rangos sutarties pakeitimo orderių, todėl atsakovas turėjo pats atlikti išsamų tyrimą dėl įtariamo pažeidimo. 2014-05-28 išvada nėra aiški, neindividualizuoja Rangos sutarties orderių patvirtinimo aplinkybių ir t. t. Be to, 2013-05-14 išvada, kaip ir 2014-05-28 išvada, laikytina negaliojančia. 2014-05-28 išvada laikytina neišsamia, nes 2013-05-14 išvada laikytina negaliojančia. 2013-05-14 išvadoje nėra pateikiama pakankamai faktinių ir teisinių aplinkybių, kaip buvo pažeistos Reglamento Nr. 16/2003 taisyklės. Išvadose nurodoma, kad finansuojamos lėšos turi būti esminės projekto įgyvendinimui ir konkrečiai pagrįstos, paskirstytos sąžiningai, vadovaujantis apskaitos standartais, tačiau detaliau nepaaiškinama Reglamento Nr. 16/2003 nuostatų ir nenurodoma, kaip jos buvo pažeistos. Atsakovas Įsakyme neindividualizuoja kiekvieno pakeitimų orderio, atskirai neaptaria jų patvirtinimo aplinkybių, nenurodo, kodėl jie nėra esminiai projektui, nors jie nėra identiški. Agentūra apskritai nenurodo, kaip buvo pažeistas Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnis. Pagal Įsakymo prasmę galima numanyti, kad tuo atveju, jei finansuojamos lėšos nėra esminės projekto įgyvendinimui, dokumentai, kurių pagrindu jos yra išmokėtos, laikomi niekiniais, tačiau Įsakyme toks teisinis nuostatų išaiškinimas nėra pateiktas. Atsakovas nesusiejo konstatuotų pareiškėjo veiksmų su teisės normų pažeidimu. Individualus teisės aktas turi būti paremtas objektyviais duomenimis, o ne Agentūros nuomone. Atsakovui suteikiami specialūs įgaliojimai tokiems klausimams spręsti. Aplinkos ministro 2011-08-11 įsakymu Nr. D1-632 patvirtintų Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų 8.5 punkte nustatoma teisė prireikus pasitelkti nepriklausomus mokslo institucijų, ekspertizės ir konsultacinių įmonių ekspertus ar valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus prižiūrimų projektų probleminiams klausimams spręsti. Įsakyme nenurodomos kitos aplinkybės, vertusios atsakovą priimti būtent tokį sprendimą.

11Teisės aktai visuomeninės, administracinės paskirties statiniams nustato ne tik specialiuosius, bet ir bendruosius reikalavimus, susijusius su naudojimo saugumu, atsparumu, naudojimo trukme ir panašiai. Neatlikus šių ir kitų darbų, statinys galbūt nebūtų pripažintas tinkamu naudoti. Šių aplinkybių Agentūra netyrė ir Įsakyme neaptarė. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad tam tikras darbas nėra nustatytas teisės aktuose, pati savaime nepaneigia fakto, kad jis yra būtinas Rangos sutarčiai tinkamai įgyvendinti, kadangi reikalingų darbų sąrašas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo objekto techninių ypatybių. Tvirtina, kad tokia papildomų darbų pirkimo tvarka tuo metu buvo įprasta. Vėliau darbų įsigijimą pripažinus pažeidžiančiu teisės aktų keliamus reikalavimus, būtų pažeisti bendrieji teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo bei teisinio saugumo principai.

12Pažymėjo, kad Agentūra 2013-06-28 rašte Nr. APVA-2043 išsamiau pagrindžia priimtus įsakymus, tačiau šis raštas negali būti laikomas individualaus teisės akto dalimi. Kita vertus, rašte pateiktos išvados nėra išsamios, aplinkybės ištirtos nepakankamai. Šiame rašte pareiškėjo kaltė grindžiama rangovo neatliktomis pareigomis, nors Įsakyme tokia argumentacija nepateikiama.

13Nurodė, kad Rangos sutarties pakeitimų orderis yra sandoris, kuris įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažintas negaliojančiu ar niekiniu. Rangovas atliko pakeitimų orderiuose numatytus Projekto darbus, todėl negalima teigti, kad Rangos sutarčių pakeitimų orderiai buvo teisiškai neįpareigojantys dokumentai ir pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio reikalavimus. Pakeitimų orderių sudarymas buvo derinamas su atsakovu, tačiau pati Agentūra atliko ir tariamo pažeidimo tyrimą bei skyrė sankciją Bendrovei, todėl svarstytina ar tai nepažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinto objektyvumo principo.

14Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

15Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prašė pareiškėjo skundą atmesti. Paaiškino, kad atsakovui 2014-05-14 atlikus pažeidimo tyrimą, nustatyta, kad vadovaujantis Rangos sutarties 2007-07-25 pakeitimo leidimu (orderiu) Nr. 32, buvo įrengti sniego gaudytuvai. Rangos sutarties įgyvendinimo metu atsiradęs papildomų darbų poreikis inžinieriaus buvo grindžiamas tuo, kad saugumui užtikrinti ant visų pastatų stogų reikėjo įrengti sniego gaudytuvus. Šie darbai nebuvo numatyti nei techniniame projekte, nei kiekių žiniaraštyje. 2007-07-25 pakeitimo leidimo (orderio) Nr. 34 pagrindu buvo nurodyta atlikti papildomus darbus – metalinių sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų dažymą emalėmis. Pakeitimo būtinumas inžinieriaus grindžiamas tuo, jog metalo darbams žiniaraštyje buvo numatyta tik priešgaisrinis ir prieškorozinis dažymas. 2007-07-25 pakeitimo leidimo (orderio) Nr. 35 pagrindu buvo nurodyta atlikti papildomus darbus -–laiptų pakopų aptaisymas klijuojant akmens masės plyteles bei batų valymo grotelių su vonele montavimas. Pakeitimo orderyje nurodoma, jog ties įėjimais į administracinį, svėrimo punktą ir tarnybinį pastatus ir įėjimo laiptai kiekių žiniaraščiuose nenumatyta išklijuoti plytelėmis. Taip pat nebuvo numatyta batų šepečių. 2007-08-28 pakeitimo leidimo (orderio) Nr. 45 pagrindu buvo nurodyta atlikti papildomus darbus – video stebėjimo sistemos montavimą. Pakeitimo būtinumas inžinieriaus grindžiamas tuo, jog „Administracinės zonos" kieme papildomai yra reikalinga video stebėjimo sistema, stebėti visą teritoriją iš vieno, centrinio posto. 2007-08-31 pakeitimo leidimo (orderio) Nr. 46 pagrindu buvo nurodyta atlikti papildomus darbus – patobulinimus kompiuteriniams ir telekomunikacijų tinklams. Pakeitimo būtinumas inžinieriaus grindžiamas „užsakovui pareikalavus“. 2007-08-31 pakeitimo leidimo (orderio) Nr. 47 pagrindu buvo nurodyta atlikti papildomus darbus – 6 papildomus apsauginės signalizacijos komplektus, užtikrinančius geresnę teritorijos apsaugą.

16Nurodė, kad Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnyje apibrėžta ir reguliuojama išlaidų kategorija „Statybvietės paruošimas ir statyba“. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti finansuoti pripažįstamos lėšos, nurodyti Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse. Prašomos pripažinti finansuojamomis, lėšos turi būti esminės projekto įgyvendinimui ir konkrečiai pagrįstos, paskirstytos sąžiningai, vadovaujantis apskaitos standartais. Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 4.10. punkte įtvirtinta, kad užsakovas turi leisti rangovui iki pradžios datos susipažinti su visa užsakovo turima informacija apie statybvietės geologines bei hidrologines sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą. Užsakovas panašia tvarka turi leisti rangovui susipažinti su visa tokio pobūdžio informacija, kurią jis įgyja po pradžios datos. Rangovas atsako už informacijos interpretavimą. Rangovo prievolė yra gauti būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus. Kartu rangovo pareiga yra patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką, minėtus duomenis bei visą turimą informaciją ir prieš pateikiant pasiūlymą. Bendrųjų sąlygų 4.44. punkto a papunktyje nurodyta, kad rangovo pareiga išsiaiškinti, kad sutarties suma yra teisinga ir pakankama, o b papunktyje nurodyta, kad rangovo pareiga remtis tuo, kad priimta sutarties suma pagrista duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išaiškinimu visu atitinkamu dalyku, aptartu 4.10 punkte.

17Rangovas UAB „Skirnuva“ 2007-06-29 raštu Nr. 602 pateikė siūlymą sniego gaudytuvų įrengimui, kadangi techniniame projekte jie nebuvo suprojektuoti. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Techninių reikalavimų statybos reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtinto aplinkos ministro 2001-01-09 įsakymu Nr. 21, nuostatos galiojo ir vykdant viešąjį pirkimą, ir darbų atlikimo metu, tačiau konkurso dokumentuose sniego gaudytuvų įrengimo darbai nebuvo numatyti. Kadangi darbai negali būti siejami su nenumatytomis aplinkybėmis, pakeitimas Nr. 32 buvo sudarytas nepagrįstai.

18Rangos sutarties žiniaraščiuose nustatytas prieškorozinis dažymas, pakeitimo orderis Nr. 34 grindžiamas tik užsakovo pageidavimu spalvotiems užbaigimo darbams. Agentūra padarė išvadą, kad pakeitimas Nr. 34 nepaneigia, jog Rangos sutartyje numatytas prieškorozinis dažymas buvo pakankamas tinkamam darbų atlikimui. Pareiškėjas nepagrindė išlaidų būtinumo, o Rangos sutartyje numatytos įrangos savybės buvo pakankamos Projekto tikslams pasiekti.

19Rangovas, kaip savo srities specialistas, privalėjo įvertinti ne tik esamą riziką dėl patiriamų išlaidų, susijusių su sutarties įgyvendinimu, bet ir numatomas išlaidas kaip kad laiptų apklijavimą akmens masės plytelėmis bei batų valymo grotelių su vonele montavimo darbus, kurie privalėjo būti numatyti pirkimo dokumentuose. Projekto vykdytojas žinojo, kad statinys turi atitikti visus jam teisės aktų keliamus reikalavimus. Remiantis Statybos įstatymo 36 straipsniu, statinio garantinis terminas yra 5 metai. Rangovas privalėjo numatyti, kad ilgaamžiškumo reikalavimai taikomi ir laiptų įrengimui, todėl sąmatoje turėjo atsispindėti ne laiptų įrengimas iki išlyginamojo sluoksnio, bet užbaigtas ir tinkamas naudoti statinys / gaminys. UAB „VAATC“ nurodė, kad vieta batų valymo grotelių įrengimui buvo suformuota atliekant betonavimo darbus, tačiau nepateikė įrodymų. Rangos sutartyje tokios vietos įrengimas nebuvo numatytas, todėl šių darbų išlaidos pagal pakeitimo orderį Nr. 35 netinkamos finansuoti.

20Išlaidos pagal pakeitimo orderį Nr. 45 negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti, kadangi vadovaujantis tiek techniniu projektu, tiek darbų kiekių žiniaraščiu, vaizdo stebėjimo sistema nebuvo numatyta. Šie darbai nebuvo reikalingi sutarčiai įgyvendinti, Rangos sutartis galėjo būti tinkamai užbaigta ir be jų. Bendrovė pateikė tik samprotavimus, kad vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas būtinas stebėti avarijos kilimo galimybę dėl dujų ir kitų sprogių medžiagų susidarymo gamybos procese. Agentūros nuomone, siekiant išvengti avarijų grėsmės vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas neduoda jokios naudos, kadangi vaizdo stebėjimu fiksuojami įvykiai esamu laiku, todėl jokios prevencinės funkcijos, susijusios su sprogių dujų susikaupimu, stebėjimo kamerų įrengimas neatlieka. Atsakovas padarė išvadą, kad minėti darbai yra pertekliniai.

21Pažymėjo, kad išlaidos kompiuterių ir telekomunikacijų tinklų patobulinimo darbams atlikti negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti, kadangi Bendrovė neįrodė, jog minėti darbai buvo būtini. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, galėjo ir privalėjo numatyti, kokias sistemas bus privaloma įrengti. Pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad minėtos išlaidos buvo būtinos. Pakeitimo orderis Nr. 46 grindžiamas iš esmės užsakovo pareikalavimu, siekiant užtikrinti sistemų plėtimąsi ir patogesnį naudojimąsi įrengtomis sistemomis.

22Agentūros nuomone, kad patirtos papildomos išlaidos dėl papildomų 6 apsauginės signalizacijos komplektų įrengimo darbų negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti, kadangi minėti darbai nebuvo būtini sutarčiai užbaigti. Rangovas, būdamas savo srities profesionalas, turėdamas visą projektinę dokumentaciją, turėjo visas galimybes įvertinti, kokių ir kiek apsaugos sistemų reikės. UAB „VAATC“ nurodė, kad minėtos apsaugos sistemos buvo reikalingos siekiant užtikrinti darbų saugą, tačiau nepateikė įrodymų, kad numatytų apsaugos sistemų nepakanka.

23Pažymėjo, kad Finansinės paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590, 9 punkte įtvirtinti privalomi elementai, kurie turi būti nurodyti sprendime. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nenustato, kad sprendimas, t. y. institucijos valia, turi būti išdėstytas viename akte. Administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis gali atsispindėti ir iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių dokumentų. Pažymėjo, kad sprendimas susigrąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas išdėstytas ne tik Įsakyme, bet 2013-05-14, 2013-05-28, 2013-06-11 ir 2014-05-28 išvadose. Atsakovo nuomone, minėtos išvados yra neatskiriama Įsakymo dalis, kurioje, nurodytos konkrečios pažeidimo aplinkybės bei išdėstyti motyvai dėl išlaidų netinkamumo finansuoti.

24Pažymėjo, kad priimant Įsakymą, buvo panaudota tokia juridinė jo surašymo technika, kai tikslinant ankstesnįjį įsakymą, suformuotas iš esmės naujos redakcijos teisės aktas, pakeičiantis ankstesnįjį ne iš dalies, o visa apimtimi. Priėmus Įsakymą, ankstesnieji įsakymai Nr. T1-82, T1-89, ir T1-97 neteko galios, galiojantis ir teisines pasekmes sukeliantis yra tik Agentūros 2014-05-29 įsakymas Nr. T1-106. Įsakyme nurodyta ne tik pakeista grąžintina suma, tačiau ir apibendrintos bei patikslintos ankstesnėse išvadose nurodytos aplinkybės, buvusios pagrindu konstatuoti Bendrovės padarytus teisės pažeidimus, o tai iš esmės lėmė įsakymų dėl lėšų grąžinimo turinį. Atsakovo nuomone, Įsakymas yra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir teisės normomis, pritaikyta poveikio priemonė yra motyvuota, Įsakymo pagrindu kylančios pareiškėjo pareigos suformuluotos aiškiai.

25Teismo posėdyje atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

26Skundas tenkintinas iš dalies.

27Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014-05-29 įsakymo Nr. T1-106, kuriame konstatuota, kad vykdydama Rangos sutartį, UAB „VAATC“ netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, ir nurodė šias lėšas grąžinti į Agentūros sąskaitą, bei Komisijos 2014-07-23 sprendimo Nr. 3R-276(AG-215/05-2014), kuriuo minėtas įsakymas pripažintas pagrįstu, teisėtumo ir pagrįstumo.

28Remiantis administracinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Europos Komisija 2002-12-17 sprendimu PH/2002/3277, su pakeitimais, padarytais Komisijos 2008-07-28 sprendimu Nr. K(2008)4127 (t. 2, b. l. 88–98) bei Komisijos 2012-01-27 sprendimu Nr. C(2012)544 (t. 2, b. l. 99–110) iš pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento (ISPA) (šiuo metu – Sanglaudos fondas) skyrė paramą projektui Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas CCI 2002LT/16/P/PE/012. Projektui numatytų išlaidų suma – 20 930 000 Eur, Sanglaudos fondo paramos dydis – 50 procentų, t. y. 10 465 000 Eur. Komisijos sprendimuose nurodyta, kad už įgyvendinimą atsakinga institucija Agentūra ir regioninis atliekų tvarkymo centras UAB „VAATC“. Dėl dotacijos suteikimo nurodytam projektui tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos buvo pasirašytas memorandumas dėl finansavimo (t. 1, b. l. 177–192).

292004-11-09 tarp Agentūros ir UAB „VAATC“ sudaryta ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir UAB „VAATC“ (t. 2, b. l. 1-13).

30Agentūra (perkančioji organizacija), UAB „VAATC“ (užsakovas) ir UAB „Skirnuva“ (rangovas) 2005-12-07 pasirašė rangos sutartį Nr. A/2005/V08, pagal kurią užsakovas priėmė rangovo pasiūlymą visiškai atlikti projekto „Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus (t. 2, b. l. 14–16). Rangos sutartis susideda iš pačios sutarties, pasiūlymo rašto, konkrečiųjų sutarties sąlygų, bendrųjų sutarties sąlygos, kurias sudaro FIDIC Raudonoji knyga, lietuviškas leidimas 202 m., techninės specifikacijos, brėžiniai, darbų kiekų žiniaraščiai, rangovo pasiūlymas.

312007 m. liepos mėnesį inžinierius Schneider & Partner atstovas patvirtino, rangovas ir užsakovas pritarė papildomiems darbams pagal pakeitimų orderį Nr. 32 (saugumui užtikrinti ant pastatų stogų įrengti sniego gaudytuvus; t. 2, b. l. 111–112); pakeitimų orderį Nr. 34 (metalinių sijų, kolonų ir konstrukcijų dažymas emale; t. 2, b. l. 119–120); pakeitimų orderį Nr. 35 (laiptų pakopų aptaisymas klijuojant akmens masės plyteles bei batų valymo grotelių su vonele montavimas; t. 2, b. l. 125–127); pakeitimų orderį Nr. 45 (papildomos video stebėjimo sistemos įrengimas bei elektros tinklų pakeitimai; t. 2, b. l. 133–134); 2007-08-31 – papildomiems darbams pagal pakeitimų orderį Nr. 46 (patobulinimas kompiuterių ir telekomunikacijų tinkluose; t. 2, b. l. 117–118); pakeitimų orderį Nr. 47 (apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos pakeitimo darbai; t. 2, b. l. 144–145).

322007-10-10 buvo pasirašyta „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projekto įgyvendinimo sutartis Nr. 2007/GPG/A4 dėl užduočių bei atsakomybės pasiskirstymo tarp Agentūros ir UAB „VAATC“ (t. 2, b. l. 74–86).

332013-04-18 Valstybės kontrolė surašė valstybinio audito ataskaitos dėl sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektą, kuriame pateikė didelės svarbos pastebėjimą Nr. 8 dėl pakeitimo orderių Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47 (Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos byla Nr. AG-215/05-2014 (toliau – Komisijos byla), t. 1, l. 177–182). Valstybės kontrolės nuomone, papildomų darbų pagal minėtus pakeitimo orderius išlaidos (34 123,65 Eur) nebuvo būtinos sutarčiai užbaigti (buvo gerinamos statinių ir įrangos savybės, nors sutartyje numatytos įrangos savybės buvo pakankamos projekto tikslams pasiekti) bei buvo patirtos nesilaikant finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalies reikalavimų, todėl yra netinkamos finansuoti.

342013-04-25 Agentūros Atliekų projektų skyriaus vyriausiosios specialistės parengtu tarnybiniu pranešimu (t. 2, b. l. 176) buvo inicijuotas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Rangos sutarties įgyvendinimo, remiantis Valstybės kontrolės Nr. 8, 11, 16 pastebėjimais ataskaitos projekte.

35Atsakovas 2013-05-03 raštu Nr. APVA-1443 informavo pareiškėją apie Valstybės kontrolės pateiktas išvadas bei paprašė nurodyti, ar pareiškėjas sutinka su pateiktais pastebėjimais; jei nesutinka – iki 2013-05-08 pateikti pagrindimą ir įrodymus, pagrindžiančius išlaidų tinkamumą (t. 2, b. l. 177).

36UAB „VAATC“ 2013-05-06 raštu Nr. 1.10-401 Finansų ministerijai teikė rašytinius paaiškinimus į Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos projekto pastebėjimus dėl pakeitimo orderių Nr. 46 ir 47. Nurodė, kad pakeitimo orderyje Nr. 47 buvo įvertintos techniniame projekte nenumatytos priemonės priešgaisrinės saugos reikalavimams ir priemonės būtinos sąvartyno teritorijos priežiūrai užtikrinti. Šios priemonės turėjo atitikti avarijų likvidavimo plane nustatytus reikalavimus. Pakeitimo orderyje Nr. 46 numatytos priemonės užtikrina sąvartyno technologinių procesų priežiūrą ir kontrolę bei avarinių situacijų, numatytų avarijų likvidavimo plane, prevenciją (Komisijos byla, t. 1, l. 158, 159–175).

37Agentūra 2013-05-14 (nurodyta data 2012-05-14 laikytina rašymo apsirikimu) išvadoje „Dėl projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ išlaidų tinkamumo“, nustatė, kad buvo pažeisti Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnis, 22 straipsnio 1 ir 4 dalys, 23 straipsnis bei 2012-01-27 Europos Komisijos sprendimo, iš dalies keičiančio sprendimą PH2002/3277, dėl paramos skyrimo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui, I priedo 7.3 punktas. Atsakovas konstatavo, kad UAB „VAATC“ nepagrindė pagal Rangos sutartį sudarytų pakeitimo orderių Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47 išlaidų būtinumo, todėl 34 123,65 Eur buvo pripažintos netinkamomis finansuoti. Nurodė, kad tam tikras ilgalaikis turtas apskaitos dokumentuose buvo įtrauktas į trumpalaikio turto sąrašą, todėl netinkamomis finansuoti pripažįstamos 3 021,49 Eur išlaidos. Taip pat, atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendime nurodytą didžiausią galimą nuotekų ir paviršinio vandens surinkimo sistemos įrengimo rodiklio reikšmę – 700–800 m. bei faktinę šio rodiklio reikšmę – 966 m., nustatyta, jog pagrindinis rodiklis buvo viršytas 24,5 proc., todėl nekompensuotinos lėšos yra 14 635,47 Eur. Bendra netinkamų išlaidų suma – 96 336,86 Eur. Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 212 884,42 Lt išlaidų suma, kurią bei 24 443,58 Lt PVM pareiškėjas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos biudžetą (t. 3, b. l. 4–10). Agentūros direktorius 2013-05-15 priėmė įsakymą Nr. T1-82, kuriuo vadovaudamasis 2011-04-20 įsakymu Nr. D1-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 (toliau – Paramos grąžinimo taisyklės), 5.2.2 punktu, bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nustatė, kad Projekto vykdytojas, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – kaip užsakovas patvirtino pakeitimo orderius Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47, kurie buvo nepakankamai pagrįsti ar nebūtini projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti, taip pažeisdamas Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio, 22 straipsnio 1 ir 4 dalis. Galutinio paramos gavėjo projekto apskaitos duomenimis, pagal Rangos sutartį, projekto lėšomis buvo įsigyta ir deklaruota Europos Komisijai trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos yra netinkamos finansuoti. Taip buvo pažeistas Reglamento Nr. 16/2003 23 straipsnis. Taip pat išlaidos, patirtos viršijant Komisijos sprendime Nr. C(2012)544 nurodytą priežiūros rodiklį nuotekų ir paviršinio vandens surinkimo sistemos įrengimas pagal Rangos sutartį yra netinkamos finansuoti. Agentūros direktorius nurodė Bendrovei per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti grąžintinomis pripažintų lėšų sumą – 212 884,42 Lt – bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą 24 443,58 Lt PVM, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną (t. 3, b. l. 2–3). Apie šio įsakymo priėmimą UAB „VAATC“ buvo informuotas atsakovo 2013-05-15 raštu Nr. APVA-1583 (t. 3, b. l. 1).

38Agentūra 2013-05-28 (nurodyta data 2012-05-28 laikytina rašymo apsirikimu) išvadoje „Dėl projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ išlaidų tinkamumo“, nustatė, kad pagal Valstybės kontrolės pastebėjimą Nr. 8 nustatyta netinkamų išlaidų suma yra 34 123,65 Eur, pagal pastebėjimą Nr. 11 – 3 021,49 Eur, o pagal pastebėjimą Nr. 16 – 14 635,47 Eur, iš viso netinkamų finansuoti išlaidų suma yra 51 780,61 Eur, t.y. 178 788,09 Lt, o ne 96 336, 86 Eur, kaip nurodyta 2013-05-14 išvadoje (t. 3, b. l. 15). Agentūros direktorius 2013-05-28 priėmė įsakymą Nr. T1-89, kuriuo patikslino 2013-05-15 įsakymą Nr. T1-82. Šiuo įsakymu Bendrovė įpareigota grąžinti 114 424,38 Lt netinkamų finansuoti išlaidų ir 13 138,38 Lt PVM išlaidų (t. 3, b. l. 19–20). Apie 2013-05-28 įsakymo Nr. Nr. T1-89 priėmimą UAB „VAATC“ buvo informuotas atsakovo 2013-05-29 raštu Nr. APVA-1721 (t. 3, b. l. 14).

39UAB „VAATC“ 2013-06-05 raštu Nr. 1.10-544 pateikė pretenziją Agentūrai dėl išlaidų pripažinimo tinkamomis pagal pakeitimo orderius Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47. Šioje pretenzijoje pareiškėjas prašė panaikinti atsakovo direktoriaus 2013-05-15 įsakymą Nr. T1-82. Pareiškėjas paaiškino kiekvieno pakeitimo orderio sudarymo aplinkybes ir pažymėjo, kad jų sudarymas buvo derinamas su Agentūra, kuri neprieštaravo pakeitimo orderių įsigaliojimui. Šioje pretenzijoje Bendrovė taip pat pasisakė dėl ilgalaikio turto apskaitos bei Projekto rodiklių reikšmių (t. 1, b. l. 60–65).

40Agentūra 2013-06-11 (nurodyta data 2012-06-12 laikytina rašymo apsirikimu) išvadoje „Dėl projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas Kazokiškių seniūnijoje“ išlaidų tinkamumo“, nustatė, kad Valstybės kontrolei atsisakius pastebėjimo Nr. 16, kurio suma 14 635,47 Eur, iš viso netinkamų finansuoti išlaidų suma – 37 145,14 Eur, t. y. 12 8254,74 Lt (paskola – 46 171,71 Lt). Kadangi paskolos grąžinti nereikia, grąžintinų lėšų suma – 82 083,03 Lt (t. 3, b. l. 27). Agentūros direktorius 2013-06-12 priėmė įsakymą Nr. T1-97, kuriame patikslino įsakymą Nr. T1-89 ir nurodė, kad pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – kaip užsakovas patvirtino pakeitimo orderius Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47, kurie buvo nepakankamai pagrįsti ar nebūtini projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti ir taip pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio, 22 straipsnio 1 ir 4 dalis. Taip pat projekto lėšomis buvo įsigyta ir deklaruota Europos Komisijai trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, kurios netinkamos finansuoti. Nustatyta grąžintinų lėšų suma – 82 083,03 Lt netinkamų finansuoti lėšų ir 9 425,19 Lt PVM išlaidų (t. 3, b. l. 22–23). Apie šio įsakymo priėmimą UAB „VAATC“ buvo informuotas atsakovo 2013-06-12 raštu Nr. APVA-1871 (t. 3, b. l. 21).

41Agentūra 2013-06-28 rašte Nr. APVA-2043, atsakydama į Bendrovės 2013-06-05 pretenziją, nurodė, kad Agentūros direktoriaus 2013-06-12 įsakyme Nr. T1-97 nurodyta grąžintina į Lietuvos Respublikos biudžetą suma bus tikslinama (t. 3, b. l. 28–33).

42Atsakovas 2014-05-28 išvadoje nurodė, kad įsigytas turtas (monitoriai ir UPS nepertraukiamo maitinimo šaltiniai) šiuo metu naudojamas apskaitoms Kazokiškių sąvartyne ir savo atliekamomis funkcijomis ir turiniu atitinka ilgalaikio turto požymius, tačiau apskaitoje įregistruotas netinkama forma, todėl Valstybės kontrolei pateikus audito ataskaitos projektą, nustatyti netikslumai turto apskaitoje buvo ištaisyti – pateiktas 2013-06-05 įsakymas „Dėl ilgalaikio turto apskaitos Nr. 5.1-35“. Agentūra konstatavo, kad pažeidimas buvo tinkamai ištaisytas ir lėšos, skirtos pirkti įrangai (10 432,6 Lt) laikytinos tinkamomis finansuoti, todėl tikslinama grąžintinų lėšų suma. UAB „VAATC“ privalo grąžinti 21 839,14 Eur, t. y. 75 406,17 Lt bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą 8 657,43 Lt PVM (t. 3, b. l. 35). Agentūros direktorius 2014-05-29 priėmė įsakymą Nr. T1-106, kuriame pakeitė 2013-06-12 įsakymo Nr. T1-97 1 dalį ir nurodė, kad tikslinamas įsakymas Nr. T1-89 ir nustatoma, jog pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį Europos sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – kaip užsakovas patvirtino pakeitimo orderius Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47, kurie buvo nepakankamai pagrįsti ar nebūtini projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti ir pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnį, 22 straipsnio 1 ir 4 dalis. Bendrovė įpareigota per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti grąžintinomis pripažintų lėšų sumą – 75 406,17 Lt – bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą 8 657,43 Lt PVM (t. 3, b. l. 38). Apie šio įsakymo priėmimą UAB „VAATC“ buvo informuotas atsakovo 2014-05-29 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-743 (t. 3, b. l. 34). Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2014-06-27 skundą (Komisijos byla, t. 1, l. 1–11), 2014-07-23 sprendimu Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) jį atmetė (Komisijos byla, t. 10, l. 154–161).

43UAB „VAATC“ nuomone, Agentūra tinkamai neatliko pažeidimo tyrimo, nenustatė pakankamų teisinių ir faktinių aplinkybių, pagrindžiančių Reglamento Nr. 16/2003 pažeidimą, todėl Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, o iš Bendrovės nepagrįstai reikalaujama grąžinti Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšas. Pareiškėjas prašo pakeisti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-07-23 sprendimą Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) ir Agentūros 2014-05-29 įsakymą Nr. T1-106 panaikinti.

44Nustatyta, kad atlikęs pažeidimo tyrimą, atsakovas Įsakyme konstatavo, jog projekto vykdytojas, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – užsakovas patvirtino pakeitimo orderius Nr. 32, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 45, Nr. 46 ir Nr. 47, kurie buvo nepakankamai pagrįsti ar nebuvo būtini projekto tikslams ar Rangos sutarties tikslams pasiekti ir pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio, 22 straipsnio 1 ir 4 dalis.

45Europos Komisija paramą Projektui iš Sanglaudos fondo skyrė 2002-12-17 sprendimu PH/2002/3277, su pakeitimais, padarytais Komisijos 2008-07-28 sprendimu Nr. K(2008)4127 (t. 2, b. l. 88–98) bei Komisijos 2012-01-27 sprendimu Nr. C(2012)544, t. y. galiojant Tarybos reglamentui (EB) 1164/1994, įsteigiančiam Sanglaudos fondą (galiojo iki 2006-12-31). Iš Komisijos 2008-07-28 bei 2012-01-27 sprendimų matyti, kad jie buvo priimti atsižvelgiant į 1994-05-16 Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1164/94. Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas Sanglaudos fondo finansuojamų projektų vykdymas, valstybės narės imasi būtinų priemonių, tame tarpe ir susigrąžinimas visų sumų, prarastų dėl nustatytų neatitikimų, ir, jei reikia, delspinigių už vėluojančius mokėjimus paskaičiavimas. Pagal Reglamento (EB) 1164/1994 II priedo D straipsnio 1 punktą tarpiniai ir likučio mokėjimai atliekami atsižvelgus į realiai padarytas išlaidas, kurios turi būti patvirtintos sąskaitomis-faktūromis arba apskaitos dokumentais, turinčiais lygiavertę įrodomąją vertę. Specialias išsamias šio reglamento įgyvendinimo taisykles nustatančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnis įtvirtina, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnis nurodo, kad išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Išlaidos turi būti susijusios su valstybės narės patvirtintu mokėjimu, kurį ji realiai padarė arba išlaidos buvo padarytos jos vardu, arba, koncesijos atveju, koncesijos turėtojo, kuriam už įgyvendinimą atsakinga įstaiga perdavė projekto įgyvendinimą ir patvirtino gautomis sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. Reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybvietės paruošimo ir statybos išlaidos, kurios yra esminės projekto įgyvendinimui, yra tinkamos. Pagal to paties straipsnio 4 dalį, tinkamos sąnaudos apima tik tas sąnaudas, kurios atsirado po 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir tiesiogiai susijusios su projektu. Tinkamos sąnaudos gali apimti vieną ar daugiau šių kategorijų: darbo sąnaudas (bruto darbo užmokestį), mokesčius už ilgalaikės įrangos naudojimą statybos metu; produktų, naudojamų projektui įgyvendinti, sąnaudas; pridėtines išlaidas ir kitas sąnaudas, jeigu jos yra konkrečiai pagrįstos; jos turi būti paskirstytos sąžiningai vadovaujantis priimtais apskaitos standartais.

46Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos, 8 straipsnio 2 dalies b punktas apibrėžia, kad išlaidos, kurias apima išlaidų ataskaita, yra faktiškai padarytos per sprendime dėl paramos skyrimo numatytą tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti patvirtintos sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės patvirtinamaisiais apskaitos dokumentais; susijusios su darbais, kurie nebuvo iš esmės užbaigti paramos paraiškos pateikimo metu; kurios pagrįstai reikalingos projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus.

47Šios normos nurodo, jog galimos finansuoti išlaidos turi atitikti sekančius kriterijus:

  1. būti esminės projekto įgyvendinimui;
  2. realiai padarytos;
  3. tiesiogiai susijusios su projektu;
  4. patvirtintos sąskaitomis-faktūromis arba apskaitos dokumentais;
  5. padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį.

48Kaip jau minėta, atlikęs pažeidimo tyrimą, atsakovas konstatavo, kad UAB „VAATC“ nepagrindė pagal Rangos sutartį sudarytų pakeitimo orderių Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47 išlaidų būtinumo. Atsakovas yra pripažinęs, kad pareiškėjas pažeidė Reglamento (EB) 16/2003 4 straipsnio bei 22 straipsnio 1 ir 4 dalių taisykles. Taigi Įsakymu atsakovas siekia įrodyti, kad pareiškėjo Projekto įgyvendinimo eigoje turėtos išlaidos nėra esminės projekto įgyvendinimui ir tiesiogiai nesusijusios su projektu.

49Bylos medžiaga bei atsakovo paaiškinimai rodo, jog čia nagrinėjamos išlaidos pripažintos nekompensuotinomis remiantis Valstybės kontrolės audito duomenimis. 2013-07-23 Valstybės kontrolė yra patvirtinusi Valstybinio audito ataskaitą dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. FA-P-70-7-96 (Komisijos byla, t. 5, b. l. -175- t. 6, b. l. 6, 26). Šios ataskaitos 8 skirsnyje 6 punkte įrašytas didelės svarbos pastebėjimas, kad 34 123,65 Eur išlaidos pagal pakeitimo orderius Nr. 32, 34, 35, 45, 46, 47 buvo nebūtinos Rangos sutarčiai užbaigti ir tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslų pasiekimu bei patirtos nesilaikant finansinio memorandumo III.2 priedo V skyriaus 2 dalies reikalavimų, t. y. iš esmės Reglamento 16/2003 22 straipsnio 4 dalies taisyklių.

50Rangos sutarties pakeitimų darymas yra aptariamas Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 13 punkte (FIDIC Raudonoji knyga). Pagal Bendrųjų sąlygų 13.1 punktą pakeitimas gali apimti tame tarpe ir bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas arba paslaugas, būtinas nuolatiniams darbams, t. y. darbams, kuriuos pagal Rangos sutartį turi atlikti rangovas. Bendrųjų sąlygų 13.2 punktas numato, kad rangovo pateiktas ir inžinieriaus patvirtintas siūlymas finansuojamas rangovo lėšomis, išskyrus atvejus, kai Rangos sutarties šalys susitaria kitaip.

51Dėl pakeitimo orderio Nr. 32

52Nustatyta, kad 2007-06-29 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 602 pateikė pasiūlymą įrengti sniego gaudytuvus. Nurodė, kad palyginus objekto „Vilniaus apskrities Kazokiškių sąvartynas“ techninį projektą su darbo projektu, paaiškėjo, kad techniniame projekte nebuvo suprojektuoti sniego gaudytuvai, kuriuos reikia įrengti administraciniame, tarnybiniame ir buitiniame pastatuose, antrinių žaliavų sandėlyje, atliekų svėrimo punkte, filtrato ir nuotekų siurblinėje. Pažymėta, kad jeigu siūlymas būtų priimtas, Rangos sutarties suma padidėtų 5 834,97 Lt be PVM (t. 2, b. l. 115). Inžinierius pakeitimo orderyje Nr. 32 nurodė, kad saugumui užtikrinti ant visų pastatų stogų reikėjo įrengti sniego gaudytuvus; šie darbai nebuvo numatyti nei techniniame projekte, nei kiekių žiniaraštyje bei nurodė, kad peržiūrėjus pakeitimą, nėra pagrindo su juo nesutikti (t. 2, b. l. 111–112). Iš byloje esančių konkurso žiniaraščių matyti, kad juose sniego gaudytuvų įrengimo darbai nebuvo numatyti (Komisijos byla, t. 1, l. 57).

53STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, galiojusio iki 2008-11-14, 96.10 punkte nustatyta, kad šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvus visų nuolydžių skardos ir plastmasių gaminiais (čerpėmis, profiliuotais lakštais, plastikinėmis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengtų stogų atbrailose – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų; keraminėmis ar betoninėmis čerpėmis, beasbesčio šiferio ir kitais panašiais gaminiais dengtų stogų atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30°, – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų. Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu valyti susikaupusį sniegą ir vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t. y. stogo eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu (STR 2.05.02:2001 44 punktas).

54Nei atsakovas, nei pareiškėjas byloje nėra surinkę tikslių duomenų apie darbų būtinumo apimtį. Kaip matyti iš statybos darbų atlikimo metu galiojusio STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ nuostatas sniego gaudytuvų įrengimas yra pagrįstas tada, kai nustatoma, jog stogo dalis yra virš įėjimų į pastatus ir kitų žmonių vaikščiojimo zonų, o esant tam tikroms stogų dangoms būtinas stogo nuolydžio nustatymas. Vis tik statybos objektas yra gamybinio pobūdžio, o tai reiškia, kad ūkinės veiklos vykdymui reikalingas darbuotojų judėjimas, o darbuotojų veiklos saugumui reikalinga įrengti ir sniego gaudytuvus. Taigi, sniego gaudytuvams patirtas išlaidas reikalinga laikyti susijusiomis su projekto įgyvendinimu ir esminėmis tinkamam Projekto įgyvendinimui, atsižvelgiant į atlikus šias išlaidas apsaugomas vertybes – galimų darbuotojų traumų nuo nukritusio sniego prevenciją.

55Atsakovo argumentai dėl šių išlaidų nekompensavimo yra iš esmės susiję ne su išlaidų nesąsajumu su Projektu, tačiau susiję su rangovo pareiga šias išlaidas įtraukti į konkursui teiktą rangovo pasiūlymą, iš esmės ginčijant Rangos sutarties šalių susitarimą dėl papildomų išlaidų apmokėjimo užsakovo sąskaita. Pažymėtina tai, kad šioje byloje nėra keliamas klausimas dėl pareiškėjo atsakomybės pagal Viešųjų pirkimų įstatymą dėl papildomų darbų įsigijimo taikymo, todėl teismas Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo klausimų nesprendžia ir dėl papildomų darbų apmokėjimo šioje plotmėje nepasisako. Kaip jau minėta, Bendrųjų sąlygų 13.2 punktas numato galimybę Rangos sutarties šalims susitarti dėl papildomo apmokėjimo už papildomai atliktus darbus. Pareiškėjo elgesys rodo, jog jis pritarė tokiems Rangos sutarties pakeitimams ir jų apmokėjimui. Susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo užsakovo sąskaita pagrįstumas tikrinamas įvertinant išlaidų tinkamumų pagal anksčiau minėtus išlaidų tinkamumo kriterijus.

56Atsakovas remiasi tuo, kad Bendrųjų sąlygų 4.10 punkte nurodoma, jog užsakovas turi leisti rangovui iki pradžios datos susipažinti su visa užsakovo turima informacija apie statybvietės geologines bei hidrologines sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą. Užsakovas panašia tvarka turi leisti rangovui susipažinti su visa tokio pobūdžio informacija, kurią jis įgyja iki pradžios datos. Rangovas atsako už visos tokios informacijos išaiškinimą. Rangovo prievolė yra gauti, kiek tai praktiškai įmanoma (atsižvelgiant į laiką ir kainą), visą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus. Kartu rangovo pareiga patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką, minėtus duomenis bei visą kitą turimą informaciją ir, prieš pateikiant pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti ištyrus, įskaitant, bet neapsiribojant statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas; hidrologines bei klimatines sąlygas; apimtį bei pobūdį darbo ir prekių, reikalingų vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus; šalies įstatymus, procedūras bei darbo organizavimo praktiką; rangovo poreikius įeiti į statybvietę, įsikūrimą, įrangą, personalą, elektrą, transportą, vandenį bei kitas paslaugas (Komisijos byla, t. 6, b. l. 48–49). Bendrųjų sąlygų 4.11 punkto a papunktyje įtvirtinta rangovo pareiga išsiaiškinti, kad sutarties priimta suma yra teisinga ir pakankama, o pagal b papunktį rangovo pareiga remtis tuo, kad priimta sutarties suma pagrįsta duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei 4.10 punkte aptartų dalykų išaiškinimu (Komisijos byla, t. 6, b. l. 49).

57Teisėjų kolegijos vertinimu, nustačius patirtų išlaidų reikšmingumą projekto įgyvendinimui ir nenustačius viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų, papildomų išlaidų finansavimas yra Rangos sutarties šalių susitarimo reikalas, aplinkybė, ar rangovas galėjo numatyti papildomus Projekto įgyvendinimui reikalingus darbus būtų svarbi, jei būtų svarstoma rangovo pateikto pasiūlymo viešajame konkurse priėmimo aplinkybė, kadangi papildomai reikalingų darbų nenumatymas mažina konkursui pateikiamo pasiūlymo kainą. Reglamento (EB) 16/2003 4 straipsnio bei 22 straipsnio 1 ir 4 dalių taisyklės papildomų išlaidų apmokėjimo klausimų nereguliuoja, o kelia reikalavimus tik patirtų išlaidų pagrįstumui, t. y. išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, kai jos atitinka nustatytus kriterijus – yra esminės, realios, pagrįstos ir laiku padarytos. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad sniego gaudytuvų įrengimo darbai buvo reikalingi projekto įgyvendinimui, pakeitimo orderis Nr. 32 buvo sudarytas pagrįstai ir gali būti laikomas pagrindžiančiu papildomų darbų būtinumą.

58Dėl pakeitimo orderio Nr. 34

59Nustatyta, kad 2007-06-29 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 601 pateikė pasiūlymą nudažyti metalines konstrukcijas. Pažymėta, kad vykdant dažymo darbus Vilniaus apskrities Kazokiškių sąvartyno tarnybiniame-buitiniame pastate bei užsakovui pageidaujant metalines konstrukcijas reikia nudažyti ne tik priešgaisriniais, bet ir emaliniais dažais. Nurodyta, kad jeigu siūlymas būtų priimtas, Rangos sutarties suma padidėtų 25 129,21 Lt be PVM (t. 2, b. l. 123). Inžinierius pakeitimo orderyje Nr. 34 nurodė, kad metalo darbams kiekių žiniaraštyje buvo numatyta tik priešgaisrinis ir prieškorozinis dažymas (t. 2, b. l. 83-84). Iš byloje esančių Rangos sutarties žiniaraščių matyti, kad juose buvo nustatyta tik apsauga nuo korozijos (dažymas; Komisijos byla, t. 1, l. 57). UAB „VAATC“ 2013-06-05 rašte Nr. 1.10-544 nurodė, kad sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų dažymas buvo numatytas siekiant užtikrinti dangų ilgaamžiškumą ir išvengti korozijos. Šį teiginį įrodančių duomenų pareiškėjas nepateikė, analizė kokie dažai naudoti, kokios prieškorozinių dažų savybės, kuo buvo nepakankamas padengimas prieškoroziniais dažais nepadaryta, todėl faktas dėl darbų reikšmingumo projekto atlikimui neįrodytas. Reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalies pažeidimas nustatytas pagrįstai. Teismas sutinka su atsakovo vertinimu, kad Rangos sutartyje numatytas prieškorozinis dažymas buvo pakankamas tam, kad Rangos sutartyje numatyti darbai būtų tinkamai atlikti ir ši sutartis įvykdyta. Taigi, lėšos skirtos Rangos sutarties apkeitimo orderyje Nr. 34 numatytiems papildomiems darbams atlikti, pagrįstai buvo pripažintos netinkamomis finansuoti.

60Dėl pakeitimo orderio Nr. 35

61UAB „Skirnuva“ 2007-06-29 raštu Nr. 606 pateikė pasiūlymą administracinio pastato, atliekų svėrimo punkto ir tarnybinio buitinio pastato laiptų aikšteles aptaisyti akmens masės plytelėmis. Nurodyta, kad šie darbai techniniame projekte nebuvo numatyti. Pažymėta, kad minėti pakeitimai Rangos sutartį padidintų 7 656,12 Lt be PVM (t. 2, b. l. 131). Inžinierius pakeitimo orderyje Nr. 35 nurodė, kad ties įėjimais į administracinį pastatą, svėrimo punktą ir tarnybinį pastatus ir įėjimai nenumatyti apklijuoti plytelėmis. Taip pat nenumatyti batų šepečiai (t. 2, b. l. 89-90). UAB „VAATC“ 2013-06-05 rašte Nr. 1.10-544 paaiškino, kad Rangos sutartyje buvo numatytas tik bendras išlyginamasis betono sluoksnis, kuris nėra atsparus išorės poveikiui bei nėra tinkamas naudoti, todėl siekiant užtikrinti laiptų patvarumą, buvo būtina atlikti laiptų pakopų apklijavimo darbus. Taip pat pažymėjo, kad vieta batų valymo grotelių įrengimui buvo suformuota atliekant betonavimo darbus. Remiantis statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“, patvirtinto aplinkos ministro 2007-12-27 įsakymu Nr. D1-706, 17.3 punktu, angos grindyse ar grindinio paviršiuje turi būti uždengtos grotelėmis, todėl siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą bei higienos reikalavimus, batų grotelių įrengimo darbai privalėjo būti atlikti (t. 1, b. l. 60–65).

62Sutiktina su atsakovo pozicija, kad reikalavimą pastatyti kokybišką statinį įtvirtina tiek Rangos sutartis, tiek teisės aktai. Projekto vykdytojas negalėjo nežinoti, kad statinys turi atitikti visus jam teisės aktų keliamus reikalavimus. Statybos įstatymo 36 straipsnis nustato 5 metų garantinį terminą. Rangovas, kaip savo srities specialistas, privalėjo numatyti, kad laiptų įrengimo darbai privalo atitikti teisės aktų bei sutartiniu reikalavimus, susijusius su jų ilgaamžiškumu bei projekte nurodyta darbų atlikimo apimtimi. Tai reiškia, kad laiptams turėjo būti pasirinkta tokia betono rūšis, kuri užtikrintų laiptų patvarumą be būtinumo atlikti laiptų pakopų apklijavimo darbus. Laiptų klijavimas plytelėmis nėra numatytas statybas reglamentuojančiuose teisės aktuose, o įrodymų dėl betono sluoksnio netinkamo parinkimo Rangos sutartyje pareiškėjas nepateikė. Teismo nuomone, laiptų apklijavimo darbai akmens masės plytelėmis teisėtai pripažinti netinkamais finansuoti.

63Inžinieriaus pakeitimo orderyje Nr. 35 numatyta ir batų valymo grotelių su vonele montavimas. Nors statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ buvo patvirtintas aplinkos ministro 2007-12-27 įsakymu Nr. D1-706, o įsigaliojo nuo 2008-01-04, tačiau jo nuostatos galėjo būti taikomos objekto statybos užbaigimo akto surašymo metu, todėl šis darbų atlikimas gali būti laikomas pagrįstu. Išlaidos pagal pakeitimo orderį Nr. 35 kompensuotinos iš dalies, dalyje dėl laiptų apklijavimo plytelėmis darbų atlikimo pripažįstant Reglamento 16/2003 straipsnio 1 dalies pažeidimą, o dalyje dėl batų valymo grotelių montavimo išlaidas pripažįstant pagrįstomis (331,04+331,04+662,08 – 1324,16 Lt:3,4528 – 383,50 Eur).

64Dėl pakeitimo orderio Nr. 45

65Nustatyta, kad 2007-08-23 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 838 pateikė pasiūlymą pakeisti lauko elektros ryšius (t. 2, b. l. 137-138). Šiuo raštu buvo pasiūlytos sekančios techninio projekto korektūros: 2-jų skaidulų optinis kabelis pakeistas į universalų optinį kabelį, kadangi 2-jų skaidulų kabelis neužtikrins papildomos įrangos pajungimo prie optinio tinklo tarp pastatų; įrengtos pastatų sujungimui optiniu kabeliu būtinos optinės komutacinės panelės; padidintas PVC vamzdžio diametras, nes į ankstesnį netilpo visi numatyti instaliuoti kabeliai. Pakeitimas pasiūlytas atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus ir statybos normatyvus. Pažymėta, kad minėti pakeitimai Rangos sutartį padidintų 28 478,86 Lt be PVM. Inžinieriaus pakeitimo orderyje Nr. 45 (t. 2, b. l. 133-134) pasiūlymai priimti, nurodant, kad jie suderinti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir statybos normatyvus. UAB „VAATC“ 2013-06-05 rašte Nr. 1.10-544 paaiškino, kad vaizdo stebėjimo sistema buvo reikalinga siekiant užtikrinti patalpų ir teritorijų stebėjimą bei procesų registravimą, tikslu užtikrinti operatyvų reagavimą į avarijas, galimus gedimus bei siekiant apsaugoti ir sumažinti žalingą avarijų poveikį žmonėms, aplinkai ir turtui. Poreikį įrengti vaizdo stebėjimo sistemą UAB „VAATC“ grindė veiklos pobūdžiu, kad atliekų apdorojimo procese susidaro dujos, kurios gali sprogti susimaišiusios su oru, dėl dujų koncentrato galimi darbuotojų asfikcijos atvejai, gali būti kartu su atliekomis atvežtos pavojingos ir sprogios medžiagos. Nuotekų surinkimo procese susidaręs filtratas užterštas organinėmis medžiagomis bei sunkiaisiais metalais, todėl avarijos atveju gamtai gali būti padaryta didelė žala. Institucijų pastabose prie valstybinio audito ataskaitos (t. 2, b. l. 196) pareiškėjas ir atsakovas yra nurodę dėl pakeitimo orderio Nr. 45, kad techniniame projekte bei darbų kiekių žiniaraščiuose nebuvo numatyta vaizdo stebėjimo sistema, kuri skirta užtikrinti patalpų ir teritorijų stebėjimą bei vykstančių procesų registravimą. Pakeitimo orderiu buvo nupirkti požeminių kabelių tiesimo darbai apjungiant atskirus pastatus, o vaizdo sistemos įrangą UAB „VAATC“ įsigijo savo lėšomis.

66Atsakovo pateiktame Avarijų Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne likvidavimo plane (t. 2, b. l. 43-73) 1.5.5 skirsnyje pažymėta tai, kad sąvartyne išsiskiriant metano ir anglies dvideginio dujoms gali susidaryti sprogus mišinys. Sąvartyne susidarantis filtratas pasižymi aukštu užterštumu organinėmis medžiagomis ir sunkiaisiais metalais. Numatytos pavojų-avarijų rūšys: gaisrai, surinkto filtrato išsiliejimai spaudiminėje linijoje, sprogimai, darbuotojų sąmonės praradimas, žūtis, kaupo nuošliauža ir kiti nenumatyti atvejai. Tai rodo, jog vaizdo stebėjimo įrangos įrengimas yra svarbus saugiam sąvartyno eksploatavimui užtikrinti. Svarbu tai, kad sąvartyno eksploatavimui pareiškėjas pats įsigijo vaizdo stebėjimo įrangą, kurią naudoja veikloje. Tokie veiksmai patvirtina įrangos būtinumą projektui įvykdyti. Būtų neekonomiška pagal Rangos sutartį įrengti kabelių sistemą, kurią po vaizdo stebėjimo įrangos pirkimo reikėtų naujai perdaryti. Pareiškėjo atstovas teigė, kad įranga įrašo stebėjimo medžiagą. Remiantis išdėstytu pagal pakeitimo orderį Nr. 45 padarytos išlaidos turi projektui esminę reikšmę ir yra su juo susijusios.

67Dėl pakeitimo orderio Nr. 46

68Nustatyta, kad 2007-08-23 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 839 pateikė pasiūlymą pakeisti kompiuterinį-telefoninį tinklą (t. 2, b. l. 148-152). Šiuo raštu buvo pasiūlyta pakeisti kompiuterinį – telefoninį tinklą, kuo būtų užtikrintas patogesnis naudojimasis įrengtomis sistemomis ir leistų naudotis pagrindiniame kompiuteryje esančia informacija. Pažymėta, kad minėti pakeitimai Rangos sutartį padidintų 17 897,35 Lt be PVM. Inžinieriaus pakeitimo orderyje Nr. 46 (t. 2, b. l. 117-118) pasiūlymai priimti, nurodant, kad pasiūlymai pateikti pareikalavus užsakovui. Šie pataisymai susideda iš papildomų darbo vietų administraciniame pastate įrengimo, darbo vietų sujungimo su pagrindiniu serveriu, sujungimo tarp tarnybinio pastato ir serverio bei svarstyklių pastato ir serverio parengimu. UAB „VAATC“ 2013-06-05 rašte Nr. 1.10-544 paaiškino, kad šios priemonės užtikrina sąvartyno technologinių procesų priežiūrą ir kontrolę bei avarinių situacijų, numatytų avarijų likvidavimo plane, prevenciją.

69Pareiškėjas nepateikė tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų šių lėšų būtinumą. Avarijų Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne likvidavimo planas didelės apimties dokumentas, todėl nuorodos į jį nekonkretumas vertinamas kaip argumento nepagrindimas faktiniais duomenimis. Išlaidos gali būti vertinamos kaip esminės projekto įgyvendinimui, kai pateikiami įrodymai, jog projektas be tam tikrų pagerinimų prarastų jo eksploatavimui svarbias savybes. Teisingai pastebėjo Komisija, kad pakeitimo orderis Nr. 46 grindžiamas užsakovo reikalavimu, bet neobjektyviais duomenimis. Tuo remiantis konstatuotina, kad atsakovas ir Komisija teisingai nustatė išlaidų panaudojimo pažeidimą.

70Dėl pakeitimo orderio Nr. 47

71Nustatyta, kad 2007-08-23 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 840 pateikė pasiūlymą pakeisti apsauginę ir gaisrinę signalizaciją (t. 2, b. l. 161-175). Šiuo raštu buvo pasiūlyta įrengti 6 apsauginės signalizacijos komplektus ir 49 gaisrinės signalizacijos komplektus. Darbai atliktini vadovaujantis Pastatų ir statinių priešgaisrinės automatikos RSN-138-92 reikalavimais. Darbų kaina 43 680,03 Lt. Inžinieriaus pakeitimo orderyje Nr. 47 (t. 2, b. l. 144-145) pasiūlymai priimti, nurodant, kad darbo projektas atliktas pagal priešgaisrinių signalizacijų pastatams ir statiniams RSN-138-92. UAB „VAATC“ 2013-06-05 rašte Nr. 1.10-544 paaiškino, kad darbai buvo būtino projektui įgyvendinti atsižvelgiant į UAB „VAATC“ veiklos pobūdį ir Avarijų likvidavimo plane aptartus galimus pavojaus šaltinius. Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintos 9 506,97 Eur išlaidos 6 apsaugos signalizacijos komplektams, o gaisrinės signalizacijos išlaidos 3 143,64 Eur pripažintos tinkamomis finansuoti.

72Statybos ir urbanistikos ministro 1995-03-03 įsakymu Nr. 64 patvirtintos Respublikinės statybos normos RSN 138-92 galiojo iki 2007-03-01, t. y. iki darbų pagal pakeitimo orderį Nr. 47 atlikimo. Pareiškėjo argumentai dėl priešgaisrinės signalizacijos reikalingumo nėra svarbūs, kadangi priešgaisrinės signalizacijos įrengimui panaudotos lėšos buvo finansuotos. Dėl apsaugos signalizacijos įrengimo išlaidų reikalingumo pareiškėjas jokių argumentų nepateikė. Kadangi apsaugos signalizacijos įrengimo reikalingumas nėra pagrįstas, tai pareiškėjo skundo dalis dėl pagal pakeitimo orderį Nr. 47 turėtų išlaidų nekompensavimo atmetama.

73Tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu, nustato finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo taisyklės (toliau – Pažeidimų nustatymo taisyklės), kurių 9 punkte įtvirtinta, kad paramą administruojanti institucija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi apie jį informacijos, per 20 darbo dienų nuo įtarimo ir (ar) tokios informacijos gavimo dienos, atlieka pažeidimo tyrimą. Pažeidimų nustatymo taisyklės detalios tyrimo tvarkos nenustato. Pažeidimų nustatymo taisyklių 10–12 punktai nustato tik tai, kad paramą administruojanti institucija, atlikusi pažeidimų tyrimą ir nustačiusi pažeidimų, sustabdo mokėjimus atitinkamam projekto vykdytojui (arba inicijuoja mokėjimų sustabdymą) ir nustato terminą jiems pašalinti, o pažeidimo nepašalinus – nutraukia paramos teikimą ir / arba siūlo keisti paramos teikimo sąlygas. Jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti.

74Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo, apskaitos, projektų vykdytojų skolų pripažinimo abejotinomis ir abejotinų skolų nurašymo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1995-05-30 nutarimu Nr. 590, 5. 1. 3 punktas nurodo, kad sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu su pareiškėju, nesilaikant ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, buvo pasirašyta paramos sutartis, pagal kurią išmokėtos lėšos. pareiškėjas yra galutinis paramos gavėjas, todėl jis ir turi lėšų grąžinimo pareigą.

75Pareiškėjas teigė, kad Įsakymas priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. Dėl paramos grąžinimo atsakovas yra priėmęs net 4 įsakymus, kuriais vis tikslino pirminį 2013-05-13 įsakymą Nr. T1-82. Prieš kiekvieno naujo įsakymo priėmimą buvo surašytos 4 įsakymus pagrindžiančios išvados - 2013-05-14, 2013-05-28, 2013-06-11, 2014-05-28 (t. 1, b. l. 33, 38, 51, 57). Įsakymų dėstymas akivaizdžiai rodo, jog priimami ne atskiri administraciniai aktai, o kiekvienas sekantis yra pirminio akto patikslinimas, todėl visi įsakymai turi būti vertinami kartu, tuo pačiu vertinant ir jų taikymui skirtas išvadas. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad administracinis aktas gali būti pagrindžiamas tiek pačiame akte, tiek kartu su juo priimamuose dokumentuose. Tiek iš pačių įsakymų turinio, tiek iš juos lydinčių išvadų matyti, kad faktiniai administracinio sprendimo priėmimo pagrindai bei teisės normos, kuriomis remiamasi, yra nurodyta aiškiai ir suprantamai. Iš atsakovo pozicijos skundžiant Įsakymą Komisijai ir teismui matyti, kad jis suprato priimtų administracinių sprendimų prasmę ir jo teisės pažeistos nebuvo. Komisija teisingai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-11-09 sprendime administracinėje byloje Nr. A3-750-2004, publikuotoje Administracinių teismų praktikoje Nr. 6, pateiktu išaiškinimu, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nenustato, jog sprendimas, t. y. institucijos valia, turi būti išdėstytas viename teisės taikymo rašytiniame akte. Tuo remiantis konstatuojama, kad atsakovas nepadarė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pažeidimo.

76Remdamasis išdėstytais argumentais teismas pripažįsta, kad pareiškėjo pagal pakeitimo orderius Nr. 32 ir 45 bei iš dalies pagal pakeitimo orderį Nr. 35 turėtos išlaidos buvo nefinansuotos nepagrįstai. Viso tai sudaro 1689,92 Eur, 383,50 Eur ir 8248,05 Eur, lygu 10 321,47 Eur. Atsakovo Įsakymas dalyje dėl įpareigojimo pagal šiuos pakeitimo orderius patirtas išlaidas grąžinti naikinamas dalyje kaip neatitinkantis teisės aktų reikalavimų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktas, 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Analogiškai toje pačioje dalyje naikinamas ir Komisijos sprendimas. Kitoje dalyje UAB „VAATC“ skundas atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

77Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsniais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

78Skundą tenkinti iš dalies.

79Panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014-05-29 įsakymą Nr. T1-106 „Dėl 2013 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. T1-97 pakeitimo“ dalyje dėl įpareigojimo UAB „VAATC“ grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas pagal pakeitimo orderius Nr. 32, Nr. 45 ir pakeitimo orderio Nr. 35 dalį dėl 383,50 Eur.

80Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-07-23 sprendimo Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) dalį, kuria palikta galioti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014-05-29 įsakymo Nr. T1-106 dalis dėl įpareigojimo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas pagal pakeitimo orderius Nr. 32, Nr. 45 ir pakeitimo orderio Nr. 35 dalį dėl 383,50 Eur.

81Kitoje dalyje skundą atmesti.

82Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „VAATC“ (toliau – ir Bendrovė) prašo pakeisti... 4. Paaiškino, kad Bendrovė įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos... 5. Atsakovas, 2013-05-14 atlikęs pažeidimo tyrimą, 2013-05-15 priėmė... 6. Agentūra 2013-05-28 įsakymu Nr. T1-89 „Dėl įsakymo „Dėl Europos... 7. Pažymėjo, kad Įsakymo priėmimą pagrindžiantys motyvai... 8. Įsakyme konstatuota, kad pareiškėjo kaltė dėl Reglamento 16/2003... 9. Komisija neatkreipė dėmesio į Rangos sutarties 13.1 punkto nuostatas, pagal... 10. 2014-05-28 išvadoje nurodyta, kad ji pagrįsta 2013-05-14 atliktu įtariamo... 11. Teisės aktai visuomeninės, administracinės paskirties statiniams nustato ne... 12. Pažymėjo, kad Agentūra 2013-06-28 rašte Nr. APVA-2043 išsamiau pagrindžia... 13. Nurodė, kad Rangos sutarties pakeitimų orderis yra sandoris, kuris įstatymų... 14. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 15. Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prašė... 16. Nurodė, kad Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnyje apibrėžta ir reguliuojama... 17. Rangovas UAB „Skirnuva“ 2007-06-29 raštu Nr. 602 pateikė siūlymą sniego... 18. Rangos sutarties žiniaraščiuose nustatytas prieškorozinis dažymas,... 19. Rangovas, kaip savo srities specialistas, privalėjo įvertinti ne tik esamą... 20. Išlaidos pagal pakeitimo orderį Nr. 45 negali būti pripažintos tinkamomis... 21. Pažymėjo, kad išlaidos kompiuterių ir telekomunikacijų tinklų... 22. Agentūros nuomone, kad patirtos papildomos išlaidos dėl papildomų 6... 23. Pažymėjo, kad Finansinės paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos... 24. Pažymėjo, kad priimant Įsakymą, buvo panaudota tokia juridinė jo surašymo... 25. Teismo posėdyje atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 26. Skundas tenkintinas iš dalies.... 27. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Aplinkos ministerijos... 28. Remiantis administracinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 29. 2004-11-09 tarp Agentūros ir UAB „VAATC“ sudaryta ISPA/Sanglaudos... 30. Agentūra (perkančioji organizacija), UAB „VAATC“ (užsakovas) ir UAB... 31. 2007 m. liepos mėnesį inžinierius Schneider & Partner atstovas... 32. 2007-10-10 buvo pasirašyta „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos... 33. 2013-04-18 Valstybės kontrolė surašė valstybinio audito ataskaitos dėl... 34. 2013-04-25 Agentūros Atliekų projektų skyriaus vyriausiosios specialistės... 35. Atsakovas 2013-05-03 raštu Nr. APVA-1443 informavo pareiškėją apie... 36. UAB „VAATC“ 2013-05-06 raštu Nr. 1.10-401 Finansų ministerijai teikė... 37. Agentūra 2013-05-14 (nurodyta data 2012-05-14 laikytina rašymo apsirikimu)... 38. Agentūra 2013-05-28 (nurodyta data 2012-05-28 laikytina rašymo apsirikimu)... 39. UAB „VAATC“ 2013-06-05 raštu Nr. 1.10-544 pateikė pretenziją Agentūrai... 40. Agentūra 2013-06-11 (nurodyta data 2012-06-12 laikytina rašymo apsirikimu)... 41. Agentūra 2013-06-28 rašte Nr. APVA-2043, atsakydama į Bendrovės 2013-06-05... 42. Atsakovas 2014-05-28 išvadoje nurodė, kad įsigytas turtas (monitoriai ir UPS... 43. UAB „VAATC“ nuomone, Agentūra tinkamai neatliko pažeidimo tyrimo,... 44. Nustatyta, kad atlikęs pažeidimo tyrimą, atsakovas Įsakyme konstatavo, jog... 45. Europos Komisija paramą Projektui iš Sanglaudos fondo skyrė 2002-12-17... 46. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos... 47. Šios normos nurodo, jog galimos finansuoti išlaidos turi atitikti sekančius... 48. Kaip jau minėta, atlikęs pažeidimo tyrimą, atsakovas konstatavo, kad UAB... 49. Bylos medžiaga bei atsakovo paaiškinimai rodo, jog čia nagrinėjamos... 50. Rangos sutarties pakeitimų darymas yra aptariamas Rangos sutarties Bendrųjų... 51. Dėl pakeitimo orderio Nr. 32... 52. Nustatyta, kad 2007-06-29 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 602 pateikė... 53. STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, galiojusio iki... 54. Nei atsakovas, nei pareiškėjas byloje nėra surinkę tikslių duomenų apie... 55. Atsakovo argumentai dėl šių išlaidų nekompensavimo yra iš esmės susiję... 56. Atsakovas remiasi tuo, kad Bendrųjų sąlygų 4.10 punkte nurodoma, jog... 57. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustačius patirtų išlaidų reikšmingumą... 58. Dėl pakeitimo orderio Nr. 34... 59. Nustatyta, kad 2007-06-29 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 601 pateikė... 60. Dėl pakeitimo orderio Nr. 35... 61. UAB „Skirnuva“ 2007-06-29 raštu Nr. 606 pateikė pasiūlymą... 62. Sutiktina su atsakovo pozicija, kad reikalavimą pastatyti kokybišką statinį... 63. Inžinieriaus pakeitimo orderyje Nr. 35 numatyta ir batų valymo grotelių su... 64. Dėl pakeitimo orderio Nr. 45... 65. Nustatyta, kad 2007-08-23 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 838 pateikė... 66. Atsakovo pateiktame Avarijų Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių... 67. Dėl pakeitimo orderio Nr. 46... 68. Nustatyta, kad 2007-08-23 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 839 pateikė... 69. Pareiškėjas nepateikė tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų šių lėšų... 70. Dėl pakeitimo orderio Nr. 47... 71. Nustatyta, kad 2007-08-23 rangovas UAB „Skirnuva“ raštu Nr. 840 pateikė... 72. Statybos ir urbanistikos ministro 1995-03-03 įsakymu Nr. 64 patvirtintos... 73. Tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą... 74. Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir... 75. Pareiškėjas teigė, kad Įsakymas priimtas nesilaikant Viešojo... 76. Remdamasis išdėstytais argumentais teismas pripažįsta, kad pareiškėjo... 77. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88... 78. Skundą tenkinti iš dalies.... 79. Panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros... 80. Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-07-23... 81. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 82. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...